2
Jisasi Iqu, wainqä-eqä imäkkqeŋqä
Awiŋgataŋä huiziuŋi, aŋä-himqä Kana, qua Galili iuŋi, qokä-apäkä hiyaqu ämanyiyŋqä iqaŋginyä, Jisasi Iqueqä känae iu äpmamiŋqe. Itaŋga Jisasi Iqutä, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatä, i maŋgaŋginyä iuŋqä kukŋuä tquaŋgä, iqua-pqe iu anä äpmamiŋuwi. Wainqä-eqe qäpu hiqaŋga, Jisasi Iqueqä känae, “Qu wainqä-eqe qäpu äŋgäuä” ätukqe.
I tquaŋgaŋi, Jisasi Iqu, “Naye, si iiŋi suŋqä dnyä? Ŋqä ii imäkqeŋqe, änyänjqä” ätukqe.
Iŋgaŋi Iqueqä känae wäuŋuä imäkqä iquauŋi, “He Iqu hetqaŋgutqeunä imäkpiyä” ätukqe.
Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä suqä hŋqu tiinji. Goti Iqueqä hiŋuä iqi äŋguä hipŋqä diŋqe, qu asŋä äqänäpu akiyä änymiŋuwi. Eqetäŋi, iiŋä imäkmbŋqe, hikiu iquqonämäupu, eqä-häkä imäkkuwä 6 iqi ätqäumiŋuwi. Eqä-häkä iiŋä hŋqu iomäupqe, ämaqä hŋqu kiqä-kiuänä mämeqe, 100 litä-quayi.
Känae i tquaŋga, Jisasi Iqu wäuŋuä imäkqä iquauŋi, “He häkä tquau eqä equatimepiyä” ätukqe. I tquaŋga, iqua häkä iquauŋi, maŋguä equatimäukuwi. Iqua eqä i iomeqaŋguwäŋga, Jisasi Iqu, “He täŋgaŋi eqä hui iopu, ämaqä ymisaŋä miqä ique äma wipiyä” ätukqe. I tquaŋga, iqua Iqu tquaŋgqä-pa ikuwi.
Iŋgaŋi aaŋä eqe, wainqä heqaŋgi, ämaqä ymisaŋä miqä iqu yamwiqä ikqe. Wäuŋuä iqä eqä iopiyä iqua, qu wainqä-eqä hiqaŋgqeŋqä näqŋqä etaŋguwä-qe, ymisaŋä miqä iqu maqŋqä eä, iqu ämaqä apäkä meqaŋgqä ique kukŋuä ätuätumeqe, tii ätukqe. 10 “Ämaqe tii iqe. Wainqä-eqä äŋguänäŋi, ganä maepnä. Itaŋga qu eqä kuapänä änäpu, hiqiiyqä heqaŋguwäŋga, wainqä-eqä huizi di iŋga mapŋqänänyä. Iiŋä qäyä etaŋgi, si wainqä-eqä äŋguänäŋä zä eŋi, täŋga äyä ämaenyä” ätukqe.
11 Nätmatqä ämaqä hui mimäkqä imiŋuwi, Jisasi Iqu aŋä-himqä Kana, qua Galili iuŋi, i qe imäkätä, Iqueqä yäŋänäqŋqe ämotquetä ipäqäkqe. I äqumbiyi, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, Iquenyqä quuvqä eqäkuwi.
12 Jisasi Iqu i imäkäqetaŋi, Iqutä, känaisä, käŋguäkatä itaŋga Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatäŋi, qu aŋä Kapänamäŋqä äwäkuwi. Itaŋga qu iqiŋi, hiunji hatŋä hmbu äpmakuwi.
Jisasi Iqu, hiqäva-imäkqä aŋi jänä imäkkqeŋqä* Matiu 21:12-13; Makä 11:15-17; Lukä 19:45-46
13 Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä hiunji naqänäŋä, Pasopa ätätqäŋuwä iqu qäqi etaŋgi, Jisasi Iqu Jerusälemäŋqä ekqe. 14 Äyäqe, iqiŋi Iqu Goti Hanjuwä Iqueqä hiqäva-imäkqä aŋä ququawä iqiŋi, ämaqe qu bulumäka-sua, sipsipqä-sua, itaŋga yŋŋä-heeqä-sua mbqäŋqä imäkäpu, ga hŋqua quamä äpmapu mbqä yaŋä nyätqätaŋgä äquŋgqe. 15 Iiŋä äqunäqe, Iqu guä hui ämeqe, äqäyäkoquvätä jävqä imäkäqe, hiqäva-imäkqä aŋä iutaŋi eeqänäŋä huätä äpäsäwqatkqe. Bulumäka-pqä, sipsipqä-pqä qäsänji. Itaŋga ämaqä mbqä huitaŋi tŋäŋqä imäkäpu vätqätaŋguwä iquauä mbqe bi ämäquvatämäutä, mbqä hevqe yiwaŋä ämamäukqe. 16 I itä, ämaqä yŋŋä-heeqä mbqäŋqä imäkätqätaŋguwä iquauŋi, “Täqiŋi huätä äma äupiyä. Ŋqä Apiqueä aŋi, he mbqä meqä aŋä mimäkqä pambiyä” ätukqe.
17 Jisasi Iqu i imäkqaŋga, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, “Goti Hanjuwä Iquki, saqä aŋiŋqä kuapänä änyinätäqe, nyaqä yäpä tämŋi änä manyimäŋqä iqiyä Apqä Bukä 69:9 tnätaŋgqeŋqä kŋuä äwikqe.
18 Jisasi Iqu i imäkqaŋgqeŋqä, Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä naqä iqua, Iqueŋi, “Si nätmatqä ämaqä mimäkqä di äki imäktŋqäwä? Si nätmatqä imäkŋä tä, yoqä naqe äkita ämanä imäkinyä, ne mänätquayä” ätukuwi.
19 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu ätukqe. “Hiqäva-imäkqä aŋä tque huätä äpnemäpqe, aŋgumŋi Nyi hiunji hŋquaqu-hŋquenyä mätmqänä.”
20 I tquaŋga, Israitqä iqua tii ätukuwi. “Hiqäva-imäkqä aŋä tque mätätqätaŋgä quväukuä 46 ämäwqätäukqä eŋqe, Si ‘Nyi aŋgumŋi hiunji hŋquaqu-hŋquenyä mätmqänä-qe,’ änääŋqä tnyä?” ätukuwi. 21 Jisasi Iqu, Goti Hanjuwä Iqueqä aŋä iquenyqä ätukqe, Iqu Iqueqä huiwiŋqä ätkqe. 22 Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, kukŋuä i ätukqä iquenyqe, hui äwinymiŋqä-qe, Jisasi Iqu qua buta häŋä vauqaŋga, qu kŋuä iŋga äwikqe. Iŋgaŋi iqua Goti Hanjuwä Iqueqä bukiu tnätaŋgqeŋqätä, Jisasi Iqu ätkqeŋqätäŋi, quuvqä eqiyäpu naqä-qakuä imäkkuwi.
Jisasi Iqu, ämaqeqä suqeŋqä näqŋqä ekqeŋqä
23 Israitqä iqua hiunji naqä Pasopaŋga, ämaqä kuapänäŋi, Jisasi Iqu Jerusälemä iqi äpme, hiqŋqä ämaqä hui mimäkqe imäkätqätaŋgi äqumbiyi, Iquenyqä quuvqä eqäkuwi. 24 I iqaŋguwä-qe, Jisasi Iqu ämaqä eeqänäŋäŋqä näqŋqä äŋguänäŋä eäqä-qae, Iqu quŋqä quuvqä maeqiyqä ikqe. 25 Jisasi Iqueŋi, ämaqä hŋqu-pqe ämaqä hŋqueŋqe, ‘Iinjqä-iinjqe’ mätquä yänä. Iqu ämaqeuqä suqä eeqänäŋiŋqe näqŋqä hiänä.

*2:12 Matiu 21:12-13; Makä 11:15-17; Lukä 19:45-46

2:17 Apqä Bukä 69:9