2
Kukŋuä Goti Iqu aŋgi inetmeniqä iiŋqe, mävquatämäuqäŋqe
Goti Iqueqä Ymeqä Iqu e pmetaŋgqeŋqä, ne kukŋuä naqä-qakuänäŋä qätä ae äwiyätuŋque, neqä kŋuä indqäŋqä imŋi, yäŋänäqŋqä witaŋguti iunä qänaknä iquatuŋquänänji. Mä ne kukŋuiŋqä miqä itanä iutaŋi, hämänä vquatämäuqäŋqä. Kukŋuä hiŋuiqänä Goti Iqu neqä atqä-awäkauŋi, eŋätqä iquauqä maŋita ätumiŋqä ii, yäŋänäqŋqä witaŋgi, ämaqä kukŋuä iuŋi ämäwqätäupu hŋgisanä imiŋuwä iqua, haŋä-iqe quwqä suqä quvqä imäkäpiyä duta qäyunä äyä ämamiŋuwi. Iŋi kukŋuä naqänäŋä täŋga ämetuŋque, Goti Hanjuwä Iqu ne qui mimäkŋqä yatuŋquä aŋgumä inetmetŋqä iu tuwä äwimitatque, ga neqä quvqeŋqä haŋä-iqä kima meqä iuŋi, zä äwätanä, iuta mämäwqätäuqä yanique. Goti Iqu iiŋä inetmeniŋqeŋqä kukŋui, neqä Naqä Jisasi Iqu ganä tqaŋgi, ga ämaqä Iqu ii tqaŋgi äwikuwä iqua, “Kukŋuä iiŋi naqä-qakuiqä” änatäpu, neyaqä quuvqä heqiyqe, yäŋänäqŋqä nemäkkuwi. Ga Goti Iqu-pqe, nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋä di huitaŋä-huitaŋä kuapänäŋi, ämaqeu yäuŋuä wimäkätä, yäŋänäqŋqä imäkätä, ga Dŋä Äŋguä Ique, Iqueqä äwiŋqä duta ävqäwätä, neqä quuvqä heqiyqe, yäŋänäqŋqä nemäkkqe.
Jisasi Iqu aŋgu inätmetŋqä wäuŋuä imäkkqeŋqä
Ne qua änyä-häŋi, Goti Iqu imäkqaŋgi timäutŋqeŋqä ätätqäŋu. Iqu qua iu mipnuwäŋqe, eŋätqä iquau mäqumuateqä ikqe. Goti Iqueqä bukiuŋi, ämaqä hŋqu kukŋuä tii ätkqä äqänä.
“Si nenyqä kŋuä indqänätqäŋä diŋqe, ne ämaqä-quneŋi, squä-qune etaŋgikä? Ne nätmatqä hiŋgiŋqä qäyä etaŋgquä-qe, Si neŋä di äŋguänaŋi, suŋqä mäneyätqäŋinyä? Si ne inemäkätnäŋga, eŋätqä iquauqä yäpä iqi, wäŋqäpu pmetuŋquä äyä inemäkkŋi. Si ne yänä pmeqäŋqä naqä inemäkätnä, yoqä naqä äyä änätapkŋi. Itaŋga ne iu miquatuŋquä diŋqe, Si nätmatqä eeqänäŋi, neyaqä yäpä iqi wiqäŋqä imäkekŋi.* Apqä Bukä 8:4-6
Kukŋuä, nätmatqä eeqänäŋä ämaqä-quneqä yäpä iqi wiqäŋqä imäkekqeŋqä ätqe, ii Goti Iqu huiuŋi ävquatämäutä, yäpä iqi mäwiqŋqä matqä iqi, oee. Iŋäqe täŋgaŋi, nätmatqä eeqänäŋi, ämaqeuqä yäpä iqi witaŋgqe, ne hiŋuä mäquŋquä yqänä iqa äpätqäŋu. Iŋäqe ne täŋgaŋi, tii äqunäŋu. Jisasi Iqu, eŋätqä iquauqä yäpä iqi wäŋqä hmbu tii äpmeqetaŋi, Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä qeqä imäŋqeta, ne eeqänäŋä iquneqä aŋi ämetä, yätamäkqä neyätŋqe, tmi-tmiqä-tqä naqänäŋä ämetä, äpäkoŋgqe. Iutaŋi, Goti Iqu Iqueŋi, Naqä imäkätä yoqä naqä äwikqe. Ga ne täŋgaŋi, Jisasi Iqu Yoqä Naqä Meqä-qu pmetaŋgi äyä äqunäŋu.
10 Goti Iqu nätmatqä eeqänäŋä iuqä Quatä-qu eä, eeqänäŋä imäkkqe. Ga Iqu, Iqueqä ymeqä kuapänäŋä qäukuä yätuŋqä ätuma äyätä, äŋguänäŋä imäkäqumuatetŋqä äwiŋgqe. Qu qui mimäkŋqä ipŋqä aŋgu itmetŋqä wäuŋui, Jisasi Iqu imäkätŋqä äwiŋgqe. Ga Goti Iqu, Jisasi Ique iuŋqä qäyu iwimäkätŋqe, Iqu Ique tmi-tmiqä-tqä qäyä metŋqä hiŋuinä äquŋgqe. Goti Iqu suqä iiŋi, qämä-qämä miqä, qäyunänä imäkkqe. 11 Ga ämaqä, qokä-apäki Goti Iqueqänä hepŋqä iwimäkqä Jisasi Iqutä, itaŋga qokä-apäkä, Iqu Goti Iqueqänä hepŋqä iwimäkätŋqä iquatä, quwqä Kaniqu naqä-hŋqunäyi. Iutaŋi, Jisasi Iqu quŋqä womba miqä, ‘Ŋqä nyämaqäuä’ ätuätqäuä. 12 Iqu tii ätkqe.
“Nyi Saqä Yoqe, nyämaqä iquauä awä iqisa awä tmqänä. Quwqä aquväqŋqetaŋi, nyi haqeu ämakmäutmä apqä tmqänä. Apqä Bukä 22:22
13 Iqu tiiŋä-pqe inä ätkqe.
“Nyi Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqämäŋga pmetmqänänjqä. Asayä 8:17
Itaŋga aŋgumŋi, “Goti Hanjuwä Iqu, ymeqä ändapkqä tätä sä pmeŋänä§ Asayä 8:18 ätkqe.
14 Ymeqä iiŋä iqua, ämaqä huiwitä, häŋeqetä asänäŋä änyqä iquayi. Iwä Jisasi Iqu äpäkonätä, Setänä, dŋä quvqä äpäkoŋqeuŋqä yäŋänäqŋqä ämeŋqä iqueŋi, qui imäkätŋqä diŋqe, Iqu Ämaqä-qu eätä, huiwitä, häŋeqetä asänäŋä Iŋqä-qu ekqe. 15 Iqu iiŋä-qu äpäkonätä, ique qui iwimäkkqe, ii ämaqä quwqä äpäkoŋqäŋgaŋqä qua iu äpmapu, äpäkoŋqeŋqä zä ipu, guä eŋqä-pa äkiqäyämbu äpmeŋuwä iu-pqä huätä iqutäumakqä eä. 16 Jisasi Iqu iiŋä ikqe, ii Iqu yätamäkqe, eŋätqä iquau vätŋqä ma, Aprähamä iquesaŋä hueqä-himqä iu vätŋqä ikqä äyuwä. 17 Iutaŋi, Iqu nätmatqä eeqänäŋä iuŋi, yänä-mänä maeqä, iquatä asänäŋä ekqe. Iiŋä eäqetaŋi, Iqu quwqä hiqäva-imäkqä iquauqä Naqä-qu äpme, Goti Iquenyqä wäuŋui qäyu imäkquätŋqänänji. Wäuŋuä iiŋi, Iqu qokä-apäkä duŋqä qeqä äwutätä, enyqä miqä kukŋuä iuŋi qänaknä itä, ga Kiqä-kiuä hiqäva eŋqä-pa äwinätäqetaŋi, Goti Iqu, ämaqeuqä suqä quvqeŋqä äwqä tnäŋä äwiŋqe, huätä eeqäpnä mamäuquätŋqänänji. 18 Iqu, Iqueqä-kiuäŋi suqä quvqä iqäŋqä yamwiqä iqe, äwimeqaŋgi tmi-tmiqä-tqe ae ämakqä-qae, qokä-apäki, suqä quvqä imäkpŋqä yamwiqä iqä äwimeqäqä iquauŋi, Iqu yätamäkqä vänä.

*2:8 Apqä Bukä 8:4-6

2:12 Apqä Bukä 22:22

2:13 Asayä 8:17

§2:13 Asayä 8:18