8
Dŋä Äŋguä Iqueqä yäŋänäqŋqeŋqä
Goti Iqu ämaqeu yätamäkqä iiŋä ävätäqetaŋi, qokä-apäkä Kraisi Jisasi Iqutä ämuäŋnäŋuwä iquauŋqe, Iqu, “He suqä quvqä imäkqaŋguwitaŋi, haŋä-iqä meqäpnuwiqe” matqä yänä. Ii tiiŋä etaŋgiyi. Dŋä Äŋguä, Kraisi Jisasi Iqueqä wäuŋuä iuta, Häŋä-pmeqä-vqä Iqu, suqä änyä-häŋi imäkätä, ne suqä quvqä iqueqätä, äpäkoŋqä iqueqätä, yäpä imä guä eŋqä-pa äpmamiŋquäŋgaŋi, huätä änewewqatkqe. Neqä huiwä iqueqä äwiŋqä quvqä iutaŋi, kukŋuä-suqä iu qänaki qäyunä miqä ituŋque. Iŋi, kukŋuä-suqä iqu, huätä mänewewqatqä yänä. Iŋäqe Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä Ymeqä Iqu, huiwä ne ämenä, suqä quvqä imäkätuŋquä-pa ämetä, neqä quvqä huätä mänamäutŋqä ändowatätä, qäyunä imäkkqe. Iŋi Kraisi Iqueqä huiwä iuŋi, Goti Iqu suqä quvqä iqueqä yäŋänäqŋqe, qui imäkkqe. Iutaŋi, ne qänaknäŋi, huiwä iqueqä äwiŋqä iunä ma, Dŋä Äŋguä Iqueqä äwiŋqä iunä itanitaŋi, suqä äŋguä, kukŋuä-suqä iqu ämänätquetŋqä iunä pmetatuŋque.
5-6 Auä, ämaqä, huiwä iqueqä äwiŋqä iunä qänaki itqäŋuwä iqua, qu kŋui, nätmatqä huiwä iqueqä äwiŋqä iunä indqämbu, päkombnuwi. Itaŋgi ämaqä, Dŋä Äŋguä Iqueqä äwiŋqä iu qänaki itqäŋuwä iqua, Iqueqä äwiŋqä iunä kŋuä indqämbu, häŋä-pmeqetä, äwqä-qeiqi iŋqetä mapnuwi. Ii tiiŋä etaŋgiyi. Ämaqä nätmatqä huiwä iqueqä äwiŋqä iunä kŋuä indqänätqäŋuwä iqua, qu Goti Iqueqä kukŋuä-suqä iuŋi, yäpä iqi mäpmeqä ipiyä iutaŋi, Iqueqä mäkä-huŋqä äpmeŋä. Qu Iqueqä kukŋuä-suqeuŋi, qänaknä änä miqä ipnä. Ga ämaqä huiwä iqueqä äwiŋqä iunä qänaki itqäŋuwä iqua, Iqueŋi, yeeqä änä miwimäkqä ipnä.
Itaŋgi Goti Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu, heyaqä yäpä iŋgisa äpmeŋqe, he qänaknäŋi, huiwä iqueqä äwiŋqä iunä ma, Dŋä Äŋguä Iqueqä iunä itqäŋä. Itaŋga Kraisi Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu, ämaqä hŋqueqä yäpä iŋgisa mäpmeqä eŋqe, iqu Kraisi Iqueqä ämaqä-qu manä. 10 Ga Kraisi Iqu, hiyaqä yäpä iŋgisa äpmeŋqe, hiyaqä huiwi, suqä quvqeta äpäkonätŋqä-qe, Kraisi Iqu he jänänäŋuenä emäkqetaŋi, heyaqä quuvqe, häŋä yqänä äpmeŋä. 11 Goti, Kraisi Jisasi Ique qua äptekuwä iuta ävauqumuatkqä Iqu, Iqueqä Dŋä Iqu hiyaqä yäpä iŋgisa äpmeŋqe, Iqu Dŋä Iiŋä Iquesa, Kraisi Ique imäkkqä-pa, heyaqä huiwä äpäkombqä iuŋi, asä ii hivauqumuatäniqe.
12 Iiŋä iutaŋi, ŋqä nyämaqäuä, ne huiwä iqueqä yäpä iqi mäpmeqä itanä, iqueqä äwiŋqä iunä qänaki miqäŋqä, yäŋä qäŋguatuŋque. 13 He, huiwä iqueqä äwiŋqä iunä qänaki itqäŋuwi, äpäkombŋqäuä. Iŋäqe Dŋä Äŋguä Iqueqä yäŋänäqŋqetä, he suqä quvqä, huiwä iuta timäuqaŋguwä iquau, pizqä äpäkpqe, häŋä pmapŋqäuä. 14 Goti Hanjuwä Iqueqä ymeqe, ii qokä-apäkä, Dŋä Äŋguä Iqu hänaqä ämotqueqaŋgqä iu qänaknä imipqä iquanänji. 15 Qokä-apäkä, ämaqä ämiqä hŋqueqä wäuŋui hiŋgi äwiyätqäŋuwä iqua, quwqä ämiwiyätŋqä iquenyqä zä itqäŋä. Iŋäqe Dŋä, Goti Hanjuwä Iqu etapkqä Iqu, he zä enyätŋqä memäkqä yänä. Iqu he Goti Iqueqä ymeqä-quenä pmapŋqä emäkänä. Ga Iquesaŋi, ne Goti Hanjuwä Iqueŋi, “Apä-qä” ätuätqäŋu. 16 Neqä quuvqä imŋi, “Ne Goti Iqueqä ymeqä-qunenjqä” kŋuä indqänätaŋgua, Iqueqä Dŋä Äŋguä Iqu asänä änatätäqetaŋi, kŋuä iiŋi, yäŋänäqŋqä inemäkätqäuä. 17 Ga ne Iqueqä ymeqä-qune eäŋque, neqä Apiquesa nätmatqä äŋguänäŋi, Kraisi neqä Tasipequtä meniŋquä iquneyi. Itaŋga täŋgaŋi, ne täŋä-huŋqe, Iqu ämakqä-pa ämetuŋquetaŋi, qänakndaŋi, Iqu yoqä naqä äqoŋgqä-pa äqonätanä, quamä äŋgui, Iqutä anä pmeniŋque.
Qänakŋi quamä äŋguä pmeqeŋqä
18 Nyi kŋuä tiiŋä änyiyqi. Quamä pmeqä äŋguänäŋä iitä, yoqä naqä iitäŋi, qänaknda ätnäŋä iqi änemeniqä iqu, naqänäŋä eä, täŋä-huŋqä ne täŋga ämetuŋque, ämäwqätäuniqe. 19 Nätmatqä eeqänäŋä, Goti Hanjuwä Iqu imäkkqe, Iqueqä ymeqä iqune ätnäŋä iqi imäkäqumuatänaeyätä, yoqä naqä nätapäniqeŋqä, qu kiiŋä wiŋgaŋgi, hiŋuä äqämbu äwiŋä. 20 Auä, nätmatqä Iqu imäkkqä eeqänäŋi, qäyunä mäwiqä, qui imäknätŋqä ätimäukqe.* Atamä iqu suqä quvqä imäkkqetaŋi, Goti Iqu iquesä, quaetä, qui imäkkqe. Ipäqäkqä 3:17 Tä quwqä äwiŋqä iuta ma, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä-kiuä imäkqaŋgi, iiŋä äwiŋä. Iŋäqe tiiŋiŋqä hiŋuä äqämbu äwiŋä. 21 Goti Iqu quŋi, suqä, pizqä ipu qui imäkŋqä yäpä iqisa ewewqatqaŋguti, qu-pqe, Iqueqä ymeqä iqune äŋguä pmeqaŋgquä-paŋä wäpnä.
22 Ne näqŋqe. Nätmatqä Goti Iqu imäkkqä eeqänäŋi, apäkä ymeqä mipŋqä iquwä-pa, täŋä wuŋgaŋgi, zääqä ätqa, täŋgaŋqä äpätqäŋä. 23 Nätmatqä iiŋä iquanä ma, ne-pqe, Dŋä Äŋguä, nätmatqä Goti Iqu änätapäniqä iutaŋä Kiŋganäŋä Ique, ae ämakquä-qe, neqä yäpä iŋgisaŋi, zääqä ätätanä, tiiŋiŋqä kiiŋä neŋgaŋgi, hiŋuä äqänanä äpmeŋu. Goti Iqu ne Iqueqä ymeqä pmetuŋquä inemäkätä, neqä huiwi pizqä itä, qui imäknätqä iuta, aŋgi inetmetä, huiwi huitaŋä nyatuŋquä inemäkäniqeyi. 24 Goti Iqu ne häŋä inemäkäqumuatqaŋgqetaŋi, iunä timäuniqeŋqä hiŋuä äqänanä äpmeŋu. Iŋäqe, ämaqä hŋqu, “Nyi nätmatqä huiŋqä hiŋuä äqänmä äpmeŋänä” ätätqe, nätmatqä iiŋi änä mämeqä iqeŋqä näqŋqä menä. Ämaqä hŋqu nätmatqä ae ämetqe, iqu iiŋqe hiŋuä äqänä mäpmeqä yänä. 25 Itaŋgi neŋi, nätmatqä änä mämeqä hŋqueŋqä hiŋuä äqänanä äpmeŋquetaŋi, iqueŋqä kiiŋä neŋgaŋgi, äwqä-qeiqinyä änyanä äpmeŋu.
26 Asä iiŋi, ne yäŋänäqŋqä maeqä iŋque, Dŋä Äŋguä Iqu yätamäkqä äneyätqäuä. Ne tääqä qäyunäŋi, äsquenyqä tqeŋqe, maqŋqä eäŋque, Dŋä Äŋguä Iqu, Goti Iqueŋi kukŋuä maeqä, zääqenä ätuätä, awä nasuiyänä. 27 Itaŋi Iqu, Goti Iqueqä äwiŋqä dunä, Iqueqä ämaqä iqunenyqä iiŋä imäkätŋqä iutaŋi, Goti Apiqu, Ämaqä iquneqä qeqä-quuvqä imä hiŋuä yasämä änaqänätŋqä Iqu, Dŋä Äŋguä Iqueqä kŋuä indqäŋqeŋqä näqŋqä eä.
28 Itaŋga ne tiiŋiŋqe, näqŋqe. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä, Iquenyqä kiiŋä äwinyätŋqä iquau, äŋguä iwimäkätŋqä iiŋqe, nätmatqä eeqänäŋi, wäuŋuä anä imäkpŋqä imäkätqäuä. Ämaqä iiŋä iqua, Goti Iqueqä äwiŋqe wimeniqä iiŋqä, tääqä ätuätumakqä iquayi. 29 Iqueqä ämaqä iiŋä iquauŋqe, Iqu aiŋgaŋi näqŋqä eätä, atäuŋuä äväqe, Iqueqä Ymeqä Iqutä asänäŋä etaŋgä, ga Ymeqä Iqueŋi, kuapänäŋä iiŋä iquauqä kätequ pmeniqŋqä, kŋuä guä ämäsäukqe. 30 Itaŋga ämaqä, Iqu iiŋqä atäuŋuä ikqä iquauŋi, Iqu tääqä ätuätumakqe. I ätuätumakqä iquauŋi, Iqu jänäŋä-qua ipŋqä iwimäkkqe. Ga iiŋä iwimäkkqä iquauŋi, Iqu häŋä-pmeqä äŋguänäŋitä, Iqueqä yoqä naqetä, äwikqe.
Goti Iqueqä ämaqeuŋqä äwiŋqeuŋi, nätmatqä hui hoptäwä miqeŋqä
31 Iŋi Goti Hanjuwä Iqu iiŋä inemäkkqeŋqe, ne äänä tatuŋquäwä? Iqu yätamäkqä neyqaŋgutqe, tqu ämänaqutäutä, nakittqiyätŋqäwä? Aaŋqä eä. 32 Ga Iqu, Iqueqä Ymeqä Iqueŋi, haŋä-iqä wimetŋqe, a makiqätqä itä, ne yätamäkqä neyätŋqä diŋqe, mäkä-huŋqä iquau äwikqe. Iqu iiŋä imäkkqetaŋi, ne näqŋqe tiiŋiŋqä ämetqäŋu. Iqu nätmatqä eeqänäŋi, qäsä hiŋgi nätapäniqeqä.
33 Itaŋi Goti Iqu ne Iqueqäŋqä atäuŋuä äneyätä, jänäŋune inemäkkqetaŋi, ämaqä kukŋuä minetätŋqä hŋqu, aaŋqä eä. 34 Ne suqä quvqä iuta kima metuŋque, tqu täniqiyä? Kraisi Jisasi Iqu nenyqä äpäkonäqetaŋi, aŋgumä ävauätä, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqi, Yoqä Naqä-täŋä-qu äpme, ne yätamäkqä neyätŋqä, yatŋqä ävätqäuä.
35 Kraisi Iqu nenyqä kiiŋä äwinyäŋqä iuŋi, ämaqä huätä mänatnämäutŋqä hŋqu, hmanjqä. Haŋä-iqä hui nemeqaŋgutqä, ä täŋä-huŋqä nemeqaŋgutqä, ŋŋ ämaqä hŋqua quvqä inetqueqaŋgpqä, ä buayäŋqä dä neyqaŋgutqä, qäkä-määŋqä äwa iqaŋguatqä, nätmatqä quvqä qui inemäkqaŋgutqä, itaŋga änapäsqaŋgpqä iuŋi, nätmatqä iiŋä iqua, Kraisi Iqueqä nenyqä äwiŋqä iuŋi, hoptäwä miqä ipŋqäuä. 36 Nätmatqä iiŋä nemetŋqe, Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, tiiŋä äqänäŋqä-payi.
Ne Tqä ämaqä iquneŋi, qu hea ique-ique pizqä napäkpŋqä itqäŋäuä. Qu ne sipsipqä pizqä päsqä duŋqänäŋä eŋqä-paŋä etaŋgu, hiŋuä änaqänäŋäuä. Apqä Bukä 44:22
37 Iŋäqe nätmatqä eeqänäŋä iiŋä iqua, qäyä änemetqätaŋgqä-qe, Kraisi nenyqä kiiŋä äwinyätŋqä Iqueqä yätamäkqeta, ne hämänänä ämäwqätäuque. 38-39 Goti Iqu nenyqä kiiŋä äwinyätŋqeŋqe, nyi näqŋqä tiiŋä ae ämeŋä. Äpäkoŋqä itä, häŋä-pmeqä itä, ynaunjqä iquatä, dŋä quvqä iquatä, nätmatqä täŋga äwiŋqä itä, nätmatqä qänaknda timäuniqä itä, nätmatqä yäŋänäqŋqä-täŋä huizitä, nätmatqä haqä yätutaŋitä, nätmatqä yäpä butaŋitä, nätmatqä Goti Iqu imäkkqä huizitäŋi, yäŋänäqŋqä maeqä-quayi. Iutaŋi, Goti Iqueqä nenyqä äwiŋqä, neqä Naqä Kraisi Jisasi Iqu ämänätquakqetaŋi, qu huätä mandumäkqä iqäpŋqe.

*8:20 Atamä iqu suqä quvqä imäkkqetaŋi, Goti Iqu iquesä, quaetä, qui imäkkqe. Ipäqäkqä 3:17

8:36 Apqä Bukä 44:22