3
Jisasi Iqu, Mosisi ique ämäwqätäuqeŋqä
Ŋqä nyämaqäuä, Goti qäukuä yätu äpmeŋqä Iqu, he-pqä nyi-pqä Iqueqä heatuŋquä tääqä änatkqä eäŋque, Jisasi Iqueŋqä kŋuä äŋguänä meqaŋgpu. Jisasi Iqueŋi, Goti Iqu kukŋuä awä tätŋqä ändowatkqä-qu eä, Goti Iquenyqä hiqäva-imäkqä iquauqä Naqä-quvi. Ga ne Iquenyqä quuvqä eqiyqä-qune, Iqueqä yoqe awä ätuätuŋquä Iquvi. Mosisi iqu, Goti Iqueqä ämaqeuqä awä iqi äpme, wäuŋuäŋqä enyqä miqä, kukŋuä iuŋi qäyu imäkmiŋqä-pa, Jisasi Iqu-pqe, Goti Iqu wäuŋuä imäkätŋqä atäuŋuä ätetä, kukŋuä ätukqä duŋi, enyqä miqä, Qänaknä Iqä Iquvi. Ne näqŋqä äyä eŋu. Aŋä qeqätqä iqueqä yoqä naqä qäyä etaŋgqä-qe, ämaqä aŋä ique ämätqä iqueqä yoqe, naqänäŋä eä, aŋä iqueqe, ämäwqätäunä. Asä ii eŋqä-paŋi, Goti Iqu Jisasi Iqueä yoqe, Mosisi iqueä iuŋi ämäwqätäutätŋqä, naqänäŋä äwikqe. Aŋä ämätŋgäwäŋqä iquau mätqe, ii ämaqeyi. Mä Goti Iqu nätmatqä eeqänäŋä Imäkqä Iquvi. Mosisi iqu, Goti Hanjuwä Iqueqä aŋiutaŋä wäuŋuä-wiyqä-qu eä, Goti Iqueqä ämaqeuŋi, wäuŋui enyqä miqä itä, nätmatqä Goti Iqu qänaknda täniqä diŋqä ätumiŋqe. Mä Kraisi Iqu, Goti Iqueqä Ymeqä-qu eä, Iqu qokä-apäkä iqune, Goti Iqueqä aŋä ämätnäŋquä duŋi, Iqu enyqä miqä, Ämiqŋqä Naqä-qu eä. Itaŋga ne pemänä itanä, Naqä Iqu äŋguä inemäkätŋqä diŋqä neqä kŋui yäŋänäqŋqä ävanä, hiŋuä äqunanä äpmeuŋque, ne Goti Iqueqä aŋä äyä ämätnäŋu.
Goti Iqueqä ämaqe, hapä pmepnuwäŋqeŋqä
Iiŋä dutaŋi, Dŋä Äŋguä Iqu tiiŋä ätqä-paŋiyi.
“Täŋgaŋi he Goti Hanjuwä Iqueqä quväki, qätä wipŋqeŋqä änyiŋgi. Heqä taqä-tawäkiqua aŋä avqŋqä nämä äpmapu, yamwiqä änyiyäpiyäŋga, qu Nyi hŋgisanä indquepu, quwqä äwqe ppinjqä iŋguwä-paŋi, he-pqe iiŋä miŋqä pambiyä. Iqiŋi qu, Nyaqä suqä änäändiyä-tpu yamwiqä änyiyäpu, quväukuä 40 iuŋi, Nyi wäuŋuä yäŋänäqŋqä imäkqaŋgqä di hiŋuä äŋqänmiŋuwi. 10  Iwä qu äwqä tnäŋä nyimäkqaŋgä, Nyi tii ätkqe. ‘Qu hea ique-iqueŋi, Nyiŋqä miqä ipu, huäŋqä quŋqä imäueqä iuŋi mäwqä itqäŋä.’ 11  Iiŋä iutaŋi Nyi Ŋqä äwqä tnäŋitaŋi, kukŋuä yäŋänäqŋqä tii ätkqe. ‘Iqua Nyaqä aŋä hapä pmeqä iuŋi matimäuqä ipnuwiqä.’* Apqä Bukä 95:7-11
12 Ŋqä nyämaqäuä, hesaŋä hŋqu iqueqä äwqä iunda kŋuä quvqä ämetä, quuvqä maeqiyqä iqetaŋi, Goti Häŋä-pmeqä-täŋä Ique ävquatämäuqäŋqe, yasämä mimbu. 13 Mä hesaŋä hŋqu, suqä quvqeuta kŋuä äŋguä mämeqä itä, äwqä-ppinjqä iŋqäŋqe, Goti Iqueqä quväki qätä wipnuwäŋqä hea iqu yqänä äwätäŋqä-qae, he hiunji ique-ique yäŋänäqŋqä tqäpŋqä kukŋuä äŋguinä tmbiyä. 14 Ne Kraisi Iquenyqä quuvqä hiŋuiqä yäŋänäqŋqä eqäkquä-pa, neqä äpäkoŋqä duŋqä yqänä eqiyqa äwätuŋque, ii ne Iqueqä näueqä iquneyi. 15 Goti Iqueä kukŋuiuŋi tii äyä ätnä.
“Täŋgaŋi he Goti Hanjuwä Iqueqä quväki qätä wipŋqeŋqä änyiŋgi. Qu Nyi hŋgisa indquepu, quwqä äwqe ppinjqä iŋguwä-paŋi, he-pqe iiŋä miŋqä pambiyä. Apqä Bukä 95:7-8
16 Ämaqä, Goti Iqueä quväki qätä äwiyäpiyä-qe, Ique hŋgisa itquamiŋuwi, tqukuayi? Ii qokä-apäkä, Mosisi iqu Isipäta ätuma äpkqä eeqänäŋiyi. 17 Ga Goti Hanjuwä Iqu äwqä tnäŋi, quväukuä 40 iuŋi, tqukuauŋqä imäkmiŋqe? Ii qokä-apäkä suqä quvqä imäkäpu, aŋä avqŋqä iu äpäkoŋguwä iquayi. 18 Itaŋga Goti Iqu, “Iqua Nyaqä aŋä hapä pmeqä iuŋi matimäuqä ipnuwiqä” ätätä kukŋuä yäŋänäqŋqe, tqukuauŋqä ätkqe? Iqu kukŋuä iiŋi, ämaqä huiu-huiuŋqä matqä, Iqueä kukŋui qänaknä miqä, hŋgisa iqä iuŋqä äyä ätkqe. 19 Iŋi ne hiŋuä tiiŋä äyä äqunäŋu. Qu aŋä hapä pmeqä iuŋi mäpaquvqe, quwqä quuvqä maeqiyqä iutanji.

*3:11 Apqä Bukä 95:7-11

3:15 Apqä Bukä 95:7-8