18
Poli iqu, Korinä iu äpmamiŋqeŋqä
Qänakndaŋi, Poli iqu, Atenisi iu ävämaŋi, aŋä-himqä Korinä iuŋqä äukqe. Iqiŋi iqu, Israitqä hŋque äwimakqe. Iqueqä yoqe, Akuila ique. Iqueŋi, känai qua Pondusi iu ämikqe. Aŋä-himqä Romä iu ämiqä naqä Klotiusi iqu, “Israitqä iqua, aŋä-himqä täuŋi huätä vämapiyä” tqaŋga, Akuila iqutä, iqueqä apäkä Presilaisä, iyaqu qua Itali iu ävämaŋi, aŋä-himqä Korinä iuŋi, änyä qe ätimäusinyä äpmakiyi. Itaŋga Poli iqu, Akuila ique äwimeqe, iyaquiuä aŋä iuŋqä äukqe. Iqutä, iyaqutä, namnä aŋä imäkqäŋqä näqŋqä epiyä-qae, iqu, iyaqutä wäuŋuä anä ipu äpmamiŋuwi. Itaŋga hiunji hapä pmeqä eeqänäŋä iuŋi, iqu Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä iuŋi, iquatä kukŋuä anä ätmiŋuwi. Israitqä iquatä, Grikä iquatä, Jisasi Iquenyqä quuvqä heqäpŋqä iiŋqe, iquauqä kŋuä indqäŋqe ävauqumuatätŋqä ätumiŋqe.
Iŋäqe, Silasi iqutä, Timoti iqutä, Masendoniya iu äväma Poli ique wimeqaŋgiyäŋga, iqu Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui, hiunji ique-ique awä ätumiŋqe. Iqu Israitqä iquauŋi, “Jisasi Iqu, Kraisi ne ämineyätŋqä Goti Hanjuwä Iqu ätekqä Iqueqä” ätuätä ämotquamiŋqe. I etaŋgi Israitqä iqua, iqueuä kukŋuiŋqä mäwiŋqä iqaŋgi, ique quvqä tquaŋguwäŋga, iqu hinoqukuä, ämuasmäŋqä iu täka mäkätaŋgqe, ptä quväteqämä imäutä, tiiŋä ätukqe. “He qui imäkmbqe, ii hiqä-hiuänjqä. Nyi ququvqe, maequnjqä. Täŋgaŋi nyi kukŋuä awi, Israitqä iquenä qäyä etaŋguti, hŋquau-mända, tumqä umqänä.” I ätuäqetaŋi, iqu aŋä aquväqŋqä iu ävämaŋi, ämaqä hŋqueqä aŋä iuŋqä äukqe. Iqueqä yoqe Tilus-Jastusi ique. Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe haqeqä mamäutŋqä qoŋä woktäuqä ique. Iqueqä aŋi, Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä-täŋä qäqiqi ämätnmiŋqe. Aŋä aquväqŋqä iu miqä iqueqä yoqe, Krispusi ique. Iŋgaŋi iqutä, iqueqä aŋiu äpmamiŋuwä iquatä, quuvqä eqäkuwi. Itaŋga Korinä pmeqä kuapänäŋä iqua-pqe, Poli iqueqä kukŋui qätä äwipiyi, qu quuvqä eqiyäpu, asŋä qe äqäŋguwi.
9-10 Itaŋga heatqä hŋqueŋi, Naqä Iqu, Poli ique wätqä eŋqä-paŋä äwimeqe, tiiŋä ätukqe. “Aŋä-himqä täuŋi, qokä-apäkä kuapänä äpmeŋuwä tä Ŋqeqä. Iŋi Nyi sitä anä äpmamä, ämaqä hŋqu quvqä ikitquetŋqe, hiŋuinä moquŋqä imqänä. Iŋi, si zä miqä, maŋä matqä mäpmeqä, kukŋuä awä tquaŋginyä” ätukqe. 11 Itaŋga Poli iqu Korinä iuŋi, quväukuä hŋqunä itaŋga qaŋui 6 inä äpme, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuiŋqä ämotquamiŋqe.
12 Iiŋä etaŋgi, Galiyo iqu qua Äkaiya iu mitqätaŋgaŋi, Israitqä iqua, kŋuä naqä-hŋqunä indqänäpu, Poli ique äpäsanä-tpu ipu, kukŋuäŋqä ätuma äwäpu, Galiyo iqueŋi tiiŋä ätukuwi. 13 “Ämaqä tqu, qokä-apäkä iuŋi, qu neyaqä suqä iuŋi hŋgisanä ipu, Goti Hanjuwä Ique qoŋä äwoktäupu, Iqueqä yoqe, haqeqäŋi suqä huitaŋä-huitaŋä iuta ämamäupŋqä ämotquetqänä.”
14 Poli iqu kukŋuä kima tumuätä iqaŋga, Galiyo iqu Israitqä iquauŋi tiiŋä ätukqe. “He ämaqä Israitqä iquenä, ämaqä tqu suqe ävausätä quvqä iqä-säpi, nyi heyaqä kukŋui qätä heyqäminjqä. 15 Itaŋgi he kukŋuiŋqätä, yoqeŋqätä, hiyaqä suqeŋqätäŋi, yatŋqä änyiyquwi, ii hiqeqä. Hiqä-hiuä jänä imäkpiyä. Nyi nätmatqä iiŋä isuaŋqe, qätä maeyqä imqänä” ätukqe. 16 I ätuäqetaŋi, kukŋuä mitqä aŋä iutaŋi huätä ändowatkqe. 17 Iŋgaŋi ämaqä eeqänäŋi, qu Sostenisi, Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä iu miqä ique, a äkiqätäpu, kukŋuä mitqä aŋä-täŋä iqi ptqä äpäkkuwi. Iqua i imäkätqätaŋguwäŋga, Galiyo iqu hiŋuinä äquŋgqe.
Poli iqu, Andiyokäŋqä aŋgi äukqeŋqä
18 Iqiŋi Poli iqu hea hatŋä hui inä äpmeqe, quuvqä heqiyqä iquau, “evämeqänä” ätuätä, iqu, Presila Akuila-yaqutä, aŋä-himqä Seŋgriyaŋqä anä qe äukuwi. Iqiŋi iqu Goti Hanjuwä Iqueŋi, “Iiŋä-iiŋä imäkmqänä” ätuätä, kukŋuä guä ämäsäukqä-pa, qäpu imäkkqeŋqä motquetŋqä, iqueqä dä qe äktäŋgqe. Iŋgaŋi iqua, qua naqä Siliya iuŋqä upŋqä, yimba qe ätkamäukuwi. 19-21 Aŋä-himqä Epäsäsi iu ätimäupiyi, iqu Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä iu äpaquväqe, iquatä kukŋuä anä ätukuwi. Qu, “Si nesä täu anä pmetuŋqueqä” tquaŋga, iqu “Nyi änä maeqä iŋänä” ätukqä-qe, qu wivämetŋqäŋgaŋi, “Goti Hanjuwä Iqu wiŋgaŋgutqe, aŋgumä emamniqeqä” ätukqe. Iŋgaŋi, iyaquiŋi, iqi äwqatämäumä, Epäsäsi äväma, yimba ätkamäutä qe äukqe.
22 Poli iqu yimba äwätä, Sisariya iu iuqämeqe, Jerusälemäŋqä äyäqe, ämaqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänmiŋuwä iquauŋi, yeeqä ävätä, “Hiunjiyqä” ätukqe. Qänakndaŋi iqu iquau ävämaŋi, aŋä-himqä Andiyokä iuŋqä aŋgu äquveqäkqe.
Poli iqueqä qaŋä Äkayäŋqä aŋgi ikämiŋqeŋqä (18:23-21:16)
23 Iqu iqiŋi, hea hui äpmeqe, qua naqä Galesiya iuŋqätä, Päleŋgiya iuŋqätä äwätä, ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä heqiyätaŋguwä iquauqä quuvqe, yäŋänäqŋqä imäkmbŋqä yätamäkqä äväkämiŋqe.
Apolosi iqu, Epäsäsi iutä, Äkaiya iutä, kukŋuä awä ätumiŋqeŋqä
24  Poli iqu i ikitqätaŋga, ämaqä Israitqä, aŋä-himqä Aleksandiyataŋä hŋqu, Epäsäsi iu ätimäukqe. Iqueqä yoqe Apolosi ique. Iqu kukŋuä äŋguänä tqä-qu eä, Goti Hanjuwä Iqueqä bukiŋqä näqŋqä äŋguänäŋä-täŋue. 25 Hänaqä, Naqä Iqu ämänätquakqeŋqe, iqu näqŋqä ae ämakqe. Iqu äwqä yäŋänäqŋqä ävä, qokä-apäkiu ätuätä, nätmatqä Jisasi Iqu imäkmiŋqeuŋi, qäyunä motqueqä ique. Itaŋgi asŋä-qŋqe, iqu Jonä iqu äqämiŋqeŋqänä näqŋqä emiŋqe. 26 Itaŋga iqu äwätä, Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä iuta, zä miqä kukŋuä awä ätukqe. Iŋgaŋi Presila Akuila-yaqu, iqueqä kukŋui qätä äwiyi, ätuma äwäsinyä, hänaqä Goti Hanjuwä Iqu ämänätquakqeŋqä, näqŋqä äŋguänäŋä äwimiŋiyi.
27 Qänakndaŋi, Apolosi iqu, qua naqä Äkaiya iuŋqä wätŋqä itqätaŋgaŋi, quuvqä heqiyqä Epäsäsi pmeqä iqua, iqu ii imäkätŋqeŋqä yäŋänäqŋqä iwimakkuwi. Itaŋga, quuvqä heqiyqä Äkaiya pmeqä iqua, ique itmapŋqeŋqe, qu pipa hui äqiyäpu, iquau äväwqatkuwi. Iŋgaŋi iqu Äkaiya iu ätimäuqe, ämaqä, Goti Iqueqä qeqä imänätä hiŋgi vqeta quuvqä eqäkuwä iquauŋi, yätamäkqä kuapänä tiiŋä äwimiŋqe. 28 Israitqä, kukŋuä quvqä ätmiŋuwä iquauŋi, iqu ämaqeuqä hiŋuä iqiŋi kimaŋi yäŋänäqŋqä ätuätä, mändi äkittqäumiŋqe. Iqu kukŋuä Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iutaŋi awä ätuätä, ätnäŋä iqi tii ätumiŋqe. “Kraisi, Goti Hanjuwä Iqu ne ämineyätŋqä ätekqä Iqu, Jisasi Iqu Qäquvqä.”