4
Äwqä yäuä iqueqä suqe, ävquatämäupu, suqä huiziuŋqä heŋqe a qätpŋqe
Kraisi Iqu, Iqueqä huiwi tmi-tmiqä-tqä ämakqä-qae, kŋuä iqä yäŋänäqŋqä Iqu ämeŋqä iqueŋi, he-pqe kŋuä yäŋänäqŋqä asä iquenyä i mapŋqe. Ämaqä, iqueqä huiwiuŋi tmi-tmiqä-tqä ämetqä iqu, iiŋä ämetqä-qae, suqä quvqä imäkqä duŋqe tuwä qe äwikqe. Iiŋä etaŋgi, he täŋgata tiŋi, qua täu äpmapiyäŋgaŋi, qänaknäŋi suqä quvqä huiwi iqueqä äwiŋqä du miqä danä, äwiŋqä Goti Iqueqä iunä ipŋqä diŋqe, kŋuä iqä asä iqueŋi, yäŋänäqŋqä mapŋqe. He suqä, ämaqä Goti Iquenyqä quuvqä maeqiyä ipiyä i imäkätqäŋuwä ii, ae imäkqa äpmiŋuwi. Suqä tiiŋä isua äyä imiŋuwi. Huiwä yaŋä hiŋgi änyäpu, suqä quvqä huiwä iqueqä äwiŋqä du ipu, eqä hiqiiyqä iqe änäpu hiqiiyqä ipu, ymisaŋä-eqä yäŋänäqŋqä naqänäŋä imäkäpu, ga suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä ipu, iwä iutaŋi, suqä Goti Iqu pmua imäkkqe imäkäpu, goti quaŋgä iquauä yoqe, haqeqä ämamäupu äyä imiŋuwi. Iwä he täŋgaŋi, suqä quvqä iiŋi, qutä anä mimäkqä itqätaŋguwäŋgaŋi, henyqe qu “Tä änä-änääŋqä itqäpiyä” tpu ipu, qu henyŋqä qui emäkpŋqä kukŋuä quvqe i ätätqäŋä. Iŋäqe, Goti, ämaqä häŋä äpmeŋuwitä, pizqä äwiŋuwitä, iwäsäuniqŋqä näwinyä imäknä äpmeŋqä Iqueä hiŋuä iqiŋi, qu ätqäupu, “Ne suqä iiŋi, iiŋqä-iiŋqä imäkmiŋqueqä” ätuäpu kukŋuä tpnuwi. Iiŋä etaŋgqeŋqä ämaqä pizqä eäŋuwi, Goti Iqueä kukŋuä we-huŋqä-täŋi qätä äwikuwi. Qu täkä ämaqä epiyitaŋi, ämaqä eeqänäŋä suqä iwäsäuqeuŋqä äwätqäŋuwä-pa, qu iu äupiyi, iwä dŋä epiyäŋgaŋi, Goti Iqu äpmeŋqä-pa, i pmepŋqä diŋqä qätä äwikuwi.
Hea nätmatqä eeqänäŋä qäpu hiätŋqe, ae qäqiqiyi. Iiŋqe, he Goti Iqutä kukŋuä tqäŋqe, hiqä suqeŋqä kŋuä yasämä ämepu, äŋguänä äminyäpu pmapŋqe. Suqä, huiziu ämäwqätäuŋqä iqu, tiinji. He suqä, hiqä-hiuäŋqä äwqä imda heŋqä ique, a qätpŋqe. Suqä iqu, suqä quvqä duŋi, huäqä kiuätenä.* Quamä-pmeqä 10:12 Ämaqä quuvqä heqiyqe emequwi, he quŋqe wiuŋqä miqä, äŋguänäŋä mipŋqe. 10 Goti Iqu heŋi, wäuŋuä hŋqunä-hŋqunä huitaŋä-huitaŋi qanyinä etapqä eŋqe, he ämipu, quuvqä heqiyqä huizi duŋi yätamäkqä wipŋqe. 11 Kukŋuä tqäŋqä ämequwi, qu Goti Iqueqä kukŋui, awä tqäpŋqe. Yätamäkqä iŋqeŋqä ämequwi, qu yäŋänäqŋqä Goti Iqu ävqetaŋi, yätamäkqä iŋgpŋqe. Iwä Jisasi Kraisi Iqu he iiŋä ipŋqä emäkqetaŋi, Goti Iqu yoqä naqä meniqe. Yoqä naqetä, yäŋänäqŋqetä, hea ique-ique Iqueqänä äwi. Ii naqä-qakuä eä, qäyä äpmetänä.
Tmi-tmiqä-tqä Kraisi Iqu ämakqä ique ämetqäŋuwiŋqe, he yeeqä iqäpŋqe
12 Ŋqä nyämaqä nyi kiiŋä änyinätŋqäuä, he yamwiqä heyätŋqä suqä haŋä-iqä tmi-tmiqä-tqä-pqe ämepiyiŋqä, ‘Nätmatqä änyä-häŋä hŋqu ämequnä’ tpu, miiqä yäŋä ikäpi, oee. 13 Tmi-tmiqä-tqä Kraisi Iqu ämakqä ique ämetqäŋuwiŋqe, he yeeqä iqäpŋqe. Iwä Iqueä yäŋänäqŋqetä, Iqueä yoqä naqänäŋitä, ätnäŋäqi wiqaŋgaŋi, he hiqä äwqe, äŋguänäŋä enyätä, he yeeqä kiiŋä ipnuwäŋqe. 14 He Kraisi Ique qänaki vätqätaŋguwiŋqä kukŋuä quvqä etquwi, he, “Neŋi Goti Iqu äŋguä inemäkätqänä” kŋuä heyätŋqe. Goti Iqueqä Dŋä, yoqä naqä-täŋä yäŋänäqŋqä Iqu hesä pmetaŋgi iyi. 15 Hŋquenä ämaqä pizqä äpäsäpu, quwä ämepu, suqä quvqä imäkäpu, ämaqeqä wäuŋuäŋqä näqŋqä ämenätpu hŋgisanä ipiyita, tmi-tmiqä-tqä meqäŋqe, äŋguänä mimbu. 16 Mä, ämaqä Kraisi Ique qänaki vätqätaŋgqä hŋque tmi-tmiqä-tqä äwimeqe, iqu i ämetäqeŋqä, womba miqä yätŋqe. Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä hetaŋgqeŋqe, iqu yeeqä itä, Goti Iqueqä yoqe haqeu maetŋqe. 17 Goti Iqu, ne ämaqä, Iqueqä eäŋquä iqune, kukŋuä mänetätŋqä hea iqu, ae ätimäuqi. Kukŋui, nesä ganä ämänetäqetaŋi, ämaqä, Goti Iqueä kukŋuä äŋguänäŋä iuŋi, hŋgisa itqäŋuwitäŋi, kukŋuä mitqe, quta qäpu hiqaŋgaŋi, qu äänä pmepnuwäti? 18 Goti Iqueqä bukä iuŋi, yatŋqä asä inä tiiŋä ätnä.
Ämaqä jänänäŋi, häŋä iqumuatqe ämepiyi, haŋä-iqä qäsä mapŋqäuä. I etaŋgi, ämaqä Goti Ique tuwä ämuäpu, suqä quvqä itqäŋuwä iqua, äänä pmepŋqäpiyä? Quamä-pmeqä 11:31
Qu haŋä-iqä naqänäŋä ämepu pmepŋqäuä.
19 Iiŋä etaŋgi ämaqä, Goti Iqueqä äwiŋqä duta tmi-tmiqä-tqä ämequwä ii, qu ämaqä huiziuŋi suqä jänänäŋinä itquepu, quwqä quuvqe, Goti Hanjuwä Inemäkkqä Ique vqäpŋqe. Iqu Iqueqä kukŋuä ätätqä dunä imäkänä.

*4:8 Quamä-pmeqä 10:12

4:18 Quamä-pmeqä 11:31