16
Pangamologa E Ta Lollokanna Re Nga Tunga Rea Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Ierusalem
Na nga lollokanna amaka bai ta pulingkinunge ta kalaunge ragau rae Nutu reke tupu onreke momo ngae Ierusalem. Ngaka kuma kia base ina iau role ka ra lopatokonakana re ngae Galesia ta ri kumangng kia. Nga kae e kapunu nga kumangnga maina kenakena, na kenakena nge miau nge pulivalakale lollokanna palu kurumea i muni ravungngana ka lollokanna. Ba i nge umma ta pulingkinunge lollokanna nginngina, nga baina ka ina iau nga atu, na miau sana ngaka taosango lollokanna ta pulingkinungu rea. Minmina na, ka ina iau nga lele nge miau tapu, na iau ka la tungnge lau re nga turunglomatana ta ragau palu ra miau ka puli rea. Na nga ba rea ka tunga laeala a kanmiau tae Ierusalem. Ba ngaroma nge pe ta iau loanga bole, na iau nga loa kala nge ri.
Oru Rae Pol Mate Rea Ta Ra Lopatokonakana Re Ngae Korin Kumangng Ki
Na iau ka la taongapalange Masaronia pala, ba ngarume, nga ina iau nga taopale Masaronia tapu, na iau ka la atung te miau. Ba ngaroma Nutu nga lonangana, na iau ka la momong kala nge miau ka kae palu. O iau nga momo bole ta nge lele nga kae reke marusu rongngarea, ta baina miau ngaka kalau iau ka oru re nga taongau ta ina ra iau la loanga tao. Ava ikia ka ina iau nga loa te miau, na ka sana matea ta momong kala nge miau ka kae tutuna mana. Ke sa. Ngaroma Avolau nga lonangana, na iau nga momo kala nge miau ka panna te e gavili isura. Ava iau ka la momong ngae Epesus ta nge lele nga kaning e bollau e nga Pentekos. Iau ka role minmina kurumea, Nutu ke sale pamau e bollau ta iau kumangng ka kumangng a kanna. Ba ragau papatu keke sanangalla iau.
10 Na ngaroma Timoti nge loa te miau, na ngaka rave, ba ngaka ella masi te i ine nge mommo kala nge miau. Iau ka role minmina kurumea, omea Timoti kinung ka umma ka kumangng ae Avolau kanna. 11 Minmina na agau te sane nge kanpea. Ba nga ina momongngana kala nge miau nge rongo, na ngaka baꞌe, nge loa ka raguna papangana, nga baina i nge galiu te iau. Iau ka role minmina kurumea, iau ka momalla ta i kangagaliu te iau kala nga ra lopatokonakana pattoto.
12 Na iau ka bai ta roleng kamiau te Apolos a i a kolingara ngallo nge Karais. Iau ka role kia gingging ta i loanga te miau kala nga ra lopatokonakana pattoto. I ka sana omona ta i loanga sonrau, ava nga kana panna inte, na nge loa te miau.
13 Miau ngaka ella miau masi. Ngaka maispita nga lopatokona ae miau, ba ngaka tatao ma ragau reke matua tapu. Ba ngaka gingging. 14 Ba nga kumangng ra kanmiau kinung ngaka bavaia bainga e nga matengraumanange ragau.
15 Miau ka lomiaumatana roma, ragau reke momo nga bale ae Stepanas ka ri ra ragau re kapunu re ngae Akaia ta ri nga loreapatokona te Karais. Ba ka lomiaumatana ka kumangngarea bole roma, keke kumkuma raumana ta kalaunge ragau rae Nutu reke tupu. Kolingau memena, iau nga role gingging te miau roma, 16 ngaka lolakurumea ragau matana nginngina kelangpatali ngareangana. Ba ngaka bai minmina ta ragau kinung reke pagiu kala nge ita beke kumkuma ka kumangng laekia ae Nutu kanna. 17 Iau ka lausereng raumana inae Stepanas, bae Portunatus, bae Akaikus keke atu ta kelanga iau kurumea, kelangaungana kerea ke base iau a kela miau. 18 Iau ka role minmina kurumea, ri keke palavlave kannugu base ina ri ke palavlave kannumiaume bole. Ngaka alapage ragau matana nginngina kurumea kumangngarea ka kumangng reke bollalau.
Pol Ke Ba Ka Sinro Ae I Ta Ra Lopatokonakana Palu Ngae Korin
19 Ra lopatokonakana re nga porovins e ngae Esia keke ba ka sinro ae ri te miau. Bae Akuila riluae Pirisila kala nga ragau reke katualla nga bale ae ri keke ba ka sinro ae ri e pe raumana te miau. 20 Kolingara memename kinung ngallo nge Karais reke momo nakai keke ba ka sinro ae ri te miau. Ngaka tagukama ka miau pana kenkena ka tagungkama ore tupu nge Nutu raguna.
21 Iau ae Pol ka papaꞌe sinro laekia te miau ka kamau muni.
22 Alanga e soali raumana nge momopai nga agau e sane materaumane Iesus Karais A Avolaukita. Avolaukamangng, ngo atu!
23 Iala na lopengana ae Nutu a i tungumane ngallo nge Iesus Avolau nge momo kala nge miau.
24 Matengraumana ngaungana kamiau nge momo kala nge miau kinung raka momo ngallo nge Karais Iesus. Ka kaomannmannangana.