2
Man Ik Ronduⱡ
Wote, nim ndi molkʉn kʉn, wamp mbʉ ik ronduⱡ mat, tʉn ndi, mbo rundʉrmʉn nimbʉ nga puⱡ petʉm mbila, kun mbo rundi. Wu mam ronduⱡ na mbʉ kundkʉn, nu nok kekilip rui narʉk, enim nga numan orunga rʉp mint etʉk, numan tenda ei piyangga. Wote, i etʉk molk kʉn, en enim nga mondpa pili orunga, wamp numan ngui uⱡ ei kʉn, wote enim nga mbun kandʉk tinmʉn uⱡ mbila, ronduⱡ mundʉk muⱡing uⱡ ei, kun mba piyangga! 3-5 Ei mel ku, amp wenda ronduⱡ na mbʉ kundkʉn, amp ingk kun kai mbʉ muⱡeing ni, nu nok kekilip rui narʉk, wote wamp ti nga ik mbuldung orunga nindi uⱡ ei nga iti natʉk, uⱡ kai mbʉ nga mint pep rok iteing ni. I eng uⱡ ei ndi, amp wendʉp mbʉ, mbo rundangina, en enim nga wamʉl na, kangambuⱡa na mbʉ, numan ngʉk, numan tenda pilik, kun kai molk, wote mang kona kongun mbʉ nga mura muⱡangga, wamʉl nga mana orunga mint molk, ik teng nduk iteing. I etʉk tangina kʉn, wamp tenda na ti ndi, Got nga rʉnang ik ei nʉk, kit mundi nʉmʉndeing.
Uⱡ ei mel ku, kang wu mbʉ, en enim nga numan orunga rʉp etʉk, muⱡeing nʉkʉn man ngui! Nim ninim uⱡ mbila pora, mura mondkʉn, ninim wamp mbʉ, ik mbo rondrʉn ei mel, pep rokʉn etkʉn kuimp tiyana! Wote, wamp mbʉ ndi, nim nga in uⱡ mbʉ kandʉk pep reing. Ik kupa ei, ronduⱡ mundkʉn, mbo endʉnt nʉkʉn iti! Ik mong ronduⱡ mbʉ, ekit tʉkʉn nana kʉn, ik mbuldung orunga nʉndʉtmʉn wamp mbʉ, nʉkʉn pipil kundana, wote tʉn nʉk kit mundi nʉmʉndeing.
9-10 Wote, kongun kindmant wu mbʉ kundkʉn, en enim nga wu nuim mbʉ nga ik teng nduk, uⱡ namba uⱡ eng mbʉ etʉk, wu nuim mbʉ nga numan orunga etʉk, wang nduk, ik pundma rui narʉk, kindʉp nui nandʉk, kongun kindmant wu mbʉ, en enim ora nduk, en enim molk kai mondʉk, numan tenda pendʉk muⱡeing. Wote, i eng uⱡ ei ndi, Got ei, tʉn nga Etpa Ti Wu ei nga ik mbo rondrum kʉⱡ, omba muⱡ piyangga. 11 Got elim nga wamp poⱡ tʉpa, wote etpa rukʉr tʉtʉm uⱡ ei, unt wamp mbʉ kʉn etpa mot ndurum. 12 Tʉn pʉtmʉn ni, wamp poⱡ titim uⱡ ei ndi, tʉn ora ndupa, Got tʉpa mbuⱡ ngui uⱡ kit mbʉ kʉn, wote mʉi kona ila uⱡ mbʉ, ou ndupʉn pep rop enmin ei uⱡ mbʉ, akup ui monmʉn ila wak ropʉn, numan kai mbʉ yant tʉpʉn, numan orunga ronduⱡ mundpʉn, Got nga nombuⱡa kun tetʉm ila pʉmʉn. 13 I etʉp moⱡpʉn kʉn, Got nga memp pinditim Ui ei, nokundpʉn muⱡʉmin. Wote ei kʉn, tʉn nga Nuim Got, wote wamp Etpa Ti Wu Kraist Jisas rʉpndi rʉⱡang eng nui pol ila moⱡpa, wangga mon mba ei, wote ui tila mot nimba. 14 Elim ndi, elim wak ropa, tʉn uⱡ kit mbila etpa tʉpa, wote wamp eng nui kʉⱡ mundrum. Ei nga, tʉn akup wamp elim nga mendpʉⱡ kʉⱡ moⱡpʉn kʉn, uⱡ kai mbʉ itmin ei nga, numan pendʉp muⱡʉmin. 15 Rʉk rʉk ya ik mong kʉⱡ nʉkʉn, wamp mbʉ etʉk ronduⱡ mundkʉn, mbo rondkʉn, man ngokʉn iti! Wote, nim kang wu kokila ti nʉk, nim tʉk mana ndui nʉndeing, mon!