5
Jisasi Iqu, Betesa iu ämaqä äŋguä iwimäkkqeŋqä
I imäkätä äpmamiŋqetaŋi, Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iqua, Goti Iquenyqä ymisaŋä naqä bŋqä aquvä qŋgaŋgä, Jisasi Iqu Jerusälemäŋqä ekqe. Jerusälemäŋi, täkŋä hänaqä ‘sipsipqeuqeqä’ ätmiŋuwä-täŋä qäqiqiŋi, eqä-huäŋä aŋä mätävätiŋä hipa hŋgisaŋi eeqänäŋä-täŋä hŋqu itäumäkekuwä iqi ätumiŋqe. Israitqä iquauä kukŋuiuŋi, kiqä yoqe ‘Betesauä’ ätmiŋuwi. 3-4 Iqiŋi ämaqä täŋä-yaqä huitaŋä-huitaŋä iqä iqua, kuapänä äwämiŋuwi. Täŋä-yaqä hiŋuä maqŋqä iquau, ä yäŋä quvqä iquau, ä ŋŋuä ämeŋä miqä iqua, äwämiŋuwi.* Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä tiiŋä-pqä inä ätä äqänä. “Qu eqä-huäŋä iqu ämeŋä iqaŋgaŋqä hiŋuä äqumbu äwämiŋuwi. Tiiŋä emiŋqe. Naqä Iqueqä eŋätqä hŋqu äŋgati äpätä, eqä-huäŋä iqueŋi ämeŋä miqaŋgaŋi, ämaqä eqä-huäŋä buŋqä kiŋganä äpäwitqä iqu, täŋä-yaqä äki-äkitaŋä imänäŋqe, qäpu äŋguä emiŋqe.” Kukŋuä ii, Jonä iqu äqäkqätiyä, ämaqä hŋquququ qänaknda äqäkqätiyä? Ne maqŋqe.
Jisasi Iqu timäuqaŋgaŋi, ämaqä täŋä-yaqä quväukuä 38 mäwqätäuqä hŋqu iqi äwämiŋqe. Jisasi Iqu ämaqä iqu täŋä-yaqä aiŋgatqä witaŋgi äqunäqe, iqueŋi, “Si äŋguä imändŋqä äkiŋgiyä?” ätukqe.
Kimaŋi, ämaqä täŋä-yaqä-täŋä iqu “Naqä Iquki, eqä ämeŋä iqaŋgaŋi ämaqä hŋqu nyi änmetä eqä bu mäyenjiyqe, täqiŋi aaŋqe. Nyi eqä buŋqä wämätmä itqätaŋgaŋi, ämaqä hui ganä ae äpäwiqaŋga, nyi mäpäwiqä itŋqeqä” ätukqe.
E tquaŋgaŋi, Jisasi Iqu iqueŋi, “Pämä äpmetnä, tqä yquvaŋi ämetnä, qaŋä uvä!” ätukqe.
Ätquaŋganä, iqueä täŋä-yaqe qäpu heqaŋgi, iqu äŋguä-qu, iqueqä yquvaŋi ämetä, qaŋä äukqe. Hiunji iqu, Sämbatqä hapä pmeqäŋganji.
10 Iŋgaŋi Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä naqä iqua, ämaqä äŋguä imäŋgqä iqueŋi, “Tä hiunji hapä pmeqäŋga eŋqe, si yquvaŋä haŋä ämeŋätä, neyaqä suqä duŋi pmua imäknänä” ätukuwi.
11 I tquaŋguwäŋgaŋi, iqu ämävauqe, “Ämaqä nyi äŋguä inyimäkätäqä Iqu, ‘Tqä yquvaŋi ämetnä qaŋä uvä’ dqaŋgiyqä” ätukqe.
12 I tquaŋgi äwipiyi, iqueŋi, “Ämaqä ‘Tqä yquvaŋi ämetnä qaŋä uvä-qe’, tqu ktqiyä?” ätukuwi.
13 Jisasi Iqu ique äŋguä iwimäkqaŋga, ämaqä kuapänäŋä iqi etaŋgä, Jisasi Iqu quvaqä awä imda maqŋqä äukqe. I iäqetaŋi, ämaqä täŋä-yaqä äŋguä i imäŋgqä iqu, Iquenyqä maqŋqe, “Nyi äŋgui, Tqu inyimäkqutiyä” tä itä, quvaqä yatŋqä kimaŋi, mätquä ikqe.
14 Qänakŋi, Jisasi Iqu iqueŋi hiqäva-imäkqä aŋä ququawä du ämäqumueqe, “Si äŋguä ae eŋä-qae, suqä quvqä hui imäkätqäŋi, aŋgumä mimäkqä panä! Nätmatqä quvqä naqänäŋä di kimeqäŋqäuä” ätukqe.
15 I tquaŋgaŋi, ämaqä iqu aŋgumä äwäqe, ämaqä naqä iquauŋi, “Ämaqä nyi äŋgui, Jisasi Iqu inyimäkqeqä” ätukqe.
Jisasi Iquenyqätä, Kiqä Kaniquenyqätä
16 Jisasi Iqu hiunji hapä pmeqäŋga wäuŋuä iiŋä di imäkätqätaŋgqeŋqä, ämiqä naqä iqua Iquenyqe, äwqä tnäŋä äwinyätä, haŋä-iqä ävqa upŋqä ipäqäkuwi. 17 Iŋgaŋi Jisasi Iqu ämävauqe, Iquenyqä äwqä tnäŋä imäkqaŋguwä iquauŋi, “Ŋqä Apiqu wäuŋuä äŋguä tiiŋi, iqa äpätŋqe, hiunji tque timäuqaŋgi, ga Nyi-pqe wäuŋuä tiiŋi i imäkätqäŋänä” ätukqe.
18 Jisasi Iqu i tqaŋgaŋi, Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä naqä iqua, Iqueŋi pizqä päsqä duŋqä itquaka upŋqä ipäqäkuwi. Iqu Sämbatqä hiunji hapä pmeqä miqä suqä duŋi mämiqä iqaŋgqä duŋqänä hmanji. Goti Hanjuwä Iquenyqe, “Iqu Ŋqä Apiqueqä” ätätä, Qämätaqi asänäŋä eyŋqä tqaŋgqeŋqä ipäqäkuwi.
19 Iŋgaŋi Jisasi Iqu kimaŋi, “Nyi naqä-qakuänä etqä. Ymeqä Iqu nätmatqä hŋqu Iqueqä-kiuänäŋi, änä mimäkqä danä yänä. Iqu Kaniqu imäkqaŋgi äqunäqä dunä imäkänä. Nätmatqä äki-äkitaŋä Kaniqu imäkätŋqe, Ymeqä-pqä Iqu asä inä imäkätqänä” ätukqe. 20 “Kaniqu Ymeqä Iquenyqä wiŋgaŋgi, nätmatqä eeqänäŋä Iqu imäkätäqä di, Ymeqä-que ämotqueqiyä. Tä wäŋqeqä. Naqe änyä motqueqaŋga, he yäuŋuä ipu, miiqä yäŋä ipŋqäuä. 21 Kaniqu ämaqä pizqä duŋi ävauqumuatätä häŋä-pmeqä ävätŋqe, ga Ymeqä-pqä Iqu, Iqueqä äwinyätaŋgqä iquauŋi, häŋä-pmeqä asä inä ävätqänä. 22 Iŋi Apiqu, ämaqä hŋqueŋi miwäsäuqä danä yänä. Ämaqä iwäsäuqä wäuŋuä eeqänäŋi, Ymeqä Iqueqä hipa iqi eqeqä. 23 Iiŋä eätqe, tiiŋäŋqeyi. Qu Kaniqueqä yoqe haqeu ämamäupu, Ique äŋguä itquetqäŋuwä-pa, Ymeqä Iqueŋä-pqe, asä iiŋä itquapŋqeqä. Ä Ymeqä Iqueŋi äŋguä mitqueqä ipu, Iqueqä yoqe haqeu mämamäuqä iquwä iqua, Kaniqu Ymeqä ändowatkqä Iqueqä yoqä-pqe, haqeu mämamäuqä danä ipu, äŋguä mitqueqä iqäuä” ätukqe.
24 “Nyi naqä-qakuänäŋä etqä. Ämaqä Nyaqä kukŋui qätä änyiyäpu, Nyi änändowatkqä Iquenyqä quuvqä eqiyquwä iqua, häŋä hea ique-ique pmeqä-täŋä iquayi. Iqua äpäkoŋqä duŋi ämäwqätäupu, häŋä hea ique-ique pmeqe ämequwä-qae, iquauŋi miwäsäuqä danä yänä. 25 Nyi naqä-qakuänäŋä etqä. Hiunji hŋqu timäutŋqä itŋqe, ae qe ätimäuqi. Ämaqä pizqä äpäkonätqäŋuwi, Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä Iqueä maŋä tqaŋgqe, qätä wipŋqeqä. Itaŋga qätä i äwipiyä iqua, häŋä vaupŋqeqä. 26 Apiqu Iqueqä-kiuä häŋä-pmeqäŋqä Quati-quvi. Ga Iqu, Iqueqä Ymeqä Iqueŋä-pqe, häŋä-pmeqäŋqä Quati asä inäŋä-qu etaŋgi imäkkqeqä. 27 Ymeqä Iqu, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu etaŋgi, Apiqu Iqueŋi, ämaqä iwäsäutŋqä yoqä naqä ävqäqe. 28-29 Kukŋuä täŋqe, he yäuŋuä ipu miiqä yäŋä miqä danä ipŋqeqä. Ämaqä qua äptnäŋuwä iqua, Ymeqä Iqueä maŋä tqaŋgi äwipiyäŋgaŋi, qua äptŋgäwäŋuwä iutaŋi, aŋgumä häŋä vaupŋqä hiunji iqu äpqiyä. Suqä äŋguä imäkätqäŋuwä iqua, aŋgumä häŋi, häŋä hea ique-ique pmeqeŋqä vauqaŋgpi, itaŋga suqä quvqä imäkätqäŋuwä iqua aŋgumä häŋi, iquauqä suqeŋqä iwäsäutä haŋä-iqä meqäŋqä vaupnuwiqä.
30 Nyi nätmatqä hŋqu Ŋqä-näuänäŋi, mimäkqä danä ymä. Nyi Goti Hanjuwä Iqu dqaŋgqä dunä iwäsäutqäŋänä. Nyi änyiŋqä Ŋqä duta mimäkqä itmä, Nyi änändowatkqä Iqueqä äwiŋqä dunä imäkätŋqä-qae, Nyaqä ämaqä iwäsäuqe, waqiyä maitqenä” ätukqe.
“Jisasi Iqu iiŋä-iiŋä-queqä” tqukua awä ätkuwiŋqä
31 “Nyinä Ŋqä-näuäŋqe, ‘iinjqä-iinjqä’ etmqe, Nyaqä kukŋuä iiŋi, he naqä-qakuä mimäkqä ipŋqäuä. 32 Iŋäqe Nyinä manä, Hŋqu-pqe Nyinyqe, ‘iiŋä-iiŋä-queqä’ inä ätätŋqe. Nyi näqŋqe, Iqu iiŋi, naqä-qakuänäŋä ätätŋqeqä.
33 Ämaqä naqä iquenä, he ämaqä hŋquauŋi, Jonä asŋä-qäyqä iqueqä kukŋui mapŋqä ändowatkuwi. Iqu Nyinyqe, naqä-qakuänäŋä ätkqe. 34 Iqu iiŋä qäyä iqaŋgi, kukŋuä Nyaqä ätätŋqeuŋi, yäŋänäqŋqä nyimäkätŋqä diŋqe, ämaqä hŋqueqä kukŋuä tqaŋgqe, Nyi mämeqä ymä. Nyi Jonä iquenyqä tä etqe, he qui mimäkŋqä häŋä pmapŋqä diŋqä etqä. 35 Jonä iqu, tä äyänätä we äunätŋqä-paŋä iiŋä-quvi. He iqueä we-huŋqeŋqe, yeeqä hŋgaŋqä miqä danä, wäŋqänäŋäpu itqäŋuwi.
36 Iiŋä etaŋgi, wäuŋuä Apiqu Nyi imäkmqä ändapkqe, Nyi wäuŋuä i itqäŋä. Ga wäuŋuä iutaŋi, Apiqu Nyi änändowatkqä Iquenyqe, he näqŋqä mapŋqäuä. Iŋi Nyaqä wäuŋui, Jonä iqueqä kukŋuä iuŋi ämäwqätäunä.
37-38 Apiqu Nyi änändowatkqä Iqu kukŋuä ätätŋqe, Iqu Nyinyqä ‘iiŋä-iiŋä-queqä’ ätätqänä. He änändowatkqä Ique qätä mäwiyqä iqaŋgä, Nyi tii etqänä. ‘He Apiqueä maŋä-wiuŋui qätä mäwiyquenä, Iqueä himä-huiwä-a hiŋuä mäquŋqä-quenä ipu, itaŋga he Iqueqä kukŋui hiqä quuvqä imŋi mämaeqä danä itqäŋuwenjqä’ etqänä.
39 Häŋä hea ique-ique pmeqe, Goti Iqueqä bukä iuta mapŋqä kŋuä heyqaŋgi, qävqä yasämänä äyä itqäŋäuä. Ga bukä iuŋä-pqe, kukŋui Nyiŋqä ätnänä. 40 Iŋäqe, he häŋä hea ique-ique pmeqe mapŋqä diŋqe, Nyinyqe mapqä danä itqäŋäuä.
41 Nyi yoqä naqe, ämaqä qua täutaŋä iuta meqäŋqe, kŋuä manyqä enä. 42 Iŋäqe henyŋqä di, Nyi näqŋqä äŋguänäŋä eŋä. ‘He Goti Hanjuwä Iquenyqä eŋqe, heyaqä quuvqä yäpä imŋi, aaŋqä etaŋgqe’ Nyi näqŋqä eŋä. 43 Nyi Ŋqä Apiqueä yoqä iuta qäyä äpqäŋqä, mindmeqä danä iqä. Ämaqä hŋqu yoqe, iqueqeta pqaŋgaŋi, he iqueŋi itmapŋqäuä. 44 Goti Hanjuwä Kiuänäŋä Iqunä heyaqä yoqe haqä yätu maetŋqä diŋqe maeŋgaŋgi, yoqä naqe, ämaqeutanä ämetqäŋuwi, ga he quuvqe, äänä ipu heqäpŋqäwä? 45 He Nyinyqe, ‘Iqu Kaniqueä hiŋuä iqisaŋi nenyqe, “Iqua suqä quvqä imäkqä-quaiqä” tuäŋqiyä’ kŋuä maeyqä pa eä. He Mosisi iquenyqe, ‘Iqu ne yätamäkqä neyäŋqiyä’ kŋuä ämaka äpäŋuwä-qe, iqu henyqe, ‘Iqua suqä quvqä imäkqä-quaiqä’ tqä-quvqä. 46 Mosisi iqu Nyiŋqä ätätä tuwaŋuä äqiyekqä-qae, he iquenyä naqä-qakuä imäkqä-säpi, Nyinyqä-pqä naqä-qakuä imäkätqäpniŋgä. 47 Iŋi Mosisi iqu tuwaŋuä äqiyätä ekqä duŋi, naqä-qakuä mimäkqä iquwi, ga nätmatqä Nyi tqaŋgqeŋqe, he naqä-qakui äänä ipu imäkpŋqäwä?” ätukqe.

*5:3-4 Pipa Grikä pmeqeuqä kukŋuä iu äqänäŋqä huiuŋi, kukŋuä tiiŋä-pqä inä ätä äqänä. “Qu eqä-huäŋä iqu ämeŋä iqaŋgaŋqä hiŋuä äqumbu äwämiŋuwi. Tiiŋä emiŋqe. Naqä Iqueqä eŋätqä hŋqu äŋgati äpätä, eqä-huäŋä iqueŋi ämeŋä miqaŋgaŋi, ämaqä eqä-huäŋä buŋqä kiŋganä äpäwitqä iqu, täŋä-yaqä äki-äkitaŋä imänäŋqe, qäpu äŋguä emiŋqe.” Kukŋuä ii, Jonä iqu äqäkqätiyä, ämaqä hŋquququ qänaknda äqäkqätiyä? Ne maqŋqe.