2
Keriso Oni Masuani Hijiꞌinijine ꞌEe Pinanijina
Keriso oni vaji hijujara vejuꞌe harura renau ꞌee Huni oja ꞌekaravujara vejuꞌe oja sonahiu. ꞌEne ꞌAvenijihi puꞌúmo hinoju. ꞌEne ea ura renae ꞌee epunaꞌi temuka apeju. Ikija nimai jihunaꞌe vejakame temari rarenihe paraniꞌamana. Ja jasumano jonaru vwihajuri ꞌunamijaho pavene ꞌee vwiha maa paꞌajihunaꞌe kehi kehi vejujaho arehuna. ꞌEnakaivo vwiha jonijija ꞌeka masuani ajuarasahe ea ꞌahoꞌa mamaꞌina rone vwihanihuna kaivo jajasu pavwihaꞌavara. ꞌEne joni ura ijiru paꞌajoꞌavara kaivo ea ꞌahopuni ura ijija ꞌuꞌo kiꞌavara. Ike kara kaꞌene Keriso oni vaji navajija ꞌeke joni vaja ꞌuꞌo naꞌavara. Hu Godi kaivo Godi Huni tinia ranamana. ꞌEne Hu uneunecha mahoꞌo irechaꞌi kaivo roe pwea punaꞌi rene ꞌee emaa punaꞌi renana. Hu emaa kavara ꞌee masuani ajuarane ꞌee Omahoni ura ijaho vena vaꞌe kwahuni vutuiji ꞌeꞌune korosi ꞌahi kwamana. ꞌEne Godi Hu niꞌimaꞌura taꞌarohe ꞌunama ahasirima rena iha kaꞌene Hu mahajaho iha mapokakaji asitaha paranaji mahana. 10 ꞌEne Jesuni ihiji heꞌavajaho akúpa ꞌahi hijura ꞌee mweꞌi hijura ꞌee mweꞌi hari hijura mahoꞌo Hu nitupari satihuna. 11 ꞌEne ira mahoꞌo nahame Jesu Keriso Natohwa ꞌwahuna. ꞌEje Godi Amo oni pinana ꞌurihuna.
Mweꞌaki Ira Punaꞌi Hanaꞌavara
12 ꞌEnajihunaꞌe ehu nune na ja oja mihiꞌine ja naꞌia mapokaꞌe nihene vejura. Nuni unaꞌeru pana kaivo na ani ruvaꞌuri vajijaho ja niveju kajaꞌinaꞌe ja niꞌajihuni ꞌunamijaho ojono akume juviꞌi veꞌavara. 13 Ijihuni maijaho Godira joni vaji kaukara venu. ꞌEne venaꞌe ura renaꞌeje Hu ura renujihi venahuna. 14 ꞌEne uneunecha mahoꞌo iraka kaꞌene jara veꞌavajaho pasuꞌarame ꞌee ꞌuraꞌaraꞌavara. 15 ꞌEjakame ja Godi oni harihija kaꞌene sisea paꞌane sisea pavejiꞌina ꞌee sisea panamahiꞌinijihi rene ike ea kaꞌene arira paveꞌi kaivo ani ani veju kihipuni vajijaho ira punaꞌe rene mweꞌi hanaꞌavara. 16 ꞌEne Ira kaꞌene majama hihunakaho ija kisi ꞌunaꞌavara. ꞌEjakame Keriso oni veijaho na ijihunaꞌe mariꞌuꞌuta. Ijihuni maijaho nara kaukara kaꞌene vene ꞌee hijujaho vea panisame vejutaꞌe reꞌamana. 17 ꞌEnakaivo na toa ijuri swasa punaꞌi vene joni nimaa roiji niꞌajihunaꞌe usekuniara. ꞌEnaꞌomo na mariꞌume teamaniꞌejuꞌe nuni temarijaho ja puꞌúmo ꞌwame nasaravu. 18 ꞌEne na ja ꞌuꞌo ꞌwaravu Temarasaꞌavara! ꞌUnama nikwisuꞌina kaꞌene nara temaraju jaꞌinaꞌe joni temarijaho nú puꞌúmo ꞌwame temarasaꞌavara.
Timotiho ꞌEe Ipapirotaitasi
19 ꞌEnakaivo na Natohwa Jesu nimaa rojujihunaꞌe na Timotiho ꞌaha josu pareꞌeje ranave joni vuhuna. ꞌEjakame na joni vuꞌa icháꞌina kaꞌene jara hine ꞌee ojuji henareje ijara niꞌajihuna. 20 Ijihuni maijaho ea pina oja naꞌina piunahuna pana kaivo hura huhusuna. Huni ura nimaa nimaijaho jara icháꞌina kaꞌene hijujihuni toi namu. 21 Ijihuni maijaho pu ea mahoꞌo puni ura ijiru saraꞌi kaivo Jesu Keriso oni ura ijija pasaravura. 22 ꞌEnakaivo ja hu nihena kavujaꞌinaꞌe hu arerinaꞌomo na niꞌajihe vuꞌa maa maiuꞌina kehuni kaukara vejume emarenana. Areri hariahi omahaꞌe niꞌajahe kaukara venahu jaꞌinaꞌe venuna. 23 Ijihunaꞌe vea kaꞌene na kive uneunecha nununaꞌi icháꞌinaꞌe reꞌavajaho na vwihajujaho na marako ranave vuhuna. 24 ꞌEne na Natohwiji nimaa vetiuraꞌomo na ꞌuꞌo aha josu pareꞌeje rohuna. 25 ꞌEnakaivo na vwihajujaho maijaho na Ipapirotaitasi vwea nuna kaꞌene nú pu puꞌúmo kaukara vejiꞌina kaꞌene nuni sorutia pina vo ꞌuꞌo joni ꞌona ojiꞌinaꞌe nuni ura ijija niꞌajihiꞌinaꞌomo ranave vuhuna. 26 Na ranavuꞌe vuꞌujihuni maijaho hu ja kihuna ura rena paranana. ꞌEnakaivo hu atami ꞌunavume ja hejaji henarena hu temume haha henana. 27 Hu nihoꞌo nimaaꞌe atami ꞌunamarena kwahunaꞌe renana kaivo Godira hu numimana. ꞌEne huhusu pana vo na ꞌuꞌo numirimana. ꞌEjakame na temuka hura hara paapeꞌurono avanana. 28 Ijihunihahi na hu ranave vuhunaꞌe ura renia paraniujaho hura vuꞌe ja kúꞌo hu kamareje temarasahuna. ꞌEꞌeje na ijiꞌa ja vwihaniujaho maꞌuako sonahihuna. 29 ꞌEnakúne Natohwi jihuni vaji temarajiꞌi hu apeꞌavara. ꞌEne ea ijákajihi puni hura venahuna. 30 Ijihuni maijaho hu Keriso oni kaukara ijihunaꞌe kwama ape taharonamana. Hu huni hia vajijaho varapa piunihuna renana vo hu jara areri nuna vehuna saꞌinijaho hura venana.