Malueng menga ako Jon i wat i
3 Jon
Ritetong nge a 3 Jon
Jon ako ini a Krais ile pakeke ako i toloku i wat malueng ake, na ilemi sivenga nge a Gaius, eneke i nongpoo na i opoal panongpolngare ako o es a i nge. (O thepol ritetong nge a 2 Jon) Aveto Jon i vol toko kerenga a Diotrepes, eneke i nongpoo panongpolnga areken avele, na i mit roal lotuongare nge toko areken oopoalnga mun. Na aro ve pelie o nongpoo panongpolnga areken, Diotrepes i pavus or nge lotuong.
Aro te opoal a God ile umongare
1
Jon i ri sivenga nge a Gaius.
Tho ini tolok a Jon ako tho ini lotu a mukalinga.
Tho wat malueng ake a wong a Gaius nge, wong ini toko ako ok sagu rintet wong, eneke lomumo mun nge a God ile riong nunganga.
Na teik sivenga, tho nong a God nge ve, ur alavusnga ako aro wong oma i aro i sivenga. Naro num peti i sivenga inga, ranga ve ako lemik mire ako lom lemioong i voth senu inga. Na lemik sivenga rintet nge ako titeir pelie ako o velpol ma o ria tho ve, wong mit engeng inga nge a God ile riong nunganga panesnga, na rongan ong mimi a riong nunganga aken lemi. Na ur ako i pasenu rintet lemik ini inga tova tho nongpol ako ve, tutuk lemioongare rongan o panes inga a God ile riong nunganga. Na ur e avele i aolonga nge aken.
Gaius i oma omaing sivenga.
Na teik sivenga, wong panes senu a God ilemi nge lom omaing sivenga ako ong nongpoo toko lemioongare, ako or ini long ako o velpol a ong nge. Na pelie a or nge o ria lotuongare nge wop ake, nge lom asaguong aken. Na eve pelie o patea mun ole esong nge wop ako ru o es nge, i sivenga ako aro ong opoal or nge ur pelie nge ole esong aken, ranga ve ako God i sis ve aro ong oma i. Naro wong oma venen aken nge or, eneke o oma ako ini a Krais ile omaing nge ole esong aken. Na o el opoaling e avele nge areko olemio nge Krais avele. Maken i sivenga ako aro it toko lemioongare aro te opoal tokokoe areko o venen vet aken, mo aro te um tomo nge or nge a God ile riong nunganga panongpolnga.
Diotrepes i oma vothung kerenga.
Na tho wat malueng lale nge nongpooing a vothung aken, ma tho pasong i a toko lotuongare nge. Aveto Diotrepes i sis ve aro ienga inga ini lomu mukalinga, make i lel ikime nge them. 10 Make aro ve tho es ol a thomu nge, aro tho pamilempot ol vothung ako i oma i, ako i oma riong kerenga na riong le apaltetonga ako nge them. Na ilemi ngo senu nge vothung areken avele, mako i rong esa mun vothung kerenga mun pelie nge, ako ranga ve i nongpoo toko lemioongare a ile vel nge avele. Na aro ve toko pelie o sis ve aro o nongpoo tokokoe areken a ole vel, aken aro i mit roal or nge, na i pavus mun or nge lotuong.
Demitrius i oma vothung sivenga.
11 Na teik sivenga, mothong tova vothung kerenga e ako i venen aken aro i pakerenga lom vothung sivenga, aveto aro ong kis inga vothung sivenga omanga. Na toko ako i oma vothung sivenga ini a God itun. Na toko ako i oma vothung kerenga, aken ilemi mire nge a God avele. 12 Naro wong nongpoo a Demitrius, eneke toko alavusnga o ritet nge omaing sivenga ako i oma i. Na ile vothung aken i panes mun a God ile riong nunganga. Na them mun them ritet mun nge ile omaing sivenga aken, na lomum mire ako lemem ritetong aken i nunganga.
Jon i sis ve aro i thepol a Gaius.
13 Na lek riong puluanga kene rongan i voth ako tho sis ve aro tho sungu i a wong nge, aveto nik plong ve tho wat i nge malueng. 14 Na lelle inga atike na tho sis ve aro tho velpol a wong nge mo te leng leng tomo nge pel.
Na tho nong ve aro lemi moring aro i voth tomo nge wong. Na thongongom areke o voth ake, o pasungalu ole nang sivenga a wong nge wot. Naro wong pasungalu mun lek nang sivenga a thengengek omole omolenga re nge.
Na i re aken. I vus.