17
Jisasi Iqu, Kaniquenyqä tääqä ätkqeŋqä
Jisasi Iqu kukŋuä iiŋi, ae ätuäqetaŋi, Iqu hiŋuä qäukuä haqä yätu äqunäqe, tii ätkqe. “Apiquki, Si ätkŋi, täŋga täsuänä. Yoqä naqe, Tqä Ymeqä Iqunä dapiyä. Iutaŋi Ymeqä Iqunä, asä ii ktapmqänänyä. Si Tqä Ymeqä Iqunŋi, ämaqä eeqänäŋä iu ämimqŋqä yäŋänäqŋqe ändapkŋä-pa, yoqä naqä-pqe, inä dapiyä. Yäŋänäqŋqä ändapkŋi, ii, Nyi qokä-apäkä Si Ŋqäŋqä ändapkŋä iquauŋi, häŋä hea ique-ique pmeqäŋqä iwimäkmqeyi. Itaŋga häŋä hea ique-ique pmeqe, ii tiinji. Ämaqä eeqänäŋi, häŋä-pmeqä ique ämequwi, qu ‘Si Goti Tqä-täuänänjqe’ näqŋqä hepŋqäuä. Itaŋga Jisasi Kraisi, Si änändowatkŋä iqunŋqä-pqe, näqŋqä inä epŋqäuä. Wäuŋuä Si ändapkŋi, qäpu ae imäkqetaŋi, Nyi qokä-apäkä qua täuŋi, Tqä yoqä naqe ae ämotqueqeqä. Apiquki, qua tä mimäkqä ikŋäŋgatqä, Nyi Sitä yqänä äpme, yoqä naqä ämamiŋueä-pa, täŋgaŋi Nyi Sitä aŋgi pmeŋqä yoqä naqä dapiyä.
Ämaqä qua täutaŋä Tqä emiŋuwä ändapkŋä iquauŋi, Nyi Saqä yoqe, awä ae ätuätŋqeqä. Ga iqua Tqä kukŋuä iunä qänaknä itqäŋä. Täŋgaŋi natmatqä eeqänäŋä Si Nyi ändapkŋiŋqe, ‘Ii Sitanä äpqiyä-qe’ näqŋqä ae eqäuä. Tqä kukŋuä Nyi awä tmqä ändapkŋi, Nyi ätquaŋgä, ga qu ae ämequwiqä. Iŋi Nyi Sita ätimäukqeŋqe, näqŋqä naqä-qakuä ämepu, itaŋga Si Nyi änändowatkŋiŋqe, qu quuvqä ae eqiyquwi.
Nyi qu yätamäkqä wisŋqeŋqä tääqä äktqänä. Nyi tääqä äktqä ii, qokä-apäkä eeqänäŋä qua täuŋiŋqä manä. Oeyä. Tqä Nyi ämimqä ae ändapkŋä iqua, ga Tqä yqänä etaŋgqeŋqä, iquauŋqänä iqänä. 10 Eeqänäŋä Ŋqä eäŋuwi, qu Tqeqä. Itaŋga eeqänäŋä Tqä eäŋuwi, qu Ŋqä-pqä inänjqä. Itaŋga iiŋä iqua, Ŋqä yoqä naqe, huizi iquau ämotquetqäŋä.
11 Nyi täŋgaŋi qua täu äpakä mäpmeqä, Siŋqä yapmqä iqänä. Iŋäqe, qu qua täu yqänä pmapŋqäuä. Ga Apiquki, Si aaŋä ikikinyäŋi, itaŋga hŋqu Si eŋqä-paŋä asänäŋä manä, Si iquauŋi Tqä yoqä naqetaŋä yäŋänäqŋqetä miyä. Yoqä naqä iiŋi, Ye naqä-hŋqunä ämuäŋna äpmeŋueä-pa iqua-pqä pmapŋqä iiŋqä Nyi ändapkŋiqä.
12 Iwä Nyi qutä äpmamäŋgaŋi, Nyi quŋi Saqä yoqä naqä ändapkŋitaŋä yäŋänäqŋqetä ämitŋqeqä. Nyi hŋqu imä ändakŋga äwetä qui imäkŋqäŋqä, yatäukuä itŋqeqä. Iŋi qutaŋi, hŋqu qui mimäkŋqä iqe. Ämaqä tä du qui imäknäniŋqä äwätŋqä iqunä,* 2 Tesälonaika 2:3 qui imäkŋgqe. Ii kukŋuä Tqä bukiu ätnäŋqe, Apqä Bukä 41:9; Jonä 13:18 naqä-qakuä timäutŋqeyqä.
13 Täŋgaŋi Nyi Siŋqä äyapmqä itmä iutaŋi, qua täu yqänä äpmamä tääqä tä äktqe, Ŋqä yeeqä iiŋqe, quvaqä äwqeu maŋguä munätŋqä äktqänä.
14 Saqä kukŋui, Nyi ae ätquaŋgä, ga qu quuvqä eqiyätqäŋuwiqä. Itaŋga qokä-apäkä qua täutaŋi, quŋqe himä-wiuŋqe tiiŋä duta wiyätqäŋäuä. Nyi qua täutaŋänäŋä-qunä maeqä imä, ga Nyinyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iqua-pqe, qua täutaŋä hmanjqä. 15 Nyi Si quŋi, qua tquesaŋi, yäpaqäŋgisa ätuma utŋqä yatŋqe, ii makiyqä iqä. Oeyä. Ämaqä quvqä iqä iqu, quŋi qui imäkqä diŋqä, Si ämisŋqä äkiyqä. 16 Nyi Ŋqä-näuäŋi, qua täutaŋänäŋä-qunä hma eŋqä-qae, ga asä qu-pqe, qua täutaŋänäŋä-qua hmanjqä. 17 Tqä kukŋui quaŋgä maeqä, aaŋä naqä-qakuänäŋä-qae, quvaqä äwqä yäpä iŋgisa mŋgaŋguti, itaŋga qu Tqä ämaqä epŋqä ikikinyäŋä iwimäkiyä. 18 Si Nyiŋi ämaqä qua täu äpmeŋuwä iuŋqä änändowatkŋä-maŋä iiŋi, Nyi quŋi asä ii ändowatkqe. 19 Itaŋga, qu yätamäkqä wimqe, Nyi Ŋqä-näuäŋi, Si äktapŋgä. Ga asä iiŋi, Tqä kukŋuä naqä-qakuä iutaŋi, qu-pqä Tqä ämaqä ikikinyäŋä epŋqänänji.
20 Ga Nyi tääqe, ämaqä tquaunä yätamäkqä wisŋqänä maktqä iqä. Oeyä. Qokä-apäki, tqua kukŋuä awä tqaŋgä qätä äwiyäpu, Nyinyqä quuvqä eqiyqaŋguwä iquauŋä-pqe, yätamäkqä wisŋqä äktqä. 21 Nyi tääqä tä äktqe, qu naqä-hŋqunä ämuäŋmbu pmapŋqä iiŋqä äktqä. Tiiŋä duta, Si Apiquki Nyi nyinätaŋgnä, ga Nyi Si äkinyäŋqä-paŋä iiŋi, qu-pqe, Ye ii yemämbŋqä iiŋqä äktqä. Itaŋga qu e pmetaŋguwitaŋi, qokä-apäkä qua täutaŋi, Si Nyi änändowatkŋiŋqe, quuvqä heqäpŋqe, yätamäkqä wisŋqä äktqä. 22 Itaŋga qu naqä-hŋqunä Ye ämuäŋna äpmeŋueä-pa pmapŋqä iiŋqe, Si Nyi yoqä naqetä, yäŋänäqŋqetä ändapkŋi, Nyi qu ae ävqeqä. 23 Nyi qu nyätaŋgmdi, ga Si Nyi nyinätaŋgti, iwä suqä iiŋä iutaŋi, qu naqä-hŋqunä aaŋä yäŋänäqŋqä ämuäŋmbu pmapŋqänänyä. Itaŋga qu e pmetaŋguwitaŋi, qokä-apäkä qua täutaŋi, näqŋqä tiiŋä hepŋqä. Si Nyi änändowatkŋiŋqetä, ä Si Nyiŋqä kuapänä äkinyäŋqä-paŋä iiŋi, Ŋqä ämaqä iiŋä iuŋqä-pqe, inä äkinyätŋqä.
24 Apiquki, Si qua tä mimäkqäŋgaŋi, Nyiŋqä kiŋgaŋgi, yoqä naqetä, yäŋänäqŋqetä, äyä ändapkŋiqä. Iŋi, ämaqä Si ändapkŋä iqua, qu yoqä naqetä, yäŋänäqŋqetä, hiŋuä qumbuŋqä diŋqe, Nyi äkisqi pmetaŋgundqe, qu anä pmeqäŋqä änyiŋgiyä.
25 Apiqu jänänäŋä imäkqä Iquki, qokä-apäkä qua täutaŋi, Siŋqe änyä maqŋqä etaŋguwä-qe, Nyi Siŋqe näqŋqä eŋä. Itaŋga ämaqä Nyisä äpmeŋuwä iqua, Si änändowatkŋiŋqe näqŋqä ae eäŋäuä. 26 Itaŋga Nyi Saqä yoqe, qu näqŋqä epŋqä ämotquamiŋqe, ga inä motqueqämqe. Ga Tqä suqä Nyinyqä äkinyätŋqä-paŋä iiŋi, qu ämeqaŋgpi, ga Nyi-pqe qu inyätmqänänyä.”

*17:12 2 Tesälonaika 2:3

17:12 Apqä Bukä 41:9; Jonä 13:18