Malueng aininga ako Jon i wat i
2 Jon
Ritetong nge a 2 Jon
Jon ako ini a Krais ile pakeke ako i toloku i wat malueng ake. Na nge wop lemi aken panongpolngare o esu esa a pen elonga nge Panongpolong Sivenga panongpolnga. Jon i sis ve aro toko lemioongare aro oa sagu pel, naro o nongpoo panongpolnga areken. Aveto i pator or ve aro o naktet or nge pamirealonga le apaltetonga areko o rivenga toko neneanga a Jisas ini a God Itun avele, na o rivenga mun ako ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere kene avele. Jon ini plong ve aro o nongpoo areko o venen aken, aro vene mo o opoal ole riong le apaltetonga areken.
Aro te krim engeng a God ile riong nunganga, naro te naktet it nge areko o panongpol nge riong relnga
1
Tho ini tolok a Jon ako tho ini lotu a mukalinga.
Tho wat malueng ake a thomu lotuongare nge, ako o ranga ve ini seng a urvet tomo nge itutun areko God i ateal or ve ini ile, na ok sagu rintet mun thomu, eneke lomumuo mun nge a God ile riong nunganga. Na ini inga engek ako ok sagu thomu avele, aveto toko alavusnga areko olemi mire mun nge a God ile riong nunganga, oa sagu mun thomu. Eneke God ile riong nunganga i mimi a it nge, naro i voth tomo ol nge it ako aro ile vusonga avele.
Na tho nong ve aro it kene aro te el themosaling, na lemi esaling, na lemi moring ako a Titemer a God tomo mun nge Itun a Jisas Krais nge, eneke ile riong nunganga i voth a it nge, make ar sagu pel.
Aro te panes vothung ako nge tokokoere oasagunga.
Na lemik i sivenga rintet nge ako tho nongpol ako ve, thomu pelie rongan o panes a God ile riong nunganga, ranga ve ako Titemer a God i pator it nge ve aro te panes i. Na tho sis ve aro tho wat torong a thomu lotuongare nge ako ok sagu thomu ve aro ar sagu pel. Na patorong ake ini ponganga ako tho wat i a thomu nge, kene avele. Ini patorong ako te nongpol vet i nomenga ako me i patea nge ako te elo a Krais a lemir. Na vothung ako nge asaguong, kene i vene: Aro te panes ile patorong alavusnga. Na patorong ako thomu o nongpol vet i nomenga ako me kene i vene: Aro thomu o panes vothung ako nge asaguong nge lomumu alavusnga.
Aro te krim engeng a Krais ile riong.
Naro thomu o naktet thomu venen aken, eneke toko le apaltetonga pulua o es a pen elonga ake ru a ulue mo aro o paleklek tokokoere. Na or ini areko o lela ve, “Jisas Krais i velpol ini toko nunganga avele.” Na toko e ako i venen aken ini toko le apaltetonga ako i paleklek tokokoere, na ini a Jisas Krais ile ngarang. Aro thomu o naktet senu thomu, aro vene mo omu avar nge ur ako te um engeng nge. Aveto aro o mit engeng mo aro o el olongomu alavusnga. Na aro ve toko e i krim engeng a Krais ile patoraling avele, na i avsa ma i panes riong relnga e, aken God i voth tomo nge i avele. Aveto aro ve toko e i krim engeng a Krais ile patoraling, aken Titemer a God tomo nge Itun o voth a i nge. 10 Na aro ve toko e i es a thomu nge na i panongpol thomu, aveto i panongpol thomu nge a Krais ile patoraling ake avele, o mothong tova o nongpoo i a lomu vel, na o mothong tova o theal i. 11 Na toko ako i nongpoo toko aken, aken i supo tomo nge i nge ile omaing kerenga aken.
Riong patopalalnga.
12 Na lek riong puluanga kene rongan i voth ako tho sis ve aro tho sungu i a thomu nge, aveto nik plong ve aro tho wat i nge malueng. Aveto tho sis ve aro tho es wot, naro te thepol pel thekir, na te leng leng, mo ako aro lemir sivenga nge pel.
13 Na toko lotuongare a pen ake, ako God i ateal or ve ini ile, na o ranga ve ini lulumuere na titeumuere, na o pasungalu ole nang sivenga a thomu nge.
Na i re aken. I vus.