5
Natohwijara Rohuni Veiji Amairiara Hunijina
ꞌEnakaivo vwehu núne iviamaikino icháꞌina ho vea irakijino ikara rehunijaho na jona pavene ꞌwarahuna. Ja ijaho ni mahoꞌo hejume paꞌarena jaꞌinaꞌe Natohwi jihuni veijara roꞌamajaho areri nesa apejiꞌinijara naꞌi roujaꞌinaꞌe rohuna. ꞌEne pu vea kaꞌene unekajaho pareꞌena ꞌwaviꞌi matauma hiꞌavajino niꞌaha kwino sisea puni haha ꞌahi rehuna. Areri napari hariha naheꞌi ꞌahauꞌe vejiꞌi haha kaꞌene henujaꞌinaꞌe hehuna kaivo pu juhaha usehunijaho areri parehuna. ꞌEnakaivo vwehu núne ja nututa pahiju jihunaꞌe ijí vea kajaho ja nesa apejiꞌina punaꞌi paroe asitahuna. Ijihuni maijaho ja hanajiꞌini jihuni harihija ꞌee veꞌiriꞌijihuni harihija. Nú naꞌiaho nututi jihuni harihija pana. ꞌEnakúne roe ja puꞌúmo ea ꞌahopo vejujaꞌinaꞌe panotui kaivo ꞌurine nia nirie ꞌaiha vejiꞌi hija. Ijihuni maijaho ea kaꞌene notujaho pu puni nia naꞌi notuura ꞌee ea kaꞌene toa sisea ine nanamiujaho pu naꞌi toa sisea ine nanamiura. ꞌEnakaivo nú ea kaꞌene veirihuni jihunaꞌe roe masuani núni túratakaho nimairoa ꞌee oja ꞌekaravujino same ꞌee isúa nimairoa kaꞌene niꞌajúhajino sava. Ijihuni maijaho Godiho nú Huni sena vaji aruhuna iji pijúhuna pana kaivo niꞌajúhajaho núni Natohwa Jesu Keriso oni vaji apehunaꞌe ija pijúhana. 10 Hu núnijihunaꞌe kwama jihunaꞌe nú maiꞌo hiꞌeja ho kwamasahuna kaivo nú pu puꞌúmo ahuma majama hihuna. 11 Ijihuni hahi ojono ꞌwame niꞌajarame ꞌee ojono nasarame ꞌurine emareꞌavara. ꞌEne ja niveju kajaꞌinaꞌe veꞌavara.
Túchamahuni Kara Icháꞌiniji Ohunijine ꞌEe ꞌAjoramajina
12 ꞌEnakaivo vwehu núne nú ja jarirame ꞌwaravujaho ea kaꞌene joni vaja kajino kaukara kikisinaꞌe vene ꞌee Natohwi jihuni vaji ja ꞌajohaꞌe ꞌee vuꞌa kaꞌene pu ꞌwaravujaho taꞌaroraꞌavara. 13 ꞌEne oja ꞌekauri vajijino pura kaukara kaꞌene vejujihunaꞌe puni hura vene ira mamaa ijino ꞌwaraꞌavara. ꞌEne ea ꞌaho puꞌúmo matauma hiꞌavara. 14 ꞌEne vwehu núne nú ja jarirame ꞌwaravujaho ja ea kaꞌene vuꞌataa pahejiꞌinijija ꞌuraraꞌavara. ꞌEne ea kaꞌene tea junaviꞌinijija ꞌee ea ajuasina niꞌajiꞌavara. ꞌEe ohura paapeꞌavara kaꞌi ea ꞌaho puꞌúmo masuani hiꞌavara. 15 Ja pakiꞌeje ea ꞌahopo ja siseꞌi ꞌahiakame ja eha vene pununaꞌi sisea veꞌava. ꞌEnakaivo naꞌia mapoka ꞌunama kaꞌene vejakame ea kwinu kwino maranie ꞌee ea mahoꞌo ꞌuꞌo maranihunijiru sarame veꞌavara. 16 ꞌEne naꞌia mapokaꞌe temarasaꞌavara. 17 ꞌEne naꞌia mapokaꞌe siporua maijí ꞌojiꞌi naꞌavara. 18 Uneunecha mapoka kaꞌene rejujija Godi teimani ꞌwaꞌavara. Ijihuni maijaho ijaho Godoni ura kaꞌene jara Jesu Keriso oni vaji vehunaꞌe ura renujina. 19 Ja Godoni ꞌAveni jihuni vena paveje utaꞌamana. 20 Vuꞌa kaꞌene túnaꞌi rehuniji ꞌwarave heꞌavajaho pasenaꞌavara. 21 ꞌEnakaivo uneunecha mapokakija ꞌeke hami piuhihu vaꞌo mamaijija ija kisinaꞌe ꞌeke ꞌuninamiꞌavara. 22 ꞌUnama kaꞌene sisea rehuna saꞌinaꞌe kiꞌavajaho juhaꞌavara. 23 ꞌEne iviꞌa Godia kaꞌene matauviꞌinijara mahoꞌo venae arimaaꞌe rene ꞌee joni ꞌavena ꞌee joni oja ꞌee joni haha mahoꞌo ꞌajohakame vea kaꞌene núni Natohwa Jesu Kerisora roꞌamajaho nihoꞌo panamuꞌamana. 24 Hu nihoꞌo pauchaviꞌinijara a ꞌumenanaꞌomo Hu aneja venajaho ve parahuna. 25 ꞌEne vwehu núne núni siporua ꞌonuꞌavara. 26 ꞌEne vwehu núna ꞌajorame ura mina venaꞌavara. 27 Na Natohwi jihuni ihi ꞌurahiꞌi ꞌwaravukúne ike asurakaho tahe vwehu núna mahoꞌo heꞌavara. 28 Núni Natohwa Jesu Keriso oni maiji vwihanúujaho ja puꞌúmuna.