15
Nam ra magit God i mainge
A kakailai kai David.
Luluai, ia na kiki ta ra kubam? la na ki ta kaum luana gomgom?
 
Nina ba i ko tuna kana mangamangana, ma i papait ra magit i takodo,
Nina ba i tatike ra dovotina ta ra balana.
Nina ba pa i varurai kakaina ma ra karameana,
Ma pa i vakaina talaina,
Ma pa i kapupi ra kaina varvai ure nina dir ki varurung me.
Nina i milmilikuane ra bilak na tutana;
Ma i ruru diat dia ru ra Luluai.
Nina ba i vavalima, ma ona ia iat i kaina tana, i pait ot pa ia ka, pa i vaenana pa ia.
Nina i kaiane ra tarai ma kana mani, ma pa i vatur vake ra ngala na kubika tana,
Ma pa i alube pa ta varkul upi na takun nina pa i rara.
 
Nina i papait ra dari pa na takari muka.