11
Lasarusi iqu äpäkoŋgqeŋqä
Iŋgaŋi, ämaqä aŋä-himqä Betani pmeqä hŋqu, yoqä Lasarusi, iqu täŋä-yaqä ämakqe. Betani, Mäliya Mala näsuaqiyqä aŋä-himqe. Apäkä Mäliyai, qänakŋi eqä sisnyaŋä-weqe ämetä, Naqä Iqueä yukä bu äwiquatätä, iiyqä detä yemä iwimäkkqä iiyi. Lasarusi täŋä-yaqä ämakqä iqu, iiyqä kasiqä-quvi. Iŋgaŋi iqueqä kasiqä-uaqu Jisasi Iquenyqä, “Naqä Iquki, Tqä näueqä Si kiiŋä äkinyätŋqä iqu, täŋä-yaqä äwinä” ätäsinyä, kukŋuä ändowatkiyi.
I äwiyäqe, Jisasi Iqu, “Täŋä-yaqe, näwinyä päkoŋqäŋqä maetqe, Goti Hanjuwä Iqu yoqä naqe, iuta meqaŋguti, ga Iqueqä Ymeqä-pqä Iqu inä meŋqiyä” ätukqe.
Iqu Mala, Mäliya, Lasarusi näsquaŋqä kiiŋä äwinymiŋqe.
Jisasi Iqu Lasarusi iquenyqe, “Täŋä-yaqä äwinä” tqaŋgä äwiyäqe, Iqu mäwqä danä hiunji hŋquaqu, iqi inä äpmakqe. I äpmeqe, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, “Ne aŋgumä qua Jutiyaŋqä äwanä” ätukqe.
I tquaŋga iqua, “Näqŋqä-vqä Iquki, Israitqä Jerusälemä iu hiqäva-qäyqä iqua, qu hikä kpäsanä-tpu iquwi, hŋga hma eŋqe, Si aŋgumä asä duŋqä utŋqä inyä?” ätukuwi.
Iqu kimaŋi, “Hiunji ique-iqueŋi, weŋi hŋgaŋqä äuŋga mäwqä iqä maeqä inä?” ätukqe. “Iŋi ämaqä äsqu-äsqu we hunätaŋga äwqe, iqu we-huŋqä ique äqunä äwqi. Näŋi-täqi äqutäutä, quanŋä mapäkŋqä danä iquänä. 10 Iŋäqe, hea witaŋga äwqä iqu, iquesaŋi we mauŋqä etaŋguti, näŋi-täqi qutäuquäniqeqä” ätukqe. 11 I ätuäqetaŋi, tii ätukqe. “Neqä neyämaqä Lasarusi iqu hiqaqä äwinä. Iŋäqe Nyi ique ävauqumuatmqä diŋqä umqeqä” ätukqe.
12 I tquaŋgaŋi iqua, “Naqä Iquki, iqu hiqaqä äwiŋqe, äŋguä heŋqiyä” ätukuwi. 13 Jisasi Iqu Lasarusi iqu pizqä etaŋgqeŋqä tquaŋgi, iqua, “Qanyä hiqaqä witaŋgi ätqiyä” tpu ikuwi.
14 I iqaŋguwäŋga Iqu awä jänä tii ätukqe. “Lasarusi iqu ae äpäkoŋgqeqä. 15 Iŋäqe, he Nyinyqä quuvqä heqäpŋqä diŋqä indqänätmä, Nyi iqutäŋi mäpmeqä iqeŋqä yeeqä iqä. Täŋgaŋi ne iquenyqä yqä äwanä” ätukqe.
16 I tquaŋgaŋi, Tomasi “Ymeqä Qäyawiqä”* Wiyä kukŋuä iuŋi, yoqä Ditimasi äqänä. Kukŋuä Ditimasi, ii Grikä pmeqä iquauqä kukŋuä. Kiqä quati, Ymeqä Qäyawiqä. ätumiŋuwä iqu, wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä huizi iquauŋi, “Ne-pqe, neqä Naqä Iqutä anä päkonatuŋquänä äwanä” ätukqe.
Jisasi Iqu, Mala näsuaqisä kukŋuä ätŋguwiŋqä
17 Jisasi Iqu ätimäutäqäŋgaŋi, “Qu Lasarusi iqueä huiwi, hikä himaŋiu equwi, hea hŋquaqu-hŋquaqu ae äpäwqiyä” tqaŋgä äwikqe. 18 Betanisaŋi Jerusälemäŋqe, kiŋämä maetqe, qäqiqinji (3 kilomita). 19 Iiŋä etaŋgi, Israitqä kuapänäŋi, Malaqätä Mäliyaqätä kasiqäqu pizqä etaŋgqeŋqä, “aueqä” ätuäpu, äwqä haŋuä iwimäkpŋqä äpkuwi.
20 Malai “Jisasi Iqu äpqiyä” tqaŋgä äwiyäqe, Mäliya aŋä yäpä yämä qäyä äpmetaŋgi, ii Ique wimetŋqä ätimäwa äpäukqe. 21 Ii Jisasi Ique äwimeqe, “Naqä Iquki, Si täqi pmeqä-säpi, nyaqä nyiqäqu mapäkoŋqä iquäniyqä” ätukqe. 22 “Iŋäqe, nyi näqŋqe. Täŋgaŋä-pqe, Si Goti Hanjuwä Ique, nätmatqä hnjuaŋqä yatŋqä vqaŋgtqe, Iqu äktapäŋqiyä” ätukqe.
23 I tquaŋga, Iqu Malaŋi, “Tqä siqäqu häŋä vauŋqiyä” ätukqe.
24 Ii kimaŋi, “Nyi näqŋqe, hiunji yäpakä qokä-apäkä aŋgumä vauqaŋguwäŋgaŋi, iqu ävauniqeqä” ätukqe.
25 Iŋgaŋi, Iqu iiŋi, “Nyi ämaqeu aŋgi ävauqumuatätmä, Häŋä-pmeqä Iqunjqä” ätukqe. “Ämaqä Nyinyqä quuvqä eqämitätqä iqu, äpäkonätqä-qe, häŋä pmeniqe. 26 Itaŋga ämaqä häŋä äpmapu Nyinyqä quuvqä eqämipqe, mapäkoŋqä danä iqäŋqe. Iŋi si kukŋuä täŋqe quuvqä eqänä?”
27 I tquaŋga ii, “Naqä Iquki, nyi quuvqä eqiyqänä” ätuätä, “Si Goti Hanjuwä Iqueqä Ymeqä-quki eänä, ga Kraisi ne äminesŋqä atäuŋuä äktekqä Iquki eänä, itaŋga Goti Hanjuwä Iqu, ‘Qua täuŋqä äpäŋqiyä’ ätkqä Iqukiyqä” ätukqe.
28 Mala ii ae ätuäqetaŋi, Iqueŋi äväma, Mäliyaŋqä äwäqe, kukŋuä ätuätumetä, iiŋi qeiqinyä, “Näqŋqä-vqä Iqu näŋisa sinyqä ätqiyä” ätukqe. 29 Mäliyai iiŋä äwiyäqe, äpakä miqä Jisasi Ique wimetŋqä maqänänä äukqe. 30 Jisasi Iqu aŋä-himqä Betanisaŋi, näŋgisa Mala äwimakqä iqi yqänä äpmamiŋqe. 31 Ämaqä Mäliya ‘aueqä’ ätuäpu, iisä aŋiu anä äpmamiŋuwi, ii häuququenyä itä, ätimäwa uwqaŋgi äqumbiyi, qu, “Ii kŋui, qua equwä duta qäyätŋqä äwqiyä” kŋuä vqaŋgi, ii qänaki äwivändkuwi.
32 Mäliya Jisasi Iqu pmetaŋgqä iqi ätimäutä, Ique äqunäqe, Iqueqä yukä iqi qoŋä äwoktäutä, “Naqä Iquki, Si täqi pmeqä-säpi, nyaqä nyiqäqu mapäkoŋqä iquniŋgä” ätukqe.
33-34 Jisasi Iqu Mäliyatä, ämaqä iisä anä äpmapiyitä, qu ka ipu kŋuä qäyqaŋgä äqunäqe, Iqu äwqä tnäŋä imäkätä, quvepki hikänä uwqiyqaŋgi, Iqu änä miqä itä, “He iqueŋi quae äkŋgi equwäwä?” ätukqe.
I tquaŋgaŋi, “Naqä Iquki, Si hiŋuä qundŋqä äwanä” ätukuwi.
35 Iŋgaŋi, Jisasi Iqu kŋuä äqäkqe. 36 Iiŋqe Israitqä iqua tii ätŋguwi. “Hiŋuä qumbu. Iqu Lasarusi iquenyqä kiiŋä wiŋgaŋgiyi.” 37 I tqaŋguwäŋga, hŋqua, “Ämaqä hiŋuä maqŋqä ique äŋguä imäkqä Tqu, Lasarusi iqu mapäkoŋqä yätŋqä yäŋänäqŋqä maeqätanä?” ätkuwi.
Jisasi Iqu, Lasarusi ique aŋgu häŋä ävauqumuatkqeŋqä
38 Iŋgaŋi, Jisasi Iqu aŋgumä äwqä tnäŋä imäkätä, quvepki hikänä uwqiyqaŋga, hikä himaŋä iqueqä huiwi pŋqä ekuwä iuŋqä äukqe. Hikä himaŋä iuŋi, hikä hŋqu qŋqaŋä äptänmiŋqe. 39 Iqi ätimäuqe, “Hiki huätä hutepiyä” ätukqe.
I tquaŋgaŋi, Mala, pizqä iqueqä kasiqi, “Naqä Iquki, hea hŋquaqu-hŋquaqu ae äpäwqe, pizqä piyaŋä qäyäŋqiyä” ätukqe.
40 Ga, Iqu iiŋi, “Nyi tii äyä äktqe. ‘Si quuvqä eqiyqäti, Goti Hanjuwä Iqueä yäŋänäqŋqe hiŋuä qundŋqinyä.’ ” 41 Qu iŋgaŋi, hikä qŋqaŋi huätä äutekuwi. I huteqaŋguwäŋgaŋi, Iqu hiŋuä haqä yätu äqänä, “Apiquki, Si Nyi qätä nyiyqaŋgŋiŋqä, Nyi ‘äŋguiqä’ äktqä. 42 Nyi näqŋqe. Si hea ique-ique qätä änyiyätqäŋä-qe, ämaqä täqi ätqäuŋuwä tä, Si änändowatkŋiŋqä qu näqŋqä hipŋqeŋqä i äktqänä” ätukqe. 43 Iqu i ätuäqe, tääqä yäŋänäqŋqänä, “Lasarusi iquki, täŋgisa biyä!” ätukqe. 44  I tquaŋgaŋi, iqu yukä-hipa-himiu, yuä huäqä huätŋqä-qu, täŋgisa äpkqe. I pqaŋgaŋi, Jisasi Iqu quŋi, “Yuä huäqe, huätä vasqiyäwqatpiyä” ätukqe.
Qu Jisasi Ique pizqä päkpŋqä ätkuwiŋqä Matiu 26:1-5; Makä 14:1-2; Lukä 22:3-6
45 Iŋgaŋi ämaqä Mäliyatä äpkuwi, Iqu i imäkqaŋgi äqumbiyäŋgaŋi, kuapänäŋi, Iquenyqä quuvqä eqäkuwi. 46 Iŋäqe, hŋqua aŋgumä äwäpiyäŋgaŋi, Parisi iquau äwimepu Jisasi Iqu i imäkqaŋgqeŋqä awä ätukuwi. 47 I äwipiyi, hiqäva-imäkqä naqä iquatä, Parisi iquatäŋi, ämaqä yoqä-täŋä huizi iquau aquvä qämbŋqä itmakuwi. Aquvä äqämbiyi, “Ämaqä nätmatqä ämaqä mimäkqänäŋä du imäkätŋqä Tquenyqe, ne äänä yatuŋquäwä?” ätŋguwi. 48 “Iqu i qäyä iqaŋguti ne hiŋuinä äqunatqe, ämaqä eeqänäŋä Iquenyqä quuvqä heqiyqaŋgpi, ämaqä Romätaŋä iqua äpäpu, neyaqä hiqäva-imäkqä aŋitä ämaqetäŋi, qui inemäkpŋqäuä” ätŋguwi.
49 Iquautaŋä hŋqu, iqueqä yoqe, Käyäpasi iquvi. Quväukuä iqueŋi, hiqäva-imäkqä naqä iquau miqä äpme, quŋi, “He kŋuä maeqä itqäŋä. 50 Ämaqä eeqänäŋi qui mimäkŋqä ipŋqä diŋqe, ämaqä hŋqunä quŋqä päkoŋqe, äŋguiqä. Jonä 18:14 He iiŋqe maqŋqä eäŋäuä” ätukqe.
51 Iqu iiŋi, kŋuä indqäŋqä iqueqeta ätkqä hmanji. Iqu quväukuä iqueŋi hiqäva-imäkqä naqä iquau miqä äpmeqä-qae, Jisasi Iqu Israitqä iquauŋqä päkonätŋqä etaŋgqeŋqä, hiŋuä ätätä i ätukqe. 52 Itaŋga Jisasi Iqu iquauŋqänä päkonätŋqä maetqe, Goti Hanjuwä Iqueqä ymeqä im-imä äpmakäwoŋuwi, aquvä naqä-hŋqunä maqiyätŋqeŋqä päkonätŋqä etaŋgqeŋqä, Käyäpasi iqu hiŋuä ätukqe. 53 Hiunji iquesaŋi, iqua Jisasi Ique päkpŋqeŋqä hänaqäŋqä qavqä imiŋuwi.
54 Qu i iqaŋguwiŋqä, Jisasi Iqu Israitqä iquauqä hiŋuä iqi äti mikiqä danä imiŋqe. Iqu iqiŋi äväma, aŋä avqŋqä iqueqä hituŋuä iqi aŋä-himqä hmbu, kiqä yoqe Eplaimŋqä äukqe. Iqiŋi Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquatä anä äpmamiŋuwi.
55 Israitqä Jerusälemä iu hiqäva äqämiŋuwä iquauqä hiunji naqänäŋä Pasopa ätätqäŋuwä iqu qäqi timäutŋqä ikqe. Ga Israitqä im-imä äpmakäumiŋuwä kuapänäŋi, qu suqä piyaŋä-weqä imäkmiŋuwi, jänä imäkŋqä du imäkäpu hiunji iŋgaŋqe jänä imäkmbŋqä, Jerusälemä yätuŋqä ekuwi. 56 Qu Jisasi Iquenyqä hiŋuä aaŋqä äqumbiyi, hiqäva-imäkqä aŋä täkŋä yäŋgisa äpeipiyi, quwqä-quwä, “Si Iquenyqe, hiunji aquväqŋqä naqä täuŋqe, ‘ätimäuŋqiyä’ kŋuä äkiyqiyä, äänä äkiyqiyä?” ätŋgäukuwi. 57 Iŋgaŋi, hiqäva-imäkqä naqä iquatä, Parisi iquatä, Jisasi Ique a kiqätpŋqeŋqe, “Hesaŋä hŋqu Iqu pmetaŋgqeuŋqä näqŋqä eäŋqe, awä natänä” ae ätukuwi.

*11:16 Wiyä kukŋuä iuŋi, yoqä Ditimasi äqänä. Kukŋuä Ditimasi, ii Grikä pmeqä iquauqä kukŋuä. Kiqä quati, Ymeqä Qäyawiqä.

11:44 Matiu 26:1-5; Makä 14:1-2; Lukä 22:3-6

11:50 Jonä 18:14