14
Hiunji hapä pmeqäŋga, ämaqeu äŋguä wimäkqeŋqä
Sämbatqä hiunji hapä pmeqä hŋqueŋi, Jisasi Iqu ämaqä naqä Parisitaŋä hŋqueqä aŋä iu buayä nätŋqä uwqaŋga, qu “Iqu änä-änä imäkäŋqutiyä” tpu, hiŋuä äŋguänä äqumbu äpmamiŋuwi. Iŋgaŋi ämaqä huiwä ppkä päpmakeyqä hŋqu, Jisasi Iqu-täŋä qäqiqi äpmamiŋqe. Jisasi Iqu ique hiŋuä äqunäqe, ämaqä kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquautä, Parisi iquautä, quwqä suqä du kimaŋi, yatŋqä tiiŋä äwikqe. “Hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, ne ämaqä täŋä-yaqä-täŋä iquauŋi, äŋguä iwimäkatuŋquätanä, qäyä hiätŋqätanä?” ätukqe. Iqu yatŋqä e vqaŋga, qu kima mätquä ipu äpmamiŋuwi. Iwä Iqu ämaqä ique a äwqätätä, äŋguä iwimäkäqe, hiŋuinä äqunäwatkqe.
Iiŋä imäkäqetaŋi, iquauŋi tii ätukqe. “Ämaqä hesaŋä hŋqu hiunji hapä pmeqäŋgaŋi, iqueqä ymeqä-pqä, ä iqueqä bulumäka-pqä qua hovqä eqä-huäŋä täutaŋgqä bu äpäquveqätqe, iqu iqueŋi maqänä ioqäpimeŋqutiyä, ä hiŋuinä qunäŋqutiyä?” Iqu e tquaŋga, qu kimaŋi änä mätquä ikuwi.
Kukŋuä ktqe, zä-hawiu pmeqeŋqä
Iŋgaŋi Jisasi Iqu, ämaqä buayä bŋqä ätimäukuwä iqua, zä-hawä äŋguä iuŋqä äyä wiŋgaŋgi äqunäqe, kukŋuä ktqä tii ätukqe. 8-9 “Ämaqä hŋqu apäkä metŋqä itä, ymisaŋä naqänäŋä imäkätä, si hŋquki tääqä ktqaŋgutqe, zä-hawä kiŋganäŋä iqueu, mäpmeqä pa iqätŋqä. Si iu äpmeŋi, ämaqä yoqä naqä qoŋqä hŋqu ätimäuqaŋgutqe, ämaqä ymisaŋä imäkätqä iqu, ‘Zä-hawi, yoqä naqä qoŋqä ique wiyä’ ktäniqeqä. Iŋgaŋi si womba itnä, zä-hawä yäpakä bu pmatŋqä utuŋiqä. 10 Ämaqä hŋqu si tääqä ktqaŋga äuŋi, zä-hawä yäpakä bu pmeqätŋqä. Itaŋga ämaqä ymisaŋä imäkätqä iqu, äpätä, ‘Nyämaqä iquki, si äpätnä zä-hawä kiŋganäŋä täu pmayä’ ktäniqeqä. Iŋgaŋi si ämaqä ymisaŋä anä änäpiyä iuqä hiŋuä iqisaŋi, yoqä naqä qondŋiqä. 11 Qakui tiinjqä. Ämaqä hŋqu iqueqä yoqe haqeqä mamäŋgaŋgutqe, Goti Iqu iqueŋi mändi kittqiyäŋqiyä. Itaŋga ämaqä hŋqu iqueqä yoqe mändi äkittqäŋgqe, Goti Iqu iqueqä yoqe, yäänä imäkäŋqiyä” ätukqe.
Ämaqä ymisaŋä naqä bŋqä, tääqä tqueŋqä
12 Iŋgaŋi, ämaqä ymisaŋä imäkätä tääqä ätukqä iqueŋi, Jisasi Iqu tii ätukqe. “Si ymisaŋä hui aŋgu imäkätŋäŋgaŋi, tqä näueqä iquauŋqä, tta-tuŋguäkauŋqä, sämaqä iquauŋqä, ä tqä aŋä-täŋä qäqiqiŋä mbqä kuapänäŋä-täŋä iquauŋqä, tääqä matqä isŋäŋqeqä. Si iquau tääqä tquaŋgtqe, qänakŋi qu sinyŋqä tääqä äktpu, buayä saqä äwisqeŋqä, qu kima ktappnuwiqä. Iiŋiŋqe si iquauŋqä tääqä matqä ma iqätŋqä. 13  Si ymisaŋä naqänäŋä imäkätŋäŋgaŋi, ämaqä nätmatqä maeqä iquauŋqä, huiwä quvqä iquauŋqä, yukä quvqä iquauŋqä, hiŋuä quvqä iquauŋqä tääqä tquätŋqä. 14 Ämaqä iqua, si kimaŋi änä mäktapqä ipnuwiqä. Iiŋiŋqe, si aquvänä iqätŋqä. Qakui tiinjqä. Ämaqä jänänäŋä iqua aŋgu vauqaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu ymisaŋä iiŋqe, kima ktapäniqeqä” ätukqe.
Kukŋuä ktqe, ymisaŋä naqeŋqä* Matiu 22:1-10
15 Iŋgaŋi ämaqä, Iqutä buayä anä änäpu äpmapiyä hŋqu, qätä iiŋä äwiyäqe, Ique ätukqe. “Qokä-apäkä, Goti Hanjuwä Iqunä miqeu buayä änäpu pmapnuwä iqua, qu aquvänä ipŋqäuä” ätukqe.
16 Iqu e tquaŋga, Jisasi Iqu kimaŋi tii ätukqe. “Ämaqä hŋqu ymisaŋä naqä imäkäniqä diŋqä kŋuä indqänätä, ämaqä kuapänä ätimäupu buayä bnuwä diŋqä tääqä tquäniqeqä. 17 Hiunji atäuŋuä itqä iqu, äyä timäuqaŋgaŋi, iqueqä wäuŋuä-wiyqä iqueŋi, ämaqä, iqu ätuätqä iquauŋqä äwätä, ‘He bpiyä. Ymisaŋä näwinyänjqä’ tuäniqä diŋqä dowatäniqeqä” ätukqe.
18 “I etaŋgi ämaqä eeqänäŋä iqua, qu hŋqunä-hŋqunä, ‘Nyi mapqä ymqänä’ tupnuwiqä. Ämaqä hŋqu tiiŋä tuäniqeqä. ‘Huäqä kiiŋä änuŋgiyä. Nyi äpmqä etaŋgqä-qe, wäuŋuä hŋqu mbqä ae iqäqä etaŋgi, hiŋuä qunmqä umqänä.’ 19 Hŋqu, ‘Huäqä änuŋgiyä. Nyi äpmqä etaŋgqä-qe, bulumäka 10 wäuŋuäŋqä mbqä ae iqäqä etaŋgi, nyi iquauqä wäuŋuiŋqä yamwiqä wimqä umqänä.’ 20 Hŋqu, ‘Nyi apäkä ae ämeqä etaŋgi, mapqä ymqänä’ tuäniqeqä” ätukqe.
21 “Qu i tquaŋguwäŋgaŋi, wäuŋuä-wiyqä iqu äpäqe, iqueqä naqä iqueŋi, ‘ “Mapqä yaŋqunä” ändqäuä’ tuäniqeqä. Iŋgaŋi naqä iqu äwqä tnäŋä wiŋgaŋga, wäuŋuä-wiyqä iqueŋi, ‘Aŋä-himqä täuŋi, hänaqä naqä iutä, wäŋqä iutä maqänä äwätnä, ämaqä nätmatqä maeqä iquau, huiwä quvqä iquau, hiŋuä quvqä iquau, yukä quvqä iquautäŋi, ätuma yapiyä’ tuäniqeqä.
22 Itaŋga qänakŋi, wäuŋuä-wiyqä iqu, ‘Naqä iquki, si ändŋä-paŋä iiŋi, nyi ae imäkqänä. I etaŋgi, aŋi yqänä iqänänä’ tuäniqeqä. 23 Iŋgaŋi naqä iqu, ‘Aŋä-himqä täutaŋä yäpaqäŋgisaŋi, hänaqä naqeutä, wäŋqeutä äwätnä, qokä-apäki, qu äppŋqänä kukŋuä yäŋänäqŋqä tuvä. Ŋqä aŋä täuŋi, ämaqä kuapänä pmapŋqä änyiŋgiyä. 24 Nyi si äktqänä, ämaqä nyi tääqä ganä ätukqä iqua, qu nyaqä buayi mämeqä naqä-qakuänä ipŋqäuä’ tuäniqeqä” ätukqe.
Jisasi Ique qänaki wipŋqä iqua, kŋuä ganä indqäŋqeŋqä Matiu 10:37-38
25 Qänakndaŋi qokä-apäkä kuapänäŋi, Jisasi Iqutä qaŋä anä äwäpiyä iuŋi, Iqu tuwäŋgi hiŋuä ämoqunäqe, iquau tii ätukqe. 26 “Ämaqä Nyinyqä äpätäqä hŋqu, kunaqä-kunuŋuauŋqä, ymeqä-apäkiuŋqä, käta-käŋguäkauŋqä, känanyi-känapqauŋqä, iqueqä häŋä-pmeqä-pqeŋqä kŋuä kuapänä indqänätä, yqänä äpätŋqe, iqu Nyaqä wäuŋuä-nyiyqe, mäpmeqä yäŋqiyä. 27 Itaŋga ämaqä hŋqu, zä-huätatä huŋqä iqueqe mämiwäuqä itä, Nyi qänaki mänyivändqä itqe, iqu Nyaqä wäuŋuä-nyiyqe, mäpmeqä yäŋqiyä” ätukqe.
28 “Ämaqä hesaŋä hŋqu, aŋä quäuqä hŋqu mätätŋqä itqe, iqu änä imäkäniqiyä? Iqu ganäŋi, ‘Nyi aŋä iqueŋqä mbqe, qäyunä ämetmdiyä?’ kŋuä indqänätä, quamä äpme, aŋä ique mätätŋqä mbqe iwäsäuŋqiyä. 29-30 Ii tiiŋiqä. Iqueqä mbqä homä etaŋgi, aŋä äteŋinä iqutetqä etaŋgutqe, ämaqä hiŋuä äqumbiyä iqua, qu ique tä äsuäpu, äkasuwä tii tpŋqäuä, ‘Ämaqä tqu aŋä ique imäkqe, iqu qäpunä mimäkqä iqeqä’ tpŋqäuä” ätukqe.
31 “Tiiŋä-pqe inänji. Ämaqä aŋä-himqä hŋquesaŋä miqä hŋqu, aŋä-himqä huiziquesaŋä miqä hŋquenyqä mäkä huinyiyŋqä wätŋqäŋgaŋi, iqu äänä imäkäniqiyä? Iqu quamä ganä äpme, ‘Nyaqä ämaqe, 10,000 inänjqä. Iqueui, 20,000 iquaiqä. Nyaqä ämaqä iquatä nyitä, ne ämäwqätaŋquatiyä, mämäwqätäuqä yaŋquatiyä?’ kŋuä indqänäŋqiyä. 32 Itaŋga iqu tiiŋä yäŋqiyä. ‘Nyitä nyaqä ämaqä iquatäŋi, ne änä mämäwqätäuqä yaŋqunä’ kŋuä vqaŋgutqe, iqueqä mäkä-huŋqä iqua kiŋä nämä pätqätaŋguwäŋgaŋi, iqu ämaqä hŋquau kukŋuä yamwiqä ipu, mäki mändi kittqäpŋqä diŋqä dowatäŋqiyä.
33 Iŋäqe, heyaqä awä iqisaŋä hŋqu, iqueqä nätmatqä eeqänäŋiŋqä tuwä mäwiyqä iqäqe, iqu Nyaqä wäuŋuä-nyiyqä mäpmeqä yäŋqiyä” ätukqe.
Hakä ätquäŋqe, maeqeŋqä Matiu 5:13; Makä 9:50
34 I ätuäqe, Iqu tiiŋä-pqe inä ätukqe. “Haki, äŋguiqä. Iiŋä etaŋgi kiqä ätquäŋqä qäpu heqaŋgutqe, hakä ätquänätŋqe, aŋgumä äänä timäuniqiyä? 35 Haki kiqä ätquäŋqe hma eqäqe, tä wätakä wäuŋuä iu ymisaŋä haqeqä äquvatetuŋquä-paŋi, mäquvateqä yaŋqunä. Itaŋga yaqueqä yäätä naqä-huinyä imäkätanä wäuŋuä iu buayä haqeqi mäquvateqä yaŋqunä. Hakä iiŋi, ne bi tnämaŋqunä. Ämaqä qätä-täŋä iqua, kukŋuä iiŋqe kŋuä äŋguänä indqämbiyä” ätukqe.

*14:14 Matiu 22:1-10

14:24 Matiu 10:37-38

14:33 Matiu 5:13; Makä 9:50