20
Kukŋuä ktqä, ämaqä wainqä wäuŋuä iu ipnuwäŋqä iiŋqä
“Nyi kukŋuä ämaqä yoqä-täŋä pmapnuwä iquauŋqä i etqe, ii tiiŋä etaŋgi. Goti Qäukuä Yätutaŋä Iqunä miqe, tiiŋä eŋqä-paŋiqä. Ämaqä hŋqu qua kanä eä, ziŋuä quaesqäŋga 6 klokiuŋi ämaqä hŋquau, iqueqä wainqä wäuŋuä iu wipŋqä, itmewäŋqiyä. Ämaqä wäuŋuä imipqä iqua, ‘Ne hiunji tque wäuŋuä itanä, mbqä huätäkŋqä metuŋqueqä’ tquaŋguwäŋga, ämaqä naqä iqu iquauŋi, iqueqä wainqä wäuŋuä iuŋqä dowatäŋqiyä. 3-4 Hiunji ziŋuitäŋi 9 klokŋga, iqu äwätä, ämaqä hŋqua ququawä aquväqŋqä iu hiŋginäwa tqäutaŋgä äqunäqe, tiiŋä tuäŋqiyä. ‘He-pqe äwäpu, nyaqä wainqä wäuŋuä iu wäuŋuä iqaŋgpqe, nyi mbqe, qäyunä etapmqänä.’ I tquaŋga, qu upŋqäuä. Hiunji quemisqä 12 klokŋgatä, äwiyqä 3 klokŋgatä, ämaqä naqä iqu ququawä aquväqŋqä iuŋqä aŋgi äwätä, suqä asitaŋinä imäkäŋqiyä.
Itaŋi heatqä awiyqä 5 klokiuŋi, iqu äwätä, ämaqä huizi iquau-pqe, hiŋginäwa pämä tqäutaŋgä äqunäqe, yatŋqä tiiŋä väŋqiyä. ‘Äänä etaŋgikä? He hiunji tqueŋi, wäuŋuä maeqä hiŋgi, suŋqä tqäuŋäuä?’ Qu kimaŋi, ‘Ämaqä hŋqu, ne wäuŋuä mänätapqä iqeqä’ tupŋqäuä. Itaŋi iqu iquauŋi, ‘He-pqe äwäpu, nyaqä wainqä wäuŋuä iu, wäuŋuä nyipiyä’ tuäŋqiyä.
Hiappkä ae äyä wiqaŋga, wäuŋuä kaniqu, iqueqä wäuŋuä-wiyqä iquau miqä ique, tiiŋä tuäŋqiyä. ‘Si ämaqä wäuŋuä imäkqä iquau tääqä ätuätumetnä, mbqä wiyä. Si mbqä wisŋqä ipäqiyätŋäŋgaŋi, qänaki ätimäupqä iquau ganä ävätnä, qu-ganä ätimäupqä iquauŋi qänaki wisŋäŋqeqä.’ Ga ämaqä wäuŋuä heatqä awiyqä 5 klokiu ipäqäpqä iqua äpäpu, hŋqunä-hŋqunä mbqä huätäkŋqä mapŋqäuä. 10 Itaŋga ämaqä wäuŋuä qu-ganä ipäqäpqä iqua äpäpu, ‘Ne mbqä kuapänä meŋqunä’ kŋuä indqäŋgaŋgpqä-qe, oeyqä. Iqua-pqe hŋqunä-hŋqunä mbqä huätäkŋqä hŋqunä mapŋqäuä. 11 Qu quwqä mbqä ämepiyä du hiŋuä äqumbiyi, wäuŋuä kaniqueŋi äkasuwä tiiŋä tupŋqäuä. 12 ‘Ämaqä qänaki ätimäuquwä iqua, wäuŋui wäŋqäpu qäyä iquwä-qe, si mbqe ne änätapŋä-paŋi, iquau-pqe asänä äwinyä. Ne wäuŋuä tnäŋä iqa pätqätaŋgu, mäptqä-pqä natätŋqe, täŋga täsuwänä.’
13 Wäuŋuä kaniqu qätä iiŋä äwiyäqe, ämaqä iquautaŋä hŋqueŋi tiiŋä tuäŋqiyä. ‘Näueqä iqukiyä. Nyi siŋi, quvqä miktqueqä iqänä. Täŋga ziŋuitäŋi, ye mbqä huätäkŋqeŋqä “äŋguiqä” ätquee. Qäyutanä? 14 Si tqä mbqe ämetnä, uvä. Ŋqä änyiŋqä dutanä, ämaqä yäpakä äpätqä iqueŋi mbqä asiqunä wimqänä. 15 I nätmatqä tqä ma, ŋqeqä. Nyaqä mbqe iwäsäuqaŋgaŋi, ŋqä änyiŋqä iuŋi, pmua tqu nyimäkätŋqäwä? Aaŋqeqä. Nyi ämaqä tquauŋi suqä äŋguä di iwimäkqaŋgqeŋqe, si äkasuwä suŋqä kmŋgiyä?’ tuäŋqiyä.” 16 Itaŋi Jisasi Iqu tii ätukqe. “Kukŋuä ktqä ämänätqueqä-pa, asä iiŋi, ämaqä täŋga yäpakä äpmeŋuwä iqua, hiŋuiqä pmapnuwiqä. Itaŋga ämaqä täŋga hiŋuiqä äpmeŋuwä iqua, qänaki pmapnuwiqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, nätmatqä äwimeniqeŋqä aŋgumä ätukqeŋqä* Makä 10:32-34; Lukä 18:31-34
17 Jisasi Iqu Jerusälemäŋqä qaŋä äwätäqäŋgaŋi, Iqu Iqueqä wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä 12 iquaunä ämitmetä, qeiqi tiiŋä ätqäumiŋqe. 18 “Qätä nyipiyä. Täŋgaŋi ne Jerusälemäŋqä äyätanä, äyä ätqeyqunä. Yäŋiŋi, Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqueŋi, qu hiqäva-imäkqä naqä iquauqätä, kukŋuä-suqeŋqä näqŋqä iquauqätä, hipa iunä wipŋqäuä. Itaŋga iqua Iqueŋi, kukŋuä ämitäpu, ‘Iqu äpäkonätŋqeqä’ tpŋqäuä. 19 Iŋgaŋi qu Iqueŋi, ämaqä Israitqä iqua qäyä etaŋgi huizi iquau-mända wipŋqäuä. Ämaqä iiŋä iqua, Iqueŋi ewiiqä kukŋuä ämitäpu, täuatätäu ipu, itaŋga zä-huätati äuepŋqäuä. Itaŋi hiunji hŋquaqui-hŋqueŋä iuŋi, Goti Hanjuwä Iqu Ique aŋgumä ävauqumuatäŋqiyä” ätukqe.
Jemisi Jonä gueqiyqä känai, Jisasi Ique yatŋqä äwikqeŋqä Makä 10:35-45
20 Qänakŋi Sepri iqueqä ymeqä iŋgueqiyqä känai, Jemisi iquesä Jonä iquesä ätuma, Jisasi Ique äwimakuwi. Äwimapiyi, ii Iqu-täŋä iqi qoŋä äwoktäutä, “Nyi yatŋqä hŋqu kimqänänjqä” ätukqe.
21 Itaŋi Iqu iiŋi yatŋqe, “Si nätmatqä äkitaŋiŋqä kiŋgiyä?” ätukqe.
Ii kimaŋi tii ätukqe. “Nyi Si ämaqä ämitŋäŋgaŋi, tii ttŋqeŋqä änyiŋgiyä. Ŋqä hikŋä tquaqu, hŋqu saqä hipa ämuaŋgisa pmeqaŋga, hŋquququ hipa qunamäuqäŋgisa pmeniŋqeqä.”
22 Iqu kima tiiŋä ätukqe. “Nätmatqä he yatŋqä änyiquwiŋqe, he änyä maqŋqä yqänä eŋäuä. Eqä-häkä Nyi nmqä änyäŋqe, Jisasi Iqu eqä-häkiŋqä naqä-qakuä ätkqä hmanä. Ktqe ätkqeqä. Iqu haŋä-iqä Goti Iqueqä äwqä tnäŋä iuta wimeniŋqä diŋqä ätkqe. Matiu 26:39; Jonä 18:11; Itkimäkqä 16:19. qe-pqä inä nyiyŋqätanä?”
Itaŋi iquaqu, “Ŋŋqä. Ye-pqä qäyu äneŋqueä” ätukiyi.
23 Iqu iquaquiŋi tii ätukqe. “Qe naqä-qakuä ändqinyqä. Eqä-häkä Nyi nmqä änyäŋqe, qe nyiyŋqeqä. Iŋäqe Ŋqä hipa ämuaŋgisatä, qunamäuqäŋgisatä pmanyiyäŋqe, Nyi atäuŋuä miqä da imqänä. Nyaqä Apiqu ämaqä hŋquaqu atäuŋuä itä, zä-hawi ämaqä iquaquinyqä näwenyä ämaeqeqä.”
24 Wäuŋuäŋqä ämotquamiŋqä 10 iqua, iŋgueqi Ique tquaŋgiyiŋqä qätä äwipiyitaŋi, qu iquaqui himänä äwiyäpu, äwqä äkasuwä imäkkuwi. 25 Iwä Jisasi Iqu iquau tääqä ätuätumeqe, tii ätukqe. “He näqŋqeqä. Ne Israitqä qäyä etaŋgi huizi iquau miqä iqua, yäŋänäqŋqetä, yoqä naqetä ämapu, quwqä ämaqeuŋi, äwiŋqä quwqä dunä qänaknä ipŋqä iwimäkätqäŋäuä. 26 Iŋäqe, hiyaqä awä iqiŋi, suqä tä mäwiqä itŋqeqä. Oeyqä. Ämaqä hŋqu, hiyaqä awä iqisaŋi hiqä ämeyätŋqä wiŋgaŋgutqe, iqu heqä wäuŋuä-eyqä-qu pmetŋqeqä. 27 Auä, ämaqä hŋqu, hiqä naqä pmetŋqä wiŋgaŋgutqe, iqu hiyaqä wäuŋuä-eyqä hiŋgäŋqä-qu pmetŋqeqä. 28 Ämaqeuqä Ymeqä Ekqä Iqu suqä iiŋi asä inä imäkqiyä. Iqu äpkqe, ämaqe Ique wäuŋuä yätamäkqä wipŋqä äpkqä manä, oeyqä. Iqu äpkqe, iquau wäuŋuä yätamäkqä ävätä, Iqueqä häŋä-pmeqe ävätä, qokä-apäkä kuapänäŋä iquau aŋgu mbqä imetŋqä äpkqeqä” ätukqe.
Jisasi Iqu, hiŋuä pisqä hŋquaqui äŋguä iwimäkkqeŋqä§ Makä 10:46-52; Lukä 18:35-43
29 Iqua aŋä-himqä Jeriko ävämeqaŋguwäŋga, qokä-apäkä kuapänäŋi Ique qänaki äwivändkuwi. 30 Iŋgaŋi ämaqä hiŋuä pisqä, hänaqä maŋä iqi äpmeqäsmiŋiyä hŋquaqu, “Jisasi Iqu qaŋä äpqiyä” tqaŋgä äwiyitaŋi, tääqä yäŋänäqŋqä tiiŋä ätukiyi. “Naqä Iqukiyä. Dewiti iqueqä Ymeqä Iquki, Si yenyqä qeqä äkimänänä.” 31 Qokä-apäki, qu iquaqu tääqä tqaŋginyä qätä äwipiyi, maŋä matqä iyŋqä yäŋänäqŋqä ätukuwi. Iiŋä qäyä ätquaŋguwä-qe, iquaqu aaŋä tääqä yäŋänäqŋqä ätkiyi. “Naqä Iqukiyä. Dewiti iqueqä Ymeqä Iqukiyä. Si yenyqä qeqä äkimänänä.”
32 Jisasi Iqu qaŋä äumiŋqe, tääqä tqaŋginyä äwiyäqe, Iqu iqi ätqäuwäqe, iquaqui tääqä ätuätumetä, tii ätukqe. “Qeŋi, äänä qemäkmqä qeŋgiyä?”
33 Itaŋi iquaqu kimaŋi, tiiŋä ätukiyi. “Naqä Iqukiyä. Yeyaqä hiŋui äŋguä qäneŋqä yemäktŋqä äyeŋgiyä.”
34 I tquaŋgiyäŋga, Iqu iquaquinyqä huäqä wuŋgaŋgi, iquaquiuä hiŋuä iuŋi, a qe ämikqe. Maqänäŋi, äŋguä imänyiyi, hiŋuä äqänäsinyä, Ique qänaki äwivändqa äukiyi.

*20:16 Makä 10:32-34; Lukä 18:31-34

20:19 Makä 10:35-45

20:22 Jisasi Iqu eqä-häkiŋqä naqä-qakuä ätkqä hmanä. Ktqe ätkqeqä. Iqu haŋä-iqä Goti Iqueqä äwqä tnäŋä iuta wimeniŋqä diŋqä ätkqe. Matiu 26:39; Jonä 18:11; Itkimäkqä 16:19.

§20:28 Makä 10:46-52; Lukä 18:35-43