Tuwaŋuä, Poli iqu
Epäsäsi
pmeqä iquauŋqä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Tuwaŋuä Poli iqu äqäkqä tqueqä quati, tiinji. Goti Iqueqä äwiŋqe, Iqu nätmatqä qäukuä yätutaŋitä, qua iutaŋitä eeqänäŋi, Kraisi Iquesa aquvä äqiyätä, Kraisi Iqu nätmatqä eeqänäŋä iuqä Nyuäŋä Naqä-qakuä-qu hetŋqä iwimäkätŋqä iiŋqe. (1:10 hiŋuä qundŋqä.) Itaŋi, Iqu Iqueqä qokä-apäkä iu ävauqumuatätä, qu Kraisi Iqutä anä muäŋmbŋqä iwimäkätŋqä äwiŋgiyä.
Kiŋganäŋi, Poli iqu tuwaŋuä iuŋi, Goti Iqu ämaqeuŋqä qeqä ätumuäkätä, qu Kraisi Iquenyqä quuvqä heqiyätqätaŋgpqä iqua naqä-hŋqunä epu, hueqä-himqä hŋquesaŋä eŋqä-paŋä iwimäkätŋqeŋqe, kuapänä ätätä äqäkqe. Kraisi Jisasi Iqueqä wäuŋuä iutaŋi, Goti Iqu qokä-apäkä iu aŋgumä itmenä. Itaŋga, Iqu kukŋuä guä ämäsäuekqä-pa, quŋi äŋguänäŋä itqueniqeŋqä näqŋqä mapŋqe, Iqueqä Dŋä Äŋguä Ique ävänä. (1:14 hiŋuä qundŋqä.) Itaŋi huizi, Poli iqu tiiŋä ätätä äqäkqe. Ämaqä Jisasi Iqueqä yoqe ämepu, Iqutä anä ämuäŋnäŋuwä iqua, äwqä naqä-hŋqunä imbu, Goti Iqueqä suqä iunä qänaki iqäpŋqeqä.
Tuwaŋuä täuŋi, qokä-apäkä iqua, Kraisi Iqutä anä ämuäŋnäpu, naqä-hŋqunä eŋuwiŋqä ätnäŋä iqi motquetŋqe, Poli iqu kukŋuä ktqä hŋquaqui-hŋque ätukqe. Ktqä kiŋganäŋi, Goti Iqueqä qokä-apäki, aŋä kiuänäŋä hŋqu eŋqä-paŋä etaŋgi, Kraisi Iqu aŋä-siyandqä eŋqä-ma ätqäuä (2:19-22). Ktqä huizi, Goti Iqueqä qokä-apäki, ämaqä kiuänäŋä hŋqueqä huiwä eŋqä-paŋä etaŋgi, Kraisi Iqu huiwä iqueqä nyuäŋä-queqä (4:1-16). Ktqä yäpaki, Goti Iqueqä qokä-apäki, qu apäkä hui eŋqä-paŋä etaŋgi, Kraisi Iqu, apäkä iiyqä qokiqu eŋqä-paŋiqä (5:22-32).
Iŋi tuwaŋuä täuŋi, nätmatqä äŋgui, Goti Iqu Iqueqä ämaqeu iwimäkäniŋqä wiŋgaŋgqeŋqe, ne hiŋuä äŋguänä äyä äqunäŋunä.
1
Poli iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Nyi Poli, Goti Hanjuwä Iqueqä äwiŋqä iuta, Kraisi Jisasi Iqu Iqueqä kukŋuä awä tuäkiqämqä änändowatkqä iqunji. Nyi tuwaŋuä tä, he Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä epu, aŋä-himqä Epäsäsi iu äpmapu, Kraisi Jisasi Iqutä ämuäŋmbu, Iquenyqä quuvqä äpakänä eqiyätqäŋuwä iquenŋqä äqiyqä. Goti Hanjuwä Apiqutä, itaŋga neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqutä, qeqä imäŋqeta äŋguä etapäsinyä, heqä äwqe haŋuä imbu pmetpŋqä emäkqinyä.
Goti Iqu, nätmatqä eeqäpnä qäukuä haqä yätu äwiŋuwi, änätapqeŋqä
Ne neqä Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe, haqeqä ämamäutanä, äŋguä iwimäkquanä. Iqu neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqueqä Goti eäqäqe, Kaniqu inänji. Iqu Kraisi Iqutä ämuäŋnäŋqetaŋi, nätmatqä eeqäpnä qäukuä haqä yätu äwiŋuwi, neyaqä quuvqä du äŋguä inemäkquätŋqä, änätapätqäuä. Iqu qäukuä qua mimäkqäŋga, ne Kraisi Iqutä ämuäŋnaniŋquä diŋqe, atäuŋuä ae inaikqe. Iqu iiŋä imäkkqe, ii ne Iqueqä ämaqänä eanä, Iqueqä hiŋuä iqiŋi, suqä quvqä-täŋä maeqä, jänänäŋä pmetaniŋquä diŋqeyi. Iqu nenyqä aaŋä kiiŋä äwinyätäqä duta, kiŋganä atäuŋuä ae ätänaikqe. Quati tiinji. Jisasi Kraisi Iqu wäuŋuä imäkäniqä iuta, Iqueqä ymeqänä naqä-qakuä eanä pmeqäŋqe. Goti Iqu iiŋä imäkkqe, ii Iqueqä yeeqä iŋqeutatä, Iqueqä äwiŋqeutatänji. Iqueqä Ymeqä, Iqu aaŋä kiiŋä äwinyäŋqä Iquesaŋi, Iqu Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi vqe, ne ae änätapkqe. Ii naqänäŋä hitaŋgqeŋqä, ne kŋui, äŋguänä indqänätanä, Iqueqä yoqe, haqeqä mamäuquatuŋquänänji. Iqueqä Ymeqä Iqu äpäkonätä, Iqueqä häŋeqä iuäkqä iutaŋi, ne aŋgumä häŋä inequmuatätä, neqä suqä quvqä eeqänäŋi, huätä ae ämänatnämäukqe. Goti Hanjuwä Iqu iiŋä itä, Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi vqe, hävemnäqŋqä etaŋgi ämänätquakqe. Iqu äŋguä aaŋä kuapänä inemäkätä, näqŋqä äŋguitä, kŋuä indqäŋqä huitaŋä-huitaŋitä, änätapkqe. Nätmatqä Goti Iqu, Kraisi Iqu wäuŋuä imäkqaŋgqä iuŋi, Iqueqä yeeqä iŋqetä, Iqueqä äwiŋqetä, imäkäniŋqä zä äwiŋqä di, täŋgaŋi Iqu ätnäŋäqi ämänätquakqe. 10 Nätmatqä eeqänäŋi, hii ganä iwqatqaŋgaŋi, nätmatqä eeqänäŋä qäukuä yäŋiŋitä, qua täuŋitäŋi, Ämiqä Kiuänäŋä Hŋqueqä yäpä iqi pmetpnuwi. Ii Kraisi Iquvi.
11 Iŋi ne Qäqutä ämuäŋnanä, Iqueqä ämaqänä eqäŋqe, hiŋuiqänäŋi Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä-kiuä ätänaikqe. Iqu Iqueqä äwiŋqä iutatä, Iqueqä kŋuä indqäŋqä iutatäŋi, nätmatqä eeqänäŋi timäutŋqe, imäkänä. 12 Iqu iiŋä ätänaikqe, tiiŋä imäkqäŋqe. Ne Kraisi Iquenyqä quuvqä eqiyätanä, kŋuä iqä yäŋänäqŋqä ganä ävätuŋquä iqunesaŋi, Iqueqä yoqe haqeqä aaŋä hävemnäqŋqä muämuäqŋqe. 13 Ga he-pqä, nesäŋi asä iiŋä epnä. He kukŋuä, naqä-qakuä we-huŋqä-täŋä eä, aŋgumä häŋä equmuatqä iqueŋi, qätä ae äwiyäpiyitaŋi, Kraisi Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, iutaŋi Iqutä ämuäŋäŋguwi. Iiŋä eqaŋguwäŋga, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä ämaqä iquau väniŋqä kukŋuä guä ämäsäuekqä-pa, heŋi, Iqueqä Dŋä Äŋguä Jänänäŋä Ique inä etapkqe. Dŋä Äŋguä Iiŋä Ique vqe, ii he Goti Hanjuwä Iqueqänäŋqä näqŋqä hipŋqeyi. 14 Dŋä Äŋguä Iqueŋi, ne ae ämakquä-qae, iŋi qänakndaŋi, nätmatqä huizi, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä qokä-apäkä iquau väniŋqä kukŋuä guä ämäsäuekqä-pqä ii, inä meniquä-pqeŋqe, näqŋqä eŋu. Goti Hanjuwä Iqu, Kiqä-kiuä aŋgi inetmetä hapä mänäqumuatqaŋga, iŋga meniquä eä. Iqu iiŋä inemäkätä, Iqueqä yäŋänäqŋqä ämänätquakqä diŋqe, Iqueqä yoqe, haqeqä aaŋä hävemnäqŋqä muämuäquatuŋque.
Poli iqu, qu näqŋqä äŋguänäŋä mapŋqä, tääqä ätukqeŋqä
15-16 Goti Iqu äŋguä e inemäkätŋqä iiŋqe, he Naqä Jisasi Iquenyqä quuvqä naqä-qakuä eqiyäpiyä iutaŋi, Goti Hanjuwä Iqueä ämaqä iquauŋqä enyätŋqä iuŋqe, nyi qätä änyä ti äwiyätmitaŋi, henyqä kŋuä indqänätmä, Goti Hanjuwä Iqueŋi, ‘äŋguiqä’ ätuätmä, tääqä ätätmäŋgaŋi, maqänäuqä äpakänä ätqua äwätqäŋä. 17 Nyi tääqe, neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqueqä Goti Hanjuwä, Apiqu yoqä naqä-täŋä kiŋganäŋä äpmeŋqä Ique, ätuätŋqe. Iqueqä-kiuä ätnäŋäqi itkimäknätŋqä emäkätŋqä diŋqe, Iqu heŋi, kŋuä indqäŋqä jänänäŋä-täŋä, itaŋga Iqueqä kukŋuä naqä-qakuä iuŋi, qakuiŋqä näqŋqä-täŋä epŋqä iiŋqä, ätuätqäŋä. 18 Itaŋga Iqu hiqä kŋuä indqäŋqe we eumäkqaŋguti, ga he tiiŋiŋqä näqŋqä äŋguänäŋä metpŋqä ätuätqäŋä. Ämaqä Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ae ekqä iquenä, nätmatqä äŋgui mapnuwäŋqä kŋuä yäŋänäqŋqä äwipu, hiŋuä äqämbu äpmeŋuwi, nätmatqä iiŋqe, näqŋqä hipŋqä ätuätqäŋä. Nätmatqä, Iqu Iqueqä ämaqä iqua mapnuwäŋqä ätätä ekqe, ii nätmatqä aaŋä äŋguänäŋä isua etaŋgqeŋqä, näqŋqä mapŋqä ätuätqäŋä. 19 Itaŋga Goti Iqueqä yäŋänäqŋqe, Iquenyqä quuvqä eqiyätuŋquä iquneqä huiwä yäpä tämŋi wäuŋuä itŋqe, ii aaŋä hävemnäqŋqä etaŋgqeŋqä näqŋqä hipŋqä ätuätqäŋä. 20 Iqueqä yäŋänäqŋqä kätanäŋä qäquesa, Goti Hanjuwä Iqu, Kraisi Ique qua buta aŋgi ävauqumuatätä, qäukuä haqä yätuŋqä ätuma äyätä, Iqueqä hipa ämuaŋgisa äpmuatekqä Iquvi. 21 Kraisi Iqu qäukuä yäŋi e äpmeŋqe, Iqu dŋä yäŋänäqŋqä-täŋä iquautä, ämaqä ämiqä iquautä, itaŋga huizi yäŋänäqŋqä-täŋä qäquauŋä-qe, Iqu eeqäpnä ämäwqätäuqäŋga äpme. Yoqä naqä-täŋä täŋga äpmeŋuwä iquautä, qänaknda pmapnuwä iquautä, Ämiqä-qu äpme. 22 Goti Hanjuwä Iqu nätmatqä eeqäpnäŋi, Kraisi Iqueä yäpä iqinyä witpŋqä eätä, itaŋga, qokä-apäkä Iqueqä yoqeŋqä aquväqŋqä iquau yätamäkqä väniŋqe, nätmatqä eeqäpnäŋi ämiquätŋqä ätekqe. 23 Nyuäŋä iqu, huiwi ämitŋqä-pa, Iqu iquau ämitqäuä. Iqu nätmatqä eeqäpnäŋä iuŋi, ämiqä pmetaŋgqetaŋi, qu qäyunänä eŋä. Ga huiwiqu, Kraisi Iqueqä yäpä imä pmetaŋgqetaŋi, Iqu, huiwiqu äwa miqä, eeqäpnäŋi aaŋä qäyunäŋä-täŋäŋqä iwimäkquänä.* Näqŋqä-täŋä hŋqua, kukŋuä tque, ti äkunmäkätqäuä. “Ga huiwiqu, Kraisi Iqueqä yäpä imä äpmeqetaŋi, Iqu äwa miqä, eeqäpnäŋi aaŋä qäyunäŋä-täŋäŋqä iwimäkquänä.”

*1:23 Näqŋqä-täŋä hŋqua, kukŋuä tque, ti äkunmäkätqäuä. “Ga huiwiqu, Kraisi Iqueqä yäpä imä äpmeqetaŋi, Iqu äwa miqä, eeqäpnäŋi aaŋä qäyunäŋä-täŋäŋqä iwimäkquänä.”