11
Pitä iqu, nätmatqä ätimäukqeŋqä, Jerusälemä iu awä ätukqeŋqä
Ämaqä, Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, käta-käŋguäka, qua Jutiya iu äpmamiŋuwä iquatäŋi, “Ämaqä Israitqä qäyä etaŋgi huizi iqua-pqe, Goti Hanjuwä Iqueuä kukŋui ae ämequwiqä” tqaŋgä äwikuwi. Iiŋiŋqe, Pitä iqu, Jerusälemäŋqä uwqaŋga, ämaqä quuvqä heqiyqä suqä huiwä häuä ktäuqäŋqä yäŋänäqŋqä imäkäpiyä iqua, Pitä iqueŋi, kukŋuä ämitäpu, äkasuwä tiiŋä ätukuwi. “Si ämaqä huiwä häuä maktäŋqä iquauqä aŋiuŋqä äwätnä, iquatä buayä anä änätqäŋuwä iqukiyqä.”
I tquaŋguwäŋga, iqu nätmatqä eeqänäŋä, ique äwimakqeŋqä awä ätukqe. “Nyi aŋä-himqä Jopa iu, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä ätuätmä äpmamäŋgaŋi, wätqä eŋqä-paŋä tiiŋä äquŋgqe. Nätmatqä hŋqu, yuä naqänäŋä eŋqä-paŋä, kiqä hituŋuä hŋquaqui-hŋquaquiŋä iuŋi, guä qäukuä haqä yätuta qäyämäwatŋgaŋgi äquŋgqe. Ii qäyämäwatnäqe, nyinyqä äpkqe. Nyi näqŋqä äŋguänä mamqä, hiŋuä äŋguänä äqunäŋqeqä. Vawä iuŋi, hiveqä-yaqueqä, yŋŋä-täŋä, iwomä-qänakukuiqä, huitaŋä-huitaŋä iiŋi, vawä hiknätaŋgi äquŋgqe. Iŋgaŋi, nyi maŋä hŋqu, tiiŋä tqaŋgi äwikqe. ‘Pitä iquki, si ävautnä, naŋui äpäsätnä, huinyä.’
Kimaŋi nyi, ‘Naqä Iquki, nätmatqä Tqä hiŋuä iqi kiyä mätqä eäŋqe, nenyŋqä pmua imäknäŋqe, nyi maŋqä itŋqä-qae, “oeyä” maŋqä ymqänä,’ ätukqeqä” ätukqe.
“Nyi kimaŋi e tquaŋga, maŋä qäukuä haqä yätutaŋi, aŋgi ändkqeqä. ‘Nätmatqä, Goti Hanjuwä Iqu kiyä maeqä imäkqeŋqe, si “kiyä mätqeqä” matqä panä,’ ändkqeqä. 10 Hŋquaqui-hŋque e ätäqetaŋi, nätmatqä eeqänäŋi, qäukuä haqä yätuŋqä aŋgi äma ekqeqä. 11 Asä qäŋgaŋi, ämaqä hŋquaqui-hŋqueŋä, ämaqä aŋä-himqä Sisariyataŋä hŋqu nyinyqä ändowatkqä hŋqua, aŋä ne pmetaŋgquä iqi ätimäukuwiqä. 12 Iŋgaŋi Dŋä Äŋguä Iqu, ‘Si kŋuä kuapänä mindqäŋqä pa, iquatä anä upŋqeqä’ dqaŋgi, nyitä, neqä tatqä-guäka 6 täqi äpmeŋuwä tquatä, Sisariyaŋqä anä äwani, ämaqä iqisaŋä, Koniliusi iqueqä aŋä yäpä iŋgisa, qe äpaqukqueqä. 13 Ique wimeqauŋgua, iqu, eŋätqä hŋqu, iqueqä aŋä yäpä iŋgisa pämä tqäutaŋgi äquŋgqeŋqä, änatkqeqä. Eŋätqä iqu, iqueŋi, tii ätukqeqä. ‘Si ämaqä hŋquau, Jopaŋqä, ämaqä Saimonä, iqueqä yoqä huizi Pitäuä ätmiŋuwä ique, ätuma ppŋqä dowatiyä. 14 Ämaqä iqu, kukŋuä Goti Hanjuwä Iqu, sitä, ämaqä tqä aŋä iu anä äpmeŋuwä iquautä, he häŋä equmuatäniŋqä diŋqe, ktäŋqiyä’ ätukqeqä. 15 Koniliusi iqu iiŋqä qäpu natqaŋga, nyi kukŋuä ti tipäqiyqaŋgaŋi, Dŋä Äŋguä Iqu, nenyqä äpätä änamŋgqä-paŋä asä iiŋi, iquau-pqä maŋguä inä ämuŋgqeqä. 16 Iŋgaŋi nyi, kukŋuä Naqä Iqu hiŋuiqänä ätkqä tiiŋiŋqe, kŋuä aŋgumä änyimakqeqä. ‘Jonä iqu asŋi, eqä ditänä äqämiŋqä etaŋgutqe, qänakŋi he asŋi, Dŋä Äŋguä Iquesä mapnuwiqä.’ 17 Ne Jisasi Kraisi, neqä Naqä Iquenyqä quuvqä heqiyqauŋgua, Goti Hanjuwä Iqu Dŋä Äŋguä Ique änätapkqe. Hea täŋgaŋi Iqu iquau asä iiŋä äwikqeqä. Goti Hanjuwä Iqu iquau wäuŋuä ii iwimäkkqä iuŋi, a kiqätmqä iqundi? Oeyqä” ätukqe.
18 Pitä iqu e tquaŋga, ämaqä iqua, äwqä haŋuä imbu äpmapiyi, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqä haqeqä ämamäupu, tiiŋä ätkuwi. “Täukue! Kŋui äkunmäknäpu, häŋä-pmeqä di meqe, Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä Israitqä iqune qäyä etaŋgi huizi iquau-pqe, inä äwikqeqä” ätukuwi.
Quuvqä heqiyqä, Andiyokä iu pmeqä iquauŋqä
19 Qu Stipenä ique äpäsäpu, quuvqä heqiyqä huizi iquau, quvqä itqueqaŋguwäŋga, kuapänäŋi aŋä-himqä hui-huiuŋqä im-imä äwekuwi. Hui qua Ponisiyaŋqä, hui qua eqä-pŋä awä iqi äwiŋqä Saplusiŋqä, hui aŋä-himqä Andiyokäŋqä äukuwi. Qu äwäpiyäŋgaŋi, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, ämaqä Israitqä iquaunä awä ätqäumiŋuwi. 20 I etaŋgqä-qe, iquautaŋi, ämaqä, Saplusi iutaŋä hŋquatä, aŋä-himqä Sairini iutaŋi hŋquatä, Andiyokäŋqä äwipu, Naqä Jisasi Iquenyqä kukŋuä äŋgui, awä ätuäpiyäŋgaŋi, ämaqä Israitqä iquautaŋä ma, Grikä iquauä aŋä-kukŋuä tqä iquau-pqe awä inä ätumiŋuwi. 21 Iŋgaŋi Naqä Iqueqä yäŋänäqŋqe, iquatä pmetaŋgi, qokä-apäkä kuapänäŋä iqua, Naqä Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, Iquenyqä qänaknä ipŋqä äkunmäkŋguwi.
22 Quuvqä heqiyqä, Jerusälemä iu äpmamiŋuwä iqua, iiŋqä qätä äwipiyi, qu Banäpasi ique, Andiyokäŋqä ändowatkuwi. 23-24 Iqu ämaqä äŋguänäŋu eä, iqueqä quuvqä heqiyqe yäŋänäqŋqä etaŋgi, Dŋä Äŋguä Iqu iqueŋi, kuapänä ämunmiŋqe. Iŋi iqu äwäqe, Goti Hanjuwä Iqu, iquau ämitä, äŋguä iwimäkqaŋgi äqunäqetaŋi, aquvänä itä, qu Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä yäŋänäqŋqä eqiyäpu pmepŋqä iiŋqe, iquauqä kŋuä indqäŋqe, äwivauqumuatkqe. Iŋgaŋi ämaqä kuapänä, Naqä Iqutä guä ämäŋguwi.
25 Iŋgaŋi Banäpasi iqu, aŋä-himqä Tasusiŋqä, Soli iquenyqä qävqä ikitŋqä äukqe. 26 Ämoqumueqe, iqu Andiyokäŋqä ätuma äpätä, quväukuä hŋqueŋi, ämaqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquvä iqi äqänmiŋuwä iquatä, anä äpmamiŋuwi. Iqi äpmayi, iquaqu Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, ämaqä kuapänäŋä iu ämotquamiŋiyi. Andiyokä pmeqä iqua, ämaqä quuvqä heqiyqä iquauŋqe, “Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä-quayqe” iqua-ganä ätipäqäkuwi.
27 Iŋgaŋi hiŋuä-tqä hŋqua, Jerusälemä iu äväma, Andiyokä iuŋqä äwokuwi. 28 Iu ätimäupiyi, iquataŋä hŋqu, iqueqä yoqe, Akipasi iqu, pämä ätqäuqe, Dŋä Äŋguä Iqu kŋuä vqaŋgi, aŋä-himqä eeqänäŋä iu, buayä dä naqänäŋä timäuniqeŋqä awä ätukqe. (Buayä dä naqänäŋi, Klotiusi iqu qua eeqänäŋä iu miqä pmetaŋga, ätimäukqe.) 29 Quuvqä heqiyqä iqua, Akipasi iqueqä kukŋui qätä äwipiyi, kukŋuä naqä-hŋqunä tii ätkuwi. “Tatqä-guäka Jutiya iu äpmeŋuwä iquauŋi, ne yätamäkqä ävätanä, mbqä väwqatatuŋquä, aquvä qiyatuŋqueqä.” E ätpiyi, qu hŋqunä-hŋqunäŋi, iquauqä mbqä iwäsäupu, äwikuwi. 30 E imäkäpiyitaŋi, Banäpasi iquesä, Soli iquesä, äväwatkuwi. Iquaqu äma äwiyi, quuvqä heqiyqä iu miqä iquau, äwikiyi.