46
God i ki maravut dat
Kai nina i lue ra kakailai; kai ra tarai Kora; a tiun Alamot; a kakailai.
God kada rivarivan ma ra dekdek i dat,
A tena maramaravut tuna ta ra e na purpuruan.
Kari pa dat a burut; ma ba di vaenana pa ra rakarakan a gunagunan,
Ma ba di tak vakari pa ra lualuana ura ra bala na ta, pa dat a burut.
A ta na kaina urung, ma na tup ia ra top!
A umana lualuana diat a dadadar ika ta ra ngala na lubu! Sela.
 
Tika na tava alir go kari, ma ra tavana i vagugu pa ra pia na pal kai God,
Ra pia gomgom, ba ra kubakuba i ra Ngala Kakit i tur tana.
God i ki livuan tana; pa na takari.
God na maravut ia ta ra lar.
A umana Tematana dia urung, di tar vamaliara ra umana varkurai;
I tatata ka, ma ra gunagunan i polo.
Ra Luluai kai ra lavur kor i ki pire dat;
Ra God kai Iakob kada pal na rivarivan. Sela.
 
Avat a mai, avat a giragire ra lavur papalum kai ra Luluai,
A lavur magit na kinaian ba i ga pait ia ta ra rakarakan a gunagunan.
I tur bat ra vinarubu, ma i tuk ta ra mutuai ra rakarakan a gunagunan.
I bubur ra panak; i pakat kutu ra rumu;
I tun vue ra lavur kiki na vinavana ma ra iap.
10 Avat a ki vovovon, ma avat a nunure ba iau God;
Ina ngalangala boko pire ra lavur vuna tarai,
Ina ngalangala boko ta ra rakarakan a gunagunan.
11 Ra Luluai kai ra lavur kor i ki pire dat;
Ra God kai Iakob kada pal na rivarivan. Sela.