3
Uⱡ Kai Mbila Ronduⱡ Mondpʉn Muⱡʉmʉn
Nim ndi wamp mbʉ, aldpa man ngukʉn, en enim nga gapman ei kʉn, gapman nga wu nuim mbʉ nga ronduⱡ ila, mana orunga molk, ik teng nduk, uⱡ kai mbʉ iting ei nga, rʉk rʉk tʉk kun etʉk muⱡeing ni! Moⱡpa kundi uⱡ kai mbʉ etʉk, rʉk rʉk wamp mbʉ kʉn min mondʉk, wamp ti ndi ti, nʉk kit mundi uⱡ ei nga ti, iti nʉteing mon ni! Tʉn pʉtmʉn ni, unt tʉn nga numan orunga kʉn, pi napʉpʉn ik tʉp roi ndupʉn, meka ropʉn, ⱡawa minal itmin. Mʉi kona ila mel mbʉ nga kindmant endʉtmin ei ndi, tʉn tʉpa kan ngurum. Wamp ti kʉn, pilpa kit pili uⱡ na, kandpa kum pindi uⱡ mbʉ nga minal itmin. Wamp mat ndi, tʉn numan ngui nganggʉrmʉn. Wote tʉn ndi, wamp mbʉ numan ngui nganggʉrmʉn ku.
4-5 Wote, Got tʉn nga Etpa Ti Wu ei nga, wamp numan ngui uⱡ ei kʉn, wamp tʉpa rʉpʉndi uⱡ ei kʉn, omba pena ila pitim. Uⱡ ei ndi, tʉn etpa titim. Tʉn etpa titim uⱡ ei, tʉn nga uⱡ kai etmin mbʉ ndi mon! Wote, Got elim nga wamp kont kurum uⱡ ei ndi, tʉn etpa titim. Ei kʉn, tʉn nu titmin ei kʉn, Muⱡnga Wingti ei ndi, tʉn kont nga melinga, wamp kont kat murmʉn. Tʉn nga Etpa Ti Wu Jisas Kraist ndi, kongun itim uⱡ ila, Got ndi, tʉn Muⱡnga Wingti ei, pilpa kelpa oi ndupa ngurum. Uⱡ ei ndi, elim nga wamp poⱡ ti uⱡ ila, tʉn etpa tilinga, Got nga kuimp keta ila tʉn kun purmin. Wote, i etpʉn moⱡpʉn mbun, uⱡ nga kʉnt nga kont mba mul uⱡ ei, timin pilpʉn nokundpʉn mormʉn. Ik kupa ei, nʉmp ngont. Wote nim ndi, wamp mbʉ kʉn, ronduⱡ mundkʉn nana, wote Got kʉn mondʉk piling wamp mbʉ, en enim ronduⱡ mundʉk, uⱡ kai mbʉ etʉk muⱡing. Ya nʉnt ik mbʉ, wamp mbʉ pora molk, kai munding. Wote, wamp mat ik nʉmʉ nʉk, anda kouwʉmʉn kalk tʉtʉng mbʉ nga ik nʉk, mi ik na mbʉ nga ik palk etmin wamp mbʉ kʉn ok, tʉk muⱡʉi! Nambuⱡ emel, ik mbʉ, ik kai mat mon. 10 Wamp ti ndi, atinga rormʉn ik ei, pep rui narʉpa, elim nga ik ei pep reing nimba em wamp ei, kuimp tekʉn man ngana pilpa, ti natʉm ndam, aldpa man ngui! Wote ei kʉn, ik ei kum ti natʉm ndam, wamp ei tʉkʉn mbuⱡ ngui! 11 Nim pilik morʉn, wamp ti, nombuⱡa kun ei, wak ropa, elim nga uⱡ kit etʉm ei ndi, elim etpa kit mondrum.
Nimba Pora Ndurum Ik Mat
12 Wote na ndi, wu Artemas kep, wu Tikikus kep, tʉp nim kʉn mundunt ei kʉn, nim okʉn, ya Nikopolis kona ila ui! Nambuⱡ emel, ⱡapta mana orum ui ei kʉn, na kona ila omp muⱡimp. 13 Gapman nga mi ik pili wu Seinas kʉn, Apolus raⱡ, nombuⱡa pinggil ila, mek pinggil mel mbʉ, nim ndi, tʉkʉn kun indana mekʉⱡ pinggil. 14 Tʉn nga wamp mbʉ, kongun kai mbʉ, ronduⱡ mundʉk etʉk, wote wamp mat pilik rundʉng mbʉ, tʉk rapʉndʉk iteing. Enimp mondʉk wei monmʉn uⱡ ei mon. Moⱡpa kundi uⱡ kai mbʉ iteing.
15 Na kʉn rup rop mormin wamp mbʉ ndi, nim kʉn rawe etʉk mundʉnmʉn. Tʉn nga rawe ik kai mbʉ nʉkʉn, tʉn nga mondpa pili wamp mat, tʉn numan ngormʉn mbʉ kʉn nʉkʉn ngui! Got nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, enim kʉn pora piyangga!