Pol ile malueng ako i wat i a Taitus nge
Taitus
Ritetong nge a Taitus
Pol i pamenu a Taitus a mtho a Krit, mo i voth nge mo i theal tetal toko lemioongare na i pavengveng ole lotu. (O thopola 1 Timoti a ritetong.) Krit angare o oma vothung ako i kerenga rintet, mako Pol i ri pompom nge vothung sivenga ako aro toko lemioongare tomo nge lotu a mukalingare aro o panes i. (2:2-13; 3:1-3) Taitus 1:6-9 na Timoti 3:1-12 o ritet it nge toko le vanga o pavurvur ako aro o velpol ini lotu a mukalingare. Pol i tor a Taitus ile ve aro i vol pamirealonga le apaltetongare. (1:5; 1:10-16; 2:1; 2:7-8; 2:15; 3:9-11) I sivenga ako aro lotu a mukalingare aro o el senu mire nge a 1 Timoti, 2 Timoti na Taitus mo aro o pavurvur nge toko lemioongare othealnga na lotuong ile thoing.
Taitus aro i paengeng toko lemioongare ako o voth a mtho a Krit ole lemioong, naro i pavengveng mun ole vothung
1
(Vonge 1:1–3:15)
Tho a Pol, tho ini a God ile toko umonga, na Jisas Krais ile pakeke. Na God i ateal tho ve aro tho pamireal tokokoe areko God i ateal or lale ve aro or ini ile, mo olemio nge i. Na i ateal mun tho ve aro tho opoal or mo olemi mire senu nge a God ile riong nunganga ako i ritet nge mimiong ako God i sis ve aro o panes i. Na tho opoal or venen aken, eneke te men sial ol nge mimiong ako aro ile vusonga avele. Na nomenga nge ako God i pamenu ur e rongan, God ako ile apaltet avele, i kin ile riong lale ve aro i sungu mimiong aken a it nge. Na nge nang ako isivenga i ateal i, i patheng pat ile riong aken, ako nge panongpolong. Na God ako ini ler pamimionga i pator engeng tho, ma i sungu omaing aken a tho nge, ve aro tho panongpol nge ile panongpolong aken.
Na tho wat malueng ake a wong a Taitus nge, na wong ini tuk nunganga, eneke ler lemioong i omole inga.
Na tho nong ve aro ong el themosaling na lemi moring a God nge ako ini Titemer tomo nge a Krais Jisas ako ini ler pamimionga.
Taitus aro i the senu tel lamo i ateal ol lotu a umongare ako a mtho a Krit.
Na tho rialalu wong ve aro wong vothu a mtho a Krit mo aro wong pavengveng umong uluo ako i vengveng senu rongan, naro wong ateal lotu a mukalingare ako ole lemioong i motu ako a rumrem alavusnga, ranga ve ako tho ria wong nge lale. Naro wong ateal inga tokokoe areko tokokoere o thepol ur e avele i kerenga a ole mimiong, na toko ako aro i velpol ini lotu a mukaling venen aken, aro i ewoa inga seng omole inga, na itutunre aro ole lemioong i voth mun a Krais nge, na o mothong tova ve tokokoere o apet or ve ini telnga plaingare eve or ini wainlanga areko o nongal riong avele. Na lotu a mukalinga pomnga i pavurvur ve tokokoere aro o thepol ur e avele ako i kerenga a ile mimiong, eneke ini a God ile toko ako i theal a God ile omaing. Na i mothong tova ilemi ve ini toko pomnga ako aro i theal toko alavusnga. Na i mothong mun tova ini toko ako ilemi kling viri viri, eve i thin loptet thei engenga, eve i siso polpol tokokoere. Na e mun e ako i mothong tova ini toko ako i engeng nge umtun elnga. Aveto aro ini toko ako i nongpoo longre. Na ini toko ako ia sagu vothung sivenga panesnga, na i panes inga lemi rumong sivenga. Naro i panes vothung vengvenga, naro i sungpot ile mimiong a God nge, naro i naktet isivenga ile mimiong. Naro i krim engeng riong nunganga ako i pavurvur ako aro tokokoere aro o nongal senu i na olemio nge ako ranga ve te pamireal nge, mo i pavurvur ako aro i pamireal na i pator tokokoere nge pamirealing vengvenga panesnga, mo i pavurvur mun ako aro i pathengal toko le apaltetongare nge ole le apaltetong ako owo paenal nge riong nunganga aken.
Taitus aro i pavengveng areko o panes riong le apaltetonga.
10 Na lotu a mukalinga aro i pavurvur nge tokokoere opavengvenga, eneke toko puluanga ako a mtho a Krit o pun tomo nge pamirealing vengvenga, na o nongal riong avele, na o ri riong ako imonngare avele, na o paleklek tokokoere. Na ine toko puluanga areken ini Judare ako o sis ve tokokoere aro o panes patorong ako nge toko ini peti isnga. 11 Naro wong mit roal or, eneke o pakerenga vel lemia pulua ole lemioong, ako nge ole pamirealing le apaltetonga ako o mothong tova o ri nge. Na pamirealonga areken ole mara avele ako o eprum inga ako ini umtun. 12 Na osivenga ole toko e ako ini Krit anga ako ile mire i aolonga i oma riong vene: “Ine Krit angare evelelnga ole apaltet, na o ranga ve ini mekerem wengare, na o mosal inga ako ini aning na theki namaling.” 13 Na riong aken i nunganga a or nge, maken aro wong vol engeng or nge ole vothung areken, mo aro ole lemioong aro i nunganga nge pamirealing vengvenga. 14 Naro o modop Judare otiteviere ole rurumong pelekpolnga nongalnga, tomo mun nge patorong ako tokokoere ako o lel okime nge a God ile riong nunganga, kene osivenga o pavelpol i. 15 Na aro ve tokokoere o riri a God itheki lale ako nge ole lemioong nge a Jisas, aken ur pelie ako aro o an i, eve o oma i, ako ole lotu i rial or nge, kene aro i paakop or a God itheki avele. Aveto aro ve tokokoere o riri a God itheki avele, eneke ole vothung kerenga, na olemio nge a Jisas Krais avele, aken ur alavusnga ako o mothong nge annga eve o oma i mo aro o panes vothung ako ole lotu i rial or nge, kene aro i riri a God itheki avele. I nunganga, ole lemi rumong i kerenga inga, mako o pavurvur avele ako aro o ate vothung ako i kerenga. 16 Na osivenga o ri ve olemi mire nge a God, aveto ole vothung i pathengal i ako ve, o lel okime nge i lale. Na o nongal ile riong avele, na God i pilalpot or na o pavurvur aro o oma vothung sivenga e avele.