1 Pitä
iqu tuwaŋuä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Pitä iqu tuwaŋuä tä, ämaqä Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä haŋä-iqä naqänäŋä metqätaŋguwä iquauŋqä äqäkqe. Ii iquauqä quuvqä heqiyqä yäŋänäqŋqä iwimäkätŋqä iiŋqä. Iqu qu kukŋuä äŋguä Jisasi Kraisi Iqueŋqä kŋuä aŋgumä indqämbŋqä ätukqe. Jisasi Iqu äpäkonätä aŋgumä ävauqetaŋi, Iqu aŋgumä päniqä iiŋqä kukŋuä guä ämäsäuekqe. Iŋi iqua kukŋuä guä ii ämäsäuekqeŋqä kŋuä indqänäpu, Iqu äpqä iiŋqä hiŋuä äqämbu pmepŋqe.
Ämaqä Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä iqua, haŋä-iqä mapnä. Ii naqä-qakuä etaŋgqä-qe, ii iquauqä quuvqä heqiyqä iuŋi, yamwiqä vätŋqä iuŋqä wimenä. Iiŋä etaŋgi, Kraisi Iqu aŋgumä äpätqäŋgaŋqe, qu quuvqä yäŋänäqŋqä hiqäpŋqe. Itaŋi hea iŋgaŋi, qu kima äŋgui mapnuwäŋqe.
1
Pitä iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Nyi Pitä ämaqä Jisasi Kraisi Iqu kukŋuä awä tuäkiqämqä änändowatkqä iqunä, he qokä-apäkä Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ekqä iquenŋqä nyi tuwaŋuä tiiŋä äqiyqä. He aŋä-himqä naqä-qakuä hiqä maitaŋgi, qua Pondisi iu, Galesiya iu, Kapatosiya iu, Eesiya iu itaŋga Bitiniya iu äpmakäwäŋuwä iquenäŋqe. Goti eeqänäŋiuqä Kaniqu, nätmatqä änä timäutŋqä iiŋqä näqŋqä eä, atäuŋuä heyqaŋgi, Dŋä Äŋguä Iqu, he Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä hipŋqä emäkkqe. Iiŋä etaŋgi, he qätä äwiyäpu qänaknä ipu, itaŋga he äŋguänäŋä hipŋqä, Iqu Jisasi Kraisi Iqueä häŋeqetä emŋqäyqäŋqä atäuŋuä ekqe. Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeuta hiŋgi vqetä, äwqä haŋuä iŋqä pmeqetä, aaŋä kuapänä etapquä.
Häŋä-pmeqä äŋguänäŋi, qäukuä yäŋi äwiŋqeŋqä
Ne Goti Hanjuwä Iqueä yoqe, haqä matnämäuatuŋque. Iqu neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqueqä Goti Iqu eä, Iqu Iqueqä Kaniquvi. Iqu nenyqä qeqä kiiŋä natmäkätŋqä-qae, neŋi änyä-häŋi änanyquäqe. Iqu Jisasi Iqueŋi, qua buta häŋä ävauqumuatkqeta, ne änyä-häŋä iiŋi, nätmatqä äŋguänäŋä Goti Hanjuwä Iqu nätapäniqŋqä, kŋuä iqä yäŋänäqŋqä ämenä, hiŋuä äqänanä pmetatuŋquä, änanyquäqe. Nätmatqä äŋguänäŋä iiŋi, Goti Hanjuwä Iqu hiyaqŋqä qäukuä haqä yätu ämitqäuä. Qäukuä yäŋiŋi, nätmatqä iiŋi, qui mimäkŋqä itä, pizqä miqä itä, qäpu maeqä yäniqe. Heŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä yäŋänäqŋqä iqu, hiqä quuvqä heqiyqä duŋi, qui mimäkŋqä danä ipŋqä, häŋä iqumuatqä duŋqä ämeyänä. Häŋä iqumuatqe, ae näwi, ätnäŋäqi yäpakäŋga timäunä.
He iiŋqe aaŋä yeeqä naqänäŋä äyä itqäŋä. He täŋgaŋi haŋä-iqä huitaŋä-huitaŋä etapätqätaŋguwi, qäyä ämepu, haŋä-iqä iiŋi hŋgaŋqä mämeqä danä, yeeqä yqänä itqäŋä. Haŋä-iqä iiŋi, qu mbqä golqä yamwiqä tä du häkiyä äyäqiyätqäŋuwä-pa, heyaqä quuvqä heqiyqä yamwiqä eyätä, ii emetqäuä. “Naqä-qakuä mbqä golqä tiyä, hui tiyä” tpu, yamwiqä tä du häkiyä qäyä yäqäpqä-qe, qui imäknäniqe. Heyaqä quuvqä heqiyqe, mbqä golqä qui mimäkŋqä äŋguänäŋä ämitqäŋuwä duŋi, ämäwqätäuä. Ga heyaqä quuvqä heqiyqä yamwiqä iiŋi, tiiŋä mänätquequänä. Jisasi Kraisi Iqu, hiunji yäpakä ätnäŋäqi äti ätimäutäqäŋgaŋi, henyqä yeeqä naqänäŋä itä, yoqä naqä etapätä, yäniqä iiŋqe. Hiŋuiqändä, täŋgatäŋi, he Iqueŋi hiŋuä mäquŋquä ipiyä-qe, hiqä äwqä imŋi, he Iquenyqä henyätaŋgi, quuvqä eqiyäpu, yeeqä naqänäŋä äyä itqäŋä. Yeeqä iqä iiŋi, aaŋä naqänäŋi, ämaqäpqä hŋqu, “Iinjqä-iinjqe” änä mätqä yänä. Ii yeeqä iŋqä qua täuŋi, näwinyä eeqänäŋi ämäwqätäuä. He hiqä Iquenyqä quuvqä eqiyätqätaŋguwiŋqe, ga Goti Iqu heŋi, aŋgumä häŋä emäkäqumuatätqätaŋgqeŋqä, he yeeqä iuta itqäŋä.
10-11 Häŋä iqumuatqä tquenyqe, Kraisi Iqueqä Dŋä Iqu, hiŋuä-tqä iquau änyä, “Kraisi Iqu haŋä-iqä huitaŋä-huitaŋä ämetä, itaŋga qänakndaŋi, Iqu yoqä naqä meniqeqä” awä näwi ätumiŋqe. I tuätqätaŋga, iqua, “Goti Iqu heŋi, Iqueqä äwiŋqä duta suqä äŋguänäŋi emäkäniqe-qe” hiŋuä ätmiŋuwi. Ii ätäpiyä-qe, qu näqŋqä äŋguä mapŋqe, “Iqu äkŋga äpätä, squäsua timäuŋqutiyä” tpu, qävqä yasämänä imiŋuwi. 12 Qävqä i iqaŋguwäŋga, Goti Hanjuwä Iqu iquauŋi, kukŋuä iiŋä ätäpu, yätamäkqä quwqä-quwä imbŋqä maetqe, he heyätŋqä iiŋqä ämotquakqe. Täŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä Dŋä Äŋguä Ique qäukuä yätuta dowatämepqaŋgi, ga Iqueqä yäŋänäqŋqetaŋi, ämaqä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, awä-tqä iqua, Goti Iqu aŋgumä häŋä equmuatqäqeŋqä, ae awä äyä etätqäŋuwi. Iiŋqe, eŋätqä iqua-pqe, näqŋqä mapŋqä äwinyä.
Goti Iqu Ikikinyäŋä-qu eŋqä-qae, ne-pqä e pmeqäŋqä
13 Iiŋä etaŋgqä-qae, he hiqä kŋuä indqäŋqe, wäuŋuä iqäpŋqä indqänäpu, hui äpipu hiŋgi päkäpäkä miqä danä ipŋqe. Nätmatqä äŋguänäŋä, Jisasi Kraisi Iqu ätnäŋäqi äti timäuqaŋga Goti Hanjuwä Iqu etapäniqä iuŋqä, kŋuä yäŋänäqŋqä iqä ämepu, hiŋuä äqämbu pmepŋqe. 14 He ymeqä qätä ipu, qänaknä iquenjä-qae, he änyä maqŋqä qämä-qämä ipiyäŋga, qänaknäŋi eŋqä hiqä du imiŋuwä-pa, miqä danä ipŋqe. 15 Ga he tääqä etätmeqä Iqu, suqä ikikinyäŋä imäkätŋqä-pa, he-pqe iunä imäkqäpŋqe. 16 Nyi iiŋä, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, “Nyi suqä ikikinyäŋä imäkqunä eŋqe, he-pqe asä iiŋä imäkqäpŋqeqä,”* Hiqäva-imäkqä 11:45; 19:2; 20:7 tnätaŋgi i etqä.
Goti Iqu, mbqä naqänäŋä itä, neyämakqeŋqä
17 Goti Hanjuwä Iqu, neqä yoqä naqe, himä-huiwä iuta minewäsäuqä yänä. Iqu ne hŋqunä-hŋqunä, neqä suqä imäkätuŋqueta, asänä newäsäunä. He Iquenyqä tääqä ätäpiyäŋgaŋi, “Apiqukiyä” äyä ätätqäŋuwi. Iiŋä etaŋgi, he qua täu yakuä äpmapiyäŋgaŋi, Iqueqä yoqä naqeŋqä kŋuä indqämbu, suqä äŋguä du pmepŋqe. 18-19 Suqä äŋguä memäkqä, qui emäkqä, hiqä taqä-tawiqukua etapkuwä du pmetaŋguwäŋga, Iqu aŋgumä etmetŋqä mbqä iqäqeŋqe, he näqŋqä äyä ämeŋä. Silpa, golqä, nätmatqä quvqä qui imäkŋqä iiŋä itä, maetqe, Kraisi Iqueqä häŋeqä itä, ne aŋgumä mbqä äneyämakqe. Iqueqä häŋeqä mbqä iqäŋqe, mbqä dinä homä iqä eä. Kraisi Iqu, sipsipqä meqä, wätaŋqä yuŋguä squä hnjua maeqä, kiqä ikikinyäŋä eŋqä-paŋä iiŋä-quvi. A Täuqä 6:14; Hipru 9:14 20 Qua tqu änyä etaŋga, Goti Hanjuwä Iqu, Kraisi Iquenyqä näqŋqä eätä, atäuŋuä ikqä-qe, hiunji yäpakä täŋgaŋi, henyŋqä ätnäŋäqi äti imäkqi. 21 Iqu yätamäkqä heyqaŋgi, Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋä. Goti Hanjuwä Iqu Iqueŋi, qua buta ävauqumuatätä, yoqä naqä vqaŋga, he Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, Iqu äŋguä emäkäniqeŋqä, kŋuä iqä yäŋänäqŋqä ämapu, hiŋuä äqämbu äpmeŋä.
Hiqä-hiuäŋqä eŋqä di, dŋä huqä ii yqänä iqa uwqäpŋqe
22-23 Täŋgaŋi, he hiqä quuvqä anä eqiyätqäŋuwä iquauŋqe, naqä-qakuä hiqä äwqä imda eŋqä duŋqe, he naqä-qakuänäŋä du qänaknä ipu, akiyä äyä änyämäŋguwi. Ga, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä häŋä hea ique-ique wiqä iqu, heŋi änyä-häŋä enyquäqe. Iŋi he hiqä-hiuäŋqä eŋqä di, qeqä-quuvqä yäpä imda eŋgaŋguti, dŋä huqä ii yqänä iqa uwqäpŋqe. Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä enyquäqä iqu, piikä vowä mäuqä iqutäŋi, asänäŋä ma. Piikä iqu, qui imäkŋqä-quvi. Iŋäqe, Goti Iqueqä kukŋuä iqu, qui mimäkŋqä iquvi. 24  Iiŋqe,
Ämaqä eeqänäŋi, qätaqä eŋqä-pa yäuä päpnä. Itaŋga quwqä yoqä naqe, qätaqä hutqä eŋqä-pa äteyqiyäuänä. 25  Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqueä kukŋui, qäpu maeqä hea ique-ique wiqeqä” ätnä. Asayä 40:6-8
Kukŋuä iqu, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋä, he ae etätqäŋuwä iquvi.

*1:16 Hiqäva-imäkqä 11:45; 19:2; 20:7

1:18-19 A Täuqä 6:14; Hipru 9:14

1:25 Asayä 40:6-8