10
Jisasi Iqu, Sipsipqä-miqä Äŋguänäŋä-quvi
Jisasi Iqu, “Nyi naqä-qakuänä tii etqänä. Ämaqä sipsipqä iquauqä täkŋä yäpä yäŋgisaŋi, hänaqeta mäpeyqä, awä hŋqäqisa äpäkeyätä äpeyqä iqu, quwä-meqä-quvi. Ämaqä täkŋä hänaqeta äpeyqä iqu, iqu sipsipqä iquau miqä iquvi. Itaŋga ämaqä täkŋä hänaqä miqä iqu, iqueŋi qŋqaŋä wuteyqaŋguti, sipsipqä iqua ämiwiyqä iqueqä quväki, qätä wipnä. Ga iqu iquauqä yoqe, kikiŋä ätuätä, yäpaqä mäŋgisa ätuma wänä. Iŋi iqu iqueqe, eeqänä ätuma äwätä, hiŋuiqä wimenä. Sipsipqe, qu iqueä quväkiŋqä näqŋqä epiyä-qae, ique qänaki wivändpnä. Ämaqä huitaŋä hŋqu tquaŋgutqe, qu iqueqä quväkiŋqä änyä maqŋqä epiyä-qae, iqueŋi qänaki mävändqä danä zä upŋqäuä” ätukqe.
Jisasi Iqu kukŋuä ktqä iqu tquaŋgqe, qu kŋuä äŋguä mämeqä ipu, “Iqu suŋqä ätqutiyä” tpu ikuwi.
Qu näqŋqä äŋguänä mämeqä iqaŋguwiŋqä, Iqu aŋgumŋi, “Nyi naqä-qakuänäŋä etqä, Nyi sipsipqä iquauqä Täkŋä-hänaqä Iqunjqä. Ämaqä Nyi änyä etaŋga hiŋuiqä äpätqäŋuwi, qu quwä-meqä-qua etaŋgi, sipsipqä iqua quŋi qätä mäwiyqä danä itqäŋuwi. Nyi Täkŋä-hänaqä Iqunji. Ämaqä hŋqu Nyita äpeyätqe, häŋä äŋguä iqumuatnä äpme, iqu täŋgisa äyapätä mäŋgisa äwätä itä, itaŋga iqu qätaqä näqisquäŋqiyä. 10 Quwä meqe äpquwi, quwä ämepu, pizqä äpäsäpu, itaŋga qui imäkqä dinänji. Nyi iiŋä maetqe. Nyi äpkqe, qu häŋä-pmeqeŋqe äwa miqä, kuapänä mapŋqä diŋqe.
11  Nyi Sipsipqä-miqä Äŋguänäŋä-qunji. Iŋi ämaqä sipsipqä äŋguänä miqä iqu, sipsipqeuŋqä yäŋä winä. 12 Ämaqä mbqä metŋqä sipsipqä qanyinä yakuä miqä iqu, hiveqä hiqiyqä pqaŋgi äqunäqäŋgaŋi, iqu sipsipqä-miqä naqä-qakuä-qu hma etaŋgi, itaŋga sipsipqe, iqueqä maeqä etaŋgä, iŋi iqu quŋi äväma zä wänä. Ga hiveqä hiqiyqä iqu äpäqe, quŋi ändämiqaŋguti, qu näŋä-täqi upnä. 13 Ämaqä iqu mbqä metŋqänä wäuŋuä itä, sipsipqeŋqä kŋuä mämeqä iqä-qae, zä wänä.
14-15 Nyi Sipsipqä-miqä Äŋguänäŋä-qunji. Apiqu Nyinyqä näqŋqä etaŋgi, ga Nyi Apiquenyqä-pqä näqŋqä eŋä. Asä iŋi, Nyi Ŋqä sipsipqeŋqä näqŋqä etaŋgä, qu-pqe Nyinyqä näqŋqä eŋä. Iŋi Nyi sipsipqä yätamäkqäŋqä päkonmä. 16 Täkŋä huiziuŋi, Nyaqä sipsipqä hui-pqe äpmeŋä. Ga Nyi quŋi ätuma pmqänä. Iŋi Nyi ‘daanä’ tquaŋgaŋi, qu Nyaqä quväki qätä änyiyäpu äppŋqäuä. Ga sipsipqä iiŋi, naqä-hŋqunä etaŋgpi, ga quwqä Ämiqe, Hŋqunä hiäniqe. 17 Nyaqä häŋä-pmeqe aŋgumä mamniqä etaŋgi, Nyi sipsipqeuŋqä yäŋä wämä. Ga iiŋä imqä itqätaŋgqetaŋi, Apiqu Nyinyqä äwinyä. 18 Nyaqä häŋä-pmeqe, ämaqä hui hiŋgi quwqä äwiŋqä dutanä, qui mimäkqä ipnä. Nyi änyiŋqä Ŋqä duta, yäŋä wämqe. Nyi Ŋqä häŋä-pmeqe ävätmä, itaŋga aŋgumä meqäŋqe, yäŋänäqŋqä ämeŋä. Ŋqä Apiqu Nyi iiŋä imäkmqä ändkqeqä” ätukqe.
19 Jisasi Iqu i tqaŋgqeŋqä, Israitqä Jerusälemä iu hiqäva imäkmiŋuwä iqua aŋgumä iŋgi-iŋgi äktqäŋguwi. 20 Kuapänäŋä hui, “Iqu dŋä quvqä-täŋu eä, qämä-qämä itä i ätqi. He Iqueŋi qätä suŋqä wiyqäuä?” ätukuwi. 21 Itaŋga hui, “Ämaqä dŋä quvqä-täŋä hŋqu, kukŋuä tiiŋi matqä danä yänä. Dŋä quvqe, ämaqä hiŋuä maqŋqä itaŋguwä iuŋi, hiŋuä qämbŋqe äänä imäkäniqiyä?” ätukuwi.
Israitqä iqua, Jisasi Ique äpäsanä-tpu ikuwiŋqä
22 Iŋgaŋi qu hiunji naqä, hiqäva-imäkqä aŋi Goti Iqueŋi aŋgi imäkkuwiŋqä kŋuä indqänäpu, yeeqä ipŋqä Jerusälemäŋi aquvä äqäŋguwi. Iŋi hiunji dŋä maeŋqä, isqäŋga imäkmiŋuwi. 23 Jisasi Iqu Goti Hanjuwä Iqueä hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäŋgisa, Solomonä iqueqä aŋä mätävätiŋiqä ätmiŋuwä iu ikämiŋqe. 24 I ikitqätaŋga, Israitqä iqi hiqäva imäkmiŋuwä hŋqua, Ique aquvä äwqämbiyi, “Ne Sinyqä kŋuä qämä-qämä iŋqä ämetuŋque, Si awi äkŋga nattŋäŋqäwä? Si Kraisi Ämaqä ne ämineyätŋqä Goti Hanjuwä Iqu ätekikqä Iquki eäŋi, Si kukŋuä ktqä matqä, naqä-qakuänäŋä natiyä” ätukuwi.
25 I tquaŋguwäŋga, Iqu kimaŋi, “Nyi ‘Iinjqä-iinjqä’ etqaŋga, he Nyi tqaŋgqä duŋi, qätä mänyiyqä ipu, quuvqä maeqiyqä äyä itqäŋä. Nyi nätmatqä Apiqueä yoqeta imäkätŋqe, ga ii Nyinyqe, qe ämetquetqänä. 26 I metqueqaŋga, he Nyaqä sipsipqä-quenä maeqä ipu, Nyinyqe quuvqä maeqiyqä äyä itqäŋä. 27 Sipsipqä Nyaqä di, qu Nyaqä quväki qätä nyiyqaŋgä, Nyi quŋqä näqŋqä eŋä. Iŋi qu Nyi qänaki nyivändpnä. 28 Ga Nyi quŋi, quuvqä hea ique-ique pmeqe vqaŋgmdi, qu mapäkoŋqä danä iqäŋqe. Itaŋga ämaqä-pqä hui, Nyaqä hipa iutaŋi huätä mämändauqŋqe. 29 Apiqu sipsipqä Nyi ändapkqä Iqu, Yäŋänäqŋqä-qu eä, eeqänäŋi ämäwqätäuä. Iŋi ämaqä-pqä hui, Apiqueä hipa iutaŋi mämotauqä ipnä. 30 Nyitä Apiqutäŋi, Ye naqä-hŋqunäyqä” ätukqe.
31 I tqaŋgqeŋqä, Israitqä iqua aŋgumä hikä ämepu, Ique päsanä-tpu ikuwi. 32 I iqaŋguwäŋga, Jisasi Iqu quŋi, “Nyi wäuŋuä äŋguänäŋä Apiqu ändapkqe, heyaqä hiŋuä iqisa kuapänä imäkätŋqe. He hiki, wäuŋuä iquautaŋä äkisqueŋqä bäkpŋqäwä?” ätukqe.
33 I tquaŋga qu, “Ne Siŋi, hiki wäuŋuä äŋguänäŋä imäkätqäŋiŋqä kpäsatuŋquä miqä iqu. Si Ämaqä hiŋgäŋquki qäyä eänä, Goti Hanjuwä Iqu eŋqä-pa etnä, Ique äkittqiyqaŋgŋiŋqä ii kpäsatuŋquä iqunä” ätukuwi.
34 Iŋgaŋi Jisasi Iqu quŋi, “Heqä kukŋuä-suqeŋqä tuwaŋuä äqänäŋqeuŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋui tii äqänä. ‘Nyi henyqe, “goti-quenjqä” ätkqeqä.’* Apqä Bukä 82:6 35-36 Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä tuwaŋuä äqänäŋqe, hea ique-ique naqä-qakuänäŋä äqänä äwi. Iŋi Goti Hanjuwä Iqu ämaqä Iqueqä kukŋuä äwikqä iquauŋi, ‘he goti-quenjqä’ ätukqe. Iŋäqe Nyi Ämaqä Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ändeetä, qua täuŋqä änändowatkqä Iqunä, ‘Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä-qunjqä,’ tqaŋgqeŋqä he, ‘Si Goti Hanjuwä Iqu eŋqä-pa etnä, Iqueŋi äkittqiyenyä’ ätquwi, äänä etaŋgi ätqäuä? 37 Nyi wäuŋui, Apiqueä di mimäkqä-säpi, he Nyinyqe quuvqä maeqiyqä iqäpninji. 38 Iŋäqe, Nyi imäkqe, he Nyaqä kukŋui naqä-qakuä mimäkqä ipiyäqe, Nyi wäuŋuä imäkätŋqeuŋi quuvqä heqäpŋqe. Iiŋä iutaŋi he näqŋqä ämepu, Apiqu Nyi nyinätaŋgi, Nyi Ique änyäŋqä iuŋqe, näqŋqä äŋguänäŋä epŋqeqä” ätukqe.
39 Iŋgaŋi qu aŋgumä Iqueŋi a kiqätanä-tpu iqaŋgä, Iqu quvaqä hipa iuta äutakŋga äukqe.
40 Iqisaŋi, Iqu aŋgumä eqä Jotänä ique näŋgisaŋqä äwäqe, Jonä iqu änyäŋäŋga ämaqä asŋä äqämiŋqä iqi äpmamiŋqe. 41 Iqiŋi, ämaqä kuapänäŋi, “Jonä iqu nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋä di mimäkqä qäyä itä, Ämaqä Tquenyqä ätkqe, eeqänäŋi naqä-qakuiqä” ätäpu, Ique äwimakuwi. 42 Iŋgaŋi ämaqä kuapänäŋi, Iquenyqä quuvqä eqäkuwi.

*10:34 Apqä Bukä 82:6