4
Kara Kaꞌene Godi Teamahunijina
Vwehu núne Vuꞌa túchamaa pina ikena. Nú Natohwa Jesuni vaji ja jarirame ꞌwaravu núra vuꞌa kaꞌene ꞌwaravume ja hene oju kajaꞌinaꞌe nijaꞌina oje Godiho teamaꞌamana. ꞌEje ja maranie ajime vaꞌamana. ꞌEjume nú Natohwa Jesuni harura vaji varapa raka kaꞌene vajihajaho ja nihena kivu. Ijihunihahi ikaho Godoni uraijina ja nihoꞌo ea ariramaa rehunaꞌe ura renukúne ꞌuasa paveꞌavara. ꞌEne ja ea kwinu kwino joni hahi jihipuni hura vene hami ꞌajoꞌeje ariraꞌe nava. ꞌEnakúne ja Jenitaru kaꞌene Godi pahene pakavujipo puni hahapo napara itunama parajukame ꞌunama kaꞌene vejujaꞌina paveha. ꞌEjume ja ꞌunama ikehunakino sisea vene vweuna panamaꞌamana. Ijihuni maijaho Natohwijara ike uneunecha ikihipuni eha ijaho venuna. ꞌEne nú nimarako ꞌwaravaji kúꞌo nahama ꞌwaravu. Ijihuni maijaho Godira nú ꞌumenuajaho nú ꞌunama sisea kaꞌene ꞌuasa veꞌavarono ija pijúhuna pana kaivo nú ariramaa rehuni jihunaꞌe iji pijúhana. ꞌEnajihunaꞌe ea irara ike hene pataarohujaho hu emaa papataarohu kaivo Godi kaꞌene Huni ꞌAvena mahaji pataaroha avanu. Jara vwehu jona icháꞌinaꞌe oja mihunijaho ea pina maiꞌo pavene ꞌwarahuna. Ijihuni maijaho ꞌunama kaꞌene vwehu jonaꞌe icháꞌina oja ꞌekarahunijaho Godira ja najahana. 10 Nú niheju. Ja ꞌunama kajaho vwehu jona kaꞌene Masatonia hijujihi puꞌúmo vejura kaivo vwehu núne nú ja jarirame ꞌwaravujaho ja maji vene ihajinanama apene vaha. 11 Nú ja niꞌwaravu jaꞌinaꞌe masuani hine jomaaru vene ꞌee joni iji kaukara vejiꞌi hihunijaho joni ura nimaa renaꞌama. 12 ꞌEjakame ja ea kaꞌene samaa hiju jihipuni unaꞌa hami hine ꞌee uneunecha ꞌahoꞌa papivusahuna.
Keriso Oni Vaji Kwamasahajihi Aherama Rohunijina
13 ꞌEnakaivo vwehu núne jara ea kaꞌene kwamasahu jihipuni vuꞌijí paꞌwarave heꞌava jihunaꞌe hine ea kaꞌene panimaa rojujipo vejujaꞌina temuka apehuna nú ura parenu. 14 Nú Jesura kwame kúꞌo ꞌurinaji nimaa roꞌavajaho Godira ijaꞌinaꞌe ea kaꞌene Jesuni vaji kwamasahajija Hu huꞌúmo aherame rohuna. 15 Na ikaho Natohwi jihuni iri vaji rena roaji ja ꞌwaravu. Nú ea kaꞌene maiꞌo hijukija Natohwijara roꞌamajaho nú urasahe pavahuna kaivo nú mahiꞌeje ea kaꞌene kwamasahajipo ꞌurihuna. 16 Ijihuni maijaho Natohwijara Huhusu ꞌona ojiꞌina puni natohwijiꞌi mwasiriviꞌi ariha Godoni vitiꞌinijiꞌi roꞌeje ea kaꞌene Keriso oni vaji kwamasahajipo urasahe ꞌurihuna. 17 ꞌEjakame nú ea kaꞌene maiꞌo hiꞌavajija ꞌurina vaꞌe kahi ꞌimitia vaji pu piunime ahuma ajima vaꞌe ichutoi Natohwijaho piunahuna ꞌee nú Natohwijihi puꞌúmo majama hihuna. 18 ꞌEnakúne ike vuꞌa ikino ea kwinu kwino ꞌwame niꞌajarave oja sonahiꞌeje hiha.