17
Suqä quvqeŋqätä, quuvqä heqiyqeŋqätä, wäuŋuä-wiyqeŋqätänji
Iŋgaŋi Jisasi Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, “Ämaqe, qu suqä quvqä du quanŋä päkmbŋqeŋqe, nätmatqä huitaŋä-huitaŋi wimeŋqiyä” ätukqe. “Iŋäqe, ämaqä suqä quvqä iiŋä äma äpätä ävätqä iqu, haŋä-iqä menä. Itaŋga ii tiiŋi. Ymeqä täutaŋä hŋqu, ämaqä hŋqueuä suqä quvqä imäkqaŋgqä du hiŋuä äqunätä, asä iiŋä imäkätä quanŋä päkŋgaŋgutqe, ämaqä suqä ipäqiyqä iqueŋi, haŋä-iqä naqänäŋi äwimenä. Ämaqä hŋqua, hikä naqänäŋä hŋqu ämepu, iqueqä hiiŋuä-qo iu guä äkiqiyepu, eqä-huäŋä bu tnämäupqe, ii haŋä-iqä asänäŋä hmanjqä. Iŋäqe haŋä-iqä ique äwimeniqä iqu, iqueŋi aaŋä naqänäŋä ämäwqätäuŋqiyä” ätukqe.
“He hiqä-hiuä hŋqunä-hŋqunä äŋguänä mimbiyä. Tqä tta-tuŋguequ suqä quvqä imäkqaŋgutqe, si, iqu iqueqä suqä quvqä imäkqeŋqä jänä imäknätŋqä tutŋqe. Iqu kŋuä äkunmäknätä, suqä quvqe hämänä ävquatämäuqaŋgutqe, si äwqä haŋuä imäknätnä, hui äkinyänä. Ga hiunji hŋqueŋi, iqu suqä quvqä 7 ikimäkätä, 7 äkimetä, ‘Nyi kŋuä ae äkunmäkŋgänä’ ktqaŋgutqe, si iqueqä suqä quvqä kuapänäŋä iiŋqe, äwqä haŋuä imäknätnä, hui kinyätŋqeqä” ätukqe.
Ämaqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iqua, Naqä Iqueŋi, tii ätukuwi. “Si neqä quuvqä heqiyqe, yäŋänäqŋqänäŋä inemäkiyä.”
Iqu kimaŋi, “Hiqä quuvqä heqiyqe, guawä piikä isua eŋqä-paŋä, wäŋqä iiŋä etaŋgutqe, he zä-yäŋä tqueŋi, tiiŋi äŋguä tupŋqäuä. ‘Si tqä hukä qäsä äyautnä, eqä-huäŋä buŋqä äwitnä, iqi tqävä’ tquaŋgpqe, qätä heyäŋqiyä” ätukqe.
“Ämaqä hesaŋä hŋqueqä wäuŋuä-wiyqä hŋqu, wäuŋuä duta pqaŋga, iqueqä naqä iqu iqueŋi, ‘Si maqänä äptnä, quamä äpmetnä, buayä huinyä’ tuäniqiyä? Oeyä, iqu iqueŋi, ‘Si nyinyqä ymisaŋi näwinyä imäketnä, tqä gquä yappä änyätnä, nmayäqäsiyä. Nyi buayätä, eqätä ganä gaŋga, si qänaki dŋqänänyä’ tuäniqeqä. Wäuŋuä-wiyqä iqu ätquaŋgqä-pa iqaŋgaŋi, naqä iqu ‘äŋguiqä’ tuäniqi, ä mätquä yäniqi? Iqu mätquä yänä. 10 Iiŋä etaŋgi he-pqe, he nätmatqä eeqänäŋä Goti Hanjuwä Iqu etätqä-pa imäkäpiyi, ‘Ne ämaqä wäuŋuä-wiyqä quvqä-quneyqä. Nätmatqä ne imäkätaqe, neqä Naqä Iqueqä kukŋuä dunä imäkätuŋqueqä’ tpŋqeqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, ämaqä wänyimäŋqä-täŋä 10 iquau, äŋguä iwimäkkqeŋqä
11 Iŋgaŋi Jisasi Iqu Jerusälemäŋqä wätŋqänä, qua Sämaliyatä, qua Galilisäŋä, awä iqi qaŋä äumiŋqe. 12-13 Iqu aŋä-himqä hŋque ti timäuqaŋga, ämaqä wänyimäŋqä-täŋä 10 hŋqua, Jisasi Iqutä äminanä-tpu äpmiŋuwi, kiŋä näŋi ätqeppiyi, Iquenyqä tääqä yäŋänäqŋqä, “Naqä Jisasi Iquki, Si nenyqä huäqä äkunänä” ätukuwi.
14 I tquaŋguwäŋga, Iqu iquau hiŋuä äqunäqe, “He äwäpu, hiqä huiwi hiqäva-imäkqä iquau motquapiyä” ätukqe. Iqu iiŋä tquaŋgqe, qu qätä äwipiyi, qaŋä wätqätaŋguwäŋga, iquauqä huiwi äŋguä qe imäŋgqe. 15 I ipiyitaŋi, ämaqä iquautaŋä hŋqu, iqueqä huiwä iu hiŋuä iqänäqe, tääqä yäŋänäqŋqä ätätä, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe haqeqä ämamäutä, aŋgi äpkqe. 16 Iqu Jisasi Ique äwimeqe, hipeŋui Iqueä yukä-täŋä qua mäŋi eätä, Ique “äŋguiqä” ätukqe. Ämaqä iqu Sämaliyataŋä ique.
17 I iqaŋga, Iqu tii ätukqe. “Ämaqä 10 iqua äŋguä ae imäŋguwi, huiziqua äŋgikä? 18 Iqua aŋgi äpäpu, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe haqeqä mamäupŋqe, hmandanä? Ämaqä yäpaqäŋgisaŋä tqunä imäkqä-qeuä” ätukqe. 19 I ätuäqetaŋi, Iqu ämaqä iqueŋi, “Si pämä ätqäutnä, qaŋä uvä. Tqä quuvqä heqiyqe, aŋgumä äŋguä ikimäkqiyä” ätukqe.
Goti Iqunä miqä iqueqä pqeŋqä
20 Hea hŋqueŋi Parisi iqua, Jisasi Ique yatŋqä äväpu, “Goti Hanjuwä Iqunä miqe, äkŋga timäuniŋqäwä?” ätukuwi.
I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu kimaŋi, “Goti Hanjuwä Iqunä miqe timäuqaŋgaŋi, qokä-apäki, hiqŋqä hui atäuŋuä eä timäuqaŋgqe, hiŋuä mäquŋquä ipnä. 21 Iŋi, qu ‘Hiŋuä qumbiyä, täqi täsä äpmenä’ ä ‘Näŋi äpmenä’ matqä ipnä. Ii tiiŋi. Goti Hanjuwä Iqunä miqe, hesä ae äpmenä” ätukqe.
Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqueqä pqeŋqä
22 Iŋgaŋi Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquau ätukqe. “Hea qänakndaŋi, he hea Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu pmeniqä hŋquenyqe, hiŋuä qumbŋqä kiiŋä hinyänä. Iiŋä etaŋgi, he hiŋuä moquŋqä da ipnä. 23 Qu ‘Hiŋuä qumbiyä! Iqu näŋi äpmenä’ ä, ‘Täqi täsä äpmenä’ hitqaŋguwäŋgaŋi, he iquau qänaki mäwivändqä pa iqäpnä.* Matiu 24:23-27 24 Iqu äpätŋqäŋgaŋi, nyuauä itä, qäukuä haqä yätuta we im-imä äunätŋqä-paŋi, Iquesa we asä inä hunäniqe. 25 Iiŋä etaŋgi Iqu täŋä-huŋqä kuapänä ganä menä. Ämaqä hea täŋga äpmeŋuwä iqua, qu Iqueŋi tuwä wipŋqeqä” ätukqe.
26 “Ämaqe, Noa iqu pmetaŋga imäkmiŋuwä-paŋä iiŋi, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu äpätŋqäŋgaŋi, suqä asiqu timäuniqe. Matiu 24:36-44 27 Noa iqu pmetaŋgaŋi, qu ymisaŋä änäpu, eqä änäpu, apäkä ämepu, apäkä yaŋä änyäpu, iqa wätqätaŋguwäŋga, Noa iqu yimba yätu äpaqukqe. Iŋgaŋi eqä huakä naqänäŋä ätimäutä, qokä-apäkä eeqänäŋä qui imäkŋguwi. 28 Loti iqu-pqä pmetaŋgaŋi, asä inä ätimäukqe. Iŋgaŋi qu ymisaŋä änäpu, eqä änäpu, nätmatqä mbqä ipu, mbqäŋqä imäkäpu, ymisaŋä vowä ikäpu, aŋä ämätäpu imiŋuwi. 29 Itaŋgi, Loti iqu aŋä-himqä Sotomä iu ävämeqaŋga, iŋga qäŋgaŋi, tätä hikätä qäukuä haqä yätutaŋi, piyä eŋqä-paŋä äquvepäqe, ämaqä eeqänäŋä pizqä äpäkkqe. 30 Iiŋä etaŋgi, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu aŋä ätnäŋä iŋgisa timäuqaŋgaŋi, asä iiŋä timäuniqeqä” ätukqe.
31 “Hea Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu aŋgi timäuqaŋgaŋi, ämaqä hŋqu iqueqä aŋä atääqä yätu äpmamitätqe, nätmatqä aŋä yäpä iŋgisa witaŋgqeŋqe, äpäkäwitä mämeqä yäniqe. Itaŋga ämaqä hŋqu iqueqä wäuŋuä imä äpmamitätqe, aŋiqinyqä mäwqä yäniqe. 32 He Loti iqueqä apäkinyqe, kŋuä äŋguänä indqämbu. 33 Ämaqä hŋqu iqueqä häŋä-pmeqeŋqä äwinymitätqe, ga iqueqä quuvqe qui imäknäniqe. Ii etaŋgi, ämaqä hŋqu iqueqä häŋä-pmeqe ävquatämäutqe, iqueqä quuvqe, qui mimäkŋqä yäniqeqä.
34 Nyi he etqä. Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu heatqäŋga äpätqe, ämaqä hŋquaqu iquvaŋä naqä-huinyä witaŋgiyä-qe, Goti Hanjuwä Iqu, hŋque itmetä, hŋqueŋi hiŋuinä qunäniqe. 35-36 Itaŋga apäkä hiaqu sŋgumetqä quqowä qäyätqätaŋgiyä-qe, Goti Hanjuwä Iqu hui itmetä, huiŋi hiŋuinä qunäniqeqä” ätukqe.
37 I tquaŋga, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua qätä äwipiyi, “Naqä Iquki, nätmatqä ii äkŋgi timäuniŋqäwä?” ätukuwi.
Iqu kimaŋi, “Nätmatqä äpäkonä pizqä witaŋgqä iuŋi, yŋŋä quvqä iqua äpäpu, äpputmäupu äŋgpŋqäuä” ätukqe.

*17:23 Matiu 24:23-27

17:26 Matiu 24:36-44