3
A niaring ta ra malana upi ra maramaravut
A kakailai kai David, ba i vilau kan natuna Absalom.
Luluai, kaugu umana ebar dia tar peal!
Mangoro dia tut na tur varbat ure iau.
Mangoro dia biti ure iau dari:
Pa ta maramaravut kai God pirana. Sela.
 
Ma u, Luluai, u a ramravit kikil iau;
U kaugu minamar, ma u vatur ra ulugu urama.
Iau tangi tadav ra Luluai ma ra nilaigu,
Ma i torom tagu maro ta kana luana gomgom. Sela.
 
Iau ga va ma iau ga diop;
Iau ga tavangun, tago ra Luluai i maramaravut iau.
Pa ina burutue ra ngala na kor na tarai,
Nina dia tur kikil bat iau.
Luluai, una tut; una valaun iau, kaugu God.
Tago u ga rapu ra pagupagu na ngie i diat par kaugu umana ebar,
U tar bubur ra pal a ngie i ra umana tena varpiam.
A valavalaun i tur uka pire ra Luluai;
Kaum varvadoan na ki taun kaum tarai. Sela.