13
Kŋuä makunmäkŋqä iqua, qui imäkmbŋqeŋqä
Iŋgaŋi ämaqä iqi äpmamiŋuwä hŋqua, Jisasi Iqueŋi, ämaqä Galili pmeqä hŋquauŋqä ätukuwi. Galili pmeqä iiŋä iqua, Goti Hanjuwä Iquenyqä hiqäva imäkätqätaŋguwäŋga, ämaqä naqä Pailoti iqu, “He iquauŋi pizqä päkpiyä” tquaŋga, qu iquau äpäsqaŋguwäŋga, iquauqä häŋeqetä, hiqäva iutaŋitä, naqä-huinyä imäkŋgqeŋqä ätukuwi.
Jisasi Iqu kimaŋi tii ätukqe. “Nätmatqä quvqä Galili pmeqä iquau e äwimakqetaŋi, he ‘Ämaqä e äpäkoŋguwä iquauqä suqä quvqe, Galili pmeqä huiziquauqä suqeuŋi ämäwqätäunä’ kŋuä indqänätqäŋäuä? Oeyä, kŋuä iiŋi mämeqä pambiyä. Nyi etqänä. He heqä kŋuä makunmäkŋqä ipu, suqä quvqä huätä mävquatämäuqaŋgpqe, hepqe qui inä imäkmbŋqäuä. Tiiŋä-pqe. Ämaqä 18 iquauŋi, hiŋuiqänäŋi Siloamä iuŋi, aŋä quäuqä iqu äpisäutä, ämaqä iu äpäkkqä iquauŋqe, he ‘Ämaqä e äpäkoŋguwä iquauqä suqä quvqe, ämaqä Jerusälemä iu iŋga äpmamiŋuwä huiziquauqe, ämäwqätäunä’ kŋuä indqänätqäŋäuä? Oeyqä. Nyi he etqänä. Heqä kŋuä makunmäkŋqä ipu, suqä quvqä huätä mävquatämäuqaŋgpqe, he-pqe qui inä imäkmbŋqäuä” ätukqe.
Kukŋuä ktqe, zä-eaqä iqueŋqä
Iŋgaŋi Iqu kukŋuä ktqä tiiŋä hŋqu ätukqe. “Ämaqä hŋqu, zä-eaqä hŋqu, iqueqä wainqä wäuŋuä iqisa tqäutaŋgi, häukuä wiqäŋqä-tä qävqä äpätqe, aaŋqä qunäniqeqä. I äqunäqe, ämaqä wäuŋuä iu miqä iqueŋi, tiiŋä tuäniqe. ‘Quväukuä hŋquaqui-hŋqueŋä iquauŋi, nyi äpkqe, häukuä mäwitaŋgi aaŋqä äquŋgqeqä. Zä tqu, qua aowä hiŋginä ämetŋqä di, suŋqäwä? Si zä iqueŋi huätä tävä’ tuäniqeqä.
I tquaŋga wäuŋuä-wiyqä iqu tii tuäniqe. ‘Naqä Iquki, qäyä eänä. Quväukuä hŋqunä qäyä äpäwänä. Nyi kiqä hukä iqi qua mŋä yasäqi äuätmä, yaqueqä zä äkäka qakuä iqi qäyä emä. Qänakndaŋi häukuä winiqätiyä, mäwiqä yaniqätiyä? Häukuä mäwiqaŋgutqe, si huätä iŋga täumäuqätŋqä’ tuäniqeqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, apäkä hui äŋguä iwimäkkqeŋqä
10 Sämbatqä hiunji hapä pmeqä hŋqueŋi, Jisasi Iqu qokä-apäkä iquau, aŋä aquväqŋqä hŋqueu näqŋqä äwikqe. 11 Iŋgaŋi äpäkä dŋä quvqä-täŋä hui äpmamiŋqe. Dŋä quvqe, ii täŋä-yaqä vätqätaŋgi, quväukuä 18 ae äpäukqe. Iiyqä tuwä-hiiki qui imäknätaŋgi, pämä jänänäŋi matqäuqä imiŋqe. 12 Jisasi Iqu ii hiŋuä äqunäqe, tääqä ätuätumeqe, “Tqä yaqä quvqe, huätä ae äkivämeqiyä” ätukqe. 13 E ätuäqe, hipa haqeqi wiyqaŋga, apäkä iiŋä ii, maqänä jänä pämä ätqäuqe, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe, haqeu qe ämamäukqe.
14 Iiŋä etaŋgi, ämaqä naqä, aŋä aquväqŋqä iu miqä iqu, Jisasi Iqu Sämbatqäŋga, apäkä ii äŋguä wimäkqaŋgqeŋqä äwqä tnäŋä wiŋgaŋga, qokä-apäkiu tiiŋä ätukqe. “Hiunji wäuŋuä iqe, 6 inänjqä. Hiunji iquauŋi, Iqu yaqä äŋguä emäkätŋqä ppŋqeqä. Hapä pmeqäŋgaŋi, iiŋqe mapqä ipŋqeqä” ätukqe.
15 Kimaŋi, Naqä Iqu tii ätukqe. “He wopqä ipu, kukŋuinä tqä-quenjqä. Hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, he eequenä, bulumäka aŋä duŋqä äwäpu, bulumäkatä doŋgitä eeqänäŋi, eqä bŋqä ätuma uwquenjqä. 16 I etaŋgi apäkä, Aprähamä iqueqä meqä täsi, Setänä Goti Hanjuwä Iqutä mäkä-huŋqä iqu a äkiqätä pmetaŋgi, quväukuä 18 ae äpäukqeqä. Itaŋga hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, Nyi nätmatqä ii a äkiqätäŋqe, huätä mämamäuqä imqe, ii suŋqäwä?” ätukqe.
17 Iqu e tquaŋgaŋi, Iqueqä himä-wiuŋqä iqua womba naqänäŋä iqaŋguwä-qe, qokä-apäkä eeqänäŋi, Jisasi Iqu e imäkätqätaŋgqeŋqä yeeqä naqänäŋä ikuwi.
Kukŋuä ktqä hnjuaquiŋqä* Matiu 13:31-33; Makä 4:30-32
18 Iŋgaŋi Iqu kukŋuä hui inä tii ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqunä miqeuŋi, ii änääŋgä? Nyi kukŋuä ktqe, äkitaŋi tmqäwä? 19 Ii tiiŋiqä. Ämaqä hŋqu zä-guawä Jisasi Iqu guawä matqä ikqe. Iqu zä huiziŋqä ätkqe. Kiqä yoqe, mastetqä. piikä wäŋqe ämetä, iqueqä wäuŋuä du vowä meŋqiyä. Qänakndaŋi, piikä iiŋä ipu, zä eŋqä-pa naqä tqäuqaŋgqäŋga, yŋŋä iqua äpäpu, äpa du yuuwä imäkpŋqäuä” ätukqe.
20 Iqu tiiŋä-pqe inä ätukqe. “Goti Hanjuwä Iqunä miqeuŋqe, Nyi kukŋuä ktqe, äkitaŋi tmqäwä? 21 Ii tiinjqä. Ii nätmatqä änyuämäutŋqä imäkätŋqä eŋqä-panjqä. Apäkä hui pälawä kuapänä ämetä, eeqänäŋi änyuämäutŋqä diŋqe, nätmatqä änyuämäutŋqä imäkätŋqä hmbunä ämetä, naqä-huinyä imäkäŋqiyä” ätukqe.
Qŋqaŋä wäŋqä ique, yäpä iŋgisa peyqäŋqä Matiu 7:21-23
22 Qänakŋi Iqu Jerusälemä timäutŋqä äwätäqäŋgaŋi, Iqu qokä-apäkä du näqŋqä ävätä, aŋä-himqä naqeutä wäŋqeutä ikämiŋqe. 23 Iŋgaŋi ämaqä hŋqu, “Naqä Iqukiyä, mäpäkoŋqä ipŋqä häŋä iqumuatätŋqe, Goti Hanjuwä Iqu ämaqä hmbunä aŋgu itmeniqätanä?” ätukqe.
I tquaŋga, Iqu ämaqeuŋi tii ätukqe. 24 “Nyi he etqänä. Qänakŋi, ämaqä kuapänäŋi, Goti Iqunä miqeuŋqä yanä-tpu ipiyä di, änä mäyqä da ipnuwiqä. Iiŋiŋqe, he aŋä hänaqä wäŋqä iuta hipŋqeŋqä yäŋä qämbiyä.§ Matiu 7:13-14 25 Aŋä Kaniqu ävautä, qŋqaŋä ae ämäyeqaŋga, he yäpaqä mäŋgisa ätqäupu, qŋqaŋä ptqä äqiyäpu tääqä tupnuwiqä. ‘Naqä Iquki, Si qŋqaŋä nauteyä.’ Iŋäqe Iqu kimaŋi, tiiŋä hetäniqeqä. ‘He äŋgisa ti äpquwätiyä-qe, Nyi maqŋqeqä.’ 26 Iŋgaŋi he tii tupnuwiqä. ‘Ne Sitä buayä eqä anä äyä änmiŋqueqä. Si neyaqä aŋä-himqä hänaqä näŋi ätqäunä, ne näqŋqä äyä änätapmiŋiqä.’ 27 Iŋäqe Iqu tii hetäniqeqä. ‘He äŋgisa ti äpquwätiyä-qe, Nyi maqŋqeqä. He ämaqä suqä quvqä imäkquenjqae, huätä upiyä’ hetäniqeqä. 28 He Aprähamä ique, Aisakä ique, Jekopä ique, itaŋga hiŋuä-tqä iquau, Goti Hanjuwä Iqunä miqeu pmetaŋgä hiŋuä ae äquŋgaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu henyä hŋqäqinyqä huätä hindowatäniqeqä. Iqiŋi he iiŋqe, kŋuä äqäyäpu, hiquaŋä maŋgtäsqukuä mäuqäpnuwiqä. 29 Iŋgaŋi ämaqä mäptqä timäuqä iŋgisaŋä, mäptqä quveqäqä iŋgisaŋä, yuŋuä yapqä iŋgisaŋä, yuŋuä quveqäqä iŋgisaŋä iqua, qu äppiyi, Goti Hanjuwä Iqunä miqä iu buayä bŋqä quamä pmapnuwiqä. 30 Qätä nyipiyä! Ämaqä täŋga qua täu yoqä maeqä äpmamipqä iquautaŋä hŋqua, qu yoqä naqä-täŋä timäupnuwiqä. Itaŋga ämaqä täŋga qua täu yoqä-täŋä äpmamipqä iquautaŋä hŋqua, qu yoqä maeqä timäupnuwiqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, Jerusälemäŋqä huäqä äwunmiŋqeŋqä* Matiu 23:37-39
31 Iŋgaŋi, Parisi hŋqua äwimapiyi, “Heroti iqu äkpäsätŋqä itŋqä-qae, Si aŋä täuŋi äväma, aŋä huiuŋqä uvä” ätukuwi.
32 Iqu kimaŋi tii ätukqe. “He täŋä hindqä iquenyqä äwäpu, Nyaqä kukŋuä tä awä tupiyä. ‘Täŋgatä äwiŋgatäŋi, Nyi dŋä quvqä iquau huätä ändowatätmä, ämaqä täŋä-yaqä-täŋä iquau äŋguä iwimäkmqänä. Iŋi hea hŋquaqui-hŋque päwqaŋgaŋi, Nyi Ŋqä wäuŋui qäpu imniqeqä’ tupiyä. 33 Iŋäqe tängatä, awiŋgatä, ä awiŋga-mändaŋi, Nyi asänä iqa umqänä. Ii tiinjqä. Ämaqe, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä-tqä iqueŋi aŋä hŋqäqi päsqe qäyä etaŋguti, Jerusälemä dunä päsqe qäyunjqä” ätukqe.
34 “Jerusälemä, Jerusälemä, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä hiŋuä-tqä sinyŋqä dowatqaŋgqä iquauŋi, hikä pizqä päsqukiyqä. Hea kuapänäŋi, Nyi saqä ymeqä iquauŋi, kukutakisqä kiqä ymeqä itmetä, hikuwä yäpä iqi ämoqumuatetäŋqä-pa, naqä hmbinyä i moqumuatemätmä itŋqeqä. Iiŋä etaŋgqä-qe, he iiŋqe maeŋqä enä. 35 Tiiŋä timäuniqeqä. Goti Hanjuwä Iqu, heyaqä aŋi ävämeqaŋga, ii aaŋqä hiäniqeqä. Itaŋga Nyi tiiŋä etqänä. He qänaknda hiŋuä äŋqänäpu, ‘Ämaqä Goti Hanjuwä Iqueqä yoqeta pqaŋgqä Iqueŋi, nätmatqä äŋgui äwimeŋqiyä’ ätäpiyäŋgaŋqe, hiŋuä maŋqŋqä iqäpnuwiqä” ätukqe.

*13:17 Matiu 13:31-33; Makä 4:30-32

13:19 Jisasi Iqu guawä matqä ikqe. Iqu zä huiziŋqä ätkqe. Kiqä yoqe, mastetqä.

13:21 Matiu 7:21-23

§13:24 Matiu 7:13-14

*13:30 Matiu 23:37-39