101
Ra vavalima kai ra King
A kakailai kai David.
Ina kakailai ure ra varmari ma ure ra varkurai,
Tadav u, Luluai, ina kakailai na pite varpa.
Ina mal bulu pa kaugu mangamangana, ma ina vanavana bulbulu;
Vingaia bar una tadav iau?
 
Ina ki ra kubagu ma ra ko na balagu.
Pa ina nuk upi ta bilak na magit,
Iau milmilikuane ra kaina mangamangana kadiat dia vana rara;
Pa na ki petep piragu.
A gegagege na nuknuk na vana kan iau,
Pa amir a varmaliurai ma ra kaina;
 
Ina vamutue nina i takun ivaive talaina ma i vaongo ko tana;
Ma pa ina mari nina i malamala lululuai ma i kolakolo ra nuknukina.
 
Ina nuk upi ra dovot na tarai ta ra gunan upi diat a ki piragu;
Nina i vanavana ta ra nga ba i ko tuna, nam na torom tagu.
 
Nam ba na pait ra lavur vavagu pa na ki ra kubagu;
Nam i tatike ra vaongo pa na tur vatikai ta ra luaina matagu.
 
A bungbung par ta ra malana ina vamutue ra umana tena varpiam par ta ra gunagunan,
Upi ina re vue ra lavut tena pait ra kaina par ta ra pia na pal kai ra Luluai.