Tuwaŋuä ämaqä hŋqu
Hipru
iquauŋqä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Tuwaŋuä tqueŋi, tqu äqäkqätiyä? Ne maqŋqe. Näqŋqä-täŋä iqua kŋuä huitaŋä-huitaŋä indqänätqäŋä. Tuwaŋuä tä, ämaqä Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä, iquauqä quuvqä heqiyqe ävquatämäupŋqä itqätaŋguwä iquau, yätamäkqä vätŋqä äqäkqe. Qu ävquatämäuanä-tpu imiŋuwi, ii ämaqä huizi iqua iquau mändi äkittqiyäpu, haŋä-iqä äwimiŋuwä iutanji. Qu quuvqä yäŋänäqŋqä heqäpŋqä iwimäkätŋqe, tuwaŋuä äqäkqä iqu wäuŋuä naqänäŋi, Goti Iqu Jisasi Kraisi Iquesa imäkkqeŋqä, ätätä äqäkqe. Goti Iqueqä suqä naqä-qakuiŋqä ne ämänätquetŋqe, ii Kraisi Iqunänjqä.
Tuwaŋuä tä, kŋuä indqäŋqä naqänäŋi, hŋquaqui-hŋque nätapänä. 1) Jisasi Iqu Goti Iqueqä Ymeqä naqä-qakuä-qu ekqe. Iqu qua täu äpmeqäŋgaŋi, Iqu haŋä-iqetä, täŋä-huŋqetä, kuapänä äyä ämamiŋqeqä. Goti Iqu iwimäkqaŋgi, Jisasi Iqu haŋä-iqä iiŋä ämeqetaŋi, ämaqeu yätamäkqä vqä kiŋganäŋä-qu ekqe (2:10). I etaŋgqetaŋi, Jisasi Iqu, Goti Iqueqä kukŋui hiŋuä-tqä hiŋuiqänä äpmamiŋuwä iquautä, eŋätqä iquautä, itaŋga Mosisi ique-pqe, ämäwqätäuqä-qu ekqe. 2) Goti Iqu-kiuä Jisasi Iqueŋi, Hiqäva hea ique-ique Imäkqä-qu hiätŋqä atäuŋuä ikqe. I etaŋgqetaŋi, Jisasi Iqu Israitqä iquauqä hiqäva-imäkqä iquau, Ämäwqätäuqä-qu ekqe. 3) Jisasi Iqu, Hiqäva-imäkqä-qu qäukuä yätu äpme, qäyunä eä, qokä-apäkä Iquenyqä quuvqä heqiyqaŋgpqä iuŋi, aŋgumä itumenä. Ga suqä Goti Ique haqeqä mamäupŋqä Mosisi iqu ätätä äqäkqe, ii wäuŋuä naqänäŋi Jisasi Iqu imäkätŋqä ktqeyi.
Tuwaŋuä tä, qokä-apäkä iquneqä quuvqä heqiyqä yäŋänäqŋqä inemäkätŋqä iiŋqe, Israitqä hiŋuiqändqä iquautaŋä kuapänäŋi, quuvqä yäŋänäqŋqä eqämiŋuwiŋqä änatänä (11:1-40). Iŋi haŋä-iqe äkitaŋä-äki nemeŋqutiyä-qe qäyä etaŋgi, ne neqä quuvqä heqiyqe, ne äpäkonatuŋquäŋgaŋqä a yäŋänäqŋqä kiqätatuŋqueqä. Ne hiŋui, Jisasi Iquenyä äqunanä, qänaknäŋi Iquenyqänä itanä, haŋä-iqetä, täŋä-huŋqetä, nemeqaŋgutqe, qanyä mequanä.
1
Goti Iqu kukŋui, Iqueqä Ymeqä Iquesa änatkqeŋqä
Aiŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä kukŋuä hui-hui hiŋuä-tqä iquau, neqä atqä-awäkau awä tquäpŋqe, hänaqä huita-huita ätqua äpmiŋqe. Mä hea yäpakä ne äpmeŋquä täuŋi, Iqu neŋi, kukŋui Iqueqä Ymeqä Iquesa änatkqe. Ymeqä Iqueŋi, nätmatqä eeqänä Iqueqä meniŋqe, Goti Iqu atäuŋuä ätekqe. Ga nätmatqä eeqänä äwäkäwäŋqä-pqe, Ymeqä Iquesanä imäkkqe. Goti Iqueqä Ymeqä Tqu, we naqänäŋä äunätä, Goti Iqu yoqä naqänäŋä meqaŋgi i ämänätquetqäuä. Ga Iqu Goti Iqutäŋi hiweeqä maetqe, kiqä Goti Iqu qeyi. Iqueqä kukŋuä aaŋä yäŋänäqŋqä dutaŋi, nätmatqä eeqänäŋä yqänä wäkäwätätŋqä imäkätqäuä. Iqu neqä suqä quvqä du huätä ämamäutä, jänänäŋä inemäkqä wäuŋui qäpu imäkäqetaŋi, Iqu Goti Haqä-yätu Äpmeŋqä Iqueqä hipa ämuaŋgisa äpmakqe. Iiŋä äpmetä, eŋätqä eeqäpnäŋä iquau ämäwqätäutä e äpmakqe. Asä iiŋi, yoqä Kaniqu äwikqä iqu, yoqä eŋätqä iquauqä di ämäwqätäuqä änyuätkqe.
Jisasi Iqu, eŋätqä iquau ämäwqätäuŋqeŋqä
Hiŋuiqänäŋi Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä Ymeqä-queŋi, “Ŋqä Ymeqä Iqukiyqä, Nyi täŋgaŋi Tqä Tniqunä eqänä* Apqä Bukä 2:7 ätukqe. Ga Iqu aŋgumä, “Nyi Iqueqä Kaniqunä heqaŋgundi, Iqu Ŋqä Ymeqä-qu eŋqiyä 2 Samueli 7:14 ätkqe. Mä eŋätqä iquauŋqe, Iqu kukŋuä iiŋi, äkŋga ätkqäwä? Näwi aaŋä aaŋqe. Itaŋga aŋgumŋi, Iqu Iqueqä Ymeqä Hitmqä Iqueŋi, qua täuŋqä dowatäniŋqäŋgaŋqe, “Goti Iqueqä eŋätqä eeqänäŋä iqua, Iqueqä yoqe haqeu mamäupnuwäŋqä Kukŋuä-suqä 32:43 ätkqe.
Iwä Iqueqä eŋätqä iquauŋqä kukŋui, tii ätkqe. “Iqu Iqueqä eŋätqä iquau yuŋuä eŋqä-pa imäkätä, Iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquauŋi, tä hänaqä eŋqä-pa imäkänä.§ Apqä Bukä 104:4
Mä Iqueqä Ymeqä Iquenyqe, tiiyi. “Si Goti Iquki, ämaqeu miqä iqueqä zä-hawiu hea ique-ique pmettŋi. Ämaqe, Si qokä-apäkiu suqä jänänäŋitä mitqätaŋgnä hiŋuä äkqänäpiyitaŋi, Tqä yoqä naqeŋqä näqŋqä mapnä. Si suqä jänänäŋiŋqä kiiŋä äkinyätä, quvqeŋqä makiŋqä yasämä itŋqä iqukiyqä. Iiŋä etaŋgqeŋqä, Tqä Goti Iqunä, Si yoqä naqä-täŋä hisŋqä atäuŋuä ekikqe. Qu ämaqä hŋqueqä nyuäŋiu, olipqä eqä aowä equatepu, yoqä naqä-täŋä hetŋqä imäkätqäŋuwä-pa, Tqä yeeqä iiŋqe, huizi iquauqä duŋi ämäwqätäuä aaŋä naqänäŋä hetŋqä ikimäkkqe.* Apqä Bukä 45:6-7
10 Ga tiiŋä-pqe inä ätukqe. “Naqä Iquki, nätmatqä eeqänä änyä etaŋgaŋi, Si qua tqutä, qäukuitäŋi, Tqä hipaitä imäkekŋi. 11  Ä nätmatqä iiŋä iquaqu, qäkämä yäuä itä äpkŋgqä-pa, näwinyä aaŋqä heqaŋgisi, mä Si yqänä pmettŋi. 12  Si iquaquiŋi, ämuasmäŋqä huakmä iquwä-pa, ii itnä, qäkämä yäue huätä ätäquvepu, änyä-häŋä imäkŋguwä-pa ii iwimäktŋqe. Iŋäqe Si huitaŋänäŋä mikutäŋqä itnä, ga Tqä häŋä-pmeqe, qäpuŋi maeqä yäniqe. Apqä Bukä 102:25-27
13 Itaŋga hiŋuiqänäŋi Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä Ymeqä-queŋi, “Nyi Tqä mäkä-huŋqä iquauŋi, Tqä yukä yäpä iqi imäkäqumuatemqäŋgaŋqä, Si quamäŋä di, Nyaqä hipa ämuaŋgisa pmayä Apqä Bukä 110:1 ätukqe. Mä eŋätqä iquauŋqe, Iqu kukŋuä iiŋi, äkŋga ätkqäwä? Näwi aaŋä aaŋqe.
14 Eŋätqä iqua squäquayi? Qu dŋä-qua epu, Goti Ique wäuŋuä-wiyqä-quayi. Iqu quŋi, ämaqä qui mimäkŋqä, häŋä-pmeqä änyä-häŋä Iquesa mapnuwäŋqä iquau, yätamäkqä wipŋqä ändowatätqäuä.

*1:5 Apqä Bukä 2:7

1:5 2 Samueli 7:14

1:6 Kukŋuä-suqä 32:43

§1:7 Apqä Bukä 104:4

*1:9 Apqä Bukä 45:6-7

1:12 Apqä Bukä 102:25-27

1:13 Apqä Bukä 110:1