12
Qu, Jemisi ique pizqä äpäsäpu, Pitä ique guä äpmuatekuwiŋqä
Iŋgaŋi, hiunji naqänäŋä, bretqä qo matäuqäŋgaŋi, qua Jutiya iu miqä Heroti iqu, ämaqä, Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquväqŋqä hŋquau, quvqä itquetŋqä ikqe. Iqu tquaŋgi, qu Jemisi, Jonä iqueqä käta-käŋguequeŋi, ipäqäyuŋitä pizqä qe äpäkkuwi. Heroti iqu, Israitqä iqua, iqu ii imäkqaŋgqeŋqä aquvänä iqaŋgä äqunäqe, Pitä ique-pqe a kiqätpŋqä ätukqe. Iqu iiŋä imäkäqe, ique guä äkiqiyäutä, qu iqueŋi, ique-iqueqä ätqäuqisäpu mipŋqä, mäkä-iqä 16 iquauqä* Qu aquväqŋqä tquaqui-tquaqui imäkmiŋuwä iqua, hea ique-iqueŋi, hŋquaqui-hŋquaquiŋä iqua, iqutä anä äpmamiŋuwi. hipa iu äwikqe. Heroti iqu, kŋuä tiiŋä indqäŋgqe. “Hiunji naqänäŋä Pasopa iqu timäuŋqiyä. Hiunji iqu, ae äpäwqaŋgaŋi, nyi, Pitä ique itmetmä, qokä-apäkä iquauqä hiŋuä iqi, kukŋuä mitmqeqä.” Iŋgaŋi Pitä iqu, aŋiu guä pmetaŋga, ämaqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquväqŋqä iqua, Goti Hanjuwä Iqu, ique yätamäkqä vätŋqä, tääqä ätqämanmiŋuwi.
Eŋätqä hŋqu, Pitä ique, yäpaqäŋgisa ätuma äukqeŋqä
Hiunji Heroti iqu, Pitä ique kukŋuä mitätŋqä iqu timäutŋqäŋgaŋi, heatqäŋgaŋi, Pitä iqu mäkä-iqä hŋquaquiyqä awä iqi, hiqaqä guä hipa iŋgi-iŋgisa äqäyänä witaŋga, mäkä-iqä huiziquaqu, aŋä hänaqeu hiŋuä äqunyinyä, yäpaqä mäŋgisa ätqäumiŋiyi. Iŋgaŋi maqänäŋi, Naqä Iqueqä eŋätqä hŋqu ätimäuqaŋga, guä kiqiyäueqä aŋä yäpä iŋgisaŋi, we qe äuŋgqe. Eŋätqä iqu, Pitä iqueqä yawä iqi ptqä äpäsätä ävauqumuatäqe, tiiŋä ätukqe. “Si pämä maqänä tqävä!” I tquaŋga, guä iquaqu iqueqä hipa iu äqiyänmiŋqe, qua mäŋi ewasqiyäukqe. Iŋgaŋi eŋätqä iqu, “Tqä aquvä ämäyätnä, tqä yukä ämuasmäŋqe, muasmävä” ätukqe. Iqu iiŋä imäkqaŋga, eŋätqä iqu, “Tqä gquä quäuqe, ämipnätnä, nyi qänaki nyivändiyä!” ätukqe. I tquaŋga, Pitä iqu, aŋä hiqŋqä iqueŋi ävämaŋi, eŋätqä ique qänaki qe äwivändkqe. Nätmatqä eŋätqä iqu imäkkqeŋqe, “Ii naqä-qakuiqä” kŋuä mämeqä itä, “Tä, wätqä äqunäŋänä” kŋuä indqäŋgqe. 10 Iquaqu, qŋqaŋä hŋquaquiŋi, mäkä-iqä hiŋuä äqämbu ätqäumiŋuwä iquau maqŋqä ämäwqätäyi, täkŋä qŋqaŋä yäŋänäqŋqä, guä kiqiyäueqä iuta, aŋä-himqä duŋqä uwqäŋqä ique timäuqaŋgiyäŋgaŋi, qŋqaŋä iqu kiqä-kiuä äutäŋgqe. Iquaqu yäpaqä mäŋgisa äwiyi, hänaqä hŋqueu äwiyi, maqänäŋi eŋätqä iqu, Pitä ique äväma äukqe.
11 Iŋgaŋi Pitä iqueqä kŋuä indqäŋqe, ätnäŋä iqi wimeqaŋga, iqu tiiŋi ätŋgqe. “Nyi näqŋqä täŋganä eqänä. Ii naqä-qakuiqä. Naqä Iqu, Iqueqä eŋätqä ique ändowatätä, nyi Heroti iqueqä hipa du pmetaŋga aŋgumä indmeqiyä. Nätmatqä, Israitqä iqua inyimäkpŋqä kŋuä indqäŋguwi, mänyimeqä yätŋqä diŋqä, indmeqiyä” ätkqe. 12 Iqu näqŋqä e ämeqe, Mäliya, Jonä Makä iqueqä känäwqä aŋä iuŋqä äukqe. Iŋgaŋi iiyqä aŋä iuŋi, ämaqä kuapänäŋi, Naqä Iquenyqä tääqä ätäpu äpmamiŋuwi. 13 Pitä iqu yäpaqäŋgisa ätqäuä, aŋä qŋqaŋä ptqä qäyätqätaŋga, apäkä wäuŋuä imäkqä hui, iiyqä yoqe Rota, ii qŋqaŋä wutemätä äpkqe. 14 Ii Pitä iqueqä maŋi qätä äwiyätä, aquvänä itäqä-qe, qŋqaŋä mäwuteyqä itä, aŋgu maqänä äyäqe, “Pitä iqu äpätä, aŋä qŋqaŋä-täŋä täqi ätqäunä” ätukqe.
15 Kimaŋi qu, “Si qämä-qämä inyä” ätukuwi.
Ga, ii yäŋänäqŋqä qe ätukqe. “Naqä-qakuänä etqänä. Iqu täqi ätqäunä.”
Ga qu, “Ii, iqueqä eŋätqä iqueqä” ätukuwi.
16 Qu e tätqätaŋguwäŋga, Pitä iqu aŋä qŋqaŋä ptqä yqänä äqämiŋqe. Qu aŋä qŋqaŋä äwuteyäpiyäŋgaŋi, ique hiŋuä äqumbiyi, yäuŋuä naqä-qakuänä ikuwi. 17 Iŋgaŋi iqu, qu kukŋuä matqä qanyä pmapŋqä hipaetänä imäkätä, tiiŋä ätukqe. “Guä äkiqiyäuenjiyquwä aŋä duta, Naqä Iqu iiŋä-iiŋä imäkätä, ändma äpqiyä. He Jemisi Jemisi iqu, Jisasi Iqueqä käŋguequvi. iquesä, tatqä-guäka iquautä, awä tupŋqeqä” ätukqe. Iiŋä ätuäqe, Pitä iqu iquau ävämaŋi, hŋqäqinyqä äukqe.
18 Ziŋuitäŋi, Heroti iqueqä ämaqä mäkä-iqä iqua, Pitä iqu aaŋqä äqumbiyi, yäuŋuä ipu, “Tä änääŋäwä?” ätŋguwi. 19 Iŋgaŋi Heroti iqu, Pitä iquenyqä qävqä ipŋqä ätukqe. Qu iqueŋi, mämäqumueqä iqaŋguwäŋga, iqu ämaqä Pitä ique guä kiqiyäueqä aŋä iu ämimiŋuwä iquau, kukŋuä ämitätä, “Iquauŋi, pizqä päkpiyä” ätukqe. Qänakndaŋi, Heroti iqu qua Jutiya äväma, aŋä-himqä Sisariya iuŋqä äquveqätä, iu äpmakqe.
Heroti iqu äpäkoŋgqeŋqä
20 Iŋgaŋi Heroti iqu, ämaqä, aŋä-himqä Tayä pmeqä iuŋqätä, Saitonä pmeqä iuŋqätä, äwqä tnäŋä äwinymiŋqe. Qu, qua Heroti iqu ämimiŋqä iutaŋä ymisaŋä ämepu änmiŋuwiŋqä, kŋuä indqämbiyi, aquvä äqänäpu, iqutä kukŋuä tpŋqä äpkuwi. Qu ätimäupiyi, Blastusi, Heroti iqueqä aŋä hiqaqä wiqä iu miqä iqutä, äwqä naqä-hŋqunä imbŋqä kukŋuä ganä ätukuwi. E imäkpiyi, qu Heroti iquenyqä äwäpu, iqu iquauŋqä äwqä haŋuä winyätŋqä yatŋqä äwikuwi.
21 Iŋgaŋi hea, Heroti iqu atäuŋuä ikqeuŋi, iqu ämaqä miqä iquauqä gquä äŋguänäŋi ipnätä, zä-hawä äŋguänäŋä iqueqänä pmeqeu äpmeqe, ämaqä iuŋi, kukŋuä naqänäŋä ätukqe.
22 I tquaŋgaŋi, qu maŋä tiiŋä ätkuwi. “Maŋä tä, ämaqä hŋqueqä manä, goti hŋqueqeqä.”
23 Qu e tätqätaŋguwäŋgaŋi, Heroti iqu qätä äwiyäqe, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe haqeqä mämamäuqä iqaŋgqeŋqä, maqänäŋi, Naqä Iqueqä eŋätqä hŋqu, ique qui imäkkqe. Qui e imäkqaŋga, piweqä hui, ique äŋgaŋguwäŋga, iqu qe äpäkoŋgqe.
24 Naqä Iqueqä kukŋui, wäuŋuä yäŋänäqŋqä itŋqänä imäknätä, aŋä-himqä im-imä wätŋqä imäkŋgqe.
25 Iŋgaŋi Banäpasi iqutä, Soli iqutä, iquaquiyqä wäuŋuä Jerusälemäŋi qäpu iyi, iqi ävämaŋi, aŋä-himqä Andiyokä iuŋqä, aŋgumä qe äukiyi. Iqi ävämesiyäŋgaŋi, iquaqu Jonä Makä ique, anä ätuma äukiyi.

*12:4 Qu aquväqŋqä tquaqui-tquaqui imäkmiŋuwä iqua, hea ique-iqueŋi, hŋquaqui-hŋquaquiŋä iqua, iqutä anä äpmamiŋuwi.

12:17 Jemisi iqu, Jisasi Iqueqä käŋguequvi.