19
Poli iqu, Epäsäsi iu kukŋuä awä ätukqeŋqä
Apolosi iqu Korinä iu yqänä pmetaŋgaŋi, Poli iqu, hänaqä qoqoŋä iu änyätaŋgqeu äpäwitä, Epäsäsi iu ätimäukqe. Iqiŋi iqu quuvqä heqiyqä hŋquau äwimakqe. Iqu iquauŋi, yatŋqä tiiŋä äwikqe. “He quuvqä eqiyäpiyäŋgaŋi, Dŋä Äŋguä Iqu he emakqätanä, memeqä ikqätanä?”
Qu kimaŋi, “Oeyqä. Kukŋuä, ‘Dŋä Äŋguä hui äpmenä-qe’ tqaŋguwi, ne qätä mäwiyqä ikqueqä” ätukuwi.
Iŋi iqu tiiŋä-pqä inä ätukqe. “He asŋi, äkitaŋi äqäŋguwäwä?”
Qu iqueŋi, “Ne asŋi, Jonä iqu äqämiŋqetaŋi, äqäŋgqueqä” ätukuwi.
Iŋgaŋi Poli iqu tiiŋä ätukqe. “Jonä iqu, ämaqä kŋuä äkunmäknäpu, suqä quvqe vquatämäutqätaŋguwä iquau, asŋä äqiyätäqäŋgaŋi, tiiŋä ätumiŋqeqä. ‘He Ämaqä, nyi qänaki änyivändätqä Iquenyqä quuvqä heqäpŋqeqä.’ Jonä iqu, Jisasi Iquenyqä ätkqeqä” ätukqe.
Qu kukŋuä ii äwipiyi, Naqä Jisasi Iqueqä yoqeta asŋä qe äqäŋguwi. Itaŋga Poli iqu hipa haqeqi wiyqaŋga, Dŋä Äŋguä Iqu iquauŋqä äpkqe. Iŋgaŋi qu aŋä-kukŋui huitaŋä-huitaŋä ätäpu, Goti Iqueqä kukŋui hiŋuä tpŋqä ipäqäkuwi. Ämaqä iiŋä iqua, 12 iquayi.
Qaŋuä hŋquaqui-hŋqueŋä iuŋi, Poli iqu, zä miqä itä, Israitqä iquauqä aŋä aquväqŋqä yäpä iŋgisa kukŋuä awä ätuäqismiŋqe. Iqu iquatä, kukŋuä anä ätäpu, Goti Hanjuwä Iqunä ämitŋqeuŋqä kŋuä indqäŋqe, jänä mapŋqä ätumiŋqe. Iŋäqe, hŋqua, iquauqä äwqe makunmäkŋqä, quuvqä maeqiyqä ipu, qokä-apäkiuqä hiŋuä iqisaŋi, hänaqä Goti Hanjuwä Iqu ämänätquakqeŋqä mändi äkittqiyäpu, quvqä ätukuwi. Iiŋiŋqe Poli iqu iquau ävämetä, quuvqä heqiyqä iquau itmetä, hiunji ique-iqueŋi ämotqueqä hŋqueqä aŋä yäpä iŋgisa, iquatä kukŋuä anä ätäqismiŋqe. Ämotqueqä iqueqä yoqe, Tiranusi ique. 10 Itaŋgaŋi iqu quväukuä hŋquaqu e imäkätqätaŋga, qokä-apäkä eeqänäŋä, Israitqä iquatä, ämaqä yäpaqäŋgisaŋä Grikä iquatä, qua Eesiya iu pmeqe, qu Naqä Iqueqä kukŋui qätä äwikuwi.
Skepa iqueqä, hikŋä 7 iŋguiquauŋqä
11 Iŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu, Poli ique iwimäkätä, iqueqä hipa iuŋi wäuŋuä ämaqä mimäkqänäŋä di yäŋänäqŋqä imäkmiŋqe. 12 Iiŋiŋqe, ämaqe, qu tapätapä wäŋqä ämepu, Poli ique itmaqäpiyi, äma äwäpu, ämaqä täŋä-yaqä-täŋä iquau äwimiŋuwi. Itaŋga ämaqä iqua äŋguä eqaŋguwäŋga, dŋä quvqä-täŋä iqua-pqe äŋguä inä emiŋuwi.
13 Ämaqä Israitqä, dŋä quvqä huätä dowatpŋqä ikämiŋuwä hŋqua, dŋä quvqä-täŋä hŋquau äwimapiyi, Jisasi Naqä Iqueqä yoqä ätäpu, dŋä quvqä huätä dowatanä-tpu tii ätmiŋuwi. “Jisasi, Poli iqu Iquenyqä awä ätuätŋqä Iqueqä yoqä duŋi, ne kukŋuä yäŋänäqŋqä, ‘He vämapiyä’ etqunä.” 14 Iŋgaŋi Israitqä iquauqä hiqäva-imäkqä naqä hŋqu, ymeqä 7-täŋä-que. Iqueqä yoqe, Skepa ique. Ymeqä iiŋä iqua-pqe, Jisasi Iqueä yoqeta dŋä quvqä huätä dowatanä-tpu ätmiŋuwi. 15 Iŋi hiunji hŋqueŋi, qu e tqaŋguwäŋgaŋi, dŋä quvqä iqu kimaŋi, tiiŋä ätukqe. “Jisasi Iquenyqätä, Poli iquenyqätä, nyi näqŋqeqä. I etaŋgi he tqukueŋgä?” 16 Iŋgaŋi ämaqä dŋä quvqä-täŋä iqu ätkamäuqe, iquauqä huiwiuŋi ququvqä imäkätä, gquä äqiyäpisätä, äpäsqaŋga, qu aŋä iuŋi ävämaŋi, ipä-tpqä zä qe äukuwi.
17 Ämaqä Israitqä iquatä, huizi iquatä, Epäsäsi iu pmeqä eeqänäŋä iqua, ämaqä iqu e imäkqaŋgqeŋqä qätä äwipiyi, zä iŋqä naqänäŋä wimeqaŋga, qu Naqä Jisasi Iqueuä yoqe haqeqä ämamäukuwi. 18 Qokä-apäkä quuvqä ae eeqäkuwä kuapänäŋä iqua, qu äpäpu suqä quvqä hiŋuiqänä imäkmiŋuwiŋqä, ätnäŋä iqisa awä ätukuwi. 19 Ämaqä iquautaŋä paaqä huitaŋä-huitaŋä imäkqä hŋqua-pqe, quwqä nätmatqä paaqä imäkmiŋuwä itä, bukä paaqeŋqä näqŋqä-vqä-pqetä, äma äppiyi, ämaqeuqä hiŋuä iqisaŋi, tä ikakuwi. Bukä iiŋqä mbqe, eeqänäŋi 50,000 mbqä-hikä ii täuqe. 20 Nätmatqä yäŋänäqŋqä eeqänäŋä iiŋä ätimäumiŋqetaŋi, Naqä Iqu, Iqueqä kukŋuä ii wäuŋuä yäŋänäqŋqä yätŋqä imäkätä, aŋä-himqä im-imä wätŋqä imäkmiŋqe.
Poli iqu, Epäsäsi vämetŋqä näwe imäkŋgqeŋqä
21 Wäuŋuä Epäsäsi iuŋi, yäŋänäqŋqä ae ätimäuqaŋgaŋi, Poli iqu kŋuä tii indqänmiŋqe. “Qua Masendoniya iutä, qua Äkaiya iutä, qaŋä ikitmä, qänakndaŋi Jerusälemäŋqä umniqeqä.” Iqu tiiŋä inä indqänmiŋqe. “Nyi iuŋi qäpu ikämi, Romä iu-pqe yqänä qunmniqe.” 22 Iŋgaŋi iqu ämaqä, ique yätamäkqä äwimiŋiyä hŋquaqui, Masendoniyaŋqä hiŋuiqä ändowatkqe. Ii, Timoti iqutä, Erastusi iqutänji. Poli iqu qua Eesiya iuŋi, hea hui inä äpmakqe.
Epäsäsi pmeqä hŋqua, kukŋuä mäkä naqä äuŋguwiŋqä
23 Hea iŋgaŋi, ämaqä hŋqua, Naqä Iqueqä hänaqeuŋqä mäwiŋqä itä, kukŋuä mäkä aaŋä naqänäŋä tii ipäqäkuwi. 24 Ämaqä hŋqu äpmamiŋqe, iqueqä yoqe Demitriyasi ique. Iqu hikä silpa ämetä, nätmatqä imäkqä ique. Iqu silpatäŋi, goti quaŋgä Atemisi iiyqä aŋä eŋqä-paŋi, ktqä wäŋqä iiŋä imäkmiŋqe. Wäuŋuä iutaŋi, ämaqä, iqutä asänä imiŋuwä iqua, mbqä kuapänä ämamiŋuwi. 25 Iŋgaŋi iqu, ämaqä iquautä, wäuŋuä asä imäkäpiyä-qe, huitaŋä-huitaŋä imäkqä huizi iquau-pqe, aquvä ämaqiyätä, tiiŋä ätukqe. “Ämaqä, wäuŋuä nyi itŋqetaŋi iqä iquenä, he näqŋqeqä. Ne wäuŋuä iiŋä di itanä, mbqä kuapänä äyä ämetuŋqueqä. 26 I etaŋgi Poli iquenyqe, he qätä äwiyäpu, hiŋuä ae äyä äqunäŋuwiqä. Iqu aŋä-himqä Epäsäsi iutä, qua naqä Eesiya iutä, äpme, tiiŋä ätätŋqeqä. ‘Ne goti hipaitä imäkätuŋque, naqä-qakuä hmanjqä.’ Iqu e ätuätäqäŋgaŋi, ämaqä kuapänäŋi, kŋuä asänäŋä iiŋi indqämbŋqä iwimäkätŋqeqä. 27 Poli iqueqä kukŋuä ii, neyaqä mbqä wäuŋuitä, neyaqä yoqetä, qui imäkätŋqä äyä iqiyä. Itaŋga nätmatqä-pqä hui inänjqä. Goti naqä Atemisi iiyqä aŋiŋqe, qokä-apäki, ‘Ii nätmatqä hiŋgiŋqeqä’ kŋuä indqämbŋqäuä. Qokä-apäkä, qua naqä Eesiya täu pmeqä iquatä, qua huiziu pmeqä iquauŋä-pqe, apäkä täsiyqä yoqe, haqeqä mamäupŋqä qoŋä äwoktäutqäŋuwä-qe, Poli iqu kukŋuä ii ätätŋqe, qui wimäkätŋqä äyä iqiyä” ätukqe.
28  I tqaŋgi äwipiyi, qu äwqä tnäŋä imäkäpu, maŋä yäŋänäqŋqä, “Epäsäsi pmeqä iquneqä Atemisi, ii kiŋganäŋä iiyqä” ätkuwi. 29 Itaŋi aŋä-himqä iu pmeqä eeqänäŋä iqua, maŋä yäŋänäqŋqä ätqäwäpu, Gayusi iquesä, Aritakusi iquesä, eyqiyäma, quwqä aquväqŋqä iuŋqä äukuwi. Iquaqu, qua naqä Masendoniya iutaŋä-quaqu, Poli iqutä qaŋä anä ikämiŋuwä iquaquvi. 30 Iiŋä iqaŋguwäŋga, Poli iqu iquau kukŋuä tumuätä iqaŋga, quuvqä heqiyqä iqua, iqueŋi a äkiqätmiŋuwi. 31 Iŋi tiiŋä-pqe inänji. Ämaqä, qua Eesiya iu miqä naqä hŋqua, Poli iqueqä käyämaqä epu, iqu quvaqä aquväqŋqeuŋi mäwqä yätŋqä iiŋqä, kukŋuä ändowatkuwi.
32 Itaŋga ämaqä, aquväqŋqä iu äpmamiŋuwä iqua, quwqä kŋuä indqäŋqe qui imäknätä, kukŋuä huitaŋä-huitaŋä ätmiŋuwi. Kuapänäŋi, quwqä aquvä äqäŋguwä iqueqä quatiŋqe, maqŋqä emiŋuwi. 33 Israitqä iqua, iquautaŋä Aleksandä iqu, kukŋuä tuätŋqänä, ämaqä iquauqä hiŋuä iqi äyqutäwatkuwi. Ämaqä hŋqua hiŋuä iiŋä äqumbiyi, “Nätmatqä tä, iquesanjqä” kŋuä indqäŋguwi. Iŋgaŋi iqu iquauqä kukŋui kima tuätŋqä wiŋgaŋgi, qu kukŋuä matqä ipŋqä diŋqe, hipa itänä ämeŋinä qe ämikqe. 34 Iiŋä etaŋgqä-qe, qu iquenyqe, ämaqä Israitqä iutaŋä-que äqumbiyi, eeqänäŋi maŋä yäŋänäqŋqä ätäpu “Epäsäsi pmeqä iquneqä Atemisi, ii kiŋganäŋä iiyqä” ätkuwi. Qu iiŋi, äpakänä ätmiŋuwi.
35 Itaŋi ämaqä, aŋä-himqä miqä iquauqä wäuŋuä-wiyqä hŋqu, qu kukŋuä matqä ipŋqä imäkäqe, tii ätukqe. “Epäsäsi pmeqä iquenä, ämaqä eeqänäŋi tiiŋiŋqä näqŋqeqä. Epäsäsi pmeqä iqune, goti naqä Atemisi iiyqä aŋitä, hikä pmua qäukuä haqä yätuta äpäkŋgqä itäŋi, miqä-quneyi. 36 Ämaqä hŋqu, ‘Kukŋuä täuŋi, quaŋgiqä’ matqä yäŋqiyä. Iiŋiŋqe, he kukŋuä matqä ipu, qämä-qämä maqänä miqä pambiyä! 37 He ämaqä iquaqui ätuma äpquwä etaŋgqä-qe, iquaqu neyaqä aŋä hiqäva-imäkqä iutaŋi, nätmatqä hui quwä mämeqä iqiyiqä. Itaŋga neyaqä goti apäkä iinyqe, mändi makittqiyqä iqiyiqä. 38 Iŋi Demitriyasi iqutä, ämaqä wäuŋuä anä iqä iquatä, qu ämaqä hŋqutä kukŋuä-täuŋua etaŋgutqe, hea kukŋuä ätäpu qätä wiyqäŋgaŋqeqä. Itaŋga qua miqä naqä iqua, äyä äpmeŋä. Iqua jänäŋi, kukŋuä mitqäŋga imäkqäpŋqä. 39 Iŋäqe, he kukŋuä hui yqänä etaŋgutqe, hea hiqä aquväqŋqä qäyunäŋäŋga tqäpŋqä. 40 Quati tiinji. Ämaqä ämineyqä iqua, nätmatqä täŋga imäkququeŋqä qätä äwipqe, qu ne, suqä quvqä naqänäŋä imäkqä-qune änaqämbiyi, kukŋuä ämänetäpu, haŋä-iqä nätappŋqäuä. Ne aquvä hiŋgi äqänätanä, maŋä äyä ätqunä. Iŋi qu kukŋuä ämänetqaŋguwäŋgaŋi, ne kukŋuä kimaŋi, änä mätquä yaŋqunä” ätukqe. 41 Kukŋuä iiŋi ätuäqe, qokä-apäkä iquauŋi, huätä qe ändowatkqe.