13
A akinalangla ana ararop ana pukakiarla
(Mt 24:1-14; Lk 21:5-19)
Ning e Iesu i purum kusun a rumai a artabar, ning tagun a nuna kakak a asaerla i atai i mange, “Oroi, Tena Asaer! A wakak a rumaila ne, di toli ana tatatnan hatat!” Pa e Iesu i atai i mange, “U oroi a tatatnan rumaila ne? Kaning lamur bel ir naur a hat diar pala taun, dir regen siksiklik sen la.”
Ning e Iesu i kes tisaot ana Mangir Oliw ning dir tai solsol sur a rumai a artabar, e Pita, Jems, Jon pa e Endru la deken kumnani mange, “Ur atai mila, nangse a ututnala ne ir hanot? Pa asa akinalang ana ututnala ning i milau sur lar hanot?” E Iesu i atai la mange, “Mulor tai alar mulo, sakana tik ir asongo pas mulo. A galis lar hanot ana risak, lar atongi mange, ‘Iau a Karisito,’ pa lar asongo pas al galis. Ning mulor longor a harumla pa a arkaltai ana harumla, gong mulo mangasa tar, anasa a ututnala ne lar hanot nigo, ika a ararop ana rakrakan hanua belot. Ning a mangis a tarai ir tur na harum tetek ning a mangis, pa ning a matanitu ir tur na harum tetek ning a matanitu. Pa a mamaisla pa a tnan munurak ir hanot ting na hanhanuala. A ututnala ne i arlar ana turpas a kilkilang na kankan ana hane sur ir agon.
“Mulor tai alar mulo. A tarai lar saran tar mulo tetek a tena warkuraila, pa lar dapis mulo ting na rumai lotula. Mulor tur ana warkurai lanigo tana tatatnan ningnigola pa a kingla, anasa mulo anuki. Pa mulor warwara talapor hok tanla. 10 Dir warawai nigo ana Wakak a Warwara tetek a taraila miting na matanitu rop. 11 Ning lar dat pas mulo sur a warkurai, gong mulo nuknuk nigo sur asa ning mulor atongi. Ana taem ning mulor atong ka a warwara ning di anuknuk tari ta mulo, anasa bel mulo ning mulor warwara, a Talngan Tabu ot.
12 “Tik ir saran sen e tasnalik sur dir umkoli, pa ta barsan ir saran sen e natnalik sur dir umkoli. Pa kakakla lar tur na harum tetek e tamanla pa kabatnanla, pa lar saran sen diau sur dir umkol diau. 13 Pa taraila rop lar nget mulo anasa mulo anuki, ika esining ir tur rakrakai tuk anuna lalaun ir rop, e God ir alauni.
A tumarang ana laulau a utna ning ir hanot
(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)
14 “Mulor oroi ning a laulau a utna kol ir hanot, ir kes ana pukna ning bel i toh pasi sur ir kes ano, pa ir alaulau a pukna ning. (Esining ir was a warwara ne, i wakak sur ir talapor ono.) Ono ot ning, la ning la kes ana papar Judia, lar liu usaot ana mangirla. 15 Pa ning tik ir kes saot ana nuna rumai* A ngas a rumai anuna tarai Israel, saot na pukul a rumai i arlar ka, pa la sira kes otleng ono., ning ir purum, gong i kas sur ir los pas ta utna saui. 16 Pa ning tik ir kes ting na barim, gong ma i han ulak utumo lahanua sur anuna ta kaen. 17 Ana pukakiarla ning, ir laulau kol tetek a tiananla, pa la otleng ning la aresus. 18 Mulor nunung sur gong a utna ne ir hanot ana kalang na kotkoto. 19 Anasa ana pukakiarla ning, ir itna kol a mamahatla. Ir itna kol ana mamahatla ning i sira hanot ana rakrakan hanua, turpasi ning e God i akes a rakrakan hanua tuk ne, pa lamur otleng bel ta mamahat ir arlar ono. 20 Nadek ning a Leklek bel ir kutus purum a pukakiarla ning, bel tik kakat ir laun. Ika ka kutus purum seni sur la ning ka aslang pas la, lar laun.
21 “Ana pukakiarla ning, ning tik ir atongi ta mulo mange, ‘Oroi, a Karisito ine!’ pa ir atongi mange, ‘Oroi, numo ia!’ gong mulo tortorot onoi. 22 Anasa al tena asasongo na Karisito, pa tena asasongo na propetla lar hanot, lar tol al akinalang pa al utnala na kulkulan sur lar asongo a taraila ning e God i aslang pas la, ngandek lar tolsot onla. 23 Mulor tumarang! Ne ia ka atai nigon tar mulo ana ututnala rop ning ir hanot!
A Nat a Barsan ir hanot
(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)
24 “A mamahatla ning ir rarop, pa ana pukakiarla ning,
‘a kamis ir mormorom,
a kalang bel ir sasai,
25 a nangnangla lar punga purum misaot na langit,
pa a ututnala tisaot na langit lar gulgule.’ Ais 13:10; 34:4
26 “Ana taem ning, a tarai lar oroi a Nat a Barsan ir hanot ana laukap taum ana tnan rakrakaina pa a matatar. 27 Pa ir sune anuna na angelola sur lar ben taum a taraila ning i aslang pas la miting na diat a matana wuwu, miting na ris a rakrakan hanua tuk utumo otleng ana ning a ris a rakrakan hanua.
A warwara larlar ana rakai a fig
(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)
28 “Mulor asasaer ana rakai a fig. Ning a rakrakanala ir gomo pa a pakpakana ir tapalas, mulor tasmani mang a kalang na laplapang ka milau. 29 Mang otleng larning, ning mulor oroi a ututnala ning ia ka warwara tar ono ir hanot, mulor tasmani mang a pukakiar ka milau. 30 A atong momoli ta mulo, a taun taraila ne kanet la laun pa a ututnala rop ne ir hanot. 31 A langit pa a rakrakan hanua diar rarop, ika anuka warwarala bel ir rarop.
Bel tik i tasman a pukakiar pa a tuka mais a kamis
(Mt 24:36-44)
32 “Bel tik ir tasman a pukakiar pa a tuka mais a kamis a ututnala ning ir hanot. A angelola saot na langit bel la tasmani, pa e Natnalik otleng bel i tasmani, e Tamana ka i tasmani. 33 Mulor tumarang, pa mulor tai alar mulo, anasa bel mulo tasmani nangse a ututnala ne ir hanot.
34 “I arlar ana ning a barsan i sang sur ir han ana ning a tinan. I saran tar anuna rumai tetek anuna tena titol orosla, sur lar tai alari. I saran taktakai a titol tanla rop, pa i atai a barsan ning na taman sur ir tai alar, pa i han.
35 “Ika mulor tumarang, anasa bel mulo tasmani nangse a tamana rumai ir hanot, ana rah, o ana tnan morom, o ana lar ning a kok i kurkurirakuk, o ana kobot. 36 Sakana ir hanot kulkulan, pa ir pastetek mulo kaning mulo borbor duman. 37 Asa ning a atai mulo ono, ar atai a taraila otleng mang: Mulor tai alar mulo!”

*13:15: A ngas a rumai anuna tarai Israel, saot na pukul a rumai i arlar ka, pa la sira kes otleng ono.