2
Goti Hanjuwä Iqu, Kraisi Iqutä guä ämänaqiyätä, aŋgi häŋä inemäkkqeŋqä
Hiŋuiqänäŋi, heqä qätä mäwiyqä hŋgisanä iqetatä, hiqä suqä quvqetatäŋi, he pizqä ae äpäkoŋguwänäŋä äpmamiŋuwi. He suqä quvqä ii imäkmiŋuwi, ii ämaqä qua täutaŋä iuqä suqä du qänaknä ipu, itaŋga dŋä quvqä im-imä hiŋginäwa äpmeŋuwä iquau miqä naqä iqueqä suqä quvqeu, qänaknä inä imiŋuwä iquenji. Dŋä iquau miqä tqu, täŋgaŋi ämaqä Goti Iqueŋi hŋgisanä itqueqaŋguwä iuqä qeqä-quuvqä imŋi, wäuŋuä yäŋänäqŋqä yqänä itqäuä. Hiŋuiqänäŋi ne eeqänäŋune, iqua eŋqä-ma, asänäŋä äpmenä, suqä quvqe, neqä kŋuä indqäŋqä iutatä, huiwä iqueqä äwiŋqä iutatäŋi, äyä imäkmiŋque. Iŋgaŋi neqä suqä quvqeŋqe, kimaŋi qutä anäŋi, Goti Iqu äwqä tnäŋä wiŋgaŋgqä iutaŋi, haŋä-iqä nätapätqätäninji. 4-5 Ne pizqä iiŋä äpäkonanä qäyä äwitaŋgquä-qe, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä huäqä-huŋqetä, nenyqä äwiŋqetä, äwa miqä, hävemnäqŋqä eäqä iutaŋi, Kraisi Iqutä guä ämänaqiyätä, aŋgi häŋä inemäkkqe. Iŋi Iqu he häŋä iiŋä emäkäqumuatkqe, ii Iqueqä suqä nätmatqä hiŋgi vqä iquesanji. Goti Iqu, ne Kraisi Jisasi Iqutä naqä-hŋqunä guä ämänaqäkqe, ii ne Iqutäŋi, aŋgumä häŋä nevauqumuatätä, itaŋga Iqutä qäukuä yäŋiŋi, ämiqäŋqä zä-hawä ikikinyäŋä iu, anä äpmuatänaikqe. Iiŋä inetquakqe, ii tiiŋäŋqe. Ämaqä qänaki epqä iqua, Goti Iqu, Kraisi Jisasi Iqutä guä ämänaqiyätä, qeqä inetmäkkqeuŋi hiŋuä äqumbiyitaŋi, Iqueqä qeqä imäŋqeuta hiŋgi vqeŋqe, näqŋqä mapnuwi. Ii äwa miqäŋqä, aaŋä hävemnäqŋqä iiŋqeyi. He Iquenyqä quuvqä heqiyqaŋguwitaŋi, Iqu aŋgi häŋä emäkäqumuatkqe, ii Iqueqä qeqä imäŋqeuta hiŋgi vqä iquesayi. Nätmatqä iiŋi, hiqä-hiuä imäkŋgaŋguwita emakqä ma, Goti Iqu hiŋginäwa etapkqe. Ii he wäuŋuä yäŋänäqŋqä ipiyä iuta ämepunjqae, heqä quikui ptqä äqänäpu, hiqä yoqe haqeqä ämamäŋguwä ma, oee. 10 Wäuŋuä äŋguänäŋä nenyqä näwinyä ekqä iu imäkquatuŋquä iuŋqe, Goti Hanjuwä Iqu, ne Kraisi Jisasi Iqutä guä ämänaqiyätä, häŋä inemäkkqe. Iŋi ne täŋga häŋä tä äpmeŋque, ii Goti Iquesanänji.
Jisasi Kraisi Iqunä, ne naqä-hŋqunä pmetatuŋquä inemäkqä Iquvi
11 Iiŋiŋqe, he hiŋuiqänä äpmamiŋuwiŋqä kŋuä indqämbu. Heqä hinaqä qanyä eunyäpu ämeekuwä etaŋgi, Israitqä iqua henyŋqe, “Iquauqä huiwi häuä maktäŋqä-quayqä” ätäpu, itaŋga quwqä-quwäŋqe, “Ne huiwä häuä ktäŋquneyqä” ätätqäŋuwä iquayi. Huiwä iu iiŋä imäkŋqä suqe, ii ämaqeuqä hipaitä imäkqeyi. 12 He iŋga äänä äpmamiŋuwiŋqe, kŋuä indqämbu. He Kraisi Iqueŋi, mämeqä hiŋgi äpmamiŋuwi. He ämaqä Goti Iqu Iqueqäŋqä atäuŋuä ikqä, Israitqä iquautaŋänäŋuenä maeqä, ämaqä kiŋä hŋqäqisaŋuenä etaŋgä, Goti Hanjuwä Iqu, iquau nätmatqä väniŋqä kukŋuä guä ämäsäuekqä iuŋqe, he evquatämäukqe. He qua iuŋi, iiŋä äpmapiyäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iquenyŋqä maqŋqä epu, heqä kŋuä indqäŋqä yäŋänäqŋqe, nätmatqä mapnuwäŋqeŋqä mämeqä, hiŋgi äpmamiŋuwi. 13 Iŋäqe he ämaqä kiŋänäŋi iiŋä ätqäumiŋuwä iquenä, täŋgaŋi he Kraisi Jisasi Iqutä i ämuäŋnäŋuwi, Iqueqä häŋeqetaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, etma äpätä qäqiqi equmuatekqe.
14-15 Jisasi Kraisi Iqunä, ne äwqä haŋuä iŋqä pmetatuŋquä Inemäkqä Iquvi. Hiŋuiqänäŋi, Israitqä iquatä, huizi iquatäŋi, mäkä-huŋqä äpmamiŋiyi. Mäkä-huŋqä iiŋi, täkŋä naqä hŋqu awä iqi äqiyenyä pmetaŋgiyäŋga, Jisasi Iqu äpäkonätä aŋgi ävauqe, huätä äväpnemäutä, itaŋga Mosisi iqueä kukŋuä-suqä yäuä* Israitqä iqua kŋuä tii indqänmiŋuwi. “Ne Goti Iqueqä suqä-täŋunä etaŋgi, ne Iqueqä ämaqä-qunä eanä, huiziquau ämäwqätäuŋu.” eeqäpnäŋi hma imäkätä, naqä-hŋqunä eenyä, äwqä haŋuä iŋqä pmayŋqä imäkkqe. Iqueqä äwiŋqe, tiiŋä etaŋgiyi. 16 Iqu zä-huätatä äunätä äpäkoŋgqetaŋi, mäkä-huŋqe eeqänä hma imäkätä, mäkä-huŋqä iquaqu, hueqä-himqä änyä-häŋä hŋqu hiätŋqä imäkätä, itaŋga Goti Hanjuwä Iqutä, näueqä imäknyinyä pmesiyŋqä diŋqä äwiŋgqe. 17 Iŋi Iqu äquvepätä, he kiŋä näŋi äpmamiŋuwä iquendä, ne qäqiqiŋä iqunesä, suqä äwqä haŋuä änyanä, naqä-hŋqunä pmeqäŋqä iiŋqä awä ätkqe. Asayä 57:19 18 Iqu ne äwqä haŋuä iiŋä inemäkkqetaŋi, Dŋä asänäŋä-täŋä eanä, Goti Hanjuwä Iqueŋi, iuta wimenä.
19 Täŋgaŋi he ämaqä huiu ämuäŋqänäŋä hmanji. He ämaqä qua iu qäyutaŋä, Goti Hanjuwä Iqueqä qokä-apäkä qäqiqiŋä iqua eŋuwä-paŋä epu, Iqueqä aŋiu äpmeŋuwä iquenji. 20 He aŋä, Goti Iqu imäkqä-paŋä iiŋuenji. Ämaqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, Goti Iqueqä kukŋui hiŋuä-tqä iquatäŋi, qu aŋä-siyandqä eŋqä-paŋä iquayi. Kraisi Jisasi Iqu, aŋä vänyqä miqä yäŋänäqŋqä ämätnäŋqä-paŋä iiŋä Iqueyi. 21 Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä eeqänäŋi, Ique ekunätaŋgä aŋä ii ämätnä. Goti Naqä Iqu, aŋä iqueŋi, hiqäva-imäkqä aŋä eŋqä-pa, Iqueqäŋqä mätquätŋqä itqäuä. 22 He-pqe, Kraisi Iqutäŋi, naqä-hŋqunä etaŋguwiŋqä, ga Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä ämaqä huizitä guä ämaiqiyätä, Iqueqä aŋi, Dŋä Äŋguä Iqu yäpä iŋgisa pmetätŋqä iiŋqä ämätätqäuä.

*2:14-15 Israitqä iqua kŋuä tii indqänmiŋuwi. “Ne Goti Iqueqä suqä-täŋunä etaŋgi, ne Iqueqä ämaqä-qunä eanä, huiziquau ämäwqätäuŋu.”

2:17 Asayä 57:19