2
Nyi iiŋä itŋqeŋqä etqäqe, he nyinyqä näqŋqä tiiŋä mapŋqä änyiŋgi. “Poli iqu nenyqätä, ä ämaqä aŋä-himqä Latisiya iu äpmeŋuwä iquauŋqätä, itaŋga ämaqä huizi, ique hiŋuä mäquŋquä itqäŋuwä iquauŋqätä, ne yätamäkqä neyätŋqeŋqe enyqä miqä itä, wäuŋuä tnäŋä äyä itqänä.” Nyi iiŋä imäkätŋqe, ii he Goti Iqueqä qokä-apäki, eeqäpnä yäŋänäqŋqä emäkqaŋgmdi, hiqä-hiuäŋqä kiiŋä enyätä, äwqä naqä-hŋqunä imbu pmetpŋqeŋqä, imäkätŋqe. Itaŋga ämaqä iiŋä iquenä, he Goti Iqueqä kukŋuä zä äwiŋqä iquenyqä, näqŋqä yasämä ämepu, äwqä haŋuä iŋqä pmetpŋqä, imäkätŋqe. Kukŋuä zä äwiŋqä iqu, ii Kraisi Iquvi. Näqŋqetä, suqä kŋuä äŋguä iwäsäuqetä, eeqänäŋi, qa eŋqä-pa Iqueŋi maŋguä ämnä zä witaŋgi, Iqunä vquänä.
Nyi kukŋuä tä etqäqe, ii tiiŋiŋqe. Ämaqä hŋqu, kukŋuä quaŋgä iuŋi, naqä-qakuänä imäkätä etätä, hänaqä hui-mända etma uwqä diŋqä, awä etqä. Nyi hesä anä mäpmeqä imä-qe, nyi henyqe kŋui hui mimäuqä, yqänä nyätaŋgi äpmeŋqe, ii tiinji. Nyi hesä anä äpmeŋä. Itaŋga he wäuŋuä qäyunä imäkäpu, Kraisi Iquenyqä quuvqä yäŋänäqŋqä eqiyätaŋguwä diŋqe, nyi äwqä yeeqä änyiŋgi.
Goti Hanjuwä Iqu, he Kraisi Iqutä häŋä anä pmepŋqä, emäkkqeŋqä
Iŋi he Kraisi Jisasi Iqueŋi, hiqä Naqä eŋqä-paŋä ae itmakuwä eŋqe, Iqutä ämuäŋmbu, tii äpmaka uwqäpŋqe. Zä-hukä yäŋänäqŋqä äuŋqä-ma iiŋä äupu, aŋi zä quea iuta yäŋänäqŋqä ämätnäŋqä-pa yäŋänäqŋqä iiŋä ätqäupu, kukŋuä awä tqaŋgä näqŋqä ämetqäŋuwä iuŋi, quuvqä yäŋänäqŋqä eqiyäpu, itaŋga eqä-häki maŋguä änyätä, äqutumäwa äpäwiqä-paŋä iiŋi, Goti Ique, “äŋguiqä” kuapänä tquäpŋqe.
Suqä quvqä tiiŋä timäuqä diŋqä wimasipu! Ämaqä hŋqua näqŋqä eäpnnä, iquauqä kukŋui quati maeqä etaŋgi, quaŋgä tqaŋguwä iquauŋi, qätä äwiyäpu qänaki äwivändquwi, guä eŋqä-pa pmetpnuwi. Ämaqä iiŋä iqua, iquauqä kŋuä imŋi, Kraisi Iquesa mämeqä ipu, suqä kaqä-kawäka imiŋuwä iutä, nätmatqä qua täutaŋä iuŋqätä, näqŋqe inä ämapu awä ätätqäŋä. He näqŋqä äyuwä. Kraisi Iqu huiwi ne änyäŋqu-paŋä änyäqäqe, Goti Iqueqä suqetä, Iqueqä häŋä-pmeqetäŋi, eeqäpnä Iqutäŋi, eqä-häkä maŋguä änyäŋqä-pa, Iqueŋi maŋguä iiŋä änyä. 10 Iqu iiŋä eä, nätmatqä huitaŋä-huitaŋä eeqänäŋä yäŋänäqŋqä-täŋä iquau Miqä-que. Iŋi he Iqutä ämuäŋmbiyitaŋi, he-pqe maŋguä iiŋä enyätaŋguti, nätmatqä naqä-qakuä hŋquenyqä äwa miqä ipŋqe. 11 He Iqutä ämuäŋäŋgaŋguwitaŋi, tiiŋä-pqe inä emäkkqe. Suqä yäuä iqu, hiqä äwqä imŋi, äpakä mäwiqä yätŋqänä, huätä ätäwikqe. Iqu iiŋä emäkätä, suqä qokä iquauqä huiwä häuä ktäŋqä eŋqä-paŋi, naqä-qakuä emäkkqe. Israitqä iquauqä suqä qokä iquauqä huiwä häuä ktäuqe, ktqenä etaŋgi, Kraisi Iqu häue, neyaqä äwqä yäpä imŋi, ktäunä. 12 He asŋä änyä ti ämepu, Kraisi Iqutä anä equmäkŋgaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu heŋi, Iqutä qua anä eptekqe. Itaŋga Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä yäŋänäqŋqeta, Kraisi Ique aŋgi ävauqumuatkqeŋqä, he quuvqä eqiyäpu, asŋä ämeqaŋguwäŋga, he Kraisi Iqutä, qua buta aŋgi anä evauqumuatkqe. 13 Suqä yäuä iqu, heyaqä äwqä yäpä imŋi, huätä matuwäŋqä etaŋgqä iutaŋi, he suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä imäkäpu, pizqä eŋqä-paŋä witaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, neyaqä suqä quvqä eeqäpnäŋi, huätä ämamäukqetaŋi, Kraisi Iqutä häŋä anä pmepŋqä emäkkqe. 14 Pipa, neqä suqä quvqeŋqä äqänäŋqä, ne kukŋuä mänetätŋqä iqu, qäpu hiätŋqänä, huätä ämamäutä, Kraisi Iqueqä zä-huätatä iu ae äuekqe. 15 Iqu dŋä iquauqä yäŋänäqŋqetä, huizi iquauqä yäŋänäqŋqetäŋi, hma imäkkqe. Zä-huätatä iuŋi, ämaqä eeqänäŋi, Iqu yäŋänäqŋqä eeqänäŋi, ae ämäwqätäukqä qumbŋqä diŋqä, ämotquakqe.
He qua täutaŋä kŋuitä, suqetä, qänaknä miqä pambu!
16 Iiŋiŋqe, suqä buayätä eqätä ŋqeŋqätä, hiunji naqäŋga Goti Iqueä yoqeŋqä aquvä qänäqäsqeŋqätä, qaŋuä maŋä pmeqaŋga aquvä qänäqäsqeŋqätä, Sämbatqä hiunji hapä pmeqä timäuqaŋgaŋqätäŋi, ämaqä hŋqu, “He kukŋuä-suqä duŋi, qäyunä miqä iqäuä. Iiŋä-iiŋä imäkqaŋgpiyä” etqäqe, hiŋuinä äqunäpu, qänaknä miqä pa iqäpnä. 17 Suqä iiŋä iqua, ii nätmatqä qänaknda timäuniqä diŋqä ktqä eŋqä-paŋiyi. Iŋäqe nätmatqä aaŋä naqä-qakuänäŋi, Kraisi Iquesa meqä eä. 18 Ämaqä, “He mändi äkittqänäpu, ynaunjqä iquauqä yoqe haqeqä mamäuqäpŋqä” etquwä iquauŋi, hiŋuinä äqunäpu, qänaknä miqä pa iqäpnä. Ii he Goti Iquesaŋi, nätmatqä äŋguänäŋi mämeqä ipnuwäŋqä emäkpnä. Ämaqä ii ätätqäŋuwä iqua, qu wätqä eŋqä-pa äqunäpiyiŋqä, kukŋuä kuapänä ätäpu, kŋui suqä qua täuŋiŋqänä indqämbu, “Ne näqŋqä-täŋuneyqä” kŋuä indqänäpu imäkätqäŋä. 19 Itaŋga qu Kraisi neyaqä Nyuäŋä Iqutäŋi, naqä-hŋqunä mamuäŋäŋqä itqäŋä. Nyuäŋä Iqu, ne quuvqä eqiyäuŋquä Ique. Nyuäŋä iqu, huiwiu ämitŋqä-pa, Kraisi neqä Nyuäŋä Iqu, Goti Hanjuwä Iqueqä äwiŋqä duta, ne naqä-hŋqunä hiätatuŋquä hatŋä änaquqotäuä, itaŋga naqä imänatuŋquä ämäneyätä, yäŋänäqŋqä inemäkätŋqä Iquvi.
20 He Kraisi Iqutä anä äpäkonäpu, qua täutaŋä kŋuitä, suqetä, mändi ae äkittqäkuwi. Iiŋä etaŋgi, he ämaqä qua täutaŋä iqua eŋqä-paŋuenä maeqä epiyi, suqä tiiŋä iquauŋi, qänaknä miqä pambu! 21 “He nätmatqä iuŋi, a mämiqä pambu! Nätmatqä näŋiŋi, maŋqä pambu! Nätmatqä täqiŋi, mitmaqŋqä pambu!” 22 Suqä iqua ätquwi, nätmatqä iiŋä iqua äpakä mäwiqä, qui maqänä imäkmbnä. Suqä iqua, ämaqä iquauqä kŋuä indqäŋqä iutanä imäkäpu, “Iu qänaknä ipiyä” tpnä. 23 Ämaqä suqä iiŋä imäkätqäŋuwä iqua, Goti Hanjuwä Iquenyqä yäpä iqi ipu, quwqä-quwä äkittqänäpu, quwqä huiwä iuŋi, haŋä-iqä ämetqäŋuwiŋqä motquapŋqä, i imäkätqäŋuwi. Iiŋqe, ämaqä hŋqua kŋuä tiiŋä indqänätqäŋuwi, “Suqä iiŋä iqua, aaŋä jänänäŋiqä.” Iŋäqe ne suqä iiŋä iqua qänaknä iqä-säpi, suqä yäuä neqä äwqä yäpä imä äwiŋqä iuŋi, huätä mämamäuqä, yqänä witäniyi.