100
A kakailai na pite varpa
A kakailai na pite varpa.
Avat a umana gunagunan par, avat a kukula na gugu tadav ra Luluai.
Avat a toratorom tai ra Luluai ma ra gina;
Avat a vana rikai ta ra matana ma ra kakailai.
 
Avat a matoto ba ra Luluai ia God;
Ia iat i ga vaki dat, ma dat kana iat;
Dat kana tarai, ma kana kikil na sip ba i balabalaure.
 
Avat a olo ta kana umana mataniolo ma ra tinabar na pite varpa,
Ma ta kana gunan ma ra varmananai;
Avat a pite pa ia, ma avat a tata vadoane ra iangina.
 
Tago ra Luluai i boina; kana varmari i tur pa na mutu;
Ma ra dovot na maukuana na tuk tar ta ra lavur taun tarai par.