21
Qäukuä änyä-häŋiŋqätä, qua änyä-häŋiŋqätä
Nyi ii iqaŋgi äqunmi, huizi, qäukuä änyä-häŋä hŋqutä, qua änyä-häŋä hŋqutä, äquŋgqe. Qäukuä qua hiŋuiqä äwämiŋiyä iquaqu, hma ae eqaŋgiyäŋga, ga eqä-pŋä-pqä iqu, yqänä matuqä ikqe. Itaŋga nyi aŋä-himqä Goti Hanjuwä Iqu Iqueqäŋqä atäuŋuä ikqä, Jerusälemä änyä-häŋä iuŋi, hiŋuä äquŋgqe. Ii apäkä hŋqu, kiqä qokique ämuanätŋqä qeqätqä näwi imäkŋgqä-pa, qäkämä qeqätqä iiŋä imäkŋqä, Goti Hanjuwä Iqutä qäukuä haqä yätu äwiŋqeutaŋi, äväma quvepqaŋgi äquŋgqe. Itaŋgqäŋga, zä-hawä iutaŋi, maŋä yäŋänäqŋqä hŋqu tii tqaŋgi äwikqe. “Qätä nyipiyä! Täŋgaŋi Goti Hanjuwä Iqueqä aŋi, qokä-apäkitä äpmeqi. Iŋi Iqu quwqä awä iqi pmetäŋqiyä. Ga qu Iqueqä qokä-apäkä heqaŋgpi, Iqu Iqueqä-kiuä qutä anä äpme, quwqä Goti äpmeŋqiyä. Iqu, kŋuä äpakä maqiyqä ipŋqä, quwqä hiŋuä eqä ye esäŋqiyä. Itaŋga qokä-apäki, mapäkoŋqä danä iqäpnuwi. Nätmatqä qäŋgatqeta äwäka äpäŋqe, täŋgaŋi, qäpu iqaŋgqetaŋi, äwqä haŋä-iqä, kŋuä qäyqä, itaŋga täŋä-huŋqä mäwimeqä da iquäniqeqä.”
Iwä Zä-hawiu Äpmeŋqä Iqu tii ätkqe. “Qätä nyipiyä. Nyi nätmatqä eeqänäŋi, änyä-häŋä imäkqänä.” Ii ätätäqäŋga-pqe, tii-pqe inä ändkqe. “Si kukŋuä tä tuwaŋuä qäyeyä. Ii, aaŋä naqä-qakuänäŋä etaŋgi, ga ämaqä eeqänäŋi, iquenyqe quuvqä heqäpŋqänänyä.” Itaŋgaŋi, Iqu tii ändkqe. “Nätmatqä eeqänäŋi ae ätimäuqiyä. Hiŋuiqäŋqätä, yäpakiŋqätäŋi, Nyi Ŋqä-näuänjqä. Nätmatqä eeqänäŋiŋqä Qakuä-qunä emä, eeqänäŋi qäpu Imäkqä-qunjqä. Itaŋga ämaqä hŋqueqä quväki ye ävätŋqe, Nyi iqueŋi, eqä esquä hea ique-ique pmeqä vqä iquesaŋi, mbqä maeqä, hiŋgi guätŋqä wimqänä. Ga ämaqä hŋqu mäkä äunäpiyä iuŋi ämäwqätäuqaŋgutqe, Nyi iqueŋi nätmatqä ii ävätmä, ga Nyi iqueqä Goti pmetaŋgundi, iwä iqu Nyaqä ymeqä pmetäŋqiyä. I etaŋgi, ämaqä pemä miqä itqäŋuwä iquatä, quuvqä maeqiyqä itqäŋuwä iquatä, suqä aaŋä quvqänäŋä imäkätqäŋuwä iquautä, ämaqä pizqä äpäsqätqäŋuwä iquautä, huiwä yaŋä hiŋgi äväkitqäŋuwä iquatä, paaqä imäkätqäŋuwä, ä goti quaŋgä iquauŋqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquatä, itaŋga kukŋuä quaŋgä ätätqäŋuwä iutäŋi, qu hovqä naqänäŋä hikä piyaŋä-weqä tä nätqätaŋgqä iuŋqä upnuwiqä. Ii äpäkoŋqä huizi iquvqä.”
Jerusälemä änyä-häŋä iqueŋqä
Asä qäŋgaŋi, eŋätqä hŋqu nyinyqä äpkqe. Iqu eŋätqä 7, nätmatqä ämaqä qui imäkqä yäpakä hevqä maŋguä iŋqä, a äqätmiŋuwä iquautaŋä iquvqä.* Itkimäkqä 15:1-7 Itaŋga eŋätqä iqu tii ändkqe. “Si biyä. Nyi apäkä Sipsipqä Meqä Iqu metŋqä iqäqä iiŋi, ämäktquamqänänyä.” 10 Itaŋi iqu Dŋä Äŋguä Iqueqä yäŋänäqŋqeta, qoqoŋä naqänäŋä haqä yämŋä hŋqueŋqä änma äukqe. Qoqoŋä yäŋisaŋi, iqu aŋä-himqä, Goti Hanjuwä Iqu Iqueqäŋqä ätkqä Jerusälemä ii, Iqutä qäukuä haqä yätu äwiŋqeuta äväma quvepqaŋgi, ämändquakqe. 11 Goti Hanjuwä Iqu anä pmetaŋgi, Iqueqä tä yäŋqä naqänäŋi aŋä-himqä iisa äyänmiŋqe. Tä iqueqä we-huŋqe, hikä jaspa äŋguänäŋä kiqä mbqä haqä nändi ikutotqäŋuwä-paŋä, huitaŋänäŋä, aaŋä quvanyäqŋqeqä. 12 Aŋä-himqä iiŋä ii, täkŋä naqänäŋä haqä yämä äqänmiŋqe. Täkŋä iqueŋi, kiqä hävqä qŋqaŋi, 12 imäknmiŋqe. Ga qŋqaŋä iquau-täŋä qäqiqiŋi, eŋätqä hŋqunä-hŋqunä ätqäumiŋuwi. Itaŋgqäŋga Israitqä iquauqä kawäka 12 iquauqä yoqe, hävqä qŋqaŋä iquauŋi, hŋqunä-hŋqunä äqänmiŋqe. 13 Itaŋga täkŋä iiŋä, mäptqä yapqä iŋgisa äqänmiŋqeuŋi, kiqä qŋqaŋi, hŋquaqui-hŋqueyqä. Itaŋgqäŋga täkŋä mäwqä hŋgisa äqänmiŋqeuŋi, asä hŋquaqui-hŋqueyqä. Ŋŋ asä täkŋä mäwqä huiziŋgisa äqänmiŋqeuŋi, hŋquaqui-hŋquenjqä. Itaŋga mäptqä wiqä iŋgisa äqänmiŋqeuŋi, asä hŋquaqui-hŋque inänjqä. 14 Aŋä-himqä iiŋä ique täkŋä äqänäŋqe, iwä täkŋä iqu yäŋänäqŋqä qänätätŋqe, hikä 12 iqua äkŋgäumiŋqe. Itaŋgqäŋga ämaqä 12, Sipsipqä Meqä Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquauqä yoqe, hikä iquauŋi hŋqunä-hŋqunä äqänmiŋqe.
15 Eŋätqä nyitä kukŋuä anä ätkueä iqu, aŋä-himqä ii, itaŋga kiqä täkŋä naqä ique, itaŋga qŋqaŋä täkŋä ique imäknäŋqä iquau, quwqä quäuqeŋqätä, homäŋiŋqätä iwäsäutŋqä, golqä yäkqe a äqätmiŋqe. 16 Itaŋga aŋä-himqä iutaŋä täkŋä mäwqä iŋgi-iŋgisaŋä hiqŋqe, asänäŋi. Iiyqä quäuqetä, naqetäŋi, hŋqu mändi ma, iquaquiyqä hiqŋqe asänänjqä. Itaŋga eŋätqä iqu aŋä-himqä ii, iqueqä yäkqetä hiqŋqeŋqä iwäsäukqe, kiqä hiqŋqe 2,200 Kiqä hiqŋqe 2,200 kilomita. Hänaqä Menyämata Lae buŋqä änyäŋqä iqu, kiqä hiqŋqe, 240 kilomita inänjqä. ätimäukqe. Aŋä-himqä iiyqä iŋgi-iŋgisaŋä iwäsäuqätä, kiqä haqä yäŋiŋitä-pqä qäsä iwäsäukqe, eeqänäŋi hiqŋqe asänä ätimäukqe. 17 Iqu aŋä-himqä iutaŋä täkŋä äqänäŋqä-pqe iwäsäukqe, iqueqä hiqŋqe 144 ätimäukqe. Hiqŋqä iiŋä iwäsäuqe, ii ämaqä hŋqueqä äquaŋä iutaŋi, hipa pätäkiqä iuŋqä iwäsäutqutätqäŋuwä ii eŋqä-paŋi. Itaŋga eŋätqä, täkŋä hiqŋqä ique iwäsäukqä iqu, hiqŋqä ii qesä iwäsäukqe.
18 Ga aŋä-himqä iutaŋä täkŋi, Goti Hanjuwä Iqu hikä jaspaitä täkŋä äqäyätä, itaŋga Iqu aŋä-himqä iiŋi, golqä itänä ämätkqe. Ga kiqä äyäŋqä di, huiwä hiqumuaŋä hiŋuä iqäŋqä-paŋä aaŋä quvanyäqŋqeqä. 19 Ga aŋä-himqä iutaŋä täkŋä iquvaŋä buŋi, Goti Hanjuwä Iqu hikä huitaŋä-huitaŋä, mbqä naqäŋqä äwämiŋqe, ämetä huyä-quayuŋuä eŋqä-pa iwimäkkqe. Itaŋga iquvaŋä buŋi, hikä aaŋä äŋguänäŋä jaspa iqu ganä äsekqe. Itaŋgqäŋga huizi, hikä säpayä ique, äsekqe. Ga hikä huizi äsekqä yoqe, aketä iquvi. Itaŋga hikä huiziqu iqueqä yoqe, emelatqä iquvi. 20 Ŋŋ, hikä huizi, satonikisi ique äsetä, ä huiziqu, koniliyanä ique äsekqe. Itaŋga hikä hŋquququ, klisolaitä iqu etaŋgi, itaŋga huiziqu, kiqä yoqe, belitä iquvi. Ga hikä huizi iqu, topasi iqu etaŋgqäŋga, ŋŋ hikä 10 iqu, klisoplesi iquvi. Ä hikä huiziqu, hayäsinä iqu etaŋgi, itaŋga yäpaki, amelisi ique, iquau äsekqe. 21 Ga hävqä qŋqaŋä 12 iqua, qu kamä naqänäŋä eŋqä-paŋiqä. Ga kamä iiŋä iqua, mbqä naqäŋqä imäkqä eä, aaŋä qäpaiqänäŋi. Ä hävqä qŋqaŋä hŋqunä-hŋqunäŋä iquauŋi, kamä hŋqunä-hŋqunä imäknmiŋqe. Ŋŋ aŋä-himqä yäpä yäŋgisaŋqä huäŋqe, golqetänä imäkäŋqe. Ga golqä iiŋi, kiyä mamätqä, aaŋä quvanyäqŋqeqä.
22 Ga aŋä-himqä iuŋi, nyi hiqäva-imäkqä aŋä hŋqu hiŋuä mäquŋquä ikqe. Goti Naqä, Yäŋänäqŋqä Eeqänäŋä-täŋä Iqutä, Sipsipqä Meqä Iqutäŋi, hiqäva-imäkqä aŋä iquenyqä tŋäŋqä Iquaquvqä. 23 Itaŋga aŋä-himqä iuŋi, mäptqä, ä qaŋuä äyänätä we hunätŋqe, hmanjqä. Goti Hanjuwä Iqueqä yoqä naqä motquetŋqä tä-yäŋqä naqänäŋä iqu, aŋä-himqä iu yäŋguäniqe. Ŋŋ Sipsipqä Meqä Iqu hiqi-tä eŋqä-pa, aŋä-himqä iu äyäwqätä pmetaŋgi äquŋgqe. 24 Iwä qokä-apäkä hueqä-himqä eeqänäŋiutaŋi, qu qaŋi, Tä Iqu yänätaŋgqeu upnuwi. Itaŋgqäŋga qua eeqänäŋä iu ämiqä naqä äpmakäwäŋuwä iqua, nätmatqä äŋguänäŋä quwqä yoqä naqä motquapŋqä isua, iqinyqä äma ppnuwi. 25 Ga heatqä hiawiqe, aŋä-himqä iuŋi, matimäuqä etaŋgi, aŋä-himqä iutaŋä täkŋä hävqä qŋqaŋä eeqänäŋä iquauŋi, mämäyeqä, hiunji ique-ique hutänätäniqeqä. 26 Hueqä-himqä iquauqä nätmatqä äŋguänäŋä, yoqä naqä ävätŋqä eeqänäŋi, qu aŋä-himqä yäpä yäŋgisa äma mipaqupnuwi. 27 Mä nätmatqä, Goti Iqueqä hiŋuä iqi äŋguä maeqä, kiyä mätqä itä, ä ämaqä, suqä aaŋä quvqänäŋä imäkmipqä itä, ämaqä quaŋgä ätmipqä itäŋi, qu eeqä, aŋä-himqä yäpä yäŋgisa mäyqä ipnuwi. Hma naqä-qakuiqä. Ŋŋ qokä-apäkä quwqä yoqe, Sipsipqä Meqä Iqueä häŋä-pmeqä bukä iu äqänäŋqä iqua, qu quwänä aŋä-himqä yäpä yäŋgisa pepnuwi.

*21:9 Itkimäkqä 15:1-7

21:16 Kiqä hiqŋqe 2,200 kilomita. Hänaqä Menyämata Lae buŋqä änyäŋqä iqu, kiqä hiqŋqe, 240 kilomita inänjqä.