5
Goti Iqutä, äwqä naqä-hŋqunä iiŋqeŋqä
Iŋi ne quuvqä ae äyä eqiyätqätaŋgu, Goti Hanjuwä Iqu neŋi, qokä-apäkä jänäŋune äyä inemäkkqe. Iiŋä etaŋgi neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqu inemäkqaŋgi, ne Goti Iqutäŋi, äwqä naqä-hŋqunä änyanä äpmeŋu. Itaŋi Jisasi Iqu neŋi, hänaqe qŋqaŋä eŋqä-pa nauteyqaŋgi, ne quuvqä eqiyätanä, Goti Hanjuwä Iqueqä qeqä imäŋqeta hiŋgi vqä yäpä iŋgisa äpaquvätanä, i äpmeŋu. Itaŋga ne, Goti Hanjuwä Iqu inätmetä, qäukuä yätuŋi, Iqutä quamä anä äŋguänäŋä pmetuŋquä diŋqä, hiŋuä äqänanä äpmeŋu. Iiŋqe, ne aquvänä itanä, Goti Iqueqä yoqe haqeu ämamäutqäŋu. Itaŋga ne aquvänäŋi, iiŋqänä miqä äyä itqäŋunä. Oeyä. Ne aquvänäŋi, haŋä-iqä änemeqä iiŋqä-pqe, inä itqäŋunä. Ii ne tiiŋiŋqä näqŋqä etaŋgiyi. Haŋä-iqä iqu, äpakänä tqäuatuŋqueŋqä yäŋänäqŋqä inemäkänä. Itaŋga ne yäŋänäqŋqä e ätqäuätaqetaŋi, ne suqä Goti Iqu äwinyäŋqä iu imäkätanä, Ique yeeqä iwimäkanä. Ga ne iiŋä imäkätaqetaŋi, Iqu ne yätamäkqä neyätŋqä diŋqä, hiŋuä äqänanä pmetanä. Itaŋga Dŋä Äŋguä Goti Iqu änätapkqä Iqu, Goti Iqueqä suqä ämaqeuŋqä kiiŋä äwinyäŋqe, näyaqä äwqeu änyuänaikqetaŋi, ne Goti Iquenyqä hiŋuä äqänanä äpmetaqäŋgaŋi, hiŋginäwa äqunanä pmeqäŋqä manä.
Goti Iqueqä suqä ämaqeuŋqä kiiŋä äwinyäŋqe, tiiŋi. Ne neqä suqä quvqe huätä mamänatuŋquä, yäŋänäqŋqä maeqä etaŋgaŋi, hea Goti Hanjuwä Iqu atäuŋuä ikqäŋgaŋi, Kraisi Iqu, ämaqä Goti Ique tuwä äwiyätuŋquä iqune, aŋgumä inetmeniqä iiŋqä äpäkoŋgqe. Ämaqä jänäŋä hŋqueqä yätamäkqeŋqe, ämaqä nesaŋä hŋqu äpäkonätŋqe, äänä mäqumuetuŋquäwä? Aaŋqe! Ämaqä suqä aaŋä äŋguänäŋä imäkqä hŋqueqä yätamäkqeŋqe, hŋqu äpäkonätŋqätiyä, ä mäpäkoŋqä yätŋqätiyä? Ii etaŋgqä-qe, ne ämaqä suqä quvqä imäkqune yqänä pmetauŋgua, Kraisi Iqu ne yätamäkqä neyätŋqä äpäkoŋgqe. Suqä iiŋä iutaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, nenyqä kiiŋä äwinyäŋqe, äyä ämänätquakqe. Kraisi Iqu äpäkonätä, Iqueqä häŋeqä äpäwäkqe, Goti Iqu, häŋeqä iuta ne jänäŋune inemäkkqe. Iiŋä etaŋgi ne täŋgaŋi, näqŋqä tiiŋä hiatuŋqueqä. Goti Iqu, ämaqä suqä quvqä imäkqä iquauŋi, Iqueqä äwqä tnäŋä iuta kima vqaŋgutqäŋgaŋi, Kraisi Iqu ne qui mimäkŋqä äŋguänä pmetuŋquä, yätamäkqä neyäŋqiyä. 10 Auä, ne Goti Iqueqä himä-wiuŋqä änyätanä pmetaŋgquŋgaŋi, Iqueqä Ymeqä Iqu äpäkonätä, himä-wiuŋqä iuŋi, qäpu imäketä, ne Goti Hanjuwä Iqutä äwqä naqä-hŋqunä änyanä pmetuŋquä, inemäkkqe. Iŋi ne äwqä naqä-hŋqunä änyanä e äpmetanitaŋi, näqŋqä tiiŋä hiatuŋqueqä. Ymeqä Iqu häŋä äpmetäqetaŋi, ne qui mimäkŋqä äŋguänä pmetuŋquä inemäkäniqeqä. 11 Itaŋga nätmatqä hui-pqe inänjqä. Neqä Naqä, Jisasi Kraisi Iqu, ne Goti Iqutä äwqä naqä-huinyä nyatuŋquä imäkkqetaŋi, ne aquvänä itanä, Goti Iqueqä yoqe, haqeu ämamäutqäŋu.
Atamä iquesaŋi, äpäkoŋqeyi. Jisasi Iquesaŋi, häŋä-pmeqeyi.
12 Iutaŋi ne tiiŋiŋqä näqŋqeqä. Ämaqä hŋqunä, Goti Iqueqä kukŋui ävaukukqä iutaŋi, suqä quvqe qua täu ätimäukqe. Iutaŋi suqä quvqä iqueqä kimaŋi, äpäkoŋqä iqu ätimäukqe. Asä iiŋi, ämaqä eeqänäŋi, suqä quvqä imäkqaŋguwitaŋi, äpäkoŋqä iqu wimeqaŋgi äpäkonätqäŋä. 13 Goti Iqu kukŋuä-suqe mävqä änä etaŋgaŋi, ämaqe, qua täuŋi suqä quvqä imäkmiŋuwä-qe, kukŋuä-suqe aaŋqä etaŋgi, Goti Iqu, “Qu kukŋui ävausätqäŋäuä” matqä imiŋqe. 14 Iŋäqe Atamä iqu äpmamiŋqeta, Mosisi iqu äpmamiŋqäŋgaŋqe, ämaqe, suqä quvqä Atamä iqu imäkkqä-pa asänäŋi mimäkqä itqätaŋguwä-qe, äpäkoŋqä iqu ämaqä eeqänäŋä iquauŋi, äyä ämimiŋqe.
Atamä iqu, Ämaqä qänaki timäuniqä Iqueqä ktqä eŋqä-paŋä-que. 15 I etaŋgi Atamä iqueqä suqä quvqä itä, nätmatqä Goti Hanjuwä Iqu qeqä imäŋqeta hiŋgi äwikqetäŋi, asänäŋä hmanji. Ämaqä hiŋuiqäŋä iqueqä quvqetaŋi, qokä-apäkä eeqänäŋi äyä äpäkonätqäŋä. Itaŋga Goti Iqu qeqä wimäŋqeta yätamäkqetä, nätmatqä Ämaqä Qänakŋä, Jisasi Kraisi Iqu qeqä wimäŋqeta hiŋgi äwikqetäŋi, äpäkoŋqä iuŋi ämäwqätäutä, ämaqä kuapänä yqänä äwimetqäuä. 16 Tiiŋä-pqe inänji. Nätmatqä äŋgui, Goti Hanjuwä Iqu hiŋgi äwikqetä, itaŋga nätmatqä hiŋuiqäŋä iqueqä suqä quvqeta ätimäukqetäŋi, asänäŋä hmanji. Oeyä. Ämaqä hiŋuiqäŋä iqu, suqä quvqä hŋqunä imäkqaŋgi, Goti Hanjuwä Iqu kukŋuä ämitätä, tii ätkqe. “Qu eeqänäŋi qui imäkmbŋqeqä.” Itaŋgi nätmatqä äŋguä, Goti Iqu hiŋgi äwikqe, tiinji. Ämaqe, suqä quvqä kuapänä imäkqaŋguwäŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu qeqä wimäŋgaŋgi, qokä-apäkä iuŋi, jänäŋä iwimäkkqe. 17 Itaŋga ämaqä hiŋuiqäŋä iqu, kukŋui ävausätä quvqä imäkkqetaŋi, äpäkoŋqä iqu ämiqä eŋqä-pa naqä ätimäutä, ämaqä eeqänäŋä iuŋi, ämimiŋqe. Naqä-qakuä qeŋä-qe, aaŋä naqä-qakuänäŋi, tiinji. Goti Iqu qeqä kiiŋä wimäŋgaŋgi, ämaqeu jänänäŋä hiŋgi iwimäkqe, äpäkoŋqä iqueŋi mändi äkittqiyänä. Ämaqä ii ämapqä iqua, qu häŋä äpmepu, ämiqä eŋqä-pa miqäpnuwi. Qu iiŋä timäupŋqe, Ämaqä Qänakŋä, Jisasi Kraisi Iqueqä wäuŋuä iutayi.
18  Aŋgumŋi, ne tiiŋiŋqä kŋuä äŋguänäŋä indqänatuŋque. Ämaqä hiŋuiqäŋä iqu, Goti Iqueqä kukŋuiuŋi ävaukukqetaŋi, Goti Hanjuwä Iqu ämaqä eeqänäŋiŋqe, “Qui imäkmbŋqeqä” ätkqe. I etaŋgi, Ämaqä Qänakŋä Iqu, suqä jänäŋi imäkkqetaŋi, Goti Iqu, ämaqä eeqänäŋä jänäŋä epu, häŋä yqänä pmepŋqä, hänaqä imäuekqe. 19 Ämaqä hiŋuiqäŋä iqu, Goti Iqueqä kukŋui hŋgisa ikqetaŋi, qokä-apäki kuapänäŋi, suqä quvqä imäkqä ekuwi. I etaŋgi, Ämaqä Qänakŋä Iqu, Goti Iqueqä kukŋui qänaknä imiŋqetaŋi, Goti Iqu qokä-apäkä kuapänäŋi, jänäŋä iwimäkäniqe.
20 Goti Iqu qänakŋi, kukŋuä-suqä äwikqe, ii ämaqe, kuapänä ävausqaŋguwiŋqä näqŋqä mapŋqä, iiŋqä äwikqe. Iŋäqe, ämaqe, suqä quvqä imäkqa uwqaŋguwäŋga, Goti Hanjuwä Iqueqä quŋqä qeqä wimäŋqeta hiŋgi vqe, aaŋä yändiqä ävätqäuä. 21 Ii tiiŋä iuŋqeyi. Suqä quvqä iqu, ämaqeu äpäkoŋqä iuŋqä ämimiŋqä-pa, Goti Iqueqä qeqä wimäŋqeta hiŋgi vqe, iqueŋi ämäwqätäutä, neqä Naqä Jisasi Kraisi Iqueqä wäuŋuä iutaŋi, ne jänänäŋä eätanä, hea ique-ique pmeqeuŋqä ämineyäniqe.