18
Kukŋuä ktqä, apäqŋqä yatŋqä iqa uwqä iinyqä
Iqua Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä hea ique-ique tqäpnuwä diŋqätä, ‘Goti Hanjuwä Iqu qätä mäneyqä iqiyä’ ätäpu, enyqä miqä pa ipnuwä diŋqätä, Jisasi Iqu kukŋuä ktqä tiiŋä ätukqe. “Aŋä-himqä hŋqueuŋi, ämaqä kukŋuä jänä imäkqä hŋqu pmetäniqe. Iqu Goti Hanjuwä Iquenyqä zä miqä itä, ämaqä huiuŋqä kŋuä mindqäŋqä-que. Apäkä apäqŋqä hui-pqä, aŋä-himqä iu pmetäniqe. Hea ique-iqueŋi, ii ämaqä iquenyqä äwätä, ‘Ämaqä nyinyqä wiuŋqä itäqä iqu, qui inyimäkätŋqä itqänä. Yätamäkqä nyiyä’ tuäqisquäniqe. 4-5 Kiŋganäŋi ämaqä jänä imäkqä iqu, qätä mäwiyqä da iquäniqe. Iŋi qänakndaŋi, iqu kŋuä tiiŋä indqänäniqe. ‘Nyi Goti Hanjuwä Iquenyqä zä miqä itmä, ämaqä iquauŋqä kŋuä mindqäŋqä qäyä pmetaŋgä, apäqŋqä täsi, nyi haŋä-iqä dapäqisqä-qae, täŋgaŋi, iiyqä kukŋui qätä äwimä. Nyi iiŋi miqä imqe, ii hea ique-ique ändäqisätä, enyqä nyimäkäŋqiyä’ kŋuä indqänäniqeqä” ätukqe.
Iiŋqe, tiiŋä-pqä inä ätukqe. “Ämaqä kukŋuä jänä imäkqä quvqä iqueqä kukŋui, he qätä wipiyä. Qokä-apäkä, Goti Hanjuwä Iqu ‘ŋqeqä’ ätkqä iqua, qu Iqueqä yätamäkqeŋqä tääqä, hea ique-ique, hiunji ique-ique tätqätaŋguwäŋgaŋi, Iqu äpmaka äwäqe, iquauŋi, yätamäkqä maqänä mävqä yäniqätanä? Nyi he etqä. Iqu yätamäkqä maqänä väniqe. Iŋäqe, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu äquvepätqäŋgaŋi, ämaqä qua täu äpmeŋuwi, quuvqä heqiyätqätaŋgä qunäniqätanä, quuvqä maeqiyqä itqätaŋgä qunäniqätanä?” ätukqe.
Kukŋuä ktqä, Parisi iqueŋqätä, mbqä motauqä iqueŋqätänji
Ämaqä hŋqua, qu hŋqunä-hŋqunäŋi, kŋuä tiiŋä indqänmiŋuwi. “Nyi ämaqä huizi iqua eŋqä-paŋä hmanjqä. Nyi ämaqä äŋguä-qunjqä. Qu ämaqä quvqä-quaiqä.” Ämaqä iiŋä iquauŋi, Jisasi Iqu kukŋuä ktqe, tiiŋä ätukqe. 10 “Ämaqä hŋquaqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä tääqä siyŋqä, Iqueqä hiqäva-imäkqä aŋä yäpä iŋgisa penyiyi. Parisi hŋqutä, ämaqä mbqä motauqä hŋqutä. 11 Parisi iqu pämä ätqäuqe, Goti Iquenyqä tääqe, iqueqä-kiuäŋqä tii ätukqe. ‘Goti Hanjuwä Iquki, nyi ämaqä huiziqua eŋqä-paŋä-qunä hmanji. Iiŋiŋqe, nyi “äŋguiqä” äktqä. Quwä-meqä iquatä, suqä quvqä imäkqä iquatä, ämaqä hŋquauqä apäkitä ikiqä iquatä, mbqä motauqä näŋu-pqä eŋqä-paŋä-qunä, hmanjqä’ tuäniqe. 12 ‘Wikä eeqänäŋä iquauŋi, hiunji hŋquaquiŋi nyi buayä maŋqäŋqä imäkätŋqe. Nätmatqä eeqänäŋä nyi ämetŋqe, 10 iwäsäutmä, hŋqu Si äktapätŋqeqä’ tuäniqe.
13 Itaŋga, ämaqä mbqä motauqä iqu, kiŋä näŋi ätqäuqe, hiŋui qäukuä yätu moquŋqä da yäniqe. Iqu iqueqä suqä quvqeŋqä womba itä, quikuä ptqä äqänätä, tii tuäniqe. ‘Goti Hanjuwä Iquki, nyi ämaqä suqä quvqä imäk-qunji. Si nyinyqä qeqä äkimänänä.’ 14 Nyi tiiŋä etqä. Ämaqä tqu, aŋämqä aŋgi äwätäqäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi, aaŋä qäyunäŋä-qu hiäniqe. Itaŋga ämaqä huiziqu, hmanji. Quati tiinji. Ämaqä quwqä yoqe haqeu mamäŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu mändi kittqiyeŋqiyä. Iŋäqe ämaqä iquauqä yoqe mändi kittqŋgaŋguwä iquauŋi, Goti Hanjuwä Iqu haqä iqä mamäuŋqiyä” ätukqe.
Jisasi Iqueŋqätä, ymeqä wäŋqä iquauŋqätä* Matiu 19:13-15; Makä 10:13-16
15 Iŋgaŋi qokä-apäki, ymeqä wäŋqä iquautä, däŋä iquautä, Jisasi Iquenyqä ätuma äpkuwi. Ii, Jisasi Iqu iquauŋi hipa haqeqi wiyätŋqänä. Iŋäqe wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, hiŋuä e äqumbiyi, “Ätuma mapqä pambiyä” ätukuwi. 16 I tquaŋguwäŋga, Jisasi Iqu ymeqä iquau tääqä ätuätumeqe, Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iquauŋi, tii ätukqe. “Iqua änyimapŋqä qäyä äppu, ‘oeyä’ mätquä pambiyä. Goti Hanjuwä Iqunä miqeuŋi, ymeqä täsua eŋqä-paŋä isuauqeqä. 17 Nyi naqä-qakuä etqä. Ämaqä hŋqu, ymeqä täsua eŋqä-paŋä eä, Goti Hanjuwä Iqunä miqe mämeqä imitätqe, iqu iuŋqe, mäwqä yäniqeqä” ätukqe.
Ämiqä, kuapänäŋä-täŋä hŋqu, Jisasi Iqutä kukŋuä ätŋgiyiŋqä Matiu 19:16-30; Makä 10:17-31
18 Ämiqä hŋqu Jisasi Iqueŋi, “Ämotqueqä Äŋguänäŋä Iquki, nyi häŋä hea ique-ique pmeqä mamqe, äänä imäkmqäwä?” ätukqe.
19 I tquaŋga Jisasi Iqu kimaŋi, “Si ‘Äŋguänäŋä Iqukiyqä’ suŋqä dnyä? Ämaqä äŋguänäŋi, Goti Hanjuwä Iqunänjqä” ätukqe. 20 “Kukŋuä-suqeŋqe, si näqŋqä eäŋnä. ‘Qokä-apäkä ämaŋqe, huizitä huiwi yaŋä mikiqä panä. Ämaqä pizqä mapäsqä panä. Quwä mämeqä panä. Kukŋuä jänä imäkqä iqueŋi, quaŋgä mätquä panä. Tnaqä-tnuŋuauqä yäpä iqi qänaknä iqätŋqeqä’” ätukqe.
21 Ga ämiqä iqu kimaŋi, “Nyi ymeqäŋgatqä suqä täuŋi qänaknä iqa äpätŋqe, täŋga täsuwänä” ätukqe.
22 Jisasi Iqu qätä iiŋä äwiyäqe, tii ätukqe. “Si nätmatqä hŋquenyqä äwa yqänä itqäŋinyä. Tqä nätmatqä eeqänäŋi, ämaqä hŋqua mbqä ipŋqä äma äwätnä, mbqä ämetnä, nätmatqä maeqä iquau iwäsäutnä, hmbunä-hmbunä wisŋqe. Si iiŋä imäkätŋi, qäukuä haqä yätuŋi nätmatqä äŋguänäŋi ämatŋi. Ii itnitaŋi, Nyi qänaknä nyivändiyä” ätukqe.
23 Ämiqä iqu iiŋä tqaŋgi äwiyäqe, iqueqä nätmatqä kuapänäŋä etaŋgqeŋqä, äwqä haŋä äwikqe.
24 Iŋgaŋi Jisasi Iqu iiŋä äqunäqe, tiiŋä ätukqe. “Ämaqä nätmatqä kuapä-täŋä iqua, Goti Hanjuwä Iqunä miqä iu paquvqe, qeiqinyä manä, yäŋänäqŋqeuta paquvqeqä. 25 Kametqä hŋqu, qäkä guä ktäpiqä yäŋä hovqä iu wätŋqe, iqu yäŋänäqŋqeutanä wänä. Iŋäqe, ämaqä mbqä kuapä-täŋä iqua, Goti Iqueqä miqeuŋqä paqupŋqä yäŋänäqŋqe, kametqä iqueqeuŋi ämäwqätäunä” ätukqe.
26 I tquaŋgi äwiyäpiyä iqua, “Mbqä kuapä-täŋä iqua yäŋänäqŋqeuta paqupŋqä etaŋgutqe, ämaqä qui imäknätqäŋuwitaŋi, häŋä hea ique-ique pmeqe, tqu meniqiyä?” ätukuwi.
27 Ga Jisasi Iqu kimaŋi, “Nätmatqä ämaqä iqua änä mimäkqä iqaŋgpqe, Goti Hanjuwä Iqu qäyunä imäkäŋqiyä” ätukqe.
28 Iŋgaŋi Pitä iqu, “Qätä nyi. Ne neqä nätmatqä eeqänäŋi ae ävämetanä, Si äkivändqa äquvepqueqä” ätukqe.
29-30 I tquaŋga, Jisasi Iqu kimaŋi, “Nyi naqä-qakuänäŋä etqä. Ämaqe, Goti Hanjuwä Iqunä miqä iuŋqä indqänäpiyä di, quwqä aŋä, ymeqä-apäkä, käta-käŋguäkau, kunaqä-kunuŋuau, ävämequwä iqua, qu qua täu yqänä äpmapiyäŋgaŋi, nätmatqä kuapänäŋä mapnä. Iiŋä ävquatämäupqä diŋqe, häŋä mapŋqä di ämäwqätäunä. Itaŋga hea qänakŋäŋgaŋi, häŋä hea ique-ique pmeqe mapnuwiqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, äpäkonätŋqä diŋqä aŋgi ätukqeŋqä Matiu 20:17-19; Makä 10:32-34
31 Iŋgaŋi Jisasi Iqu, Iqueqä ämaqä 12 iquau itmeqe, tii ätukqe. “Ne Jerusälemäŋqä watuŋqueqä. Itaŋga nätmatqä Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä-tqä iqua, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iquenyqä ätukuwi, eeqänäŋi ätimäuniqeqä. 32-33 Iŋi qu Iqueŋi, nokuiyqä iquauä hipa iu wipnuwiqä. Iŋgaŋi qu Ique ewiiqä kukŋuä ämitäpu, quvqä imäkäpu, makukuä äwuqutäpu, guä yäŋä-täŋi ämepu, täua ätäväpu, pizqä päkpnuwiqä. I etaŋgi hiunji hŋquaqu päwqaŋga, hŋquququeŋi ävauniqeqä” ätukqe. 34 Iiŋä etaŋgi wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä iqua, kukŋuä quatiŋqe, qu maqŋqä ekuwi. Kukŋuä ii iquauŋqä zä witaŋgi, qu iiŋqe näqŋqä äŋguänä miqä imiŋuwi.
Jisasi Iqu, hiŋuä quvqä hŋque äŋguä iwimäkkqeŋqä§ Matiu 20:29-34; Makä 10:46-52
35 Jisasi Iqu, aŋä-himqä Jeriko timäutŋqä wätqätaŋga, ämaqä hiŋuä quvqä hŋqu, hänaqä maŋä iqi mbqäŋqä yatŋqä iqämanmiŋqe. 36 Iqu ämaqä yukä äkakäqäqä pqaŋgä qätä äwiyäqe, yatŋqä ävätä, “He squä imäkätqäŋäuä?” ätukqe.
37 Qu kimaŋi, “Jisasi Nasäretqätaŋä Iqu äquvepqiyä” ätukuwi.
38 Iwä, ämaqä hiŋuä quvqä iqu tääqä yäŋänäqŋqä, “Jisasi Dewiti iqueqä Ymeqä Iquki, Si nyinyqä huäqä äkunänä” ätukqe.
39 I tqaŋgi äwipiyi, ämaqä qaŋä hiŋuiqä äppiyä iqua, “Si maŋä matqä panä!” ätukuwi.
Qu ii qäyä ätquaŋgä, iqu maŋä yäŋänäqŋqä, “Dewiti iqueqä Ymeqä Iquki, Si nyinyqä huäqä äkunänä” ätukqe.
40-41 Iŋgaŋi Jisasi Iqu äpmiŋqe, kiŋä nämä ätqäutä, “Ämaqä ique ätuma bpiyä” ätukqe. Ämaqä hiŋuä pisqä iqu, Iqu-täŋä qäqiqi pqaŋga, “Nyi äänä ikimäkmqä kiŋgiyä?” ätukqe.
I tquaŋga iqu kimaŋi, “Naqä Iquki, ŋqä hiŋui äŋguä qänmqä änyiŋgiyä” ätukqe.
42 I tquaŋga Jisasi Iqu kimaŋi, “Tqä hiŋui äŋguä qändŋqinyä. Tqä quuvqä heqiyqe, äŋguä ikimäkqiyä” ätukqe.
43 Iŋi maqänäŋi, iqueqä hiŋui äŋguä äqäŋgqe. Iŋgaŋi iqu Goti Hanjuwä Iqueqä yoqä haqeqä ämamäutä, Jisasi Ique qänaki äwivändqa äukqe. Qokä-apäkä hiŋuä iiŋä äqumbiyi, qu eeqänä Goti Hanjuwä Iqueä yoqe haqeqä ämamäukuwi.

*18:14 Matiu 19:13-15; Makä 10:13-16

18:17 Matiu 19:16-30; Makä 10:17-31

18:29-30 Matiu 20:17-19; Makä 10:32-34

§18:34 Matiu 20:29-34; Makä 10:46-52