1 TIMOTI
KUIMP TEPA IK KɄⱠ
Ya Buk Ei Nga Puⱡ Ei:
Ya Buk ei, Pol ndi, Timoti mon ropa ngumba, ambuⱡpa pʉl uⱡ mbʉ nga mbo rundrʉm.
Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:
Pol ndi, kuimp tepa Timoti mon ropa ngurum.
Mon Ropa Nam Ngurum:
Listra wu Timoti titim.
Ui Nant Ila Rurum:
Pana ei, Kraist metʉng ei kʉn mbuldung orunga pana 64 (AD.) Pol ndi, mon ropa, Rom Masaroniya kuimp tepa kan manga Rom ila pitim.
Ik Ronduⱡ: 1 Timoti 4:12
Wote, wamp mbʉ ndi, nim kandʉk kʉn, kang wu kokila ti nʉk pilik, pei mundi nʉmʉndeing. Ei mon! Nim ndi, wamp mbʉ, nombuⱡa kun ʉndi uⱡ, omba ik kun ni uⱡ, wamp numan ngui uⱡ, mondpa pili uⱡ na, uⱡ eng nui na mbʉ nga nim ndi, etkʉn ora ndupʉn mbo rundi.
IK PENG KɄⱠ
Rump
1:1-1:2 - Pol ndi, Timoti mon kuimp tepa ropa ngurum ei
1:3-1:11 - Ik mbo wu kol mbʉ nga tʉk mendʉk muⱡi
1:12-1:20 - Got ndi, Pol kaimp kurum
2:1-2:15 - Got nga mbi paka ruing ei mel
3:1-3:7 - Manga Wingti rʉp wu mbʉ nga man ik
3:8-3:13 - Manga Wingti tʉpa rʉpʉndi wu
3:14-3:16 - Uⱡ mam ti mo ropa titim
4:1-4:5 - Ik kol nga ik mbo wu
4:6-4:16 - Jisas nga kongun wu kai
5:1-5:25 - Mondpa Pili wamp tʉkʉn rʉpʉndʉn ei mel
6:1-6:2 - Kindmant wamp mbʉ nga ik
6:3-6:10 - Kandpa kum pindi uⱡ
6:11-6:21 - Pol ndi, Timoti man ngurum
1
Pol Ndi, Timoti Mon Kuimp Tepa Ropa Ngurum Ei
Na Pol, Kraist Jisas nga nombuⱡa rung wu ei, Got tʉn nga Etpa Ti Wu ei kʉn, wote Kraist Jisas tʉn ndi, nokundpʉn pilpʉn mormun ei kʉn, kunda nilinggila, mon ei ront.
Kang wu Timoti, na nga mondʉp pili uⱡ ila, koip purum ei kʉn, mon rop mundʉp nʉmp mel, Got Tipam ei kʉn, wote tʉn nga Wu Nuim Kraist Jisas nga wamp poⱡ ti uⱡ ei kʉn, wamp kaimp kul uⱡ ei kʉn, wote numan wang ni uⱡ mbʉ pora, nim kʉn kan piyangga!
Ik Mbo Wu Kol Mbʉ Nga Tʉk Mendʉk Muⱡi
3-4 Na wʉl Masaroniya kona ou ila, mbi omp, nim kʉn ronduⱡ mundʉp, ya Episis kona peng ou ila, mul nit ni mel ku, akup nim kona ila ku mul nʉnt. Ik mbo wu mat, ik kol rormin mbʉ, man ngukʉn muⱡi! Wamp mbʉ, kang timan ronmin mbʉ kʉn omba, en enim nga anda kouwʉmʉn mbʉ nga mbi ruⱡ mat, mon rok tek mormin mbʉ, wak reing ni! Ik mbʉ ndi, wamp mbʉ nga numan ila roⱡnga, ik palk etmin. Got nga numan pʉtʉm uⱡ ei, mondpa pili uⱡ ila mint pʉtmin.
Ik ti ya ronduⱡ mundʉp nʉnt ei, wamp numan ngui uⱡ ei. Uⱡ ei, wamp nga mundmong ila eng nomba, numan ei piral nimba, mondpa pili ronduⱡ purum. Ei kʉn, wamp numan ngui uⱡ ei, kupa etʉm. Wamp mat ndi, uⱡ kai mbʉ wak rok, en enim nga ik roldʉnga mbʉ, nʉk andurmin. Wamp kʉⱡ, en enim Got nga mi ik mbo wu muⱡmin nʉk pilik, ik ronduⱡ mundʉk nʉtmin. Ei wote, en enim nga ik na, uⱡ na mat ou nduk etmin mbʉ, tʉk mindi namʉndʉtmʉn.
Tʉn pʉtmʉn, mi ik kʉⱡ, elim petʉm ei mel pep rumʉn ndam, kai etmba. 9-11 Ik ei, kupa mint tʉk mundʉiya! Got nga mi ik petʉm ei, ya wamp kai mbʉ nga mon. Mi ik ei ya, ik tʉpa roi ndui wamp, kʉndʉp nui wamp omba, Got mondpa pili nʉpili wamp, uⱡ kit etmin wamp mbʉ kʉn, wamp mbi paka rui narʉk, Got nga uⱡ kai mbʉ, tʉk mindi namʉndʉk etmin mbʉ kʉn, wamp nam ti, elim nga mam tipam raⱡ kep, wote wamp elpa mat rok kondʉk etmin mbʉ kʉn, wote wu ndi, wu kʉn wapra rui uⱡ, amp ndi, amp kʉn wapra rui uⱡ, wamp kindʉp nui uⱡ, ik kupa ei, wak rok, ik kol rok etmin wamp mbʉ nga petʉm. Wote, mi ik kupa ei, Got wu eng nui ei nga Rʉnang Ik Kai ei, na neimp nilinga mbem ik ei, nʉmp mor.
Got Ndi, Pol Kaimp Kurum
12 Na ndi, tʉn nga Nuim Kraist Jisas kʉn angge nʉnt. Ei nambuⱡ emel, na wu kai ti nimba pilpa, na ronduⱡ ngumba, na elim nga rʉnang ik kai ei, neimp nimba kandpa titim. 13 Unt na ndi, elim ik kit nʉmp ngump, elim nga wamp mbʉ rop kondʉp, wote ik mura ngump it mbʉ, Got ndi, na kaimp kurum. Ei nambuⱡ emel, na Got mondʉp pili napilip, wote uⱡ mbʉ tʉp mindi namʉndʉp it. 14 Nuim Got ndi, elim nga wamp pol ti uⱡ ei na minal ngumba, wote mondpa pili uⱡ ei kʉn, wamp numan ngui uⱡ raⱡ pendpa ngurum. Ei mel elinga, tʉl akup Kraist Jisas kʉn rʉp rop morumbʉⱡ. 15 Ya ik kʉⱡ, ama kupa mint, pilik kai itʉi! Kraist Jisas ya mʉi kona urum ei, wamp kit mbʉ, etpa tʉmba pilpa urum. Wamp kit mbʉ nga, na ama uⱡ kit minal it wu ei. 16 Wote, uⱡ puⱡ ya ila mint, Got ndi, na kont kurum. Uⱡ ei, Nuim Jisas ndi, na etʉp timp nimba nokundrum uⱡ ei, na kʉn etpa mot ndurum. Uⱡ ei, wamp akil teng mbʉ ndi kandʉk, Got mondʉk pilik, wote uⱡ nga kʉnt nga kont mul uⱡ ei ting. 17 Wu Nuim Mumuk ei, uⱡ nga kʉnt nga Nuim ei morum. Got ei, rak rʉk kont morum, elim kʉni nakʉndʉrmʉn, wote elim nga mbi ou ei kʉn, uⱡ mon pi mbʉ elim kʉn, uⱡ nga kunt nga pemba ei nga piyangga! Ei kupa.
18 Kang wu Timoti nim kopʉt man ngump namp, pai nok nʉtʉng ik ni kʉⱡ, nim nʉmp ngur ik ni kʉⱡ, pilkʉn tʉkʉn, el ronduⱡ mundkʉn iti! 19 El ila mondpa pili uⱡ ei kʉn, numan kun pindi uⱡ raⱡ, akilma iti! Wamp mat ndi, numan kun pindi uⱡ ei, tʉk pei mundʉk elingina, en enim nga mondpa pili orunga, etpa kit morum. 20 Wamp kʉⱡ kʉn, ya wu Imeneyas kʉn, Aleksanda raⱡ, Got kʉn ik kit nʉtʉnggil ni, Seitan kʉn ngump rukʉr ndur ei, wu raⱡ ropa elik rundangga nʉmp it.