4
ꞌUnama Najahujina
Ijihuni hahi vwehu nune na ja oja mihiꞌina kaꞌene nara kihuna ura reniꞌinakije ja nuni temare ꞌee nuni kuraunua. Na oja mihiꞌinakije Natohwijihuni vaji kisimaꞌuraꞌe rene hami namiꞌavara. Na Uotiaꞌo Sinitikeꞌo ꞌejahie ꞌwaravukúne Natohwi jihuni vaji ahuma mamaaꞌe hiꞌavara. Ehu nune nuni napura nimaa nimaaꞌe na a jariravujaho naparakija niꞌajiꞌamana. Pura vuꞌa maa maiuꞌini jihunaꞌe na huꞌúmo vea kisina apejiꞌinakúne niꞌajiꞌamana. ꞌEne Karemeniti ꞌuꞌo niꞌajahe ꞌee pu nuni ehija ꞌahoꞌa kaꞌene na pu puꞌúmo kaukara vejiꞌina kaꞌene puni iha majama hihuni puka vaji navujija niꞌajihara. Natohwi jihuni vaji naꞌia mapoka temarasaꞌavara. ꞌEne na kúꞌo ijá ꞌiavo Temarasaha ꞌiavu. ꞌEne veje joni oja kaꞌene masuani ajuarasahe hijiꞌinijaho ea mapoka hena kiꞌavara. Ijihuni maijaho Natohwijaho nikehu nimaina. ꞌEnakúne unenuꞌu ꞌahoꞌa pavwihane temukaꞌavara kaivo ja uné raka ura renaꞌavajaho siporua ꞌone ja iraka ura renaujija teamanaꞌeje Godi jarima ꞌwaraꞌavara. ꞌEne Godoni matauviꞌina kaꞌene uneunecha mahoꞌo asitaha ranamajara Jesu Keriso oni vaji joni oja ꞌee vwihijija ꞌajohaꞌamana. Túchamaijaho vwehu nune irakijara nimaaꞌe ꞌee irakijara hura vejura ꞌee irakijara arire ꞌee irakijara ariramaaꞌe ꞌee irakijara mavarasaꞌinaꞌe ꞌee irakijara iha mamaa ꞌurihuna ꞌee unenua ꞌahoꞌa mamaa areri taꞌarorahuna ijákajihuni toi joni vwiha ijija irechaꞌavara. Uneunecha iraka kaꞌene jara nununaꞌi henakame apene ꞌee nuni vaji kivaji manura pirame veꞌavara. ꞌEjakame Godi kaꞌene matauviꞌinijaho ja puꞌúmo hiꞌamana.
Godoni Swariji Teimani ꞌWaꞌavara
10 ꞌEnakaivo na Natohwi jihuni vaji niꞌimaꞌuraꞌe temarajujaho ja iviamaa kino jara na vwihaniujaho kúꞌo ꞌuname na vwihaniiꞌinaꞌe rejara. Nimaa ja na vwihaniura vo vea paapenareꞌe avajura. 11 Na unenu ꞌahoꞌa ura reniakame ꞌwarahuna pana. Ijihuni maijaho na nihena kavu icháꞌinaꞌe na niijara teamaniꞌeje hihunaꞌe kavuta. 12 Na icháꞌinaꞌe uneunecha paꞌa hihunijaho henakame ꞌee uneunecha rukinaꞌe rene hihunijaho hena kavuta. ꞌEne uneunecha mapoka vajijino na icháꞌinaꞌe túiꞌeje hihunijaho kame ꞌee matuniꞌeje hihunijaho kavuta. ꞌEne uneunecha mapoka renihunijaho kame ꞌee pivujiꞌi hihunijaho kavuta. 13 ꞌEne uneunecha mahoꞌo Huni vaji Hura harura miꞌeje na areri veꞌeju. 14 ꞌEnavo ja mamaaꞌe vene nara pivujuti vajijaho niꞌajihara. 15 ꞌEne ja Piripai orakija ꞌuꞌo ojono nihena kavu. Maiꞌo amuraꞌe na vuꞌa maa maiuꞌina ike najahareno na Masatonia arema vaꞌujaho sosi pini na niꞌajihareje vajihuri ꞌunamijino vajihe ꞌee ꞌekahuna pana kaivo jara jajasumanu vajihura. 16 Ijihuni maijaho na Tesaronaika hine pivujujaho ja niꞌaha mapokaꞌe swara niꞌajihara. 17 ꞌEne jara swara vajiꞌavarono ꞌunama same avahuna pana kaivo jara vajihuri ꞌunamijara joni eha kaꞌene jara apehunijara mapoka reꞌamarono avajuta. 18 ꞌEnakaivo uneunecha mahoꞌo areri ꞌekuta. ꞌEnareno ijipo mapokaꞌe areri renihara. ꞌEne jara Ipapirotaitasinaꞌi irechavajija na ni ꞌekuta. Ijija swara mamaa kaꞌene amua mamaa Godi teamama parahunijihi vejara. 19 ꞌEnajihunaꞌe nuni Godijara jara iraka kaꞌene pivujujija Huni uneunecha kaꞌene Huni ari navujino Jesu Keriso oni vaji areri mahoꞌo vajihuna. 20 ꞌEne iviamaa núni Godi ꞌee núni Omijihuni pinanijaho aneja púsa paꞌanaꞌe Huna. Ameni.
Túchamaa ꞌAjoramajina
21 ꞌEne Godoni ehija mahoꞌo Jesu Keriso oni vaji ꞌajoraꞌamana. ꞌEne vwehija kaꞌene na huꞌúmo hijujipo ja ꞌajoravu. 22 Godoni ehipo mahoꞌo ꞌajoravuꞌe ꞌee Sisa oni kachiꞌinijipo ꞌajoravu. 23 ꞌEne Natohwa Jesu Keriso oni vaji maiji vwihaniꞌinijaho joni ꞌavenijihi puꞌúmuna.