2
A titol ane Pol ditol to e Tesalonika
Na tastasimitol, mulo ot mulo tasmani mang anumitol a tinan ot tetek mulo bel i utna oros ka, i suah ot a wana. Mulo tasmani mang lanigo tana numitol a tinan ot tetek mulo, a tarai la alaulau mitol pa la ame mitol to e Pilipai. Ika ana harnangai anuna nundala God, mitol rakrakai ot sur mitol ar atatai ana nuna Wakak a Warwara tetek mulo, pa bel mitol matatan la ning la sairas rakrakai mitol. Ning mitol nunung mulo sur mulor lingir a nuknukim mulo, bel anumitol a warwara i rongo, bel otleng mitol warwara ana laulau a nuknuk pa bel mitol asongo pas mulo. Belal momol! Mitol atatai ana Wakak a Warwara, anasa e God ka lar tar mitol, pa i tortorot o mitol sur mitol ar toli. Ning mitol atatai bel sur mitol ar agasgas a taraila onoi, sur e God ot ir gas onoi, ai ning i lar mitol. Mulo ka tasmani mang bel mitol agasgas mulo anal namnamin a warwara, pa bel mitol nuknuk kumna sur ta mani ta mulo. E God i oroi pa i tasman mitol. Bel mitol mang sur mulo o tik masik otleng ir atong leklek pas mitol.
I tostos ning mitol ar nunung mulo sur ta arlou, anasa mitol natola aposel ane Karisito. Ika bel mitol toli larning. Mitol asangan a molmol a ginimitol na arpotor ta mulo, arlar ana hane ning i tai alar na natnatnala. Mitol mang kol sur mulo, pa mitol gas kol sur mitol ar atai mulo ana Wakak a Warwara ane God. Bel sur i ka ine, mitol gas sur mitol ar saran anumitol a lalaun otleng tetek mulo, anasa mulo itna kol namatamitol.
Na tastasimitol, mulor tasman anumitol a rakrakai a titol. Mitol titol taum ana kumitol ana moromla pa a kabakiarla. Mitol toli larne sur gong mitol saran ta mamahat tetek mulo ning mulor lou mitol, ana numitol a titol na warawai tetek mulo taum ana Wakak a Warwara ane God. 10 Mulo ot, pa e God otleng, mulo oroi anumitol a lalaun ning mitol kes taum ono na arpotor ta mulo, a tena tortorotla. Anumitol a lalaun i totoh pa i tostos, pa bel di arup sot pas mitol on ta rongo. 11 Mulo tasmani mang anumitol a toltol tetek mulo rop taktakai i arlar ana toltol ning a barsan i toli tetek na natnatnala. 12 Manglarne, mitol arakrakai mulo, mitol warwara na amolmol tetek mulo, pa mitol atai mulo sur mulor laun taum ana ngas a lalaun ning i agasgas e God, ai ning i sira kabah pas mulo sur anuna matanitu pa anuna matatar.
13 Pa mitol sira atong wakak otleng tetek e God mange, ning mulo longor a warwarala ane God ta mitol, mulo kibasi. Bel mulo kibasi arlar ana warwarala ka anuna tarai, mulo kibasi anasa a warwara ot ane God. A warwara ning kaning i titol ting na lalaun anumulo ning mulo ka tortorot. 14 Na tastasimitol, i manglarning anasa mulo arlar ana tarai a lotu ane God ning la kaning o e Karisito e Iesu, ning la kes to na papar Judia. Pa mulo otleng mulo kilang kankan ana kuna taraila ting na numulo a hanua, arlar ana tarai a lotu to e Judia la kilangi ana kuna nunla na tarai ot, a tarai Juda, 15-16 la ning la umkol a Leklek e Iesu pa a propetla, la kepsen mitol otleng. La toho i sur lar sairas mitol, sur gong mitol warawai tetek a taraila ning bel na tarai Juda sur gong e God ir alaun pas la. Ning la toli larne, e God bel i gas onla, pa la kes na hirua taum ana taraila rop. Pa ana nunla toltol ning, la tol taum ka anunla na toltol laulaula, tuk ning a balakut ane God ka hanot tetek la.
Ditol mang sur ditol ir oroi ulak a tarai Tesalonika
17 Na tastasimitol, ning a tarai Juda la akes sarara tar mitol kusun mulo, anundala keskes sarara bel i bongnani. Dala kes sarara ana palaondala, ika ana nuknukimitol mitol nuk mulo ot. Mitol mang kol sur mitol ar oroi mulo, pa mitol rakrakai sur mitol ar tolsot pasi. 18 Mitol mang kol sur mitol ar ulak tetek mulo. Iau e Pol a toho i pa toho i sur ar han tetek mulo, ika e Satan i sairas mitol. 19 Mitol mang kol sur mitol ar oroi mulo, anasa mitol tortorot o mulo mang mulo tur rakrakai, pa mulo a kamkamna ana numitol a gasgas, pa mitol ar iaunan mitol o mulo ana pukakiar ning anundala Leklek e Iesu ir hanot, pa dalar tur namatana. 20 I momol kol ning mulo ot anumitol a matatar pa anumitol a gasgas.