3
Kraisi Iqu, hiqä häŋä-pmeqä naqä-qakuä iutaŋä Qakuä-quvi
Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqu Kraisi Ique aŋgumä ävauqumuatätäqäŋgaŋi, he änyä-häŋä ae äyä emäkkqe. Iiŋiŋqe, he kŋui, nätmatqä äki, Iqu ämitä qäukuä yäŋi äpmeŋqä iuŋqänä, witätŋqä äyuwä. Iqu yäŋiŋi, Kaniqueqä hipa ämuaŋgisa äpme. He kŋui, nätmatqä qua täutaŋä äki-äkiŋqä maiyqä pa iquä. Qäukuä haqä yätutaŋiŋqänä eyquätŋqänänji. He Kraisi Iqutä anä äpäkoŋguwä-qae, heqä häŋä-pmeqe, Kraisi Iqutä zä witaŋgi, ga he Goti Iqutä ämuäŋnäŋä. Kraisi Iqu, hiqä häŋä-pmeqä naqä-qakuä iutaŋä Qakuä-quvi. Iqu aŋgi äquvepätä, yoqä naqä motqueqetä, ätnäŋäqi timäuqaŋgaŋi, he-pqe asänä iiŋä timäupnuwi.
Ämaqä, Goti Hanjuwä Iqu änyä-häŋä ae iwimäkqä iquauqä suqeŋqä
Iiŋiŋqe, heqä qeqä-quuvqä imŋi, nätmatqä qua täutaŋä iuŋqä indqänäŋuwi, aŋgumä aquvä mämaqiyqäŋqä huätä hämänänä vquatämäupu. Nyi ii etqe, suqä quvqä tiiŋä iquauŋqä etqä. Suqä huiwä yaŋä-iŋqä Goti Iqu änätapkqe, tuwä äväpu, huitaŋä-huitaŋä imäkäkiqeŋqätä, suqä kiyä mätqä eeqänäŋä imäkqeŋqätä, suqä quvqä iqu, huiwä iqueqä äwiŋqä du imäkqeŋqätä, suqä hiŋuä aowä qŋqä iqeŋqätä, etqä. Suqä hiŋuä aowä qŋqe, ii goti quaŋgä iu qoŋä woktäuqä eŋqä-paŋä asänäŋi. Ämaqä, suqä iquau äpakänä imäkqa äumitpqä iquauŋi, Goti Iqu äkasuwä ätuätä, kimaŋi, haŋä-iqä väŋqiyä. Kiŋganäŋi, suqä quvqä iqua imäkätqäŋuwä iquauŋi, he-pqe inä äyä imäkmiŋuwi. Iŋäqe täŋgaŋi, he suqä tiiŋä tqua-pqe, gquä yäuä eŋqä-pa, hämänänä bi äquvätämäupu, aŋgi mimipŋqäŋqä änyiŋgi. Suqä himä qui maqänä mimäkqäŋqä, maŋä yäŋänäqŋqä ätäpu mäkäŋqä miqäŋqä, ämaqä hŋque mändi kittqiyqŋqä, maŋiutaŋi kukŋuä quvqä tqäŋqä. 9-10 Heqä quuvqä anä eqiyätqäŋuwä iquauŋi, kukŋuä quaŋgi mätquä pambu. I tiiŋä etaŋgi etqä. He gquä yäue bi äquvätämäupu, änyä-häŋä ämipŋguwä-paŋi, qua täutaŋä suqä quvqä eeqänäŋi, hämänänä ävquatämäupu, änyä-häŋä ae äyä ekuwi. Iiŋä eqaŋguwitaŋi, Goti Hanjuwä Iqu heŋi, Iqueqä-kiuä eŋqä-pa emäkätä, hea ique-iqueŋi, näqŋqä kuapänä etapätqäuä. 11 Ne ämaqä iiŋä ae eanä, asänäŋä äyä äpmeŋu. Iiŋä etaŋgi, ne kŋuä tiiŋi, mindqäŋqä pa yatuŋque. “Ämaqä Grikä iquatä, Israitqä iquatäŋi, huitaŋä-huitaŋiqä. Ämaqä qokä iquauqä huiwä häuä ktäŋqä iquatä, häuä maktäŋqä iquatäŋi, huitaŋä-huitaŋiqä. Kukŋuä huitaŋä-huitaŋä tqä iqua, huitaŋä-huitaŋiqä. Ämaqä qäuqä imdaŋä iquatä, aŋä äŋguä iqisaŋä iquatäŋi, huitaŋä-huitaŋiqä. Wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä iquatä, ämaqä wäuŋui quwqenä ämipu pmeqä iquatäŋi, huitaŋä-huitaŋiqä.” Ne kui-kui e etaŋgqä-qe, Kraisi Iqu eequneqä yäpä täŋgisa äpmeŋqe, ne kŋui Iquenyqänä indqäŋguatuŋque.
Suqä ämaqeuŋqä wiŋqe, suqä huiziuŋi ämäwqätäunä
12 Goti Hanjuwä Iqu, he Iqueqänä pmetpŋqä atäuŋuä ae etetä, henyqä aaŋä kuapänä äwinyätqäuä. Iiŋiŋqe, he änyä häŋä iiŋä ae imäŋguwitaŋi, tiiŋä imäkqäpŋqe. Suqä ämaqeuŋqä huäqä euŋqä iqutä, äŋguä iwimäkqä iqutä, mändi äkittqänäpu qeiqi pmeqä iqutä, haŋä-iqä ämepu äwqä haŋuä iŋqä pmeqä iqutä, iquau imäkqäpŋqe. 13 Hesaŋä hŋqu, “Nyi ämaqä äti iquesa äwqä haŋä-iqä ämeŋänä” ätqäqe, qäyä etaŋguti, käta-käŋgua iiŋä iqueä suqä quvqeŋqä hui imäutä, äwqä haŋuä imäknätŋqe. Naqä Iqu-pqe heyaqä suqä quvqeŋqä hui imäutä, äwqä haŋuä ae äyä imäkŋgqe. Itaŋga he-pqe, suqä asä iiŋi imäkqäpŋqänänji. 14 Suqä iiŋä iqua e etaŋgqä-qe, suqä ämaqeuŋqä äwiŋqä iqu ämäwqätäuä. Suqä äwiŋqä iqu, suqä äŋguä huiziquatä guä äqänä, ämaqä quuvqä heqiyqä iquauŋi naqä-hŋqunä pmetpŋqä iwimäkquänä. 15 Hiŋuiqänäŋi Goti Iqu, he naqä-hŋqunä epu, äwqä haŋuä imbu pmetpŋqänä ae äyä etekqe. Kraisi Iqueqä äwqä haŋuä iŋqe, heyaqä qeqä-quuvqä imä qäyä pmetätŋqänä, hiŋuinä quŋgaŋgpu. Itaŋga Goti Iqueŋi, nätmatqä eeqänäŋiŋqe, “äŋguiqä” tquäpŋqe. 16  Kraisi Iqueä kukŋui, hiqä qeqä-quuvqä imŋi, meaŋqä maŋguä emnätätŋqe, tiiŋä imäkqäpŋqe. He näqŋqä äŋguänäŋi, Kraisi Iqueqä kukŋuä iuta ämepu, quuvqä heqiyqä iquau näqŋqä mapŋqänä yasämä ämotquepu, suqä äŋguänäŋinä imäkqäpŋqä ämotquepu, apqä huitaŋä-huitaŋä ätäpu, näqŋqä-vqäpŋqe. He apqe, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu äqänäŋqetä, apqä Goti Iqueqä yoqä haqeqä ämamäupu ätätqäŋuwitä, itaŋga apqä huizi iquatä ätäpiyäŋgaŋi, hiqä äwqä imŋi, Goti Hanjuwä Iquenyqä yeeqä ipu tqäpŋqe. 17 He kukŋuä ätäpiyä iu, wäuŋuä ipiyä iu, nätmatqä äki-äkitaŋä imäkpŋqe, Naqä Jisasi Iqueqä yoqä ämeŋuwä iutaŋi, qäyunä imäkqaŋgpu. Iiŋä imäkäpiyäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Apiqueŋi, Jisasi Iquesa, “äŋguiqä” ätuäpu, imäkqaŋgpu.
Poli iqu imbquauŋi, äänä pmeqeŋqä näqŋqä äwikqeŋqä
18 Apäkä iuenä, hiqä qokä iquauŋi, yäpä iqi vqaŋgpu. Suqä iiŋi, Naqä Iqueqä hiŋuä iqiŋi, jänänäŋiyi. 19 Qokä iquenä, he heqä apäkä iuauŋi, quvqä mitqueqä pa ipu, iuauŋqe kiiŋä eŋguätŋqänänji.
20 Ymeqä isuenä, hiqä hinaqä-hinuŋua nätmatqä äki-äkitaŋi, “imäkpiyä” etquwi, hŋgisa miqä, qänaknä ipu imäkqäpŋqe. Iiŋä imäkqaŋgpqe, Naqä Iqu yeeqä naqänäŋä iquänä. 21 Kanuŋuenä, hiqä ymeqä isuauqä quuvqä heqiyqe, qui iwimäkqäŋqä, nätmatqä hmbinyqä jänjänä ätuäpu, enyqä miwimäkqä pambu.
Poli iqu, wäuŋuä-wiyqä iquautä, wäuŋuä kanuŋuautä, ätukqeŋqä
22 Wäuŋuä-wiyqä iquenä, hiqä ämeyqä iqua nätmatqä äki-äkitaŋi, “imäkpiyä” etquwi, hŋgisa miqä, qänaknä ipu imäkqäpŋqe. Iqua iqi eŋuwi, yeeqä iwimäkpŋqänä wäuŋuä äŋgui iŋganä imäkäpu, ä iqi hma eŋuwi, wäuŋui iqi äquvatemä, enyqä mäwqä pambu. He Naqä Iquenyqä zä ipu, hea ique-iqueŋi, kŋui naqä-hŋqunä ämepu, wäuŋui äŋguänäŋä imäkqaŋgpu. 23 He wäuŋuä eeqäpnäŋä imäkäpiyä iuŋi, kŋui, “Nyi wäuŋui ämaqeu wiyqunä manä, Naqä Ique wiyqunjqä” indqänäpu, enyqä miqä äŋguänäŋä imäkqäpŋqe. 24 He Naqä Iquesa nätmatqä äŋguänäŋi, hiqä ätnä äwiŋqe, ämapnuwä diŋqe, näqŋqä ae ämakuwi. Nätmatqä ii, Iqueqä qokä-apäkä iquauŋqä, näwi iwäsäumäkekqe. Kraisi Iqu, hiqä Ämeyqä naqä-qakuä-qu etaŋgi, he Iqueqä wäuŋuä-wiyqä eŋä. 25 Ämaqä hŋqu, suqä quvqä imäkqa äumitätqe, iqu kimaŋi, haŋä-iqä menä. Goti Iqu ämaqeuqä suqä iuŋi, asänä Iwäsäuqä Iquvi.