3
Hia Nimaijihuni Uraijaho Nú Ariramaa Rehunijina
Vwehu nune túchamaijaho Natohwi jihuni vaji temarasaha. Na uneunecha nikwinuꞌina kehi kúꞌo vehunijija maiꞌo pasenimu. Ijihuni maijaho ijara ꞌajoahe veje ja maranihuni jihunaꞌe veju. ꞌEne ꞌua sisesa kajija hami kiꞌavara. ꞌEne ea sisesa kajihipo kaukara kaꞌene vejujija hami kiꞌavara. ꞌEne ea kaꞌene ꞌunama iraꞌatijino sisa ꞌuhuahujija hami kiꞌavara. ꞌEnakaivo nú ea kaꞌene nimai jihunijino sisa ꞌuhuahajina. Ijihuni maijaho nú Godoni ꞌAvena vaji Hu oja mahe ꞌee Jesu Keriso oni vaji Hura raka kaꞌene núnaꞌe venuha jihunaꞌe Hu ꞌunama apene ichutoi ahasirivu. ꞌEne ijihunaꞌe hahijihuni ꞌunamijaho panimaa vetiu. ꞌEnavo haha huni ꞌunamijino na onuno nimaa vetiꞌarahuna arerina. Ijaho ea ꞌahopo haha huni ꞌunamijino nimaa vetiꞌaraꞌipisa nara pu asitaha parajuꞌu. Ijihuni maijaho ꞌunama kajihuna kajaho nununaꞌa nihoꞌo mapoka. Ijihunaꞌe na vea iropune noꞌopiso paꞌareꞌeme sisa ꞌuhuihara. Na Isureri ore ꞌee na Penijamani oni amujijiꞌura ꞌee na nimai nimaaꞌe Hipuru ꞌee Varapa Tamani jihuni ꞌunamijaho na Parasi. Na ea kaꞌene Varapiji ura renia parana jihunaꞌe na chicha vene sosia siseꞌi ꞌahiꞌinaꞌe rejuta. Ijihuni maijaho na varapi jihuni ꞌunamijaho ariraꞌe hene vejujihunaꞌe na namihuna areria parenana. ꞌEnakaivo ni makuꞌijaho ike ꞌunamakija nuni unaꞌa mamaꞌinaꞌe rejara kaivo ijija Keriso oni hahijihunaꞌe na ni irechavume paꞌarejara. ꞌEnakaivo natohwijaho ikena. Nara Jesu Keriso nuni Natohwi jihuni mavarasaꞌiniji mahoꞌo hena kavujara rejume uneunecha mapoka kajija maa paꞌanaꞌe rejara. ꞌEne Keriso apeꞌi ꞌahiume uneunecha mahoꞌo kajija túaꞌe vetiume paꞌarejara. Na iviꞌa Huni vaji hena kavujaho varapi jihuni ꞌunamiji ꞌararihakame nuni vaji ariraꞌe rehuna pakavu. ꞌEnakaivo na Keriso nimaa rojuti vajijino ariramaaꞌe rejuta. ꞌEnajihunaꞌe ariraꞌe rehunijaho nimai rojakame Godinaꞌi rena rohuna. 10 ꞌEnajihunaꞌe na Hu hena kahuna ura renie ꞌee harura kaꞌene Hu vejume ꞌurinajaho hena kahunaꞌe ura renie ꞌee Hura sisei hinajaꞌinaꞌe hihuna ura renie ꞌee Hura kwama jaꞌinaꞌe kwahuna ura reniu. 11 Hura ijaꞌinaꞌe venajihunaꞌe na ꞌuꞌo túnaꞌi kwaꞌujaho na kúꞌo ꞌurihuna.
Ninukujahe Vaꞌe Uri Usehunijina
12 Na ikija niꞌekahuna pana ꞌee na niroe ariramaaꞌe rehuna pana kaivo na majaa maiꞌo hine kaukara vejiꞌi vaꞌuraꞌomo vaꞌe na icháꞌinaꞌe reꞌurono Jesu Kerisora na iji pijiha jaꞌinaꞌe rehuna. 13 Vwehu nune na onuno vwihajujaho na vuatua kajaho maiꞌo paꞌeꞌujiꞌina. ꞌEnakaivo unenuꞌu pina kwino na vejujaho ikena. Ijaho raka kaꞌene nimako vejujija na niareꞌikaꞌi raka kaꞌene nuni unaꞌi navujihi veꞌi ꞌahiu. 14 ꞌEne na harura niꞌimaꞌura vene vaꞌe paꞌarehuni vutuiji ꞌeꞌune eha kaꞌene Godira Jesu Keriso oni vaji ichutoi hunaꞌe ꞌumenuajaho apehuna. 15 Ja ea mapokaꞌe ni emainaꞌe rejajihunaꞌe roe ja puꞌúmo vwiha ikehuna kino vwihaꞌavara. ꞌEne unenuꞌu ꞌahopuni jihunaꞌe ja vwiha ani ani vwihaꞌavajaho Godira ijija ꞌuꞌo veje jonunaꞌa samaaꞌe rehuna. 16 ꞌEnakaivo roe ja puꞌúmo tinia mamaa kaꞌene nú ajima vaꞌe usevajino kirasahe ni ijí hija. 17 ꞌEne vwehu nune ahume nuni maꞌaja ꞌahi ꞌararihie one ꞌee ea ꞌahoꞌa kaꞌene núra ojuꞌe kúvajaꞌinaꞌe ojujihi puni mwapunijihi kiꞌavara. 18 Na naꞌia mapokaꞌe niꞌwaravuraꞌomo kúꞌo iviꞌa niituijiꞌi ꞌwaravu. Ea mapokaꞌe pura kara kaꞌene ojujara najuhujaho pu Keriso oni korosi ijihuni naka. 19 Ea kajihi puni urijaho paꞌarehunijina. Ea kajihi puni godijaho ꞌiruma hunaꞌe rimurojujina. ꞌEne pu uneunecha kaꞌene junahunijihi aromahura. ꞌEne pu naꞌia mapokaꞌe ike mweꞌa ikehuni kukuijiru vwihajura. 20 ꞌEnakaivo nú akúpa huni ehijaꞌomo núni Niꞌajúhiꞌina kaꞌene Natohwa Jesu Kerisora ijí rene rohuniji nú teamanuꞌejuꞌe ꞌajaha hiju. 21 Hura núni haha harura paꞌana kaꞌene kwamasahuni hahakaho veje arohe Huni haha kaꞌene hanajiꞌini jaꞌinaꞌe rehuna. ꞌEne Huni harura kajara reje uneunecha mahoꞌo roe Huni harura hari nahuna.