2
Goti Iqueqä iwäsäuqeŋqä
Iŋi he huizi iquauŋqe, “Quvqä-quaiqä” ätäpu iwäsäutqäŋuwä eeqänäŋä iquenä, suqä quvqä iqua imäkätqäŋuwi, he asä inä imäkätqäŋuwitaŋi, “Ne quvqä maequneyqe” matqä ipnä. He iquauŋqe, “Suqä quvqä iiŋä imäkqä-quaiqä” ätäpiyäŋgaŋi, hiqä-heoŋqä-pqe inä tmbŋqe. Ne näqŋqe. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä suqä quvqä iiŋä imäkätqäŋuwä iquauŋi, kima ävätäqäŋgaŋi, qäyunänä vänä. Si huizi iquauŋqe, “Iqua suqä iiŋä imäkquaiqä” ätätnä, asänä imäkqä iquki, “Goti Iqu ämaqeu kukŋuä mitqeuŋi, ämäwqätäumniqeqä” kŋuä kiyä? Goti Hanjuwä Iqu äŋguä ikitquetä, hea quäuqä sinyqä hiŋuä äqänä äpme, tqä suqä quvqeŋqä kima maqänä mäktapqä itŋqe. Iqu äŋguä kuapänä e qäyä ikitqueqaŋgqeŋqe, ii nätmatqä hiŋgiŋqä eŋqä-paŋä äqunäŋnä? Iqu äŋguä iiŋä ikitquetŋqe, ii, si tqä kŋuä äkunmäknätnä, suqä quvqä vquatämäutŋqä iiŋqe, äktma äwätŋqeyi.
Si tqä kŋuä iuŋi qŋqaŋä äyetnä, suqä quvqä iuta makunmäkŋqä itnäŋgaŋi, Goti Iqueqä äwqä tnäŋi, aquvä ämaqiyätqäŋinyä. Hiunji Goti Iqu, Iqueqä äwqä tnäŋi ätnäŋä iqi ämaetä, kukŋuä jänä imäkätäqäŋgaŋi, tqä kima qäyunäŋi, iŋga matŋi. Goti Iqu qokä-apäkä hŋqunä-hŋqunäŋi, suqä qu imäkätqäŋuwä iuŋqe kima äväniqeqä.* Apqä Bukä 62:12; Quamä-pmeqä 24:12 Ämaqä yäŋä äqänäpu, wäuŋuä äŋguä imäkäpiyitaŋi, yoqä naqä ämepu, mapäkoŋqä ipŋqä, Goti Hanjuwä Iqutä quamä anä pmepŋqä hänaqeŋqä qävqä itqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu häŋä hea ique-ique pmeqä väŋqiyä. I etaŋgqä-qe, ämaqä kŋui, quwqä-quwäŋqänä indqänäpu, kukŋuä naqä-qakuä iu tuwä äwiyäpu, suqä Goti Iqu mäwinyätaŋgqä iu qänaki itqäŋuwä iquauŋi, Iqueqä äwqä tnäŋä yäŋänäqŋqänäŋi, äväŋqiyä. Ämaqä eeqänäŋä suqä quvqä imäkätqäŋuwä iquauŋi, haŋä-iqä naqänäŋitä, täŋä-huŋqetäŋi, äwimeŋqiyä. Israitqä iquau-ganä äwimeqetaŋi, huizi Israitqä qäyä etaŋgi huizi iquau-pqe inä wimeŋqiyä. 10 Iiŋä etaŋgi ämaqä eeqänäŋä suqä äŋguä imäkätqäŋuwä iquauŋi, quamä pmeqä äŋguänäŋitä, yoqä naqetä, itaŋga äwqä haŋuä iŋqä itäŋi, Israitqä iquau-ganä äwimeqetaŋi, huizi Israitqä qäyä etaŋgi huizi iquau-pqe inä wimeŋqiyä. 11 Ii tiiŋä etaŋgiyi. Goti Hanjuwä Iqu qokä-apäkä eeqänäŋä iquauŋi, asänänä iwäsäuänä.
Kukŋuä-suqeŋqä
12 Israitqä iqua qäyä etaŋgi huiziqua, qu kukŋuä-suqä Goti Iqu Mosisi ique äwikqe, maeqä-quai. Qutaŋä suqä quvqä imäkätqäŋuwä eeqänäŋä iqua, qu kukŋuä-suqe maeqä ipiyä-qe, qui imäkmbnuwi. Itaŋga Israitqä kukŋuä-suqä ämepu, suqä quvqä imäkätqäŋuwä eeqänäŋä iqua, Goti Iqu kukŋuä-suqetä iwäsäuqaŋga, qu qui imäkmbnuwi. 13 Ämaqe, Goti Iqueqä hiŋuä iqi jänänäŋä timäupŋqä iqua, kukŋuä-suqe qätä hiŋginäwa äwiyätqäŋuwä ma, qätä äwiyäpu qänaknä itqäŋuwä iquayi. 14 Israitqä iqua qäyä etaŋgi huiziqua, kukŋuä-suqe maeqä epiyä-qe, quwqä kŋuä indqäŋqä iuta ämepu, kukŋuä-suqeu qänaknä ipiyäŋgaŋi, iqua kukŋuä-suqä ii maeqä qäyä epu, quwqä-quwä kukŋuä-suqä eŋqä-paŋuayi. 15 Iiŋä ipiyä iutaŋi, tiiŋiŋqä motquapnä. Goti Iqueqä kukŋuä-suqe, ämaqeuqä yäpä iŋgisa ae äqiyekqä äwi, Järämai 31:33; Asayä 51:7 kiqä wäuŋui imäkänä. Iŋi quwqä suqä-iwäsäuqŋqä kŋuä imŋä-pqe, asänä motquenä. Hŋgaŋä-pqe ‘Suqä qäyunä imäkqeqä’ indqänäpu, hŋgaŋi ‘Qäyunä manä’ kŋuä indqämbnä. 16 Nyi kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi awä ätuätŋqä-pa, hiunji qänakŋäŋgaŋi, Goti Iqu, Kraisi Jisasi Ique wäuŋuä vqaŋga, Iqu ämaqeuqä suqä kŋuä zä äwiŋqä eeqänäŋä iŋqä iwäsäuniqe.
Israitqä iquauqä suqä imäŋqä iŋqe
17 Itaŋgi täŋgaŋi, nyi he, “Israitqä iquautaŋä iquneyqä” änyuätnätqäŋuwä iquenä hitmqe. He imänäpu, “Kukŋuä-suqä iqu yätamäkqä neyäŋqiyä” kŋuä indqänäpu, “Ne Goti Hanjuwä Iqueqä ämaqä iquneyqä” ätätqäŋuwä iquenji. 18 Qu kukŋuä-suqä iuta ämetquakuwitaŋi, he Goti Iqueqä äwiŋqä iiŋqä näqŋqä ämepu, suqä qäyunäŋä, huizi iquau ämäwqätäuŋqeŋqe, ‘äŋguänäŋiqä’ ätätqäŋä. 19-20 Itaŋga näqŋqetä, kukŋuä naqä-qakuitä, kukŋuä-suqä iu witaŋgqetaŋi, he kŋuä yäŋänäqŋqe, “Ne ämaqä hiŋuä pisqä iquauŋi, hänaqe ämotquetanä, ämaqä hiawiqä imä pmetaŋguwä iquauqä we-huŋqä-qune eanä, ämaqä maqŋqä itaŋguwä iquau ämotqueqä-qune eanä, itaŋga ymeqä wäŋqä isuauŋi, kŋuä vqä iquneyqä” indqänätqäŋä. 21 Iŋi he qokä-apäkä iunä motqueqä iquenä, hiqä-hiuäŋi mämitquatŋqe, suŋqä itqäŋuwi? He awi, “Quwä mämeqä pambiyä” tqä iquenä, quwä ämetqäŋuwäta? 22 “Qokä-apäkä ämaŋqe, huizitä huiwi yaŋä mikiqä ipŋqe” tqä iquenä, he quvqä iiŋi imäkätqäŋuwäta? He goti quaŋgä iquauŋqä maeŋqä itŋqä iquenä, iquauqä hiqäva-imäkqä aŋä iuta quwä ämetqäŋuwäta? 23 He hiqä yoqe haqeqä ämamänäpu, “Goti Iqueqä kukŋuä-suqe ämeŋunä” tquenä, kukŋuä-suqe ävasuäpiyitaŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqe, qui äyä imäkätqäŋä. 24 Ii, Goti Iqueqä bukä iu, kukŋuä tiiŋi ätä äqänäŋqä-payi. “Hiyaqä quvqä iutaŋi, Israitqä qäyä etaŋgi huizi iqua, Goti Hanjuwä Iqueqä yoqeŋqä äkasuwä kukŋuä ätäpu, mändi äkittqiyätqäŋä.” Asayä 52:5; Esekiyäli 36:20
Suqä, huiwä häuä ktäŋqeŋqä
25 Si Goti Iqueqä kukŋuä-suqä eeqänäŋä iu qänaki iqaŋgtqe, Israitqä iquneqä suqä huiwä häuä ktäuqä iqu, yätamäkqä kiyänä. Iŋäqe, qu saqä huiwi häuä qäyä äkktäukuwä-qe, si kukŋuä-suqe ävakutqe, ämaqä huiwä häuä maktäŋqä iqua eŋqä-paŋä esŋi. 26 Iutaŋi ämaqä häuä maktäŋqä hŋqu, kukŋuä-suqeu qäyunänä qänaki iqaŋgutqe, Goti Iqu iqueŋi, häuä ktäŋqä iquatäŋä, asänäŋä eŋqä-paŋä qunänä. 27 Itaŋga kukŋuä-suqä-täŋä eänä, huiwä häuä ktäŋqä iquki, kukŋuä-suqe ävausqaŋgtqe, ämaqä huiwi häuä maktäŋqä, kukŋuä-suqeu qänaki imitätqä iqu, tqä suqä quvqe, ätnäŋä iqi makiyänä. 28 Nyi naqä-qakuä, “Israitqä iqunjqä” tqe, ii nätmatqä huiwitaŋä manä. Itaŋga suqä huiwä häuä ktäŋqä-pqe, ii nätmatqä huiwitaŋinä manä. 29 Israitqä naqä-qakuä-qu-tiyä-qe, iqueqä qeqä-quuvqä imŋi, ne hiŋuä mäquŋquä yanä. Itaŋga, suqä huiwä häuä ktäŋqä naqä-qakuä iqu, kukŋuä-suqeuta ma, Dŋä Äŋguä Iqu qeqä-quuvqä imŋi imäkänä. Ämaqä iiŋä iqu, yoqä naqä meqe, ämaqä iquauqä hiŋuä iqisa ma, Goti Hanjuwä Iquesayi.

*2:6 Apqä Bukä 62:12; Quamä-pmeqä 24:12

2:15 Järämai 31:33; Asayä 51:7

2:24 Asayä 52:5; Esekiyäli 36:20