Tuwaŋuä, Poli iqu
Galesiya
pmeqä iquauŋqä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä kiŋganä eqämiŋuwä iqua, ii Israitqä iquautanänji. Itaŋgi qänakŋi, Jisasi Iqu Poli wäuŋuä imäkqä ique, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, ämaqä Israitqä ma huizi iquau awä tuätŋqä ändowatkqe. Itaŋga huizi iiŋä iquautaŋä hui, Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, Iqueqä ämaqä hipŋqä ipäqäkuwi, haŋä-iqe Iqueqä ämaqä iquau tii äwimakqe. Israitqä iqua kukŋuä-suqä Mosisi iqu äwikqeu qänaknä imiŋuwä-pa, ämaqä yäpaqäŋgisaŋä iqua, hiŋuiqänäŋi, qänaknä miqä imiŋuwi. Qutaŋä hŋqua Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä epiyäŋgaŋi, qu-pqe kukŋuä-suqä Mosisi iqu äwikqeu, qänaknä ipŋqä-ti, qänaknä miqä ipŋqä-ti?
Israitqä hŋqua, “Yäpaqäŋgisaŋä Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä tqua, Israitqä iquneqä suqä huiwä häuä ktäuŋqä iiŋqe imäknäpu, kukŋuä-suqä huizi Mosisi iqu äwikqeu qänaknä iqäpŋqeqä” ätmiŋuwi. Itaŋgi Poli iqu ‘oeyqä’ ätuätä, tii ätmuiŋqe. “Ne quuvqä Jisasi Kraisi Iquenyqä eqiyätanitaŋi, Goti Iqueqä hiŋui iqi ämaqä jänäŋä eätanä, häŋä-pmeqä änyä-häŋi ämetqäŋunä.”
Näqŋqä-täŋä hŋqua kŋuä tii indqänätqäŋä. Israitqä iquautaŋä hui, qua Galesiya iuŋqä äupiyi, quuvqä heqiyqä iqi pmetaŋguwä iquauŋi, qu kukŋuä-suqä Mosisi iqu äwikqeu qänaknä iqä-qua hipŋqä iwimäkmiŋuwi. Poli iqu, iqua iiŋä imiŋuwiŋqä qätä äwiyäqe, iqu Galesiya iquauqä quuvqä heqiyqetä, suqä iqeutä, jänä aŋgu iwimäkätŋqä, tuwaŋuä tä äqiyämäukqe.
Kiŋganäŋi, Poli iqu tiiŋä ätätä äqäkqe. Kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi awä tuäkiquätŋqe, iqueqä äwiŋqä iuta ma, ä ämaqä hŋqueqä kukŋuiu qänaki iutaŋä ma, Goti Iqu Kiqä-kiuä iuŋqä atäuŋuä ikqeqä. Auä, Goti Iqu ique tääqä ätuätumetä, kukŋuä äŋgui ämaqä Israitqä iquautaŋä ma, Jisasi Iquenyqä änyä maqŋqä iquau awä tuäkiquätŋqä äwikqe. Huizi, Poli iqu tii ätätä äqäkqe. Qokä-apäki Goti Iqueqä hiŋuä iqi jänäŋä hipŋqe, ii ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquanänjqä. Kukŋuä yäpaki ätätä äqäkqe, tiinji. Kraisi Iqu ne suqä quvqä iqueqä haŋä-iqeta huätä newequatqaŋgutqäŋga, Dŋä Äŋguä Iqu neyaqä qaŋä uwqeuŋi, jänä inemäkqaŋgi, ne huizi-pqä iquauŋi, suqä äŋguinä iwitquetuŋqueqä.
1
Poli iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
1-2 Ämaqä tuwaŋuä tque äqiyqä iqu, ii, nyi Poli kukŋuä awä tuäkiqämqä änändowatkqä iqunji. Itaŋga Jisasi Iqueqä ämaqä nyitä anä äpmeŋquä iquatä ne tuwaŋuä tä, he qokä-apäkä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä, qua naqä Galesiya im-imä aquvä äqäŋgäwätqäŋuwä iquenŋqä äväwqatqu. Nyi wäuŋuä tque imäkqä-qunä emqe, ämaqä kiuänäŋä hŋqu, ä kuapänäŋi atäuŋuä änyiyäpu, änändowatkuwä hmanji. Jisasi Kraisi Iqutä, Goti Apiqu, Jisasi Ique, qua äptekuwä iuta aŋgumä ävauqumuatkqä Iqutä, ätenjiyäsinyä, änändowatkiyä iqunji.
Goti neqä Apiqutä, Naqä Jisasi Kraisi Iqutä, qeqä imäŋqeta äŋguä etapäsinyä, heqä äwqe haŋuä imbu pmetpŋqä emäkqinyä. Neyaqä suqä quvqe hma imäkätŋqä diŋqe, Jisasi Iqu Goti neqä Apiqueä äwiŋqä iu qänaknä itä, Iqueqä-kiuä äwiŋgqe. Iqu ne suqä quvqä qua täu äwiŋqä iuta huätä inetmetŋqeŋqä, i imäkkqe. Iqu Goti eä, neqä Apiqu eŋqe, ne Iqueŋi hea ique-ique yoqä naqä vquatuŋquänänji. Ii naqä-qakuä eä, qäyä äpmetänä.
Galesiya iqua, kukŋuä naqä-qakui mäma hiŋuä ämäquŋguwiŋqä
Änääŋqäwe! Kraisi Iqueqä qeqä imäŋqeta äŋguä emäkkqä iquesa, Goti Hanjuwä Iqu, he Iqueqä hiätpnuwäŋqä tääqä etätmakqä qäyä etaŋgqä-qe, Iqueŋi mäma hiŋuä ämäqunäpu, kukŋuä hui-mända äunjqua uwqaŋguwitaŋi, nyi yäuŋuä naqänäŋä eyätqäŋä. He qänakŋi, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, naqä-qakuänäŋä hma etaŋgi, hŋque-mända äunjqua äwqä. Ämaqä, he kukŋuä ique mapŋqä emäkquwä iqua, Kraisi Iqueqä kukŋui, hŋgi-mända äkunmäkäwqatäpu, hiqä kŋuä indqäŋqe, yuuwä emäkpŋqä etma uwqä. Iiŋä etaŋgqä-qe, neŋä-qe, ä ynaunjqä qäukuä haqä yätutaŋä hŋquŋä-qe, kukŋuä awi, neqä ätätuŋquä iutaŋi matqä hui-mända ätmitätqe, Goti Iqu ique qui imäkätŋqä änyiŋgi. Iiŋiŋqe ne kukŋuä ae etukquä iuvqae, täŋgaŋi aŋgumä tiiŋä etqä. “Ämaqä hŋqu kukŋuä awi, he näqŋqä ae ämetqäŋuwä iu matqä, hui-mända etqä iqu, Goti Iqu ique qui imäkätŋqä änyiŋgiyä.”
10 Nyi kukŋuä tä etqe, ämaqeunä yeeqä iwimäkmqä matqä iqä. Goti Ique yeeqä iwimäkmqä iu ätqä. Iŋi nyi ämaqeunä yeeqä iwimäkqunä etaŋgundqe, nyi Kraisi Iqueqä wäuŋuä imäkqunä maeqä imä.
Poli iqu, kukŋuä naqä-qakuiŋqä näqŋqä ämakqeŋqä
11 Nyämaqäuä, nyi naqä-qakuänä tiiŋä etmqe. Kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋä nyi awä ae etätŋqä ii, ämaqä hŋqueqä kŋuä indqäŋqä iuta hmanji. 12 Kukŋuä iquenyqä näqŋqe, ämaqä hŋqu dqaŋgi mämeqä ikqe. Jisasi Kraisi Iqu Kiqä-kiuä, kukŋuä äŋguä iqueŋi, ätnäŋäqinyä ämändquakqe.
13 Nyi hiŋuiqänäŋi, Israitqä iquauqä suqe a yqänä äqätmä äpmamiŋqä iiŋqe, he qätä ae äwimiŋuwi. Iŋgaŋi ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyäpu, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqeŋqä aquvä qäŋgaŋguwä iquauŋi, haŋä-iqä hävemnäqŋqä ävätmä, hämänänä yuuwä tämqä imiŋqe. 14 Iiŋä itmäŋgaŋi, nyi atqä-awäkauqä suqä iu yäŋänäqŋqä imäknätmä, Israitqä iuŋi, ämaqä nyitä asäŋgatqä iquau ämäwqätäumäŋga imänmiŋqe. 15-16 Iŋäqe, nyi ŋqä nipeuä äwqä imä yqänä mnätaŋga, Goti Iqu Iqueqä qeqä imäŋqetaŋi, nyi Iqueqänäŋqä tääqä dätmetŋqä ätenjikqe. Iŋi hea Iqu äwiŋgaŋgqäŋga, Iqu Iqueqä Ymeqä-queŋi ämändquakqe. Iqu iiŋä imäkkqe, kukŋuä Jisasi Iquenyqä ätäŋqe, Israitqä iqua qäyä etaŋgi, huizi iquau awä tqumqä indmakqe. Iqu iiŋä inyimäkqaŋga, nyi kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋiŋqä näqŋqä hui mamqe, ämaqä hŋqutä kukŋuä teeŋqä maqänä mäwqä ikqe. 17 Ä ämaqä Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä hiŋuiqänä ändowatkqä iquau yatŋqä wimqe, Jerusälemäŋqä ekqä ma, aaŋqe. Iŋäqe nyi maqänäŋi, qua naqä Arepiyaŋqä äukqe. Iqi äpmenjaqänmi, aŋä-himqä Dämaskasiŋqä aŋgumä äpkqe.
18 Nyi Jisasi Ique hiŋuä ae äquŋgqäŋga, quväukuä tquaqui-tque äpmamitaŋi, Pitä iqutä kukŋuä teeŋqä Jerusälemäŋqä ekqe. Iqiŋi nyi hiunji 15, iqutä anä äpmakqe. 19 Iŋgaŋi nyi ämaqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä huiziquauŋi, hiŋuä mäquŋquä itmä, Pitä iquesä, Jemisi, Naqä Iqueqä käŋguequtänä äquŋgqe. 20 Nyi tuwaŋuä tä äqiyqe, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, quaŋgi matqä iqä, naqä-qakuänänji.
21 Iqiŋi ävämetmä, qua naqä Siliya iuŋqätä, Silisiya iuŋqätä äukqe. 22 Iŋgaŋi, Kraisi Iqueqä qokä-apäkä qua naqä Jutiya iu, im-imä aquvä äqäŋgäwätqäŋuwä iqua, qu nyaqä hipeŋui hiŋuä maŋqäŋqä imiŋuwi. 23 Iqua hiŋuä maŋqäŋqä ipiyä-qe, nyinyqe, “Ämaqä, ne haŋä-iqä hävemnäqŋqä änätapmiŋqä iqu, täŋgaŋi, quuvqä heqiyqä yuuwä tämätä imiŋqä iquenyqe, awä ätätqänä” tätqätaŋgä, qätä äwimiŋuwi. 24 Itaŋga ämaqä Jutiya pmeqe, Goti Hanjuwä Iqu, nyi iiŋä nyimäkkqeŋqä, äŋguiqä ätuäpu, Ique yoqä naqä äwimiŋuwi.