16
A niaring na nurnur
A Miktam kai David.
Una vaale bat iau, God, tago iau rivarivan tam.
Iau tar tatike tai ra Luluai dari: U kaugu Luluai;
U kaka ra bo na magit ba iau vatur vake.
 
Ma ure ra tarai na viviliai ta ra gunagunan,
Dia ko vurakit, iau gugu tuna ta diat.
 
Diat dia kia vue ra Luluai ma ta enana god, na pepeal kadia lavur niligur;
Pa ina tul tar kadia umana tinabar, a nimomo na gap,
Ma pa ina vatang ra iang i diat ma ra ngiegu.
Ra Luluai ia kaugu tiniba ma ra agu nimomo;
U tar mal vake kaugu tiniba.
Di tar valarue kaugu tiniba ta ra vakak na gunan,
Maia pa, kaugu tiniba i boina tuna.
 
Ina pite pa ra Luluai, nina i tar tovo iau;
Maia pa, a balagu i tar vateten iau ta ra marum.
Ra Luluai i tur vatikai ta ra luaina matagu,
Pa ina takari, tago i tur ta ra papar a limagu tuna.
 
Kari a balagu i ga, ma ra tulungeagu i gugu;
A pakagu bula na ki bulu.
10 Tago pa una nur tar ra tulungeagu tai ra ruarua na tulungen,
Ma pa una tul tar kaum tena lotu upi na nunure ra mareng na minat.
 
11 Una ga vateten iau ta ra nga na nilaun;
I ngala mat ra gugu ta ra luaina matam,
Ma ra gina ba pa na mutu i tur ta ra limam tuna.