3
Kukŋuä, qokä-apäkä ämaŋqä iuŋqä
Asä ii eŋqä-pa, apäkä qokätäŋä iuenä, he hiqä qokiquau qätä äwiyäpu, iquauä yäpä iqinyä iqäpŋqe. Iwä hiqä qokä iqua, Goti Hanjuwä Iqueä kukŋui hŋgisanä imipqe, quuvqe heqäpŋqeŋqe, he iquauqä apäkiuenä kukŋuä tquaŋguwä duta maeqiyqä danä, iqua quuvqe, he suqä äŋguänäŋä iqaŋguwä duta, i heqäpnä. He apäkiuenä, suqä quvqä kiyä mätqä du mäwqä ipu, suqä jänänäŋä dunä ipu, Goti Iqueä yäpä iqinyä itqätaŋgä eqämbiyä-qae, quuvqä heqäpŋqe. He qeqätqe, huiwä haqä täŋgisa imäkŋqetä, dä qeqätqä imäknäpu, gquä yatqä qeqätqä imäknäpu, qäkämä qeqätqä imäknäpiyi, huiwä haqä täŋgisa mimäkŋqä ipŋqe. He qeqätqe, suqä qae haŋuä pmeqä iqutä, itaŋga äwqä quvqä maqänä miŋqä iqutä, qeqä-quuvqä yäpä imda qeqätqe, imäkŋgpŋqe. Suqä ii qui mimäkŋqä itä, Goti Iqueä hiŋuä iqiŋi ämäwqätäuä. Apäkä hiŋuiqänä, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi jänänäŋä eäpu, Goti Iqu kukŋuä ätätä ekqeŋqä hiŋuä äqumbu äpmamiŋuwä iua, qu qeqätqe, suqä iitä imäkmbu, ga iua iuauqä qokiquauä yäpä iqinyä ipu äpmamiŋuwi. Serai, apäkä iiŋi eä, ii Aprähamä iqueŋi, “Ŋqä naqä iqukiyqä” ätumiŋqe. He nätmatqä hnjua-hnjuaŋqä zä miqä danä, suqä jänänäŋä du itquetqäŋuwi, he Serayqä meqäenä eŋä.
Asä ii eŋqä-pa, he qokiquenä, hiqä apäkiyqa, qu yäŋänäqŋqe heyaqetäŋi asänäŋä maetqe, häŋä hea ique-ique pmeqe, hesäŋi iua-pqe inä mapnuwä etaŋgi, he iuauŋqä kŋuä äŋguänäŋä ämepu, suqä jänänäŋä du itquepu, iuatä quamä qeiqinyä pmetpŋqe. Iiŋä iquwi, hiqä Goti Iqutä kukŋuä tqä duŋi, nätmatqä huiu maeqäŋqä yänä.
Suqä jänänäŋä dunä imäkäpiyiŋqä, tmi-tmiqä-tqä meqeŋqä
Kukŋuä eeqänäŋä ii ätqa äpätŋqe, qäpuŋi tiiŋä ätätmä himqe. He qäyqä-qäquenä, äwqä naqä-hŋqunä änyäpu äpmapu, hita-hiŋguäkatä miŋqä-pa, i äminyäpu äpmapu, Goti Iqueqä ämaqä duŋqe qeqä hetqaŋguti, hŋgisa ipu yäŋi-yäŋi miquenä, qae haŋuä pmepŋqe. Suqä quvqä etquepu, kukŋuä quvqä isua hetqaŋgpqe, he kima miqä danä, Goti Iqu quŋi äŋguä iwimäkätŋqä, Ique tquäpŋqe. Goti Iqu heŋi tääqe, iiŋqä etätmeqe, iwä he Iquesaŋi, nätmatqä äŋguänäŋi mapnuwäŋqä. 10 Goti Iqueqä bukä iuŋi, kukŋuä tiiŋä ätnä.
Ämaqä hŋqu, iqueqä häŋä-pmeqe, äŋguä yeeqä iŋqä pmeqäŋqä äwinyäŋqä iqu, kukŋuä quvqä itä, kukŋuä quaŋgä itä matqŋqeqä. 11  Iqu suqä quvqä duŋi, hiŋuinä äqunätä, qänaknäŋi suqä jänänäŋä du iquätŋqe. Suqä haŋä-iqä maeqä, äŋguänäŋä pmeqä duŋqä itä, ga iqu suqä iu ändämiqa uwquätŋqe. 12  Tiiŋä äyuwä. Naqä Iqu qokä-apäkä jänänäŋä eäŋuwä iuŋi, Iqu ämitä itaŋga quvaqä Iqutä kukŋuä anä tqä iuŋi, Iqu Iqueqä qäte ävä, mä ämaqä suqä quvqä imäkqä iuŋqe, Iqu mäwiŋqä danä eä, qätä äyä.* Apqä Bukä 34:12-16
13 He hiqä eŋqä du, he suqä jänänäŋä dinä imäkpŋqä enyäŋqe, ga heŋi suqä quvqä etquetä, quiŋi, tqu emäkätŋqe? Aaŋqe. 14 Iŋäqe he suqä jänänäŋä dunä imäkäpiyiŋqä tmi-tmiqä-tqä ämeqäpi, he, “Neŋi, Goti Hanjuwä Iqu äŋguä inemäkätqänä” kŋuä heyätŋqe.
Zä iiŋqä emäkanä-tpu iquwi, he iiŋqä zä ipu, qundqändqä miqä pambu. Asayä 8:12
15 Mä he hiqä qeqä-quuvqä imŋi, Kraisi Ique itmepu, Naqe, Iquenyä imäkpŋqe. Nätmatqä kŋuä yäŋänäqŋqä ämapu äpmeŋuwiŋqä yatŋqä heyqaŋgpqäŋga, tupŋqä diŋqe, näwinyä imäkmbu pmetpŋqe. 16 He kimaŋi, qae haŋuä ätuäpu, hŋgisa mitqueqä ipŋqe. He ämaqä jänänäŋä pmepŋqe, hiqä yäpä imŋi, haŋä-iqä hui maeqä, äŋguänäŋä hetŋqä. Iŋi ämaqe, he Kraisi Ique qänaknä äväpu, suqä jänänäŋä imäkqaŋguwiŋqä, kukŋuä quvqä etapqä-qua, iiŋqä womba winyätŋqänänji. 17 Iŋäqe Goti Iqu neqä suqä duŋqä tmi-tmiqä-tqe, qäyä metuŋquä wiŋgaŋgutqe, tmi-tmiqä iiŋi, suqä äŋguä duŋqä meqe, quvqä iuŋi ämäwqätäunä. 18 Kraisi Iqu, Ämaqä Jänänäŋä-qu eäqä-qe, Iqu ämaqä jänänäŋä maeqä quvqä iuqä aŋi ämetä, ga suqä quvqe huätä ämamäutä, i äpäkoŋgqe. Iqu iiŋi, hui mapäkoŋqä yäniqe, Kiqä Iqunäŋi i qe äpäkoŋgqäqe. Iqueŋi pizqe, Iqueä huiwi äpäsquwä-qe, Iqu dŋä-qu aŋgumä häŋä eätä, heŋi, Goti Hanjuwä Iquenyqä etma wätŋqä eqäqe. 19 Iqu dŋä-qu äpme, ga dŋä guä pmetaŋguwä iuŋqä äwätä, Goti Iqueä kukŋui awä ätukqe. 20 Dŋä ii, quwqä suqä quvqe Noa iqueäŋgaŋi, naqänäŋä timäutqätaŋgqä-qe, Goti Iqu kimaŋi maqänä mitqueqä danä, hiŋuinä qunätaŋgi, Iqueä kukŋui hŋgisanäŋi, hea Noa iqu iqueqä yimbae qäpu imäkqaŋgaŋqä imiŋuwä iyi. Yimba yäŋgisaŋi, ämaqe atäŋqäpu, 8 iqua äpekuwi. Iwä, Goti Iqu quŋi häŋi, eqeta iqumuatkqe. 21 Eqä iiŋi, Goti Iqu heŋi häŋä di, täŋgaŋi asŋä meqaŋguwä duta emäkäqumuatätŋqeŋqä ekqe. Asŋä ämequwi, hiqä huiwä kiyi huätä päwätŋqä mämeqä iqä. He asŋä ämequwi, ii Goti Iqueŋi, “Ne saqä hiŋuä iqiŋi, ämaqä jänänäŋä heatuŋqueqä” ätäpu, ämeqä. Heŋi häŋä di, Goti Iqu, Kraisi Jisasi Iqueŋi, qua buta aŋgumä häŋä ävauqumuatkqä duta emäkäqumuatqi. 22 Iqu qäukuä yätuŋqä äyäqetaŋi, täŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqueä hipa ämuaŋgisa äpme. Eŋätqä, dŋä yäŋänäqŋqä äki-äkitaŋä, yoqä naqä äki-äkitaŋä qoŋqä, qu eeqänäŋi, Iqueä yäpä iqi etaŋgä äpme.

*3:12 Apqä Bukä 34:12-16

3:14 Asayä 8:12