Malueng aininga ako Pita i wat i
2 Pita
Ritetong nge a 2 Pita
Pamirealonga le apaltetonga pulua o engeng ve aro o pakerenga toko lemioongare nge ole vothung kerenga, na nge ole riong le apaltetonga. Pita i pator toko lemioongare ole ve, aro o naktet or nge toko kerenga areken, aro vene mo o paleklek or. (2:1-22) Pita i sung torong engenga a or nge ve, aro o panes inga vothung sivenga. (1:3-11) Pita ilemi mire ako i toth nge ile rinong, (1:12-15) na i sis ve aro i palemi rumal or ve, Panongpolong Sivenga ako o el i kene i nunganga, na Krais aro i lo wereru me. God ile riong ako i ripot i roro a tete nge, (Mak 9:2-8) tomo nge a God ile riong elngare ole riong, kene i pathengal ako ve, Krais aro i lo wereru me. (1:16-21) Aken aro ve toko pelie o ri ve, Krais aro i lo werer avele, aken ole riong aken ini ur polpolnga. (3:3-6) Aro te men sial nge ile lo wererong me, (3:8-15) naro ler vothung i riri, naro te naktet it nge pamirealonga le apaltetongare. (3:14-18) Aken ini riong aolonga ako i voth a malueng ake lemi.
Vothung sivenga aro i velpol engeng a ler mimiong, naro te lel kimer nge toko kerengare ole vothung
1
(Vonge 1:1–3:18)
Tho a Saimon Pita ako ini a Jisas Krais ile toko umonga na tho ini ile pakeke mun.
Tho wat malueng ake a thomu areko o el mun lemioong ako i vur e pel inga tomo nge lemem lemioong, na ini lomu ur sivenga ranga ve ako ini lemem ur sivenga mun. Na te el ler lemioong ako nge a Jisas Krais ako ini ler God na ler pamimionga ako i oma it mo te velpol ol ini ile toko vengvengare a itheki.
Na tho nong ve aro thomu o vual rintet nge a God ile themosaling na ile lemi moring, nge ako lomumu mire senu nge a God na ar Pomnga a Jisas.
Aro te betet rintet nge vothung ako i panes a God ilemi.
Na engenging ako ini a God ile engenging kene i sungu ur alavusnga a it nge lale, mo te pavurvur aro te mimi ranga ve ako i sis ve aro te mimi nge. Na i sungu ile engenging aken a it nge, eneke lemir mire senu nge toko ako i lengpot it mo te el mun isivenga ile sivengaing na ia malmaling a urvet. Na nge sovengalo aken, i sungu mun ile sungong a it nge lale ako ini ile riong kinnga ako i aolonga rintet na i sivenga rintet. Na nge ile sungong aken, te pavurvur aro te tholel nge vothung ako i kerenga rintet ako toko ulue angare o oma i, eneke o panes inga vothung ulue anga ako i mita a olemi me. Na nge ile sungong mun aken, te pavurvur aro te supo tomo nge areko o elo a God ile vothung vengvenga a ole mimiong.
Na i nunganga ako God i oma venen aken nge thomu, mako aro thomu o betet nge vothung sivenga rong esanga a lomu mimiong nge.
Ranga ve ako aro o rong esa mun vothung vengvenga a lomu lemioong nge.
Na nge lomu vothung vengvenga,
aro o rong esa mun mire ako i panes a God ilemi.
Na nge lomu mire ako i panes a God ilemi,
aro o rong esa mun sivengomu lomu mimiong naktetnga.
Na nge lomu mimiong naktetnga,
aro o rong esa mun mit engenging nge matheong potunnga.
Na nge lomu mit engenging nge matheong potunnga,
aro o rong esa mun mimiong ako i panes a God ilemi.
Na nge lomu mimiong ako i panes a God ilemi,
aro o rong esa mun titeinpeling a vothung.
Na nge lomu titeinpeling a vothung,
aro o rong esa mun asagupeling.
Na aro ve vothung areken i esa esa, aken i pathengal ako ve, lomu mire nge ar Pomnga a Jisas Krais i pavelpol imonnga a lomu mimiong, na ini ur polpolnga avele. Aveto areko, vothung areke i voth a or nge avele, kene i ranga ve ako otheki pros na o the senu avele, mako olemi simikal ako God i pariri or nge ole vothung kerenga ako o oma i nomenga.
10 Maken titeikre, aro thomu o betet mo lomumu mire senu ako ve, thomu omole omole ini toko ako God i lengpot i na i ateal i ve ini ile. Na aro ve thomu o panes vothung areke, aro lomu lemioong aro i penthal selele ol avele, 11 naro God aro i thep lomu sovengalo sivenga ako aro o eso a ar Pomnga na ler pamimionga a Jisas Krais ile menong e nepes ako aro ile vusonga avele.
Pita i palemi rumal or nge ur areko i nunganga.
12 Na ur alavusnga ako tho ri nge, kene i nunganga, maken aro tho pesrou nge palemi rumalngomu nge ur areken avele. Na i nunganga ako lomumu mire nge ur areken lale, na o mit engeng nge riong nunganga ako thomu o el i lale, 13 aveto lemik ve i vengveng ako aro tho pokeses mun nge palemi rumalngomu ako rongan tho voth a neneanga ranga ve ako onik i menalo a valvale ako ini nik peti inga, 14 eneke lemik mire lale ako ve, i toth ako aro onik i lospot nge valvale aken ako ini nik peti, na i ranga ve ako ar Pomnga a Jisas Krais i ritet i a tho nge lale. 15 Mako aro tho betet nge malueng watnga mo aro ve tho rin, tho sung sovengalo a thomu nge lale mo aro nge nang elonga thomu o pavurvur ako aro lomumu rum werer nge ur areke.
God ile riong elngare ole riong alavusnga i nunganga, eneke ole riong pelie i velpol nunganga lale.
16-17 Na nomenga nge ako them ritet thomu nge ar Pomnga a Jisas Krais ile velpoling tomo nge engenging, them panes rurumong ako tokokoere o pavelpol i nge ole mire ma o palumtun lemimem nge, kene avele. Aveto nge nang ako ar Vovo a God i papompom a Jisas nge na i sung malmaling a urvet ako i tolilis a i nge, them thepol vengveng ia malmaling a urvet aken nge thekimem, na them nongpol mun a God ako ia malmaling a urvet i tolilis rintet kene ile leng lenging ako i velpolpot a i nge me na i ri ve, “Ake ini tuk ako ok sagu rintet i, na lemik i sivenga inga nge i.” * Matiu 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35 18 Na sivengemem them nongpol leng lenging aken ako i espot a Pen a Urvet me, eneke them voth tomo nge a Jisas a tete riringa polemi aken.
19 Na them thopol i veno ako a tete aken, mako lemem lemioong i engeng ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, na i ranga ve ako God ile riong elngare o ri nge. Na i sivenga ako aro lomumuo mun nge ole riong aken, eneke ole riong aken aro i opoal thomu, i mulal nge nang ako aro Krais aro i lo werer nge me, na riong aken i ranga ve ini theki lalainga ako i opoal tokokoe areko o voth a mideng, i mulal nge erangunga. Na nge nang aken Krais aro i pango pat ol ur alavusnga a lemir ranga ve ako lempoa i totun ur alavusnga, mako tokokoere o thepol pat ol ir. 20 Na tho sis rintet ve aro lomumu i nine nge ve, God ile riong elngare ole riong ako i voth a God ile erere nge, e avele i velpola inga a toko e ilemi, 21 eneke God ile riong elngare ole riong e avele i velpol polpolpot a toko e nge, aveto Oni Riringa i pavurpol tokokoere olemi, mako o ripot ol riong ako God i sungu i a or nge.

*1:16-17: Matiu 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35